Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Villkoren för Shahada

Översättning: En syster i Islam
Hämtat från: (”He came to teach you your religion” The hadith of the angel Gabriel explaining the foundations of Islam, Imaan and Ihsaan, av Jamaal al-Din M. Zarabozo)

Muslimer vet att nyckeln till Paradiset är uttalandet: “Det finns ingen som är värd att dyrkas, förutom Allah”. Men många muslimer förlitar sig helt på detta uttalande och tror att så länge de har sagt detta, så kommer ingenting att skada dem. På grund av detta enkla muntliga uttalande av Shahada [1] tror de att de kommer att få Paradiset. Men hursomhelst, att bara säga detta är inte tillräckligt för frälsning. Faktum är att hycklarna brukade säga, ”Jag vittnar om att det finns ingen värd att dyrkas, förutom Allah…”, och ändå beskriver Allah dem som lögnare och säger att de skall vara i de lägsta delarna av Helvetet.

Precis som många lärda har sagt, så är detta uttalande eller vittnesmål nyckeln till Paradiset. Men det finns vissa villkor för detta uttalande. Al-Hasan al-Basri sa en gång till en person, ”Vad har du förberett inför döden?” Han svarade, ”Vittnesmålet att det finns ingen värd att dyrkas förutom Allah.” Al-Hasan sa till honom, ”Det finns vissa villkor för detta och akta dig för att förtala kyska kvinnor.” [2]

Den berömda efterföljaren Wahb ibn Munabbih blev en gång frågad, ”Är inte uttalandet la ilaha illallah nyckeln till Paradiset?” Han svarade, ”Ja, men alla nycklar har tänder. Om du kommer med nyckeln som har rätt tänder, så kommer dörren att öppnas för dig. Men om du inte har rätt tänder, så kommer dörren inte att öppnas för dig.” Dessa tänder är villkor som skiljer muslimerna som kommer att dra nytta av detta uttalande, från dem som inte kommer att dra nytta av detta uttalande, oavsett hur många gånger om dagen de än må ha sagt detta uttalande.

En studie av verserna i Koranen och av Profetens (saws) hadither kommer att visa att villkoren för shahada är sju, åtta eller nio beroende på hur man ser på dem. Det är viktigt att varje muslim försäkrar att han möter dessa villkor i sitt eget liv, så att hans egen bekännelse blir en sann trosbekännelse.

 1. Det första villkoret är kunskap: Man måste ha den nödvändiga, grundläggande förståelsen av vad som menas med shahada. Man måste förstå vad shahada bejakar och vad shahada förnekar.[3] Allah säger i Koranen:

  "Håll fast vid din kunskap att det inte finns någon gud utom Gud; be Honom om förlåtelse för dina synder och [be om förlåtelse] för alla troende män och kvinnor!"

  (Koranen 47:19)

  På samma sätt, sa Profeten (saws) ”Vemsomhelst som dör och vet att det inte finns någon värd att dyrkas förutom Allah skall träda in i Paradiset” (Muslim)

  Faktum är att trosbekännelsen i sig är ett vittnesmål. När man vittnar om något, måste man ju veta vad det är man vittnar om. Uppenbarligen är det så att ett vittnesmål om något som man inte har någon kunskap om är oacceptabelt. Allah säger i Koranen:

  "…utom dem som med [full] kunskap vittnar om sanningen."

  (Koranen 43:86)

  Därför måste grunderna i shahada vara förstådda av personen som gör bekännelsen. Om han inte förstår tex, att Allah är den ende värd att dyrkas och att alla andra gudar är falska gudar, då har han inte ens den mest grundläggande förståelsen av vad han påstår sig vittna om. En sådan shahada kan inte anses vara en sann bekännelse som accepteras av Allah.

 2. Det andra villkoret för shahada är säkerhet eller al-yaqeen. Detta är motsatsen till tvivel och osäkerhet. Faktum är att i Islam, är all form av tvivel rörande någonting som finns i Koranen eller i sunnah likvärdigt med kufr eller otro.

  Man måste, i sitt hjärta, vara absolut säker på sanningen i shahada. Ens hjärta får inte tveka på något sätt när man vittnar om sanningen i ”Det finns inte någon gud värd att dyrkas förutom Allah”. Allah beskriver de verkliga troende som dom som tror på Allah och därefter inte vacklar.

  Inga andra än de som tror på Gud och Hans Sändebud och som inte vacklar i tron och de som kämpar för Guds sak med sina ägodelar och med livet som insats är [verkliga] troende; det är de som är uppriktiga [i sin bekännelse av tron]. (49:15)

  På samma sätt säger Allahs Sändebud (saws): ”Det finns ingen som möter Allah med vittnesmålet att det inte finns någon värd att dyrkas förutom Allah och att Jag är Allahs Sändebud, utan att tvivla på detta uttalande, som inte träder in i Paradiset.” (Muslim)

  Å andra sidan beskriver Allah hycklarna som de personer vars hjärtan vacklar. Allah säger:

  "Inga utom de som inte tror på Gud och den Yttersta dagen och är osäkra i sitt inre och vacklar mellan olika ståndpunkter, ber dig om befrielse. [4]"

  (Koranen 9:45)

  Många av de lärde har sagt att hjärtats sjukdomar, eller de tvivel och den misstänksamhet som man tillåter komma in till sitt hjärta, är mer farligt för en persons tro än lustar och begär. Det är så eftersom lustar och begär kan bli tillfredsställda ibland, även om personen fortfarande vet att de är fel. Han kan kanske slutligen bli kapabel att kontrollera sig själv, be om förlåtelse och ge upp de onda gärningarna. Tvivel och misstänksamhet å andra sidan kan dröja sig kvar i hjärtat, utan bot tills personen slutligen lämnar Islam helt eller fortsätter att praktisera Islam medan han i sitt hjärta i själva verket saknar verklig tro.

  En av de bästa boten för dessa tvivel är kunskap. En god kunskap om Koranen och sunnah avlägsnar de flesta, om inte alla, av dessa tvivel. Genom studier och förståelse kan man uppnå säkerhet och i takt med att man studerar och lär sig mer, växer sig hans säkerhet starkare och starkare.

 3. Det tredje villkoret för shahada är erkännande, eller al-qabool. Om en person har kunskapen om och säkerhet i shahada, måste detta följas av att han erkänner med tungan och hjärtat, vad som helst som shahada inbegriper. Den som vägrar att erkänna shahada och dess betydelser, även om han vet att det är sant och är säker på dess sanning, är en icketroende. Denna vägran att erkänna eller acceptera beror ibland på högmod, avundsjuka eller andra orsaker. I vilket fall som helst, shahadan är ingen sann shahada utan ett förutsättningslöst erkännande.

  De lärde talar om detta villkor som ett generellt villkor, så som det just beskrivits. Hursomhelst, det finns också en mer detaljerad aspekt som man måste vara medveten om. Detta villkor betyder också att man tror på allt som är sagt i Koranen eller som är sagt av Profeten (saws) utan att han tar sig rätten att välja vad han vill tro på och vad han vill förneka. Allah säger i Koranen:

  "Tror ni på vissa delar av Skriften och förnekar andra? Vilken lön förtjänar de bland er som begår sådana handlingar om inte skam och vanära i denna värld? Och på Uppståndelsens dag skall de utlämnas till de strängaste straff. "

  (Koranen 2:85)

  "Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag."

  (Koranen 33.36)
 4. Det fjärde villkoret för shahada är underkastelse och lydnad eller al-inqiyaad. Detta innebär det verkliga fysiska genomförandet av de gärningar shahada måste leda till. Detta är en av de huvudsakliga betydelserna av själva ordet Islam: ”underkastelsen under Allahs vilja och befallningar”. Allah beordrar detta i koranen.

  "Vänd åter till Gud och underkasta er Hans vilja innan straffet drabbar er och ni inte [längre] kan få hjälp."

  (Koranen 39:54)

  Allah har prisat de som de som underkastar sig Hans befallning med sina gärningar. Allah säger:

  "Vem uppfyller religionens krav bättre än den som i allt underordnar sin vilja under Guds, som gör det goda och det rätta."

  (Koranen 4:125)

  Allah har gjort det ett villkor för tron att man lyder Allahs och Hans Sändebuds befallningar. Allah säger:

  "Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt."

  (Koranen 4:65)

  Shahada är en trosbekännelse som måste bli fullbordad i ens hjärta, med ens tunga och ens handlingar. I sitt hjärta tex, måste man känna kärlek, hopp och fruktan för Allah. Med sin tunga måste man säga shahada. Med sina handlingar måste man utföra det som trosbekännelsen kräver av en. Vemsomhelst som påstår sig vara muslim, men som inte utför några motsvarande gärningar är antingen helt okunnig om Islam, eller vittnar han mot sig själv att hans trosbekännelse inte är en sann och korrekt trosbekännelse.

  Detta betyder inte att den sant troende aldrig syndar. I själva verket är det så att sant troende begår synder. Men så länge de förstår att det som de gjorde inte är rätt och att det är oförenligt med deras plikt att underkasta sig Allah, så har de inte gjort våld på riktigheten i deras vittnesmål eller shahada.

 5. Det femte villkoret är sanningsenlighet i motsats till hyckleri och oärlighet. Detta betyder att när man säger shahada, säger man det ärligt, man menar det verkligen. Man ljuger inte när det kommer till trosbekännelsen, och försöker inte bedra eller lura någon. Profeten (saws) sa, ”Ingen vittnar om att det finns ingen värdig att dyrkas förutom Allah, uppriktigt från sitt hjärta, utan att Allah gör Helveteselden förbjuden för honom.” (al-Bukhari)

  De flesta människor har hört om dem som säger trosbekännelsen, utan att säga den ärligt. De tror inte på det. De säger det endast för att beskydda sig eller för att tjäna något på att säga så. Dessa är hycklarna. Allah har beskrivit dem i början av Koranen med följande ord:

  "Det finns människor som säger: ”Vi tror på Gud och på den Yttersta dagen”, medan de [i själva verket] inte tror. De försöker bedra Gud och de troende, men de bedrar inga andra än sig själva - och inser det inte. Deras hjärtan är sjuka av tvivel och Gud låter det onda förvärras, och ett plågsamt straff väntar dem för deras ständiga lögner."

  (Koranen 2:8-10)

  Trosbekännelsen från de som blev muslimer endast för att tjäna på att bli muslimer och inte för att de tror på Islam kommer att bli avvisad av Allah i det kommande livet. De kommer att möta ett plågsamt straff pga deras lögner.

 6. Det sjätte villkoret är ren uppriktighet eller ikhlaas. När man säger shahada, måste man göra det endast för Allahs skull. Man får inte göra det för någon annan orsak eller någon annans skull. På detta sätt, är betydelsen av renhet motsatsen till shirk eller att sätta upp andra vid sidan av Allah. Man blir och förblir muslim endast för att tjäna Allah, för att undvika Hans vrede och straff och för att få Hans nåd och belöning. Allah säger i Koranen:

  "Vi har uppenbarat Skriften med sanningen för dig. Dyrka därför Gud med ren och uppriktig tro!."

  (Koranen 39:2)

  Allah säger också:

  "Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud]. "

  (Koranen 98:5)

  Profeten (saws) sa också: ”Allah har förbjudit Helveteselden för vemsomhelst som säger ’Det finns ingen värd att dyrkas förutom Allah’, och säger så sökandes Allahs ansikte [och välbehag]” (Muslim)

  Detta är något som alla muslimer borde tänka på, men speciellt dem som växt upp i muslimska familjer och föddes som muslimer. Alla borde vara säkra inom sig på att de är muslimer för Allahs skull endast. En muslim kan inte vara muslim för föräldrarnas skull, vänner, familj, samhälle eller världsliga mål. Det måste stå klart i ens hjärta att man är muslim för Allahs skull först, sist och endast.

 7. Det sjunde villkoret är kärlek. Det betyder att den troende älskar denna shahada, han älskar i enlighet med shahada, han älskar innebörden och de krav som följer av shahada och han älskar de som handlar och strävar i enlighet med shahada. Detta är en nödvändig förutsättning för shahada. Om en person säger shahada, utan att älska shahada och allt vad det står för, då är hans tro i själva verket inte fullständig. Det är ingen sann tro. Om han inte har någon kärlek för denna shahada eller om han i själva verket hatar den, då har han förnekat sin trosbekännelse.

  Den sant troende sätter inte upp några likar vid sidan av Allah i sin kärlek. Allah säger i Koranen:

  "Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Guds sida och ägnar dem sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till Gud är starkare. "

  (Koranen 2:165)

  På ett annat ställe säger Allah:

  "Säg: ”Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och Kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad."

  (Koranen 9:24)

  Profeten (saws) sade: ”Vemsomhelst som har tre egenskaper har smakat trons sötma. [Den första av dessa] är att han älskar Allah och Hans sändebud mer än han älskar någon annan…” (al-Bukhari, Muslim)

 8. Det åttonde villkoret för shahada är att personen som säger shahada måste förneka alla andra föremål för dyrkan. Även om detta är uppenbart i orden som trosbekännelsen utgörs av, verkar det inte som att detta är klart och tydligt för alla dem som gör detta vittnesmål. Därför måste detta uttryckligen nämnas.

  I surah Baqarah, påminner Allah muslimerna om denna viktiga aspekt av shahada. Shahadan är inte bara ett bejakande utan också ett förnekande. Allah säger:

  "Den som förnekar de falska gudarna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. "

  (Koranen 2:256)

  Profeten (saws) betonade denna punkt när han sa: ”Vemsomhelst som säger det finns ingen värd att dyrkas förutom Allah och förnekar vadsomhelst som dyrkas vid sidan av Allah, hans egendom och blod är beskyddat och Allah är den som dömer.” (Muslim)

  Trots att detta villkor borde vara uppenbart för alla som säger shahadas ord, kan man fortfarande hitta muslimer som säger shahada och sedan ändå dyrkar andra varelser eller saker än Allah. Man kan finna dem gå till kyrkogårdar och dyrka de som är i gravarna. De gör akter av dyrkan eller tillbedjan som inte är för Allahs skull, men för de döda ”helgonen” (auliyyaa) i graven.

 9. Det nionde villkoret för shahada är att muslimen håller fast vid shahada fram till sin död. Detta är ett måste om shahasan ska betyda något i livet efter detta. Man kan inte vila på sina lagrar av vad man må ha gjort i det förflutna. Nej, sannerligen, shahada måste vara hans banér fram till döden. Allah säger i Koranen:

  "Troende! Frukta Gud så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er! "

  (Koranen 3:102)

[1] Shahada är trosbekännelsen som lyder: La ilaha illallah Muhammaden rasullullah -Det finns ingen gud värd att dyrkas förutom Allah och Muhammed är hans sändebud.
[2] Personen al-Hasan talade med var en poet som brukade förtala gudfruktiga kvinnor.
[3] Shahada bejakar att det finns en Gud värd att dyrkas, shahada förnekar att det finns andra gudar värda att dyrkas. ö.anm.
[4] Befrielse från att delta i Jihad. ö.anm.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa