Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Den otroliga Koranen - del1

Källa: http://www.iisna.com/articles/quran/

Att kalla Koranen otrolig är inte något som bara görs av muslimer, som uppskattar Boken och som är nöjda med den, den har benämnts otrolig av icke-muslimer också. Faktiskt har till och med folk som hatar islam väldigt mycket ändå kallat den otrolig.

En sak som överraskar icke-muslimer som studerar Boken väldigt noga är att Koranen inte visar sig vara som de förväntade sig. Vad de antar är att de har en gammal bok som kom för fjorton århundraden sedan från den arabiska öknen, och de förväntar sig att boken borde likna någonting sådant - en gammal bok från öknen. Och sedan märker de att den inte alls liknar vad de förväntat sig. Dessutom är en av de första sakerna som vissa människor antar, att eftersom det är en gammal bok som kommer från öknen så borde den tala om öknen. Ja, Koranen talar om öknen - en del av dess bildspråk beskriver öknen, men den talar också om havet - hur det är att vara i en storm på havet.

För några år sedan fick vi i Toronto höra talas om en man som jobbade på ett handelsfartyg och försörjde sig på havet. En muslim gav honom en översättning av Koranen att läsa. Handelsskepparen visste ingenting om islams historia men var intresserad av att läsa Koranen. När han läst klart den gav han tillbaka den till muslimen och frågade: "Denna Muhammed, var han sjöman?" Han var imponerad över hur exakt Koranen beskriver en storm på havet. När han fick svaret: "Nej, Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, bodde faktiskt i öknen", så var det tillräckligt för honom. Han antog islam på fläcken. Han var så imponerad av Koranens beskrivning eftersom han hade varit i en storm på havet och visste att den som gjort den beskrivningen också hade varit i en storm på havet. Allah säger:

"[Vad de har gjort] kan också liknas vid det djupa mörkret i ett bottenlöst hav, ytterligare förmörkat av vågorna som svallar över varandra och molnmassorna ovanför; skikt på skikt av mörker..." Koranen 24:40

Denna beskrivning var inte vad någon som bara föreställde sig en storm på havet skulle ha skrivit, utan den var skriven av någon som visste hur en storm på havet var. Detta är ett exempel på hur Koranen inte är bunden till en viss plats och tid. Förvisso verkar inte heller de vetenskapliga föreställningarna som uttrycks i den vara från öknen för fjorton århundraden sedan.

Mindre än atomen
Många århundraden innan Muhammeds profetskap, sallallahu alaihi wa sallam, förekom en välkänd teori om atomism framlagd av den grekiske filosofen Demokritos. Han och människorna som kom efter honom antog att massa består av små oförstörbara och odelbara partiklar som kallas atomer. Även araberna brukade ha att göra med samma begrepp; faktum är att det arabiska ordet "tharrah" vanligen syftade på den minsta partikeln människan kände till. Nu har modern vetenskap upptäckt att denna minsta enhet av ett ämne (d.v.s. atomen, som har alla de egenskaper som ämnet den är en del av) kan delas upp i mindre komponenter. Detta är en ny idé som utvecklats under det senaste århundradet, men intressant nog hade denna information redan dokumenterats i Koranen. Allah säger:

"Inte ens [vad som motsvarar] ett stoftkorns vikt, på jorden eller i himlen, är dolt för din Herre och ingenting finns, varken mindre eller större än detta, som inte [är inskrivet] i [Guds] öppna bok." Koranen 10:61

Helt säkert skulle det påståendet verkat underligt för fjorton århundraden sedan, även för en arab. För honom var "tharrah" det minsta som fanns. Visserligen är detta ett bevis på att Koranen inte är förlegad.

I honung finns läkedom
Ett annat exempel på vad man kanske förväntar sig hitta i en "gammal bok" som rör hälsa eller medicin, är ålderdomliga botemedel och medikament. Olika historiska källor uppger att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, gav råd om hälsa och hygien, men de flesta av dessa råd finns inte i Koranen.

Vid en första anblick förefaller detta för icke-muslimer som ett slarvigt förbiseende. De kan inte förstå varför Allah inte skulle inkludera sådan viktig information i Koranen. Vissa muslimer försöker förklara denna frånvaro med följande argument: "Även om profetens råd, sallallahu alaihi wa sallam, var riktiga och tillämpliga på hans tid, så visste Allah, i Sin oändliga vishet, att det skulle göras senare medicinska och vetenskapliga framsteg som skulle göra att profetens råd, sallallahu alaihi wa sallam, verkade gammalmodiga. När senare upptäckter gjordes, kunde folk säga att sådan information gick emot det som profeten, sallallahu alaihi wa sallam, hade kommit med. Eftersom Allah aldrig skulle tillåta något tillfälle för icke-muslimerna att påstå att Koranen säger emot sig själv eller profetens läror, sallallahu alaihi wa sallam, så inkluderade Han alltså endast information och exempel som skulle stå sig genom tiderna".

Men när man undersöker Koranens sanna natur vad gäller dess varande som gudomlig uppenbarelse, så hamnar saken genast i sitt rätta perspektiv, och felet i sådan argumentation blir uppenbart och förståeligt. Man måste förstå att Koranen är en gudomlig uppenbarelse, och som sådan är all information i den av gudomligt ursprung. Allah uppenbarade Koranen från Sig själv. Den är Allahs tal, ingenting kan läggas till, dras ifrån eller ändras.

Det fanns inga "huskurer" i Koranen som man kunde påstå är gammalmodiga, inte heller innehåller den någon människas åsikt om vad som är bra för hälsan, vilken mat som är bäst att äta, eller vad som botar den ena och den andra sjukdomen. Faktum är att Koranen bara omnämner en vara som har att göra med medicinsk behandling, och den ifrågasätts inte av någon. Den säger att i honung finns läkedom. Och sannerligen, jag tror inte att det finns någon som tvistar om detta!

Inte från Muhammeds huvud, sallallahu alaihi wa sallam.
Om man antar att Koranen är en skapelse ur en mans huvud, så skulle man förvänta sig att den speglar något av vad som försiggår i huvudet hos den man som "författat" den. Faktiskt påstår vissa uppslagsverk och olika böcker att Koranen var resultatet av hallucinationer som drabbade Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Om dessa påståenden är sanna - om den verkligen hade sitt ursprung i några psykologiska problem i Muhammeds huvud, sallallahu alaihi wa sallam - så skulle bevis på detta vara synliga i Koranen. Finns där sådana bevis? För att avgöra om det finns det eller inte, måste man först urskilja vad som skulle ha försiggått i hans huvud vid den tiden och sedan leta efter dessa tankar och reflektioner i Koranen.

Det är väl känt att Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, levde ett svårt liv. Alla hans döttrar dog före honom förutom en, och han hade en fru i många år, må Allah vara nöjd med henne, som var viktig och kär för honom och som föregick honom i döden vid ett besvärligt skede i hans liv. Hon måste faktiskt ha varit en enastående kvinna, för när uppenbarelsen först kom till honom, sallallahu alaihi wa sallam, så sprang han rädd hem till henne. Sannerligen skulle man än idag ha svårt att hitta en arab som skulle säga: "Jag var så rädd att jag sprang hem till min fru". De är bara inte på det viset.

Ändå kände sig Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, trygg nog med sin fru för att göra det. Det visar vilken inflytelserik och stark kvinna hon var. Även om dessa exempel bara är få av de saker som Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, kunde ha tänkt på så är de tillräckligt starka för att visa på min poäng. Koranen nämner inte någon av dessa saker - inte hans barns död, inte hans kära vänners och hans frus död, må Allah vara nöjd med dem, inte hans rädsla för de inledande uppenbarelserna som han så vackert delade med sin fru - ingenting. Ändå måste dessa saker ha gjort ont för honom, oroat honom och orsakat honom smärta och sorg under perioder av psykologiska reflektioner, och dessa saker, så väl som andra, skulle ha varit vanligt förekommande eller åtminstone nämnts någonstans.

Test för förfalskning
Ett verkligt vetenskapligt betraktelsesätt på Koranen är möjligt eftersom Koranen bjuder på något som inte finns i andra religiösa skrifter i synnerhet, och i andra religioner i allmänhet. Det är det som vetenskapsmän kräver. Idag är det många som har idéer och teorier om hur universum fungerar. Dessa människor finns överallt men den vetenskapliga världen bryr sig inte ens om att lyssna på dem. Det är så eftersom inom det senaste århundradet har vetenskapen krävt ett test för förfalskning. De säger: "Om du har en teori, så stör oss inte med den om du inte också har ett test med vilket vi kan bevisa om du har fel eller inte".

Ett sådant test var precis varför den vetenskapliga världen lyssnade på Einstein i början av århundradet. Han kom med en ny teori och sa: "Jag tror att universum fungerar på det här viset, och här följer tre tester för att pröva om jag har rätt!" Så vetenskapen utsatte hans teori för dessa tester, och inom sex år klarade den alla tre. Detta bevisar naturligtvis inte att han var en stor man, men det bevisar att han förtjänade att bli lyssnad på eftersom han sa: "Detta är min idé, och om ni vill motbevisa mig så gör det här eller pröva det där". Detta är precis vad Koranen har - test för förfalskning . Vissa är gamla (i den mening att de redan har bevisats vara sanna), och vissa existerar fortfarande.

I grund och botten sägs det såhär: "Om den här boken inte är vad den säger sig vara, så behöver du bara göra si eller så för att bevisa att den är falsk". Naturligtvis har inget lyckats göra "si eller så" på fjortonhundra år, och därför anses den fortfarande vara sann och autentisk. Jag föreslår att nästa gång du hamnar i dispyt med någon om islam och han påstår att han har sanningen och att du vandrar i mörker, så lämnar du först alla andra argument och ger honom följande förslag. Fråga honom: "Finns det något test för förfalskning i din religion? Finns det något i din religion som skulle bevisa att du har fel om jag kunde bevisa att det existerar - vad som helst?" Jag kan lova redan nu att folk inte kommer att ha någonting - inget test, inga bevis, ingenting! Det är för att de inte bär på idén om att de inte bara borde lägga fram vad de tror på, utan också lämna andra en chans att motbevisa dem. Men islam gör det. Ett perfekt exempel på hur islam ger människan en chans att kontrollera dess äkthet och "motbevisa den" förekommer i fjärde kapitlet. Och ärligt talat blev jag överraskad första gången jag upptäckte denna utmaning. Allah säger:

"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud." Koranen 4:82

Detta är en tydlig utmaning till icke-muslimen. Det inbjuder egentligen honom till att finna ett misstag. Utmaningens allvar och svårighet åsido, är faktiskt själva framläggandet av en sådan utmaning inte mänsklig till att börja med, och den är oförenlig med människans personlighet. Man gör inte en tenta i skolan och när man är klar med den, skriver en lapp till läraren där det står: "Denna tenta är perfekt. Det finns inga misstag i den. Hitta ett om du kan!" Man gör bara inte så. Läraren skulle inte sova förrän han hittat ett misstag!

Ändå är det på detta sätt Koranen närmar sig människorna. En annan intressant attityd som finns i Koranen gång på gång har att göra med dess råd till läsaren. Koranen berättar för läsaren om olika saker och ger sedan rådet: "Om du vill veta mer om det ena eller andra, eller om du tvivlar på vad som sägs, så ska du fråga dem som har kunskap". Detta är också en överraskande attityd. Det är inte vanligt att ha en bok som kommer från någon utan utbildning i geografi, botanik, biologi o.s.v. som diskuterar dessa ämnen och sedan råder läsaren att fråga män med kunskap ifall han tvivlar på något.

Ändå har det i alla tider funnits muslimer som följt Koranens råd och gjort överraskande upptäckter. Om man ser till muslimska vetenskapsmäns verk för flera hundra år sedan, så finner man dem fulla av citat från Koranen. Dessa verk säger att de gjorde sin forskning på ett visst ställe, där de letade efter någonting. Och de slår fast att orsaken till att de letade på ett sådant ställe var att Koranen pekade dem i den riktningen. Till exempel nämner Koranen människans ursprung och säger sedan till läsaren: "Forska om det!" Den ger läsaren en vink om var man ska leta och säger sedan att man ska ta reda på mer om det. Det här är den sortens sak som muslimer idag i det stora hela verkar förbise - men inte alltid, vilket illustreras i följande exempel. För några år sedan samlade en grupp män i Riyadh i Saudi Arabien alla Koranens verser som handlar om embryologi - människans utveckling i livmodern. De sa: "Här är vad Koranen säger. Är det sant?" I princip tog de Koranens råd, Allah säger:

"Fråga dem som går efter [de tidigare uppenbarelserna], om ni inte vet det" Koranen 16:43

Till Del 2 >>>


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
barnskolan.com
quranaudio.se
quranacademy.se
konvertitguiden


English:
islam-guide.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
Koraani
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com