Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vad är syftet med livet?

Av: Faten Amin
Publicerat av: islamiska.org


Det är inget tvång för människan att acceptera sanning. Men det är säkerligen en skam av människan när han/hon inte ens låter sitt intellekt utforska sanningen. Islam undervisar att Gud har begåvat människan med förnuft och intellekt, därför förväntas man att se saker och ting på ett objektivt och systematiskt sätt samt att reflektera, ifrågasätta och reflektera.

Ingen ska pressa dig att ta förhastade beslut, att acceptera något i den Islamiska läran. Därför undervisar Islam att man har friheten att välja. Även när man inser sanningen blir man inte tvungen att anta den.

Det som jag kommer att skriva om är även råd till mig själv, en människa som är medveten om Islam och vet vad syftet med livet är. Alla som läser denna information har ett ansvar, att hålla tänkandet och hjärtat öppna, vilket är nödvändigt för flexibilitet, som måste gå hand i hand vid varje sökning efter sanning. Genom att vara öppen och objektiv får man en annan syn på saken.

Vad är syftet med livet ?
Människan; ett mästerverk som vittnar för sig själv, hur uttrycksfull den är i gestalt och rörelse, hur ädel den är i förnuft, hur beundransvärd i tankekraft och gärning. Människan beskrivs som den mest dominerande, högst utvecklade och överlägsen gentemot andra varelser. Trots den överlägsna intelligensen, och i en värld full av materialistiskt tänkande, kulturella förhållande och olika levnadsställningar, är det svårt att hitta människor som verkligen stannar upp, och tänker efter livets objektivitet och reflekterar över vad mening med livet är?

När vi frågar människorna vad meningen med livet är, en sådan fundamental och viktig fråga, berättar de olyckligtvis inte vad de själva har kommit fram till för slutsats genom observation eller förnufts analys. I det flesta fall berättar de, vad andra har övertygat dem om att det är.

Om jag frågar någon om varför vi äter, kommer denne att svara att det är närande och för att närande upprätthåller livet. Om jag frågar någon varför vi arbetar, kommer denne att svara att det är ett behov för att stödja sig själv och försörja familjen. Om jag frågar någon varför vi sover, varför vi klär och tvättar oss kommer denne att svara att detta är vanliga behov för alla människor. Vi kan följa denna typ av frågor med hundra andra frågor, vi kommer att få samma eller liknande svar oavsett ras, kultur eller språk. Sedan när vi frågar vad är den verkliga meningen med livet, kan vi få många och olika svar. Detta för att människor är förvirrade. De vet verkligen inte. De stampar i det mörka, och istället för att säga att de inte vet, erbjuder de vilket svar som helst. Vad andra människor har övertygat dem om att säga. Tänk efter!

Är mening med livet i världen så enkel som att äta, arbeta, sova, skaffa några materiella saker och njuta av det i livet. Är detta vårt syfte? Varför är vi födda? Vad är avsikten med vår existens? Vad är visheten bakom skapelsen av människan och det väldiga, och fantastiska universum? Tänk efter i dessa frågor!

Några argumenterar att det inte finns ideologiska eller vetenskapliga bevis på att det finns en Gud eller något bevis på förutsägelse. Det finns inget bevis att universum blivit till genom gudomlig tjänst utan av en rent tillfällighet "a big bang" och efteråt satt hela världen samman. De argumenterar att livet inte har en definitiv mening - det kanske är absurt och meningslöst.

Här ville jag ta upp några verser från Koranen som förklarar detta ämne. Den Allmäktige Allah säger:

"Allah tillhör herraväldet över himlarna och jorden, ja Allah är allmäktig. I himlarnas och jorden skapelse, och nattens och dagens växling finns sannerligen tecken för dem som har förstånd, som åkalla Allah (alltid, och i böner) stående, sittande och liggande på sidan, och som begrunda himlarnas och jordens skapelse (sägande): Herre! du har ej skapat (allt) det förgäves. Dig allena all ära! frälsa oss ifrån eldens pina."

(Koranen 2:189-191)

Allah drar vår uppmärksamhet i dessa verser till att allting tillhör honom. Allah har makt över allt. I skapelse av himmel och jord, växling mellan dag och natt finns tecken för de som har förnuft, som alltid åkallar Allah och som tänker igenom skapelse grundligt. Han säger att Han inte har skapat allt detta obetänksamt eller för dumhetens mening. Därför, när vi ser konstruktionen och designen av allt omkring oss, vet vi att denna design är så mäktig och så precist. Och någonting som är så mäktigt och så precist och bortom vår räckvidd och vår fantasi kan inte vara dum. Det kan inte bara smälla ihop. Tänk efter!

Om vi tar tio olikfärgade stenar, numrerar dem mellan ett till tio, sätter dem i en påse och sedan blundar och försöker att ta upp stenarna i tur och ordning. Hur stor är chansen att få dem i nummerordning? Chansen är en på miljonen. Hur stor är då chansen att himmel och jord har blivit till genom en big bang? Om jag berättar för er att ett fartyg som fraktar gods, styrs till olika hamnplatser fram och tillbaka, lastas och lossas och att allt det sker alldeles av sig självt. Skulle ni tro att det var klokt ? Vi måste ställa oss själva några ytterligare frågor. När vi ser en bro, en fin bil eller höga byggnader, då inser vi automatisk att det är en människor som har konstruerat det. När vi ser ett jumboflygplan, en raket, en satellit eller de stora skeppen blir vi imponerade av hur otroligt mycket ingenjörskonst, dynamik och teknik som är involverat i dessa. Ja, dessa saker är tillverkade av människor ----- Vem har tillverkat människan, vilken är ett massivt kontroll ystem!

Hur är det med hjärnan, hjärtat, ögonen, njurarna? Hur fungerar de? Vem har skapat dem? Vem härskar över dem? Vem inrätter dem efter ett bestämt mönster? Vem reglerar, planerar, ändrar, förändrar? ----Människan själv-----självklart inte!

Livsviktiga processer pågår oavbrutet överallt i kroppen. Maten smälts och bryts ner i enklare beståndsdelar, i lungorna sker med varje andtag ett utbyte av gaser mellan blodet och den inandade luften, nya kroppsceller byggs upp och försörjs i organismens vävnader, kemiska styrmedel utsöndras i blodet från körtlar av olika slag.

Hjärtat, pumpen som aldrig tröttnar eller villar — pumpar blod som når alla organ och vävnader i kroppen. Pumpen bevakas av ett stort antal regulatorer, vilka anpassar flödet i takt med organens behov. Hjärtats arbetsprestation är häpnadsväckande, den pumpar på dag efter dag, år efter år livet igenom utan upphåll. Ingen pump som människan konstruerat kan uppvisa en sådan slitstyrka och driftsäkerhet!

Ögonen, människans kamera som oavbrutet utforskar omvärlden i vår omgivning genom att granska, iaktta, justera, fokusera, identifiera, tolka, bedöma, fånga färger och anpassa sig till ljusets styrka och avståndet. Allt detta sker automatisk. Ögongloben som är knappt tre centimeter i diameter, har denna förmåga av sig själv. Vem har skapat det?

Hjärnan, dess tolv miljarder celler, platsen för våra känslor, tolkare av sinnes- förnimmelser, källan till skratt och gråt, centrum för förnuft, förmåga, minne, inlärning och skaparkraft. Hur kan hjärnan som är ca. 15 X 20 centimeter i storlek tänka, fungera, analysera, vilja, skilja, sortera och förvara och på bara mindre än en miljon sekundsdel. Och den gör det ständigt. Vem har skapat den? En datamaskin med obegränsad räckvidd. En data med hjärnans arbetskapacitet skulle kräva en stor byggnad för att rymmas.Tänk efter!

Njurarna, tänk efter vilken funktion de har. I varje njure finns en miljon filter-system som renar blodet, balanserar kroppens halt av vätska och salter. Allt detta sker automatiskt. Hur är det med universum? Att universum har bildats av sig själv genom en big bang kan man knappast med lite sunt förnuft tro. Jorden är en planet i solsystemen—och solsystemet är ett system i vintergatan- och vintergatan är en av konstellationerna. Det finns miljoner av galaxer som vintergatan. Alla har fått sig en plats tilldelad i detta system. Alla är i ordningsföljd, ingen konflikt.Var och en rör sig i den bana som är avsedd för den. I den meningen säger den Allmäktige Allah:

"Det är ej solen givet att upphinna månen, och natten kommer icke heller före dagen, utan var och en vandrar sin egen bana."

(Koranen 36:40)

Vem som är ansvarig för omväxling mellan dag och natt och de olika årstiderna? Vad är det som gör att jorden snurrar runt och vänder olika sidor mot solen? Vad är det som gör att jorden snurrar runt sin egen axel ? Jordskorpan, som hela tiden är i rörelse; den skakar, spricker veckas, höjs eller sänks. Vem gör det?

Vem håller i en viktig förutsättning för allt liv på jorden? Atmosfären, som är ett tunt lager, som inte är tjockare än skalet av ett äpple runt jordklotet, som innehåller syret vi behöver. Den skyddar oss från att brännas upp av dagens heta solstrålning och på nätterna hindrar den att värmen lämnar jordytan.

Har människan satt allt detta i rörelse? Kan människan upprätthålla denna process? ----Självklart inte! Var och en av dem har en lag att följa.

Hur är det med plantorna, oceanerna. fiskarna, insekterna, djuren, fåglarna, de kemiska element som inte kan upptäckas eller undersökas med de mest sofistikerade instrument? Var och en av dem har också en lag att följa. All denna koncentration, balans, harmoni, design, rörelse, rytm och upprätthållning, sker den också av tillfällighet? Fungerar dessa i fullkomlighet också av tillfällighet? ------Självklart inte!

Det skulle vara ologiskt och dumt att tänka så. Till slut visas att vilken slutsats vi än kommer till så är det totalt utom räckvidd för hjärnans kapacitet att föstå.

Allt detta kan inte sakna en skapare, en formgivare, en övervakare och en styrande, nej, Allah, den Allmäktige, skaparen som har kunskap och förmåga för sådan design och proportionen har skapat allt detta. Det är bara han som är ansvarig för att upprätthålla det och som är alltings Herre. Det är bara Han och ingen annan som besitter dessa gränslösa krafter och som är fri från varje brist och svaghet.

Det är Allahs lag, skaparen och härskaren över universum som styr allting som universum består av, från det minsta dammkorn till de storartade galaxerna i världsrymden.

För att bringa människan närmare och närmare den viktiga intellektuella realiteten angående existensen av den Barmhärtige, Dominante och Allsmäktige Skaparen, uppmanar Koranen(den sista heliga skriften) oss att undersöka de naturliga underverken och att försöka uttyda de fasta regler och de oföränderliga mekanismer som styr och härskar över det utvidgade universum med en framstående precision och exakthet. I de följande verserna hänvisar Koranen människan direkt till ett klart, följdriktigt och förnuftig tänkande:

"Det är Han som ger liv och död, och till honom hör växling mellan dagen och natten, skulle de inte förstå? ”( Al.Muminun, 23: 80) ”Som satt jorden till en matta och himmeln till ett tak åt er och nedsänt vatten från himmeln och frambringat frukter därmed till uppehälle åt er! Sätt alltså inga likar vid Guds sida mot bättre vetande."

(Koranen 2:22)

"Sådan är Han, som känner det fördolda och det uppenbara, den Väldige, den Barmhärtige.6 Han som skapat allt på bästa sätt och börjat skapelse av människan från leran.7 Sedan frambragte han hennes avkommlingar från en kvintessens, innehållande simpelt vatten.8 Sedan fullbordade han henne, inblåste (sin) andan i henne och gav er hörsel, syn, och hjärta, föga tacksamma är ni".

(Koranen 32:6-9)

"Vi har sannerligen skapat människan i det bästa 'taqwim'".

(Koranen Al.Tin)

I ovanstående vers använder Allah ordet ” Taqwim ” vilket är ett omfattande ord för gestalt, symmetri, figur, natur och konstitution. Det finns inga misstag i Allahs skapelse. Till människan gav Allah, den mest äkta, fullständigaste och bästa natur. Och det ligger i människans skyldighet att bevara den förebild till vilken Allah gjorde henne. Genom att göra människan till Allahs ställföreträdare på jorden, upphöjde Allah henne till en ställning som till och med var högre än änglarnas, som hade att visa vördnad i djup bugning för människan ”Än när vi sade till änglarna:”Falla ned för Adam”(Al.Baqara,2:34) Människans ställning som ställföreträdare ger henne också vilja, beslutsamhet, omdöme och handlingsfrihet, och om hon använder det felaktigt, faller hon till och med lägre än djuret. Genom att göra uppror mot Allah och följa djävulen sänks människan till den lägsta ställningen. Al.Tin I surat Al.Anbiyäa 21: 30-33 säger Allmäktige Allah:

"Har inte de otrogna lagt märke till att himlarna och jorden var tillslutna, innan vi rämnade i sär dem? Och att vi frambragt av vatten allt levande, skulle de inte tro? Och vi satt bergmassa på jorden, för att den inte skall vackla under dem, och vi har banat vida väger däri för dem att passera, må de vägledas.31 Och vi gjorde himmeln till väl bevarat tak, ändå vänder de bort sig från dess tecken (d.v.s. solen, månen, molnen vindarna, osv) Det är Han som skapade natten och dagen och solen och månen, alla rör sig runt sin egen bana".

(Koranen 21: 30-33)

I dessa verser refereras för de ”otrogna” så att de kan komma till insikt att Allahs barmhärtighet och välordnade omtänksamhet är anslående, vilket borde vända människans tankar till den sanna vägledningen av Allah i detta liv. De underbara exempel som himmelns skapelse; att den inte bara formar tak som är skyddat från att falla ner, utom också formar en sublim syn, som präglas av andlig upphöjdhet och ett mysterium, vilket människan endast kan uppnå med blekaste aning.

Om allt skapats av Allah och ingen annan vem tillhör det då? Sannerligen, det är Allah och ingen annan. Han är den ende som förtjänar våra böner och tacksamhet. Om jag ger er tusen kronor, just för att lyssna eller läsa denna information, kommer ni åtminstone att säga tack. Hur är det med ögonen, hjärnan, hjärtat, njurarna, våra barn, andan, livet-----Vem gav oss det? Vem har ställt alla krafter och energier till människans förfogande? Är han inte värd vårt erkännande och vår dyrkan? Detta är meningen med det liv vi lever.

I detta avseende säger den Allmäktige Allah i Koranen:

"jag har inte skapat jinn (anden), inte människosläktet i något annat syfte förutom än att dyrka mig.”(AZ.Zäriyät, 51:56) ”För vi säkert sänt en apostel till varje menighet med dessa ord: Tjäna Allah, och undvik al täghut( djävulen).....”(An.Nahl,16:36)”.....din Herre har förordat att ni inte dyrkar någon annan utom Han.........”(Al.Isrä,17:23) ”Dyrka Allah, och associera ingen vid hans sida......”(An.Nisa, 4:26) .”Säg: kom, låt mig läsa upp för er vad er Herre har förbjudit er; nämligen, sätt ingen vid Allahs sida ....".

(Koranen 6:151)

Så är vårt syfte
Så vårt syfte i detta liv är att känna, erkänna Allah, skaparen. Att vara tacksamma till Allah, att dyrka honom. Att vara undergivna, det vill säga att vara lydiga på ett sätt som tyder på fullständig underkastelse inför Allahs lag som han har fastställt åt oss. Och allt vad vi gör i denna kurs, till exempel att äta, dricka, sova, klä oss, arbeta och njuta mellan liv och död är bara en följd av detta.

Ja, människans existens i denna värld och skapelsen av den fullständiga universum är inte en olyckshändelse eller en produkt av naturens tillfällighet. Ja, detta universum, varje enstaka bit i det bevisar och utmärker för oss verkligheten av den Kärleksfulle, Barmhärtige och Allmäktige skaparen. Utan skaparen kan ingenting existera. Varje individ vet att hon existerar och att detta är beroende av skaparen. Hon vet säkerligen att hon inte kan ha skapat sig själv. Därför är det hennes skyldighet att känna till sin mästare och skapare Allah.

Människan som känner Allah känner så väl verklighetens början som dess yttersta mål. Hon kan aldrig föras vilse, ingen tvivel eller skepsis. Eftersom hennes väg lyses upp av gudomligt ljus kommer hon alltid att gå i rätt riktning. Hon kommer aldrig att tro sig själv vara herre över allt och aldrig skryta med att ha besegrat naturen. Hon är inte så arrogant.

Nyckeln ....Tänk efter!
Allah ger oss hela tiden tecken efter tecken i syfte att påminna om sin skapelse, trots att det är kristallklart för den som användar sitt förnuft och intellekt och sin vilja att nå sanningen. Den är runt omkring oss var vi än vänder oss. Vi är en del av den helheten. Tänk efter, vad kan den har för mening?

Koranen ger i följande verser många exempel som uppmanar oss att använda förnuftet och uppfattningsförmågan för att komma fram till sanningen. Begrundan över en enda av dem, leder fram till sanning, så hur är det med att tänka på alla?

”Han frambringar det levande ur den döda och frambringar det döda ur det levande, och ger jorden liv efter hennes dvala(avtrubbning); sålunda ska ni väckas. Till hans tecken hör, att han skapat hustru åt er ifrån er själva för att ni ska bo tillsammans, stifta inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänka.Till hans tecken hör himlarnas och jorden skapelse och omväxling i fråga om era tungomål och era skiftande utseenden, här finns tecken för hela världen. Till hans tecken hör er sömn om nätterna och er strävan om dagen för att skaffa er något av hans ynnest, här finns sannerligen tecken för människor som hör. Till hans tecken att han låter er ser blixten med fruktan och längtan, nersänder vatten från himmeln och därmed ger jorden liv efter hennes dvala (avtrubbning), här finns sannerligen tecken för människor som har förstånd.

"Till hans tecken hör att himmeln och jorden bestå på hans order, och när han sedan kallar er från jorden med sin kallelse, då kommer ni att stå upp. Honom tillhör allt som finns i himlarna och på jorden, allt är honom underdånigt. Han är den som först frambringat de skapade varelserna och sedan låter dem återvända, vilket är ännu lättare för honom. Och honom tillkommer det högsta egenskaper i himlarna och på jorden, ja han är den väldige, den vise".

(Koranen 30:19-26)

I andra verser säger Allah, honom tillkommer all höghet och ära:

"Allah är den som skapat himlarna och jorden, nedsänt vatten från himmeln och frambragt frukter därmed till uppehälle åt er. Han har gjort skeppen er underdåniga, så att de på hans order seglar på havet. Han har gjort floderna er underdåniga, han gjort solen och månen er underdåniga, så att de är flitiga, han har gjort natten och dagen er underdåniga, och han har givit er vad ni begärt av allting och om ni vilja räkna Allahs nådebevis, skulle ni inte kunna räkna upp dem, människan är sannerligen orättfärdig och otacksam".

(Koranen 14:32-34 )

"Han har skapat himlarna och jorden uti sanning, han är upphöjd över det de sätter vid hans sida. Han har skapat människan av en droppe och se hon är en uppenbar vedersakare (ständigt motspänstig och rivaliserande). Boskapen har han även skapat åt er, från den får ni varma kläder och andra förmåner, och av den livnära ni er. Och den bär era börder till ett land till vilken ni inte skulle kunna komma fram utan besvär av er själva, er Herre är sannerligen Välvillig och Barmhärtig. Han har skapat hästarna , mulåsnorna och åsnorna att rida på och för att uppträda med, ja, han skapar vad ni ej känner till. På Allah beror den rätta vägen och bland er de som viker åt sidan, men om Allah hade velat, så skulle han ha väglett er allesammans. Han är den som nedsänt vatten från himmeln, varav ni få dryck och varigenom det blir träd, bland vilka ni kan gå vall. Därigenom skapar han gröda, oliver, palmer, vindruvorna och allsköns frukter åt er, här finns sannerligen tecken för människor som tänka. Han har gjort natten, dagen, solen och månen er underdåniga och stjärnorna är på hans order underdåniga, här finns sannerligen tecken för människor som har förstånd. Så vad han har skapat åt er av olika slag på jorden, här finns tecken för människor som låta uppmana sig. Han är den, som gjort havet underdånigt för ni skulle få äta färskt kött och därifrån hämta prydnader att bära. Du ser skeppen plöja dess vågor - det för att ni skulle söka skaffa er något av hans ynnest, må ni vara tacksamma. Han har satt bergmassa på jorden för att den inte skulle vackla under er, floder och vägar, landmärken och stjärnorna för att vägleda er. Är väl, den som skapar lik den som icke skapar? Skulle ni då ej låta förmana er? Om ni vilja räkna Allahs nådebevis, skulle ni inte kunna räkna dem. Allah är överseende och barmhärtig".

(Koranen 16:3-18)

"Detta är Allah, er Herre, och vad kommer efter sanningen om icke villfarelsen? Huru kunnen ni vara så befängda?".

(Koranen 10:32)

Islam förnekar en blind tro och ger unika exemplar för att tänka fritt, diskutera och ifrågasätta relativt betydande ämnen på vilket människan skall bygga sin tro. Argumenten i den heliga Koranen är formulerade i en sublim stil som möter intellektet rätt med dess logik och enkelhet. Angående existens av en enda skaparen säger den:

"Är de skapade av intet, eller är det de, som skapar?35 Eller ha de skapat himlarna och jorden? Nej, de äga icke visshet.36 Eller ha de hand om din Herres skatter, eller är de, de bestämmande?".

(Koranen 52:35-37)

"Säg till vem hör jorden och allt däri? om ni har kunskap! De skulle svara: Till Allah! Säg: Ändå, skulle ni då inte låta förmana er? Säg: Vem är de sju himlarnas Herre, och den mäktiga Tronens Herre? De skulle svara, de tillhör Allah. Säg: Skulle ni då inte frukta.87 Säg: I vems hand är herraväldet över allting, vem beskyddar alla, men inget skydd ges mot honom? om ni ha kunskap. 88 De skulle svara, till Allah. Säg: Hur kan ni vara så förhäxade? 89 Vi har sänt till dem sanning, men de är sannerligen lögnarna".

(Koranen 23:84-90)

Argumenten fortsätter i de kommande verser.

En Förmaning
I surat Al.Anbiyäa säger Allmäktige Allah :

"Och vi har inte skapat himmeln och jorden och vad däri mellan på skämt!Om vi velat skaffa oss (just) ett tidsfördriv (nöjsam, men onyttig sysselsättning), skulle vi säkerligen ha tagit det från saker nära oss om vi velat göra så! Har de skaffat sig gudar från jorden, vilka skola uppväcka de döda? Om det hade funnits i de båda (himmeln och jorden ) andra Gudar än Allah, så skulle de båda varit i ruin, Allah allena all ära, Tronens Herre, ( högt står Han) över vad de påstå om honom! Han utfrågas inte för vad Han gör, men de skall utfrågas ( för deras). Eller har de skaffat sig gudar i stället för honom? Säg: Lägg era övertygande bevis! Detta är en förmaning, för de som är samtida med mig och har varit förmaning för de som levt före mig, men de flesta av dem känna inte sanningen, utan vänder sig bort. Och vi har inte sänt någon apostel före dig, utan det har uppenbarats av honom: Att det inte finns någon gud utom mig, dyrka alltså mig. Och de sa: Förbarmaren har skaffat sig son! Honom allena all ära! Nej, de är bara ärevördiga tjänare".

(Koranen 21:16-17,21-26)

Allah drar vår uppmärksamhet till olika slags falska gudar, som människan har hittat på genom tiderna på grund av sin fantasi såsom idoler, lokala gudsmän, upphöjda hjältar, djur, träd, eller naturkrafter av olika slag, vilka människan har dyrkat från en tid till en annan. Dessa, som gudar, ha inget liv förutom vad deras dyrkare givet dem.

"Till hans tecken höra natten och dagen, solen och månen. Fall icke för solen eller månen, utan fall ned för Allah, som skapat dem, om han är den, som ni dyrkar!".

(Koranen 41:37)

Månggudadyrkarna hävdade att de bönfallde sådana avgudar eller helgon för hjälp och nöd, och tog dem som förespråkare i syftet att söka närhet till Allah. Dessa är på helt fel bana, Allah säger: ”Men om några skaffa sig beskyddare i stället för Honom, i det de säga: ‘Vi dyrkar blott dem för att de ska föra oss närmare till Allah’ Allah ska döma mellan dem om det, som de tvista om. Allah vägleder icke den, som är lögnaktig och otrogen.”(Az.Zumar,39:3) Vi varnades för falsk gudsdyrkan i vilken form som helst. Till dem som dyrkar ting, som är tillverkade av människor, säger Koranen: ”Dyrkar ni det som ni själva snidat till, eller har ni tagit andra än Honom till era beskyddare, även sådana som inte har makt att beskydda sig själva?” En annan typ av falsk dyrkande är att inbilla sig att Allah har skaffat sig söner eller döttrar. Jämför med dessa verser:

"Allah har inte skaffat sig son, och det finns ingen gud jämte honom: (Om det skulle varit många gudar), då skulle sannerligen varje gud ha borttagit vad han skapat, och den ene skulle ha höjt sig över den andre. Allah allena all ära! Han är fjärran från vad de påstå” 91” ....Han är upphöjd över det de sätter vid hans sida".

(Koranen 23:91,92)

"I ställt för Allah dyrkar de sådant, som varken skadar eller gagnar dem....".

(Koranen 10:18)

Koranen i surat Al.Anbiyäa vers 26, refererar båda till vidskepliga treenighetens anhängare i det de säger, att Allah har skaffat sig en son, och till de vidskepliga mångadyrkande araberna i det de säger att änglarna är Allahs döttrar. Alla dessa vidskepelser är nedsättande för den Ärorike Allah. Profeterna och änglarna är inte mer än Allahs tjänare.

De står högt i äran och därför förtjänar de vår högsta respekt, men inte vår dyrkan.

”Det anstår ej en mänsklig varelse, som Allah ger skriften, visheten och profetkallet och att han sedan säger till människorna:

"Var mina tjänare i stället för Allahs’ utan (tvärtom säger han till människor) Var dyrkarna! (till Allah) med det som ni undervisa i skriften och med det ni läser. Han förordar icke heller er att ta änglarna och profeterna till Herrar, skulle Han bjuda er till otrohet efter ni är Honom undergivna?".

(Koranen 3:79-80)

"Om Allah hade villat skaffa sig en son, så hade Han utkorat vad Han vill bland det Han skapar. Honom allena all Ära! Han är Allah, den Ende, den Allsvåldige".

(Koranen 39:4)

Allt sunt förnuft revolterar mot tanken av konkurrerande gudar och pekar både på enheten i skapelsen och i gudomligheten. Detta är inte bara Islams budskap utan också budskapet från alla profeter som kom före Profeten Muhammed (frid vare över honom), som är den siste profeten. Det budskap, som gavs till alla profeter genom tiderna var att enheten är den fundamentala grunden för ordning och utformning av världen - materiell, moralisk och andlig.

"Han har skapat himlarna och jorden uti sanning. Han låter natten efterträda dagen, och dagen efterträda natten; Han har gjort solen och månen underdåniga, så att båda vandra till en bestämd tid. Är Han icke den väldige, den Överseende?".

(Koranen 39:5)

"Om ni är otrogna, så är Allah rik nog er förutan; Han är ej tillfreds med otron hos sina tjänare, men om ni är tacksamma, är Han tillfreds därmed".

(Koranen 39:7)

Idéerna att Gud vilade sig på skapelsens sjunde dag, att han brottades med sina skapade varelser, att han är en avundsjuk ränksmidare, som utarbetar listiga, hemliga och illasinnade planer mot mäniskligheten och att han är inkarnerad i någon mänisklig varelse betraktas från Islamisk synpunkt som ren hädelse. Skaparen måste vara av en annan natur än de skapade tingen, ty om han är av samma natur som dessa måste han vara timlig och därmed behöva en skapare. Av detta följer att ingenting är honom likt. Om skaparen inte är timlig, så måste han vara evig.

Om han är evig kan han inte vara orsakad och om ingenting orsakat hans existens kan ingenting utanför honom orsaka honom att försätta att existera, vilket innebär att han måste vara självtillräcklig. Om han inte beror på någonting för sin existens varaktighet så kan denna existens inte ha något slut. Skaparen är därför evig och evinnerlig.

"Han är den förste och den Siste".

(Koranen 57:3)

Allah är självtillräcklig och självexisterande. Han skapar inte bara i betydelse av att Han åstadkommer ting utan också bevarar dem, tar dem ur existens och är den yttersta orsaken till allt som händer dem.

"Allah är alltings skapare, Han är ombud för allting. Honom tillhör himmlarnas och jordens nycklar".

(Koranen 39:63)

"Och det finns ingen varelse på jorden, vars uppehälle inte är Allahs sak, och Han känner dess vistelsort och hemvist".

(Koranen 11:6)

"Allah är en, Allah, den Evige och Absolute; inte har Han fött, och inte är Han född, och ingen är Hans like".

(Koranen 112.1-4)

Om skaparen är evig och evinnerlig så måste Hans egenskaper vara eviga och evinnerliga. Det är inte möjligt att Han förlorar några av sina egenskaper och inte heller att Han tilllägnar sig några nya. Hans egenskaper är absoluta. Ett ögonblicks eftertanke visar att det är omöjligt att det finns mer är en enda Allsmäktig Skapare med absoluta egenskaper. De kommande verserna sammanfattar några beteckningar av Allah, som ger oss grunden, på vilken kan vi bilda oss en uppfattning om vår skaparen:

"Han är Allah, utom vilken ingen gud finns, Han känner det dolda och det uppenbara; Han är den Barmhärtige Förbarmaren. Han är Allah, Konungen och den Helige, Friden, den Beskyddande, den Stadfästande, den Väldige, Envåldshärskaren, den störste. Allah allena all ära! Han är fjärran från det de sätter vid hans sida. Han är Allah, Skaparen, Frambringaren, Danaren, Honom tillkommer de yppersta namnen. Vad som finns i himlarna och på jorden prisar Honom; ja, Han den Väldige, den Vise."

(Koranen 59:22-24)

"Allah, Det finns ingen Gud utom Han, den Levande, den Beständige. Ej överväldigar Honom slummer eller sömn; Honom tillhör vad som finns i himlarna och vad som finns på jorden. Vem är den som faller förbön hos Honom utan hans tillåtelse? Han vet vad som varit före och vad som skall komma efter dem, men av Hans kunskap fattar de ej annat vad Han vill. Hans tron omfattar himlarna och jorden, och deras vidmakthållande är ingen börda för Honom; ja, Han är den Högste, den store."

(Koranen 2:255)

I korthet, sunda förnuftet säger att det finns ett lagstyrt universum och allting i det följer den kurs som har bestämts. Det är Allahs lag, Skaparen, Upprätthållaren och Härskaren över universum. Det finns inte någon annan som delar den Gudomliga kraften och makten med honom. Endast Han förtjänar att dyrkas. Det är den rätta vägen och den säkra riktningen för att uppnå målet med livets resa. Liksom allting annat i universum är människan Allahs skapade varelse, som ej klarar sig utan Honom ens i sina andetag, i dagsljuset hon ser genom eller nattens mörker hon vilar i.

Sanningen är att från en droppe vatten till stjärnorna i himmelen, har inte människan mer än att tillerkänna, beröma, sjunka ihop och falla ner inför den upphöjde Allah för detta magnifika system, denna absoluta precision och de lagar som endast ger intryck av undergivenhet och homogenitet i sitt beteende. Så, vi ska känna igen Allahs existens och Hans fullständiga egenskaper genom vår uppfattningsförmåga, genom att se kosmos, vilken är Allahs tysta öppnade bok och genom att ge svar till vår inre naturliga tro, vilken Allah har skapat inom oss.

Så snart du börjar ana det verkliga syftet med ditt liv, får du en inre styrka och en klarare syn, du behöver inte länga famla i blindo. Genom att sätta Allahs dyrkan och välbehag som målet för människans liv, har Islam alltså fastställt de högsta tänkbara moraliska normer. Detta öppnar obegränsade möjligheter för mänsklighetens moraliska utveckling, vilket erbjuder utrymme för allt gott, men sätter stopp för allt ond.

”Människor, ni är just de som behöva Allah, men Allah är självtillräcklig, den Prisade” (Fater, 35 :15). Ingen kan säga dig sanningen bättre än Allah, eftersom Han är den Vise och Allvetande, så varför inte acceptera hans budskap och ta emot hans vägledning? Tänk efter!

"Och vem är sannfärdigare i sina ord än Allah?."

(Koranen4:87)

Jag ber Allah, den Barmhärtige att hjälpa dig förstå sanningen.

Ladda hem artikeln:
"Vad är syftet med livet?" [worddokument]
"Vad är syftet med livet?" [RTF]
"Vad är syftet med livet?" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa