Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islam och Kristendom

Författare: En syster i Islam
[Muslimer, kristna och judar har samma gud..en gud]


GUD - ÄR EN
JESUS - SON TILL MARIA
MOHAMMED - EN KOMMANDE PROFET
FAKTA UR BIBELN
ANTIKRIST TILL JORDEN

GUD - ÄR EN
Bibeln vittnar om Guds enhet.

"Då sade Jesus till honom Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka" (Bibeln Matteus 4:10)

"Då kom en man fram till honom och frågade: Mästare vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sade: Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden." (Bibeln Matteus 19:16-17)

"Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen." (Bibeln Matteus 23:9)

"En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade "Viktigast är detta: Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft." (Bibeln Markus 12:28-30)

"Den skriftlärde sade: Du har rätt Mästare! Det är som du säger: Han är den ende, det finns ingen annan än han." (Bibeln Markus 12:32)

"Och detta är det eviga livet, att det känner dig, den ende sanna Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus." (Bibeln Johannes 17:3)

I dessa verser vittnar Jesus (enligt Bibeln) om att Gud är en Gud och att det inte finns någon annan än han. Så den som associerar någon partner eller son med Gud eller tror på tre-enigheten, är vilseledd och tror inte som Jesus trodde och på hans budskap. Samtliga profeter predikade om Guds enhet, att Gud är en. Om Gud var tre "Gud, Jesus och den helige anden", varför har inte någon annan profet nämnt det. En sådan viktig sak kan de inte ha glömt bort. Om Jesus var Gud eller gudomlig genom att vara Guds son, varför bad han, åt han och sov han, Gud är fri från dessa mänskliga begär. Förnuftet säger att detta är osannolikt. Att tillskriva Gud mänskliga begränsningar och tro på Hans förkroppsligande i en mänsklig kropp är att förneka Guds fullkomlighet. Men Jesus (enligt Bibeln) förutsade att folk skulle komma att dyrka honom och tro på lärosatser som hittats på av människor.

"Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människornas bud" (Bibeln Matteus 15:9)

Treenighetsläran har ingen grund i Bibeln. Denna doktrin nämns över huvud taget inte i Bibeln eller av Jesus. I King James version som auktoriserades år 1611 gavs ett stort stöd åt treenighetsläran. Men nu har denna del "Fadern ,ordet och den heliga anden, och de tre är ett" blivit struken i den reviderade standardversionen av år 1952 och år 1971 samt i flera andra bibelöversättningar, eftersom den var en förfalskning som smugit sig in i den grekiska texten. I Johannes första brev 5:7-8 i den Nya Amerikanska Standardbibeln kan vi läsa följande:

"Och det är anden som bär vittnesbörd, eftersom anden är sanningen. Ty det är tre som bär vittne: anden och vattnet och blodet, och de tre är ense" (Bibeln Första Johannesbrevet 5:7-8)

I nya världens bibelöversättning finner vi följande:

"Ty det är tre vittnesbärare, anden och vattnet och blodet, och de tre är ense" (Bibeln Första Johannesbrevet 5:7-8)

Se! Detta är bara ett av många bevis på att människan har ändrat i Bibeln. Observera att denna doktrin kom till efter Jesus tid. Det finns många präster och predikanter som inte ens känner till det här. Den formulering av treenighetsläran som gjordes av Athanasius, en egyptisk diakon från Alexandria, accepterades av kyrkomötet i Nikea år 325 e.Kr alltså nära trehundra år efter det att Jesus lämnat denna jord. Otvivelaktigt influerades denna doktrin av den romerska hedendomen.

Vem har gett människan rätt att ändra Guds ord ?

Kristendomen lär ut att Fadern är Gud, att sonen är Gud och att den helige anden är Gud.


Vi Muslimer tror att Gud är en - Jesus var en profet - den helige anden var ängeln Gabriel. I Bibel kan vi läsa följande:

"Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria , hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var havande genom helig ande" (Bibeln Matteus 1:18)

Jämför med följande:

"I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen ,hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria" (Bibeln Lukas 1:26-27)

I Jesus mirakulösa födelse, nämnde Matteus den heliga anden, medan Lukas nämnde ängeln Gabriel.Vem är då den heliga anden? I Bibeln kan vi också läsa följande:

"Jag ber att de alla (lärjungarna) skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss" (Bibeln Johannes 17:21)

Här framgår det klart att "Gud och Jesus är ett", men också att lärjungarna är ett i Jesus och Gud. Om Jesus är Gud eftersom han är i Gud, varför är då inte lärjungarna Gud, då de samtliga liksom Jesus också är i Gud. Om Gud, Jesus och den Helige anden utgör en treenighet, så skulle denna treenighet utökas till en femtonenighet, om även lärjungarna inkluderas.

Vad Jesus menade med det som står i Johannes 14:9. "Den som har sett mig, han har sett Fadern"

.är att det inte går att visa Guds väsen. Att man måste tro på Gud genom att beundra Hans skapelser och godhet i inklusive honom (Jesus) själv. Precis som man kan se..

Jesus säger (enligt Bibeln): "Ni har inte någonsin hört Hans röst eller sett Hans gestalt." (Bibeln Johannes 5:37)

Även Paulus sa: "...som ingen människa har sett eller kan se." (Bibeln 1 Timotheosbrevet 6:16)

Det betyder alltså att man aldrig kan se Gud ej heller föreställa sig Hans gestalt i en mänsklig form. Profeten Jesus predikade aldrig om treenigheten utan kom med det monoteistiska budskapet, vilket innebär att tro på En Gud.

I Fjärde Moseboken kan vi läsa följande: "Gud är inte en människa, så att han kan ljuga, inte en människo-son, så att han kan ångra något." (Bibeln Fjärde Moseboken 23:19)

Koranen säger:

"Säg Han är Gud, den ende. Gud den självtillräcklige. Ej har Han fött och ej är Han född. Och ingen är Hans like"

(Koranen 112)

"Och av människor finns det några som tar (till Gudsdyrkan) andra vid sidan av Gud som rivaler (i att dyrka Gud). De älskar dem som de älskar Gud. Men de som tror älskar Gud mer (än någonting annat). Om bara, de som gör fel kunde se, när de kommer att se straffet, att all makt tillhör Gud och att Gud är sträng i att straffa."

(Koranen 2:165)

"Sannerligen, Gud förlåter inte att partners sätts vid Hans sida (för Gudsdyrkan), men Han förlåter förutom det (vad som helst annat) till vem Han vill; och vemhelst som sätter upp partners vid Guds sida för dyrkan, han har sannerligen uppfunnit en oerhörd synd."

(Koranen 4:48)

"Säkerligen, de har misstrott som säger "Gud är Kristus (Jesus), Marias son". Men Kristus sade "Åh Israels Barn! Dyrka Gud, min Herre och er Herre." Sannerligen, vemhelst som sätter upp partners (i dyrkan Gud), då har Gud förbjudit Paradiset för honom och elden kommer att vara hans hemvist. Och för Zalimun (syndarna, otrogna, avgudadyrkarna) finns det inga hjälpare."

(Koranen 5:72)JESUS - SON TILL MARIA
I Bibeln berättas det om på flera ställen att människor och profeter har blivit kallade Guds söner. När man läser i evangelierna så hade människorna inget grepp, utan tvistade om vem Jesus var . Vissa trodde att han var Johannes döparen, vissa trodde att han var Elia andra att han var en profet. (Bibeln Lukas 9:18-19) (Bibeln Johannes 7:40-41) Människorna var oeniga om honom (Bibeln Johannes 7:43, 9:16) , om vem han var , men Jesus sa (enligt Bibeln) att han är son till människan.

"Men för att ni ska veta att Människosonen. os v" (Bibeln Markus 2:10)

"Son till Enosh, son till Set, son till Adam, son till Gud" (Bibeln Lukas 3:38)

"Under gråt skall de komma, men jag skall leda dem, där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skall stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son" (Bibeln Jeremia 31:9)

"Medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop?" (Bibeln Job 38:7)

"Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner" (Bibeln Matteus 5:9)

Enligt Bibeln betraktas Gud som en far till hela mänskligheten, inte bara speciellt till Jesus. Det kan man förstå av följande verser.

"Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt allihopa som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. (Bibeln Johannes 1:12-13)

"Om ni vet att han är rättfärdig, inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom: Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi." (Bibeln Första Johannesbrevet 2:29, 3:1)

"Då blir ni er himmelske faders söner" (Bibeln Matteus 5:45)

"Var fullkomliga, såsom er fader i himlen är fullkomlig" (Bibeln Matteus 5:48)

"Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen." (Bibeln Matteus 6:1)

"Min Fader och eder Fader,min Gud och eder Gud" (Bibeln Johannes 20:17)

I sin (enligt Bibeln) dödskamp på korset skrek Jesus: "Min Gud min Gud, varför har Du övergivit mig?" (Bibeln Markus 15:34)

Kan någon föreställa sig dessa ord komma ur Guds mun? Eller från Guds sons mun.

Koranen säger:

"Och judarna säger: "Esra är Guds son", och de kristna säger: "Kristus är Guds son. "Det är en sägelse med deras munnar, de imiterar sägelserna från dem som misstrodde förr. Guds förbannelse vare över dem, hur de är vilseledda bort från sanningen!"

(Koranen 9:30)

"Och de säger (Kristna och Judar): Gud har skaffat sig en son. Ärad vare Han (över allt vad de associerar med Honom). Nej, till honom tillhör allt vad som finns i himlarna och på jorden, och allt överlämnar sig med lydnad ( i dyrkan) till Honom."

(Koranen 2:116)

"Icke tillkommer det (Hans majestät) Gud att Han skulle skaffa sig en son. Ärad (och upphöjd vare Han över allt vad de associerar med Honom). När Han beslutar en sak säger Han blott till det "Var!" - och det är."

(Koranen 19:35)

JESUS-EN PROFET

Bibeln vittnar om Jesus profetskap. Jesus dyrkade Gud och underkastade sig Hans vilja. Han var en profet och en tjänare. Han bad till Gud, vilket är ett bevis på underkastelse till en högre makt. Vi hittar många verser i Bibeln där det står att han var en profet. Jesus säger om sig själv:

"Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: " En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem" (Bibeln Matteus 13:57)

Dessa verser vittnar också om Jesus profetskap:

"Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt" (Bibeln Johannes 4:44)

"Och några började spotta på honom, de band för ögonen på honom och slog honom och sade: " Visa att du är en profet! Och vakterna gav honom örfilar." (Bibeln Markus 14:65)

"När överprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, förstod de att det var dem han talade om. De hade velat gripa honom men var rädda för folket, som ansåg honom vara en profet." (Bibeln Matteus 21:45-46)

"När han drog in i Jerusalem, blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: "Vem är han?" Och folket svarade: " Det är Profeten Jesus från Nasaret i Galileen." (Bibeln Matteus 21:10-11)

"Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus; Josefs son, från Nasaret". (Bibeln Johannes 1:45)

Följande vers är ett bevis på (enligt Bibeln) att människorna försökte upphöja Jesus till något han själv inte ville vara.

"Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: "Detta måste vara profeten som skall komma hit till världen". Men Jesus, som förstod att de tänkte TVINGA honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet" (Bibeln Johannes 6:14-15).

Följande verser vittnar om att Jesus bad till en högre makt. Om Jesus är Gud, (enligt vissa kristna) varför bad han? Och till vem?

"Så snart han hade gjort det, gick han upp på berget för att vara för sig själv och be." (Bibeln Matteus 14:23)

"Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber." (Bibeln Matteus 24:36)

"Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: Fader låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill." (Bibeln Matteus 26:39)

Denna vers (enligt Bibeln) vittnar om att Jesus var en människa och ett sändebud som förmedlade Guds budskap. Budskapet i denna vers kan feltolkas, så att man tror att det finns någon förmedlare typ profet, präst eller någon "helig" människa mellan människan och Gud, någon som kan förmedla och vara ett mellanting mellan människan och Gud, d vs att be eller att få förlåtelse igenom. Genom denna upphöjning av någon har man gjort avgudadyrkan vilket strider mot Guds lag.

"Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus"(Bibeln 1 Timotheosbrevet:2:5)

Koranen säger:

"Åh Människor av skrifterna! (Judar och Kristna) Överskrid inte gränserna i er religion och säg inte om Gud annat än det som är sant! Kristus (Jesus), Marias son, var inte mer än ett sändebud från Gud och Hans ord (Var! och han var), tilldelad Maria och en ande skapad av Honom. Så tro på Gud och Hans sändebud och säg inte: Tre! (treenigheten) Upphör! (det är) bättre för er. För Gud (den ende) är En Gud. Ärad vare Han (Högt upphöjd är Han) över att ha en son! Till Honom tillhör allt vad som finns i himlarna och allt vad som finns på jorden. Och Gud är en tillräcklig förfogare över angelägenheter."

(Koranen 4:171)

"Kristus, Marias son, var inte mer än ett sändebud; många var sändebuden som föregick honom. Hans moder var en Siddiqa (hon trodde på Guds ord och Hans böcker). De båda brukade äta föda (som vilken annan människa som helst medan Gud inte äter). Se! Hur Vi klargör Ayorna (verserna, tecknena, bevisen) för dem - och se likväl hur de är vilseledda bort (från sanningen.)"

(Koranen 5:75)

"Och när Jesus kom med (Våra) klara Bevis, sade han: "Jag har kommit till er med Al-Hikmah (profetskap, visdom ) och för att klargöra för er några av de ting som ni tvistar om. Därför, frukta Gud och lyd mig! Sannerligen, Gud! Han är min Herre och er Herre. Så dyrka Honom (ensam). Detta är den (enda) Raka Vägen (Guds religion, ren Islamisk Monoteism)."

(Koranen 43:63-64)

Guds profet- Jesus beskrivs i Islam bland annat med dessa ord:

Jesus, Marias son, var en rödblommig man benägen åt det vita hållet, han hade inte långt hår. Jesus brukade gå barfota, och han tog inget hus, eller prydnader, eller gods, eller kläder, eller mat, förutom sitt dagliga mål. Var som helst där solen gick ner ställde han sina fötter i bön tills morgonen. Han botade de blinda från födseln, och de spetälska, och reste de döda med Guds tillstånd, och talade om för människorna vad de åt i sina hus och vad de förvarade för morgondagen, och han gick på vattnet. Hans hår var rufsigt och hans ansikte litet. Han var en asket i den här världen, längtande efter nästa värld och ivrig till gudsdyrkan. Han var en pilgrim på jorden tills judarna önskade att döda honom. Då reste Gud honom upp till himlen.

Jesus sa: "Min krydda är hunger, min underklädnad är gudsfruktan, mitt ytterplagg är ylle, min eld på vintern är solens strålar, min lampa är månen, mitt ridande på ett djur är mina fötter, och min mat och frukt är vad jorden frambringar. Vid natten har jag ingenting och på morgonen har jag ingenting, och ändå finns det ingen på jorden som är rikare än jag".

Vilken underbar Profet Jesus var! Jesus underkastade sig Gud, inte till en del, utan med hela sin själ och det var precis det han kom för att lära människorna, total underkastelse till Gud och att följa Hans lag. Vi muslimer tror på att han kommer att återvända till jorden igen under en tid och leda människorna tillbaka på den rätta vägen.MOHAMMED - EN KOMMANDE PROFET

I Bibeln kan man läsa om att Gud ska sända en annan profet efter Jesus.

"Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er för alltid." (Bibeln Johannes 14:15-16)

"Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går, skall jag sända honom till er, och när han kommer, skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är." (Bibeln John 16:5-8)

Här säger Jesus själv (enligt Bibeln) att det ska komma en Hjälpare efter honom. I slutet av den första versen står det "vara hos er för alltid". Gud har lovat att Koranen skall finnas oförändrad hos mänskligheten ända fram tills domedagen, d.v.s att genom den är Guds lag fullkomlig och att hans lagar och regler skall gälla och "vara hos er för alltid", i samtliga tider. I Koranen finns rättfärdighet och dom, den skiljer sanningen från lögnen och ända fram till idag har den förblivit oförändrad. Det finns ingen annan som har kommit till oss efter Jesus med detta budskap förutom Muhammed. Eller har det?.när, var och vem i så fall!

"Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med HELA sanningen, han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske." (Bibeln John 16:12-13)

Jesus (enligt Bibeln) säger här att någon ska komma efter honom att "han ska vägleda er med HELA sanningen" vilket betyder att den som ska komma, ska komma med Guds HELA sanning, d vs fullborda religionen. Det var det som profeten Muhammed (saas)gjorde.

Koranen säger:

Följande vers uppenbarades åttioen eller åttiotvå dagar före Profeten Muhammeds död. Gud säger här att, nu har HELA sanningen kommit och att religionen har blivit fullbordad.

".Denna dag, har Jag fullkomnat er religion för er och fullbordat Min Ynnest över er, och valt till er underkastelse (Islam) som er religion"

(Koranen 5:3)

I följande vers från Koranen säger Jesus att ett sändebud ska komma som heter Ahmed, Ahmed betyder på svenska "den prisade" och är ett av Profeten Muhammeds namn.

"Och (minns) när Jesus, Marias son, sade: "Åh Israels Barn! Jag är Guds budbärare till er, för att bekräfta Tora (som kom) före mig och för att ge er det glada budskapet om att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad". Men när han (Muhammed, Ahmed) kom till dem med klara bevis, sade de: "Detta är simpel magi"

(Koranen 61:6)

ISLAM

Ordet Islam är ett arabiskt ord som betyder "att underkasta och överlämna sig till den ende Guden och Hans vilja.". Så vad betyder ordet underkastelse här. Det betyder total lydnad, kärleksfullhet och villighet till Gud. Att man följer Guds befallningar till fullo. Meningen med våran existens är att vi är endast skapade för att dyrka Gud. Gud kräver total underkastelse vilket betyder att vi måste leva under "Islam" = "underkastelse" till all världens Herre. Om denna totala underkastelse säger Bibeln följande:

"Och nu, Israel, vad är det som Herren, din Gud, fodrar av dig annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du alltid vandrar på Hans vägar och älskar Honom, och att du tjänar Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ, så att du håller Herrens bud och stadgar, som jag idag ger dig, för att det må gå dig väl" (Bibeln Femte Moseboken 10:12-13)

"Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett märke på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar." (Bibeln Femte Moseboken 6:4-9)

"Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han ska fly för er." (Bibeln Jakob 4:7)

Det framkommer klart genom dessa verser att vi måste underkasta oss Gud på ett fullständigt sätt, att vandra på den vägen som Gud har utsett till oss i total underkastelse, av hela vårt hjärta och av hela vår själ. Det var det som profeterna predikade om och vi har ingen rätt att ändra på Guds ord eller att förneka hela sanningen genom att bara följa våra begär och en del av budskapet.

Koranen säger:

"Denna dag, har Jag fullkomnat er religion för er och fullbordat Min Ynnest över er, och valt till er underkastelse (Islam) som er religion"

(Koranen 5:3)

Varför underkastelse?

Människor har ofta en negativ syn på ordet underkastelse. Men om vi ser oss omkring så förstår vi snart att hela vår existens, universum och allt runt omkring oss följer lagar och regler för att kunna fungera. Gud som har skapat allt, vill att vi ska följa och underkasta oss Hans lagar och regler för att allting runt omkring oss ska ha en balans och fungera. Eftersom det är Han som har skapat allt, så vet Han också på vilket sätt allt ska styras på bästa sätt. En människa som underkastar sig Guds vilja är en "Muslim". Det arabiska ordet "Muslim" betyder bokstavligt "en som underkastar sig Guds vilja". En Muslim är en som frivilligt accepterar att grunda sin religion, sina värderingar och sitt liv enligt Guds vilja. Denna underkastelse sker också mentalt. Hur denna underkastelse till Gud ska gå till har Han bestämt genom att ge människan vissa bestämda normer att rätta sig efter tex. bön, fasta, allmosor, zakat (islamisk skatt) o.s.v. Att leva i underkastelse till Gud renar människans kropp och själ. En strävan efter Guds välbehag. Låt oss ta ett enkelt exempel. En människa som arbetar måste "underkasta" sig arbetsgivarens regler. För hur skulle det se ut om man bestämde själv att idag ska jag börja klockan 11.00, ha lunch mellan 11.00-12.00 och sluta för dagen klockan 12.00. Om man inte utför sina arbetsuppgifter så att arbetsgivaren blir nöjd, får man ingen" lön". På samma sätt kan man göra en liknelse med människans underkastelse till Gud. Om människan inte strävar att leva efter Guds befallningar så behagar man inte Gud och man har ingen lön att vänta sig från Gud i nästa liv. Ett liv i underkastelse till Gud medför i slutändan att vi sen kan få ut vår "fulla lön" = att få äta från frukterna i Hans Paradis i evighet.en lön, i evighet. Människan är tvungen och villig att underkasta sig den ena eller den andra lagen här i livet (t.e.x. landets lagar, trafikregler o.s.v), så varför inte underkasta sig Guds lag. För vem skulle vara mer värdig vår underkastelse, än GUD - Han som skapat allt vad himlarna rymmer och vad jorden bär.

Koranen säger:

"Och vi har sänt ned till dig (Åh Muhammed) Boken (Koranen) i sanning, bekräftande Skriften som kom före den och Mohayminan (högt tillförlitlig och ett vittne) över de (gamla skrifterna). Så döm bland dem med vad Gud har uppenbarat, och följ inte deras fåfänga begär, avvikande bort från sanningen som har kommit till dig. Till var och en av er, har Vi föreskrivit en lag och en tydlig väg. Om Gud hade velat, skulle Han ha gjort er till en nation, men Han må pröva er i det Han har givit er; så tävla i goda gärningar. Er (samtligas) återvändo är till Gud; då ska Han informera er om det i vilket ni brukade att skilja er åt i"

(Koranen 5:48)

Fred är också en av betydelserna i ordet Islam. Fred med skaparen, frid i sinnet, frid i hjärtat, frid i samhället, fred med omgivningen. Endast genom att man följer Guds befallningar uppnår vi frid. Även ordet frid med liknande betydelse förekommer på flera ställen i bibeln.

"Och rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid" (Bibeln Jesaja 32:17)

"Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner" (Bibeln Matteus 5:9)

"Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet." (Bibeln Johannes 14:27)

Samtliga profeter predikade samma budskap d.v.s mänsklighetens totala underkastelse till Gud. Denna underkastelse och frid kallas Islam på arabiska.

En person som praktiserar underkastelse och frid, alltså Islam är en muslim. Ordet muslim betyder, "den som underkastar sig" och lever efter Islam.

En person som inte praktiserar Islam är inte en muslim, även om han är född i eller lever i ett "muslimskt" land. Samtliga profeter var muslimer som underkastade sig Gud.

Varken beteckningarna Judendom eller Kristendom kan påträffas i Bibeln. Ingen Israelisk profet nämnde ordet Judendom. Jesus påstod aldrig att han kommit för att grunda Kristendom på jorden och kallade sig aldrig för kristen. Ordet kristen förekommer bara tre gånger i nya testamentet och först av hedningar och judar i Antiochia, omkring 43 år efter kristus, d.v.s långt efter att Jesus lämnat denna jord.

".Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna" (Bibeln Apostlagärningarna 11:26)

Namnet kristen gavs alltså först av fiender, snarare än av vänner. Det är alltså människan själv som namngett religionerna. Namnet Islam = Underkastelse och frid däremot, har Gud själv bestämt, vilket står i Koranen.

Koranen säger:

"Denna dag, har Jag fullkomnat er religion för er och fullbordat Min Ynnest över er, och valt till er underkastelse (Islam) som er religion"

(Koranen 5:3)

För hur kan, och det är ju ologiskt, Gud sända olika profeter till mänskligheten med olika budskap och olika religioner? När det bara finns EN GUD, så måste det självklart betyda att det bara finns EN RELIGION och EN ENDA RÄTT VÄG som leder till Guds Paradis, ett Paradis lovat till dom troende.i evighet!

Koranen säger:

"Stig in däri (i Paradiset) i frid och trygghet - detta är en Dag med evigt liv! Där ska de ha allt vad de begär - och Vi har mer (för dem)."

(Koranen 50:34,35)

"Gud har lovat de troende, männen och kvinnorna, lustgårdar under vilka floder flyter att vistas däri i evighet, och vackra herrgårdar i Edens lustgårdar. Men den största lycksaligheten är Guds välbehag. Det är den överlägsna framgången."

(Koranen 9:72)

Koranens budskap är Guds fullständiga sanning och vägledning till mänskligheten, men människans ego och stolthet tar dem bort från den rätta vägen, och de flesta av dem vill inte ha sanningen, utan hatar den hellre.

Koranen säger:

"Nej, de som ej tror är i falsk stolthet och opposition"

(Koranen 38:2)

"Säkerligen. Vi har kommit med sanningen (Muhammed med Koranen) till er, men de flesta av er har hat för sanningen"

(Koranen 43:78)FAKTA UR BIBELN

Intressanta fakta ur Bibeln att fundera över

Ofta reagerar människor över olika handlingar av Gudsdyrkan som vi muslimer utför, många av dessa handlingar praktiserades av de tidiga profeterna och är nämnda även i Bibeln. Dessa handlingar återkommer på flera olika ställen i Bibeln, med samma budskap. Vi har endast tagit med vissa av dem. Här följer några av dem.

Muslimer utför vissa rörelser vid bön. Bönens olika rörelser i Bibeln:

Om Jesus: "Han gick lite längre bort, och kastade sig till marken och bad" (Bibeln Matteus 26:39)

Om Moses: "Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad" (Bibeln Andra Moseboken 34:8)

Om Moses och Aron: "Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ned på sina ansikten" (Bibeln Fjärde Moseboken 20:6)

Om Abraham: "Då föll Abraham ned på sitt ansikte."(Bibeln Första Moseboken 17:3)

Om Joshua: "Då föll Josua ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig." (Bibeln Joshua 5:14)

Om Ezra och folket: "Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden"(Bibeln Nehemiah 8:6)

"Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll" (Bibeln 1 Timotheosbrevet 2:8)

"Elia hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän" (Bibeln Första Konungaboken 18:42)

"Och Herren talade till Mose och sade: "Gå bort från denna menighet, så skall jag i ett ögonblick förgöra dem." Då föll de ned på sina ansikten. "(Bibeln Fjärde Moseboken 16:44-45)

Muslimer hälsar varandra med "Assalamu Alaikum", vilket betyder-"frid vare med dig" - Jesus hälsade på samma sätt:

"Medan de ännu talade, stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!" (Bibeln Lukas 24:36)

"Stig in i huset med en fridshälsning" (Bibeln Matteus 10:12)

Muslimer använder sig ofta av uttrycket -"Insha-Allah" vilket betyder -"om Gud vill" - även dessa ord finner vi i bibeln:

"Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: "Om Herren Vill, får vi leva och göra det eller det." (Bibeln Jakob 4:14-15)

Att be från gryningen till kvällen - muslimer ber fem gånger per dygn -i bibeln kan vi läsa följande:

"Från solens uppgång ända till dess nedgång må Herrens namn vara höglovat" (Bibeln Psaltaren 113:3)

Att be under vissa tider på dagen - muslimer ber vid speciella tidpunkter:

"Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen" (Apostlagärningarna 3:1)

"Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt." (Bibeln Första Timotheosbrevet 5:5)

"Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?" (Bibeln Lukas 18:7)

Muslimer tvagar (på arabiska wudo) sig inför bön. Bibeln berättar följande:

"Och Mose och Aron och hans söner tvättade senare sina händer och fötter med vatten ur det. Så ofta de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret, tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose." (Bibeln Andra Moseboken 40:31-32)

"De som låter inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten." (Bibeln Jesaja 66:17)

"I Bibeln nämns Bönens hus"-detta översatt till arabiska blir Masjid och på svenska moske

"Och han sade till dem: Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus." (Bibeln Matteus 21:13)

".Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för allt folk." (Bibeln Jesaja 56:7)

"Och han sade till dem: "Det står skrivet: "Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste." (Bibeln Matteus 21:13)

Muslimer fastar månaden Ramadan och uppmuntras till frivillig fasta. Fasta föreskrivs även i Bibeln:

"När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till slut hungrig" (Bibeln Matteus 4:2)

"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Bibeln Matteus 5:6)

"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar..."(Bibeln Matteus 6:16-18)

"Och jag lät där vid Ahavaströmmen, utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud." (Bibeln Esra 8:21)

I uppslagsdelen i Bibeln kan man läsa följande: "Den enskilde kunde också fasta frivilligt i nytestamentlig tid vanligen på måndagar och torsdagar. Att göra detta varje vecka blev ett tecken på särskild sträng fromhet. (Bibeln Lukas 18:12)

Muslimer uppmanas till allmosor (sadaqa) -välgörenhet. I Bibeln kan vi läsa följande:

"Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himmelen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda belöna dig." (Bibeln Matteus 6:1-4)

Muslimer äter inte griskött, blod eller självdöda djur. Bibeln förbjuder också det.

"Svinet, ty det har visserligen klövar, men det idisslar inte, det skall gälla för er som orent. Av dessa djurs kött ska ni inte äta, inte heller skall ni röra vid deras döda kroppar" (Bibeln Femte Moseboken 14:8)

Längre ned i samma kapitel vers 21 kan man läsa följande: "Ni skall inte äta något självdött. Åt främlingen som bor inom dina portar må du ge sådant och han må äta det. Eller också må du sälja det åt en utlänning.???

".de som äter svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skall allesammans förgås, säger Herren." (Bibeln Jesaja 66:17)

"svinet, ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men de idisslar inte, det skall gälla för er som orent." (Bibeln Tredje Moseboken 11:7)

".avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod." (Bibeln Apostlagärningarna 15:20)

"Du skall endast vara ståndaktig att inte förtära blodet. Ty blodet är själen, och själen skall du inte förtära med köttet. Du skall inte förtära det. Du skall hälla ut det på jorden som vatten." (Bibeln Femte Moseboken 12:23-24)

"Och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem, förtär något blod, så skall jag vända mitt ansikte mot honom som förtär blodet och utrota honom ur hans folk" (Bibeln Tredje Moseboken 17:10)

"Och inget blod skall ni förtära, varken av fåglar eller av boskap, var ni än är bosatta. Var och en som förtär något blod han skall utrotas ur sin släkt." (Bibeln Tredje Moseboken 7:26-27)

Det är förbjudet för muslimer att dricka alkohol. I Bibeln förklaras tydligt varför.

"Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet" (Bibeln Hosea 4:11)

"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller av avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra- ingen sådan får ärva Guds rike (Bibeln Första Korinthierbrevet 6:9-10)

I Islam är det förbjudet med ränta. Bibeln förbjuder också ränta.

"Lånar du pengar åt någon fattig hos dig bland mitt folk, så skall du inte handla mot honom som en ockrare. Ni skall inte lägga på honom någon ränta" (Bibeln Andra Moseboken 22:25)

"Du ska inte ta någon ränta av din broder, varken på pengar eller på livsmedel eller på något annat som man kan ta ränta på" (Bibeln Femte Moseboken 23:19)

"Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka." Bibeln (Lukas 6:34)

".ockrar och tar ränta - skulle då denne få leva? Nej, han skall inte få leva, utan eftersom han bedriver sådana styggelser, skall han straffas med döden. Hans blod skall komma över honom." (Bibeln Hesekiel 18:13)

Muslimer slaktar och offrar ett får vid barnafödelse. Detta nämns även i Bibeln.

"Och när hennes reningsdagar är till ända, vare sig efter son eller efter dotter, skall hon föra fram ett årsgammalt lamm som brännoffer. (Bibeln Tredje Moseboken 12:6)

Detta gjordes även vid Jesu födelse. Lukas 22-27

Muslimer omskär sig. Jesus och Abraham och samtliga israeliska profeter var omskurna.

"När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande" (Bibeln Lukas 2:21)

"Och Gud sade ytterligare till Abraham: "Du åter skall hålla mitt förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och er och din säd efter dig, som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras; på er förhud skall ni omskäras, och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall varje gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt, likaså den hemfödde tjänaren och den som är köpt för pengar från något främmande folk och som inte är av din säd. Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt för pengar. Och så skall mitt förbund vara på ert kött betygat som ett evigt förbund. Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund. (Bibeln Första Moseboken 9-14)

"Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemfödda och de som var köpta för penningar, allt manskön bland Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud, som Gud hade tillsagt honom. Och Abraham var nittionio år gammal. När hans förhud blev omskuren och hans son Ismael var tretton år gammal, när hans förhud blev omskuren. På denna samma dag omskars Abraham och hans son Ismael. Och samtliga män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som var köpta för pengar från främmande folk, blev omskurna tillsammans med honom." (Bibeln Första Moseboken 17:23-27)

"Och Abraham omskar sin son Isak när denne var åtta dagar gammal, såsom Gud hade befallt honom." (Bibeln Första Moseboken 21:4)

Om omskärelse står det i uppslagsdelen (i Bibeln): " Enligt gamla testamentet är den anbefalld av Gud som ett speciellt kännetecken för Israels folk och som en påminnelse om dess förbund med Honom. (1 Mos 17:9, 3 Mos 12:3, Joh 7:22) Trots alla dessa verser som vittnar om omskärelse så blev den en mycket "het" och omdiskuterad fråga som bidrog till att splittra människor efter Jesu tid.

Polygami (månggifte) finns i Islam. Även i Bibeln finns polygami:

"Tar han sig ännu en hustru, så må han inte göra någon minskning i den förras kost, beklädnad eller äktenskapsrätt." (Bibeln Andra Moseboken 21:10)

"Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han försmår." (Bibeln Femte Moseboken 21:15)

"Han hade två hustrur." (Bibeln Första Samuelsboken 1:2)

"Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur." (Bibeln Andra Samuelsboken 2:2)

"Men under natten steg han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jakobs vadställe" (Bibeln Första Moseboken 32:22)

Muslimska män uppmanas att bära skägg. Mannen uppmanas även i Bibeln att bära skägg:

"Ni skall inte rundklippa kanten av ert huvudhår, inte heller stympa kanten av ditt skägg." (Bibeln Tredje Moseboken 19:27)

I Bibeln nämns det på flera ställen, att profeter och troende bar skägg. Se te x. Esra 9:3, Tredje Moseboken 21:5, Nehemja 13:26.ANTIKRIST TILL JORDEN

Vi muslimer tror på att en antikrist skall komma till jorden. Det står även om honom i Bibeln:

"Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma." (Bibeln Första Johannesbrevet 2:18)

Vi muslimer tror på helvetet. I Bibeln kan man läsa följande:

Det finns kristna som förnekar helvetet, trots följande verser ur Bibeln.

".Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet."(Bibeln Matteus 5:29)

"Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och samtliga lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden." (Bibeln Uppenbarelseboken 21:8)

"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller av avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra- ingen sådan får ärva Guds rike (Bibeln Första Korinthierbrevet 6:9-10)

" Vad köttet ger är lätt att se: Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendeskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er : De som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike." (Bibeln Galaterbrevet 5:19-21)

"Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv" (Bibeln Matteus 25:46)

Ser du mor. detta förekommer ju i så gott som varje så kallat "kristet hem". Blir det kvar några "kristna"?

Vi muslimer tror på Uppståndelsens dag och Domedagen. I Bibeln kan man läsa följande:

"När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda , var det några som gjorde sig lustiga, men andra sade :"Vi vill höra dig tala mera om detta en annan gång." (Bibeln Apostlagärningarna 17:32)

"Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol." (Bibeln Romarbrevet 14:10)

"Och många av dem som sover i mullen skall vakna upp, somliga till evigt liv, och somliga till vanära och evigt skam. (Bibeln Daniel 12:2)

"Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag." (Bibeln Matteus 12:36)

Vi muslimer tror på att Esa (Jesus) kommer tillbaka till jorden. I Bibeln kan man läsa följande:

"En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen." (Bibeln Johannes 16:16)

Den muslimska kvinnan bär huvudbonad. Även i Bibeln uppmanas en kristen kvinna att göra det.

Både av dig och av andra människor uppfattas vår klädsel som avvikande och förtryckande. Även den troende kristna kvinnan uppmanas till att bära huvudbonad i Bibeln.

"Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret, måste hon ha någon huvudbonad." (Bibeln Första Korinthierbrevet 11:5-6)

"Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull." (Bibeln Första Korinthier-brevet 11:10)

"Döm själva: Passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad? (Bibeln Första Korinthierbrevet 11:13)

Och b la. i uppslagsdelen kan man läsa följande " Utanför hemmet hade gifta kvinnor huvudet täckt, dock "troligen" inte av någon tät slöja."

Intressanta fakta ur Bibeln att fundera över

Kvinnan i Bibeln

Detta kan man läsa i Nya Testamentet om kvinnan.

"Och ni kvinnor, underordna er era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur, när de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Er prydnad skall inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag det är dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också förr de heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män." (Bibeln Första Petrusbrevet 3:1-5)

"Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla." (Bibeln Första Timotheosbrevet 2:9-12)

"Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: De har inte lov att tala utan skall underordna sig som också lagen säger. Om de vill ha reda på något, skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten." (Bibeln Första Korinthierbrevet 14:33-35)

". och hustrun skall visa respekt för sin man." (Bibeln Efesierbrevet 5:33)

"Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den svagare." (Bibeln Första Petrusbrevet 3:7)

Några tänkvärda verser att fundera över ur Bibeln:

Jesus sa att man skulle "vända" andra kinden till och älska dina fiender (Bibeln Matteus 5:38-39). Vad menas då med följande verser?

Jesus säger: "Tror ni att jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring!" (Bibeln Lukas 12:51)

"Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor." (Bibeln Lukas 12:52-53)

"Då sade han: Nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd." (Bibeln Lukas 22:36)

"Jag har kommit för att tända en eld på jorden". (Bibeln Lukas 12:49)

"Älska inte världen och det som finns i världen." (Bibeln Första Johannesbrevet 2:15)

"När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor hos er skall räknas som en infödd bland er, du skall älska honom som dig själv. (Bibeln Tredje Moseboken 19:33-34)

"En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen." (Bibeln Första Korinthierbrevet 7:39)

"Kärleken till pengar är roten till allt ont: genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande." (Bibeln Första Timotheosbrevet 6:10)

"Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna". (Bibeln Andra Timotheosbrevet 2:5)

"Ni skall inte vända er till andar som talar genom besvärjare eller spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dom. Jag är Herren, er Gud". (Bibeln Tredje Moseboken 19:31)

"Ni skall inte äta något med blod i. Ni skall inte befatta er med spådom eller teckentyderi." (Bibeln Tredje Moseboken 19:26)

"Mose sade: Ge akt på samtliga de ord som jag i dag gör till vittnen mor er, så att ni ger era barn befallning om dem, att de skall hålla samtliga denna lags ord och göra efter dem." (Bibeln Femte Moseboken 32:46)

"Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." (Bibeln Första Thessalonikerbrevet 2:15)

"Fem av er skall jaga 100 framför sig, och 100 av er skall jaga 10.000 och era fiender skall falla för era svärd." (Bibeln Tredje Moseboken 26:8)

Jesus sade också:

"Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett." (Bibeln Matteus 5:17-18)

Är Bibeln tillförlitlig? I Senaste översättningen av den nya Bibeln 2000, (vilket är anmärkningsvärt) i redan den andra versen har en förändring gjorts. I den föregående står det:

"Och jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet"

Och i den nya Bibeln 2000 kan vi läsa följande:

"Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en Gudsvind svepte fram över vattnet"

Då undrar man genast, var det en Gudsvind eller en Guds ande. Man undrar om dessa människor som har bidragit till dessa förändringar genom alla olika översättningar hit och dit någonsin tänkte på de sista orden som står i Bibeln, i uppenbarelseboken 18-19:

"Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok"

Subhanakallahomma wa bihamdika ashado an la illaha illa anta astaqfiroka wa atobo ileik.


Källor:
-Koranen - The Noble Quran - Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilal, Dr. Muhammad Muhsin Khan -Bibeln - Gamla testamentet: Svenska Bibelsällskapets revision av 1917 års översättning.
-Nya testamentet: Bibelkommisionens översättning från 1981.Med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.
-Islam & Christianity as seen in the Bible - Muslim educational society "Discover Islam" P.o Box 10901 Manama Bahrain
-Jesus beskrivning hämtad från - Prophets in the Quran Volume Two The Later Prophets - av Iftekhar Bano Hussain


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa