Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Jesus, en av Islams profeter

Översättning: Inga-Lill Cadimi

Profeten Jesus, Allahs frid och välsignelse vare över honom, är älskad av alla troende muslimer i hela världen. Tron på Jesus budskap är en av de koraniska principerna.

Koranens berättelse om Jesus, Allahs frid och välsignelse vare över honom, börjar med en beskrivning om hans mirakulösa tillkomst.

"Och änglarna sade: 0, Maria! Gud kungör för dig det glada budskapet om ett ord från Honom, vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad i denna värld och i det liv som skall komma och en av dem som skall vara i Guds närhet. Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.

(Koranen 3:45-46)

Maria blev havande genom ett mirakel, hon reste till en avskild plats, där hon väntade på Jesus födelse:
"Och hon blev havande och drog sig med sin börda undan till en långt avlägsen plats. Och när tiden var inne, drev henne födslovåndorna (att stödja sig) mot en palmstam varvid hon utbrast: "Ack om jag fått dö förrän detta (skedde), och bli glömd av alla!"

(Koranen 19:22-23)

Även i vers 19: 34-35 ger Gud ett tydligt svar på frågan om Jesus ställning: Detta är medsaningens ord Jesus, Marias son, om vars (rätta natur) de tvistar Guds majestät medger ej att Han skulle ha tagit Sig en son. Nej, prisad vare Han i sin Härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast därtill "Var!" - och det är " .

Koranen fastslår att Jesus har ingen mänsklig far, men att detta inte gör honom varken till gud eller guds son. Dessutom är det uppenbart att Adam skulle vara närmare denna ställning, eftersom han hade varken far eller mor. Koranen påminner oss om de bådas mirakulösa skapelse i versen 3:59: "Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av stoft och sade till honom "Var" och han är ".

Koranen förnekar treenigheten och själva tanken att Gud skulle ha en son eller en "bigud" vid sidan om. Gud vet att människorna ibland skapar egna tankevärldar och åsikter om gud(ar), och att det kan vara svårt för dem att inse sina egna misstag. Gud talar till oss i Koranen om domedagens dialog mellan Gud, Jesus och andra profeter. Jesus kommer då att bli frågad om sitt ämbete och profetskap: Och Gud sade:

"0 Jesus, Marias son! Är du den som har uppmanat människorna att dyrka dig och din moder som gudomlighet vid sidan av Gud?" Jesus svarade: Prisad vare Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga, vad jag icke hade rätt att säga? Hade jag sagt detta, skulle Du förvisso ha vetat det... Vad jag har sagt dem är endast vad Du har befallt mig (att säga) "Dyrka Gud, min Herre och er Herre ". Jag var vittne till deras gärningar, så länge jag levde bland dem, men sedan Du kallat mig till Dig, har Du ensam vakat över dem, Du är vittne till allt som sker "

(Koranen 5:116)

Jesus var en i kedjan av profeter som Gud nedsände varje gång ett folk hade börjat avvika från den rätta vägen. Jesus var en profet för det judiska folket, trots att de flesta av dem förnekade honom. Han förespådde också ankomsten av en till profet:
"Och minns Jesus, Marias son, som sade: 0, israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta, vad som ännu äger bestånd av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att en apostel skall komma efter mig, vars namn skall vara Ahmad. "

(Koranen 61:61)

Den profet som Jesus förespådde, refereras till både i Gamla och Nya testamentet. I Gamla Testamentet finns det flera profetior som stämmer inte in på någon annan än profeten Mohammad (saw).

En av dessa är Deuteronomy "Femte Moseboken" 18: 18-19:
"En profet skall jag låta framträda åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, så skall jag själv utkräva det av honom."

Var och en som känner till profeten Mohammads livshistoria kan lätt konstatera att ingen annan stämmer in på denna beskrivning bättre än han. Både Moses och Mohammad (saw) föddes i en vanlig familj, gifte sig, grundade ett troende samhälle, verkställde storslagna lagar av Gud och dog en naturlig död.

Jesus å sin tur förutspår i Johannes 16:13,14:
"Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig.."

Profeten Mohammad (saw)var den ende budbarären som kom efter profeten Jesus, hans budskap är den slutgiltiga uppenbarelsen av Gud, och den består för alltid hos de troende. Ingen profet prisade Jesus mer än Mohammad (saw). Koranen erkänner hans mirakler, även sådana som inte är med i Bibelns berättelser. Maria betraktas som den mest kyska av alla kvinnor och den bästa av dem i Paradiset.Vad gäller profetens sätt att få sina uppenbarelser, är Bibelns ord även i detta hänseende bekräftade.

Profetens kompanjoner vittnade gång på gång hur profeten omedelbart upprepade uppenbarelsen han fick genom ängeln, framför kompanjonerna, utan att lägga till eller ta bort något av det. Jesus fick inte många följeslagare, på den rätta vägen han kallade till. Bara ett fåtal lärjungar följde honom. Men Gud hade andra planer för honom.

När hans otrogna folk ville döda honom lät han Jesus komma till himlarna.

"När Jesus märkte deras ovillighet att tro (på honom), sade han : "Vem hjälper mig att kalla människorna till Guds väg? De vitklädda sade: Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud och du' må vara vittne till vår underkastelse under Hans vilja! Herre! Vi tror på vad Du uppenbarat och vi följer (Din ) Apostel; räkna oss därför bland sanningens vittnen. " Och de (som ej ville tro) smed sina ränker, men Gud gäckade dem i deras planer, ty Gud överträffar alla ränksmidare. Och se, Gud sade "0, Jesus! Jag skall kalla dig hädan och jag skall upphöja dig till Min (härlighet) och jag skall rena dig från de klentrognas (osanningar). Och jag skall ge dem som följer dig företräde framför dem som ej vill tro ända till uppståndelsens dag - den dag då ni alla skall vända Åter till Mig, och Jag skall döma mellan er i i allt det som ni var oense om.

(Koranen 3:52-56)

Detta betyder att enligt Koranen korsfästes Jesus aldrig! Gud räddade honom och någon annan blev korsfäst i hans ställe. Judarnas anklagelser mot Maria och deras planer att döda den profet som Gud hade valt till dem är att betrakta som de otrognas synder.
"och [Vi straffade dem] för deras förnekelse och de oerhörda, kränkande lögner som de yttrade om Maria. Och för deras ord:"Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!". Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphäjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis. Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns ingen som inte före sin död tror på honom [som Guds profet] och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.

(Koranen 4:156-159)

Denna vers betyder också att Jesus skall komma tillbaka till detta jordeliv och att alla människor bland "bokens folk", judar och kristna, kommer att tro på honom innan han dör! Enligt Koranen får alltså Jesus sin upprättelse av både judar och kristna. De troende muslimerna har redan gett honom denna upprättelse, i och med att de tror på Koranens budskap och alla dess uttalanden om den högt älskade och respekterade profeten Jesus, Marias son, Allahs Frid och välsignelse vare med honom! Salaam Nov-Dec 1996


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa