Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Målet med Da`wah

Källa: www.islaam.com

Det är nödvändigt att vi muslimer har en tydlig förståelse av de främsta målen för da´wah, så att vi kan rikta våra insatser mot rätt mål och uppnå den avsedda effekten. Vi måste veta vad vi vill åstadkomma och uppnå genom att göra da `wah. Annars riskerar vi att misslyckas med att fastställa prioriteringarna som är nödvändiga för att uppnå det som Allah (SWT) vill att vi ska uppnå när vi kallar människor till Honom. En tydlig formulering av målen i da `wah kan sammanfattas enligt följande:

1. Att vägleda människor till Allahs (SWT) religion.
2. Att fastställa bevis mot dem som är tveksamma eller motståndare till religionen.
3. Att utföra en skyldighet som Allah (SWT) har tilldelat oss.
4. Att upphöja Allahs (SWT) ord på jorden.

Det första målet, att vägleda människor till Allahs (SWT) religion och upprätthållandet av dyrkan av enbart Allah (SWT), var den primära uppgiften för profeter och sändebud. Profeterna uppmanade folk att inse och uppfylla syftet med skapelsen, som är att dyrka sin Skapare. Dyrkan kan definieras som "allt det Allah (SWT) älskar och godkänner, från det som är öppet till dolda ord och handlingar." [Ibn Taymeeyah]. Koranen klargör att dyrkan är anledningen till att Allah (SWT) skapade allt som existerar, rörligt eller orörligt.

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall (känna Mig och) dyrka Mig." [Koranen, adh-Dhaariyaat(51):56]

"..ja, ingenting finns som inte sjunger Hans lov, men ni förstår inte innebörden av deras lovsång…." [Koranen, al-Israa'(17):44]

Syftet för muslimer som gör da `wah är detsamma, att kalla hela mänskligheten att dyrka enbart Allah (SWT) och underkasta sig Honom i enlighet med religionen Han valt för Sina Profeter att förmedla. Samtidigt måste vi inse att de faktiska resultaten av våra ansträngningar att vägleda människor till Allahs (SWT) religion inte är i våra händer, eftersom det bara är Allah (SWT) som vägleder. Till och med Profeten själv (Frid vare med honom) kunde inte vägleda sin farbror Abu Taalib, om vilken Allah (SWT) sa:

"Du kan inte leda dem du älskar (Muhammad) på rätt väg, men Gud leder den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som är villiga att låta sig vägledas." [Koranen, al-Qasas (28): 56]

Det andra målet med da `wah är att upprätta Allahs (SWT) bevis mot de otrogna och de rebelliska, och detta uppnås genom att vi förmedlar budskapet på rätt sätt. Vår framgång i detta avseende beror inte på om Allah (SWT) vägleder dem vi ger budskapet till eller inte.

Profeterna själva skickades enbart som varnare till mänskligheten, deras enda plikt var att förmedla budskapet och förklara skyldigheterna vi människor har gentemot vår Skapare, och att varna för svårt straff för de som avvisar meddelandet. De icke troende lämnades därför utan någon ursäkt som rättfärdigar deras olydnad till Allah (SWT). Det förklaras i följande vers från Koranen:

"Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter(att ha hört) sändebuden, inte skall kunna skylla på (okunnighet) inför Gud. Gud är allsmäktig, vis" [Koranen, al-Nisaa "(4): 165]

"Säg:"Lyd Gud och lyd (Hans) Sändebud!" Och om ni vänder ryggen till (skall ni veta att) han inte är ansvarig för mera än vad som lagts på honom och (att) ni bara är ansvariga för vad som lagts på er; men om ni lyder honom är ni på rätt väg. Ingenting annat åligger Sändebudet än att klart ge till känna (det budskap som han anförtrotts) " [Koranen al-Noor (24): 54]

När man gjort daw´ah till Allah (SWT) kommer därför de som inte tror att lämnas utan en ursäkt inför Allah (SWT) på Domedagen, om de inte svarar på uppmaningen av budbärarna. Att kalla till Islam är vår roll, och att reagera på det är deras.

"Säg (Muhammad, till dem som inte vill tro): " min Herre bekymrar sig inte om er och den bön som ni försummar (att rikta till Honom). Men ni har kallat (Hans budskap) för lögn och (straff) följer osvikligt (på denna synd)" [Koranen, al-Furqaan (25): 77]

Det tredje målet med da `wah är att uppfylla vår plikt att kalla folk till Allah (SWT). Vår plikt är endast att förmedla budskapet, så vår framgång i att förverkliga detta mål är inte heller beroende på vilken respons vi får av dem vi förmedlar budskapet till. Allah (SWT) säger till Sin budbärare (Frid vare med honom) på flera ställen i Koranen:

"..Vi har inte sänt dig för att vaka över dem - du har bara att framföra (ditt budskap)." [Koranen, Al-Shooraa (42): 48]

"Sändebudets enda uppgift är att framföra det budskap (som blivit honom anförtrott) ..." [Koranen, al-Maai `dah (5): 99]

"Antingen Vi låter dig se något av det som Vi har lovat dem eller låter dig dö (innan straffet når dem), är din plikt bara att framföra (budskapet); räkenskapen tillkommer Oss." [Koranen, al-Ra `d (13): 40]

Att frigöra oss från skyldigheten att göra da `wah, som är given oss av Allah (SWT), är särskilt betydelsefullt för de muslimer som bor i icke muslimska länder, att göra da´wah skulle motivera deras vistelse bland de icke troende.

Profeten (Frid vare med honom) har också förklarat att genom att uppfylla våra skyldigheter kan vi få en ursäkt inför Allah(SWT), annars är vi förlorade:

"Folket kommer inte att gå förlorade förrän de inte har någon ursäkt kvar för sig själva." [Autentisk hadeeth]

Det fjärde målet är att etablera en muslimsk nation och att Allahs(SWT) ord skall vara dominerande på jorden. Allah(SWT) förklarar i Koranen: "Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och (för att förkunna) den sanna tron som skall föras till seger över all (annan form av) gudstro. När Gud har talat behövs inga ytterligare vittnesbörd . " [Koranen, al-Fath (48): 28]

Allah (SWT) säger också i Koranen: "Det är Han som har sänt ett Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och (lära) dem renhet och undervisa dem i Skriften och (profeternas) visdom - de hade förut helt uppenbart gått vilse. " [Koranen, al-Jumu `ah (62): 2]

Profeten (Frid vare med honom) och hans sahaba (följeslagare) etablerade ett islamiskt samhälle här på jorden. Därför måste vårt mål i da `wah också vara att skapa ett starkt muslimskt samhälle som ska upphöja Allahs (SWT) ord i denna värld. Detta mål, liksom det första, är beroende av vilken respons vi får av dem vi kallar till Islam och är därför i Allahs(SWT) händer. Men Allah(SWT) har lovat muslimerna att Han kommer att etablera dem på jorden om de tror och gör goda gärningar:

"Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden - liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem - och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han istället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet - (på villkor att) de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Med de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots " [Koranen, a-Nloor (24): 55]

*Alla koran översättningar är tagna ur Koranens budskap av Mohammed Knut Bernström


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa