Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Gud är universums skapare

Av: Jamîl ud-Dîn Zarabozo
Källa: www.islam.se

Läser man Koranen är det tydligt att Gud manar människan till att reflektera över skapelsen med all dess ståt och prakt. Koranen underskattar aldrig det stora värdet av eftertanke och reflektion. Detta påpekas ständigt och kan endast leda till en slutsats: Den skapelsen som vi bevittnar har inte tillkommit på något annat sätt än genom en gudomlig Skapares verk.[192]

Gud har i en av Koranens verser framlagt ett starkt argument som övertygat många: Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna? Har de [också] skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något! [193]

För många har det varit uppenbart att de varken kommit till världen ut ur tomma intet eller att de skapat sig själva, och att de följaktligen är ett resultat av Skaparens verk - en Skapare som är Sig Själv nog och inte Själv ett skapat väsen. Även om denna tro är naturligt medfödd kommer tvivel och missförstånd ständigt till människan från alla tänkbara håll [194]. Dessa tvivel skiftar med tid och plats. Idag funderar många över kreationism och evolution och vissa menar att "kreationism" inte är en riktig vetenskap medan "evolution" är det.

En vida vedertagen förklaring till detta universums tillkomst är big bang-teorin. Microsoft Encarta refererar till den som "en numera accepterad förklaring till universums tillkomst." [195]

Denna formulering är intressant då vetenskapen ständigt förändrar vad som anses vara "fakta". Det är precis som Gud har beskrivit i den ovan citerade versen: Nej, de är inte säkra på något! [196]

De som har vänt sig bort från Gud måste medge att de i själva verket inte vet vad de tror på då deras tro i morgon kan vara en helt annan då den inte bygger på en stadig grund. Det ter sig möjligt att dispyten mellan big bang-teorin och kreationism saknar egentlig grund. Teorin förklaras i Encarta: Detta universum var en gång extremt kompakt och hett. En "första händelse", en kosmisk explosion kallad big bang inträffade för omkring 10 till 20 miljarder år sedan och universum har sedan dess expanderat och svalnat. [197] Men detta påstående ber om ett svar på frågan om vem som skapade materian som utgjorde grundstoffet för big bang [198]. Och om materian står i behov av en skapare, finns det då något argument för att samma skapare inte senare också har skapat nya livsformer i detta kosmos?

Ett än större problem gällande big bang-teorin är hur en slumpmässig explosion kan leda till den enhetlighet, prakt och skönhet som vi bevittnar i detta universum. Gör vi en liknelse med Nagasaki och Hiroshima efter att de atombombats, vilken skönhet ser vi då?

Häpnadsväckande nog vill ateister och materialister inte inse det som är uppenbart och som alla innerst inne vet. Den kände ateisten Aldous Huxley har sagt: Om sex apor satt framför skrivmaskiner och slog på tangenterna under flera miljarder år är det inte osannolikt att de sista sidorna skulle innehålla ett stycke ur Shakespeare. Så förhåller det sig med vårt universum. Det tillkom som ett resultat av slumpmässiga krafter som påverkat materian under miljarder år. [199]

Wahid Uddin Khan har genom att använda ett materialistiskt tankesätt besvarat detta påstående: Matematikens sannolikhetslära säger själv att detta universum omöjligen kan ha tillkommit av en slump. [200]

Utöver att inse att Universum måste ha en Skapare kan också den jämvikt och balans som det bygger på noteras. Så precis ordnat att det ibland kallas för naturens delikata balans. Det är sannerligen enastående hur alla ting samverkar. Vi behöver inte gå längre än till den egna kroppen för utan dess olika organs samverkan skulle det inte vara möjligt att leva. Begrundar man detta fenomen leder det till ett antal viktiga slutsatser.

En första slutsats är att samverkan mellan universums olika byggstenar - som varken har tränats eller lärts - är ett tecken på att de fortfarande står under Skaparens kontroll. De olika elementen i skapelsen har inga egna krafter, förmågor eller syften för hade de haft det hade de med största sannolikhet brutit kosmos ordning. Det enda som de kan åstadkomma är vad Skaparen och Härskaren över världsalltet låter dem åstadkomma. Alla ting samverkar så till den grad att det pekar på att de står under en Skapares kontroll som har fullständig kunskap och makt till att styra dem. Hade så inte varit fallet skulle den enda logiska utkomsten vara kaos. Detta speciellt med tanke på den stora mängd byggstenar som universum består av.

Det kan omöjligen finnas fler än en skapare av detta välbalanserade verk. Hade det funnits flera skapare, var och en med en egen vilja, hade inte kosmos varit så enhetligt och balanserat som det nu är. Detta kallas för ett exklusionsargument, vilket filosofer i historien har diskuterats i detalj. I The Commentary on the Creed of at-Tahawi kan vi läsa:
Skulle det finnas två skapare och de vore oeniga, som om den ene skulle vilja flytta X medan den andre inte skulle vilja flytta det, eller om den ene skulle vilja gör Y till ett levande föremål medan den andre skulle vilja att det var livlöst, då kan det logiskt sett bara finnas tre möjligheter.

Den första är att bådas viljor utförs; den andra är att endast den enes vilja utförs; och den tredje är att ingen av deras viljor utförs. Det första fallet ter sig omöjligt då det är en motsägelse. Det tredje fallet är också en omöjlighet då det innebär att ett föremål varken rör sig eller är stilla - och det är omöjligt. Detta skulle också betyda att ingen av dem kan utöva sin egen vilja, vilket inte skulle vara möjligt för en gudom. Och slutligen, om den enes vilja går igenom men inte den andres, då skulle denne förtjänas att kallas för Gud och den vars vilja inte går igenom skulle inte kunna anses vara Gud. [201]

Således är premissen att det endast finns en unik Skapare och Upprätthållare av detta universum både människan medfödd och slutledbar genom logik. Islams lärde är så övertygade om detta uppenbara faktum att den skriftlärde Ibn Uthaymin har sagt att alla människor utom de mest arroganta och högfärdiga förstår och accepterar denna aspekt av den monoteistiska läran - att det endast finns en Skapare [202]. Detta beror på att denna tro är så djupt rotad i människans natur. Hon inser att skapelsen måste ha en Skapare och hon inser likaså att Skapare är en [203].

Den islamiska synen på Gud som den Ende Skaparen och Upprätthållaren av detta världsalt summeras genom ett antal citat från Koranen:
Gud har allt i Sin makt. [204]

Hur skulle en son [ha fötts] åt Honom, himlarnas och jordens Skapare, när ingen ledsagerska har funnits vid Hans sida - Han som har skapat allt och har kunskap om allt. Detta är Gud, er Herre. Det finns ingen annan gud än Han, alltings Skapare. Tillbe Honom som har allt under sitt beskydd. Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se. Han är den Outgrundlige som genomskådar allt och är underrättad om allt. [205]

Har du inte sett hur några av dem som fick ta emot en del av uppenbarelsen, [när] de uppmanas att låta den gudomliga Skriften döma mellan dem i deras tvister, vänder sig bort - ja, de är [sådana] som går emot [sanning och rätt]. Allt och alla i himlarna och på jorden faller ned i tillbedjan inför Gud, av fri vilja eller nödda och tvungna, och [så gör] deras skuggor morgon och afton. [206]

När väl slutsatsen att Gud är den ende Skaparen och Upprätthållaren av universum har dragits faller många bitar på plats och den kanske då viktigaste frågan som man ställer sig är hur ens relation till denne Skapare skall vara. Detta leder oss direkt in på nästa ämne, att Gud är den ende gudom värdig att dyrka.

______________________________________
192) Det klassiska ordstävet bland beduinerna i Arabien var: "En kamels spillning visar att det finns en kamel och fotsteg visar att någon har gått." Om en av islams tidiga lärde, Abu Hanifa, sägs det att en grupp människor som tvivlade på Gud kom för att diskutera Skaparens och Herrens enhet med honom. Han sade till dem: "Före vi börjar diskutera denna fråga [vill jag att ni] berättar för mig om vad ni tror om en båt på Eufrat som når land, lastar sig själv med mat och andra ting, därpå återvänder, ankrar sig och lastar av sig själv utan att någon seglar eller styr den?" De sade: "Det är omöjligt. Det kan aldrig ske." Därpå frågade han dem: "Om det inte är möjligt, när det gäller skeppet, hur kan då denna väldiga värld röra sig själv?" Denna historia har också berättats av andra än Abu Hanifa. Commentary on the Cri of at-Tahawi, s. 9 Umar al-Ashqar ger ett annat exempel: "För några år sedan blåste ökensanden i Rub' al-Khali' bort i en storm och då skönjdes ruinerna av en stad som täckts i sand. Forskare började studera staden för att försöka avgöra när den byggts. Ingen arkeolog kunde föreslå att denna stad dykt av på egen hand skapad av vind, regn, värme och kyla och inte av människor. Hade någon föreslagit detta hade denne setts som en galning att tycka synd." Belief in Allah in the Light of the Quran and Sunnah, Umar al-Ashqar, s. 125. Riyadh, International Islamic Publishing House, 2000.
193) Koranen 52:35-36
194) Det vore politiskt inkorrekt att idag kalla detta för "ogudakatiga", "onda" eller "sataniska" källor. Men i slutänden är dessa konklusioner oundvikliga då dessa krafter försöker leda människan bort från vad som är rätt och riktigt mot någon form av otro.
195) © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
196) Koranen 52:36
197) © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
198) Betänk att även om det finns bevis för en kosmisk big bang långt tillbaka i tiden är detta inte något som motsäger sig islamisk tro eller att detta skulle vara något som Gud gjort för att skapa Universum. Exakt hur Gud skapade kosmos känner vi inte till. Vi kan bara lägga fram teorier.
199) Belief in Allah, al-Ashqar, s. 131
200) Belief in Allah, al-Ashqar, s. 131
201) Commentary on the Creed av at-Tahawi, s. 4
202) Sharh Usul al-Iman, Muhammad ibn Uthaimin, s. 19, Fairfax, VA: Institute of Islamic and Arabic Sciences in America, 1410 A.H.
203) Kristna skiljer mellan Gud Fadern - Skaparen - och "Sonen". Med några ovanliga undantagsfall säger de flesta att "Sonen" inte skapade Universum. Författaren till den skrift har även lärt sig från många före detta hinduer som konverterat till islam att också de har en föreställning om en högsta Gud och unik Skapare.
204) Koranen 2:20
205) Koranen 6:101-103
206) Koranen 13:15


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa