Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vem var Jesus och vad var hans lära?

Av: Nerim Bi`caku al Albani

Jesus är älskad av alla muslimer. Vem var Jesus och vad undervisade han egentligen?

Profeterna
I Koranen,som är den sista uppenbarelseboken vi människor har fått från Gud,säger Gud att varje samfund har fått en profet sänd till sig: " Till varje folk har vi sänt ett sändebud och när sändebudet har kommit till sitt folk, skall rättvisedomar avkunnas över dem och ingen skall tillfogas orätt" ( 10:47 Koranen ). Som muslim tror man därför på alla profeter som t ex de tidigt verksamma profeterna Noak, Abraham och de israelitiska profeterna Moses, David och Aron. Detta är något som Koranen klart tydliggör:

"Säg: Vi tror på Gud och det som uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för alla de övriga profeterna av deras Herre: vi gör ingen åtskillnad mellan dem, Och vi har underkastat oss Hans vilja."

(Koranen 3:84)

Som muslim gör man ingen åtskillnad profeterna emellan, utan de är alla lika högt respekterade och omtyckta.

Jesus födelse
I Koranen nämner Gud Jesus mirakulösa födelse, utan en fader ( 3:45-47 ), där Jesus mamma, Maria, erhåller ett glatt budskap av änglarna om att hon skall föda en son, Jesus Kristus. Trots att hon är jungfru. Denna mirakulösa födelse utan en fader gör inte Jesus gudomlig. Det är ett av många sätt Gud kan skapa en människa på; vi har t ex Adam som skapades utan föräldrar. Eva som skapades utan pappa. Dessa är inte heller gudomliga. Detta är något Gud nämner i Koranen:

"inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av stoft och sade till honom "var!" och han är. Detta är enkelt för Gud, universums skapare."

(Koranen 3:59)

Jesus var messias
Jesus var den messias som det judiska folketväntade på i enlighet med deras heliga skrifter. Han skulle hjälpa den judiska nationen ur krisen. Det moraliska förfallet var påtagligt med utbrett hyckleri och korruption. Jesus ristus strävade efter att höja deras moral och få de till att leva efter de heliga skrifterna, Torah och Evangeliet.

Mirakel
Koranen bekräftar att Jesus utförde mirakel, bl a botade han blinda och spetälska. Moses och salomon är andra i historien som också har utfört mirakel. Det gör varken dessa eller Jesus gudomliga, utan det är något som sker med hjälp av Guds vilja. Anledningen till att Jesus fick utföra mirakel var att han hade svårt att övertyga det judiska folket att han var sänd från Gud.

Jesus lämnar jorden
Jesus blev aldrig accepterád av det judiska folket. Tvärtom,han blev både hånad, förföljd och utsatt för stenkastning. Det gick till och med så långt att det fanns planer på att döda honom. Gud säger i Koranen:

"Och deras påstående: " Vi har dräpt Jesus Kristus, Marias son, som utgav sig för att vara Guds utsände!" Men de dräpte honom icke och ej heller korsfäste de honom,ehuru det tedde sig så. De som är av en annan mening är icke säkra på sin sak; de har ingen verklig kunskap om detta utan stöder sig på förmodanden. Det är med säkerhet så, att de ej dräpte honom. Nej, Gud upphöjde honom till sin härlighet, Gud är allsmäktig, vis."

(Koranen 4.157-158)

Det finns inga bevis på att någopn korsfästelse har ägt rum. Bara påståenden som ej kan styrkas av arkeologiska bevis. Det som däremot är historiskt känt är att det har funnits kristna grupper tidigt efter att jesus hade lämnat jorden, och under de första århundraden e Kr som trodde på honom. Men de förnekade att han var gudomlig. Det fanns även kristna som förnekade korsfästelsen. Det Gud nämner i Koranen stämmer överens med uppfattningar som rådde bland flertalet av Jesu anhängare under de första århundradena e Kr.

Avskaffandet av Jesus lära
Jesus hade svårt att få gehör för sitt budskap och han hade för få rättroende till sin hjälp för att hans sanna budskap skulle kunna bevaras. Under årens lopp har olika institutioner och personer sagt sig företräde Jesus, och de har använt sig av våld för att legitimera sig. Många kristna protesterade och accepterade aldrig den romerske kejsaren Konstantins införande av doktrinen om Jesu gudomlighet på ett kyrkomöte i Nicea, år 325 e Kr.

Det är ett väldokumenterat historiskt faktum att den romerska armèn, under ledare an kejsare Konstantin och andra högt uppsatta romerska ämbetsmän, under årens lopp utförde regelrätta massavrättningar på hundratusentals kristna som aldrig accepterade denna doktrin som kallas " treenighet ". Många präster avrättades och många skildringar av Jesu evangelium brändes och bannlystes. Jesu ursprungliga evangelium blev ändrat och hans lära anpassades till Roms hedniska levnadskultur. Läran spreds även till andra romerska hedniska områden.

Paulus
En annan aktör som också påstod sig företräda Jesus är Paulus. I Apostlagärningarna ( 26:9-11 ) i dagens Bibel, berättar han själv att han fann det som plikt att på alla sätt bekämpa nasarèn Jesu namn och att han med fullmakt från prästerna satte många heliga i fängelse. När man ville döda dessa människor, röstade Paulus för det!Han berättar också att han överallt i sybagogorna fick de heliga, gång på gång, straffade och tvang dem att häda. Och i sitt raseri förföljde han de kristna i städer utanför Judèen! När Paulus var på väg till Damaskus för att fängsla folk och föra dem till Jerusalem,där de skulle få sitt straff, påstod han sig ha mött Jesus på vägen i en vision. Och att han ångrat sig.

Vad ville Paulus?
Jesus sade: " Den som uopphäver ett enda av budorden, om så det allra minsta, och undervisar människorna ; han skall räknas som den minste i himmelriket " ( Matteus 5:19 ). Det framgår klart och tydligt att ingen har rätt att ändra i den heliga skriften, eller lagen.

Vem är då Paulus som tar sig denna rätt? Han är ingen profet. Han är inte ens en av Jesu lärljungar. Och han träffade aldrig Jesus överhuvudtaget. Enligt egen utsago ska han ha träffat Jesu i en vision. Men paulus var i själva verket en man med starkt brinnande hat till Jesus. Han förföljde kristna och medverkade till att dom blev avrättade

Förvanskningen av Jesus budskap
Det Paulus och kejsare Konstantin lärde ut, strider mot Jesu lära. Jesus själv sade: " Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla " ( Matteus 5:17 ).

Arvsynd och tron på försoningsffer, är en gammal hednisk tro som förekom i olika hedniska områden innan Jesus levde. I Persien uppstod Mithra-kulten, efter den persiske sol Guden Mithra som var född den 25:e december. Julafton och påsk var de högtider som hedningarna högtidlighöll till minnet av honom. I Grekland trodde hedningarna på Dionysius, som kallades den " enfödde sonen ". Han var född den 25:e december och han kallades både för försoningsoffer och frälsare. För hedningarna var han början och slutet ( A och O ).

Detta och mycket mer har förts in i Jesu ursprungliga lära av sk " falska " profeter. Jesus varnade för sådana människor ( Matteus 7:15-21 ).

Jesus och Muhammed(saw)(saw)
CA 600 år efter Jesus kom Muhammed(saw), och bekräftar att Jesus är Messias. Den Messias som skulle frälsa den judiska nationen, men som ej blev accepterad av det judiska folket. Muhammed(saw) rättar också till den bild av Jesus som Paulus och kejsare Konstantin hade givit genom införandet av de hedniska traditionerna i Jesu ursprungliga lära.

Jesus, Muhammed(saw) och alla andra profeter är sända från samma Gud. Men vad var egentligen deras lära? Moses och Jesus första bud till israeliterna var ett och samma: " Hör Israel, Vår Gud är den ende Herren ". Ändå påstås de att de har olika religioner?!Jesus och Moses påstår sig själva aldrig vara grundare av någon religion.

Att tro på den ende sanne Guden och att man av egen fri vilja vill leva efter Guds heliga regler heter al-Islam på arabiska. Det är namnet på den lära som Jesus, Moses, Muhammed(saw) och alla andra profeter har predikat sedan tidernas begynnelse. Med andra ord så är dessa profeter muslimer. Jesus är en av Guds muslimska profeter.

Jesus och Koranen
Eftersom Jesu ursprungliga budskap inte finns bevarad till fullo vet ingen hur han specifikt förhöll sig i olika situátioner. Genom att följa den sista uppenbarade boken till mänskligheten, Koranen, och profeten Muhammeds föredömliga levnadssätt, lärdomar och uttalanden som är samlade i hadither ( hadither ), följer du Jesu lära. Enligt dessa hadither skall Jesus Kristus återvända till jorden under den sista tiden. Han skall besegra Antikrist, och även bekräfta Koranen och dess budskap!


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa