Om detta mail ser konstigt ut, klicka här för att läsa det på webben

Nr.3    Augusti, 2009 - Ramadan, 1430
Nattbön under ramadan (taraweeh)
Källa: www.missionislam.com

Allah (swt) har stiftat olika former av dyrkan, så att vi inte hela tiden bara ska förrätta en typ av dyrkan vilket skulle kunna göra att vi tröttnar och bara utför den halvhjärtat.

Allah (swt) har gjort vissa typer av dyrkan obligatorisk så att vi inte ska underlåta att utföra den. Han (swt) har också föreskrivit de rekommenderade formerna av dyrkan som ger ytterligare belöning.

I en hadith qudsi återberättad av Imam Bukhari har Profeten (saw) sagt: "Allah (swt) sade: 'Min tjänare kommer inte närmare mig med någonting som är mer älskat av mig än de religiösa plikter som jag har föreskrivit honom, sedan fortsätter min tjänare att söka sig närmare mig med frivilliga handlingar så att jag kommer att älska honom. När jag älskar honom blir jag hans öron som han hör med, hans ögon som han ser med, hans händer som han griper tag med och hans fötter som han går med. Skulle han fråga (något) av Mig, skulle Jag sannerligen ge det till honom, och skulle han söka skydd hos Mig, skulle Jag sannerligen skänka honom det."

Bönen är en utav dessa olika former. Allah (swt) har föreskrivit den för oss fem gånger om dygnet. Vi utför fem, men får belöning för femtio i vågen på domens dag. Allah (swt) har föreslagit oss att öka de icke-obligatoriska bönerna så att de kan göra upp för brister i de obligatoriska bönerna. I en autentisk hadith återberättad av Imam Tirmidhi, Abu Dawud, Nisai och andra har Profeten Muhammad (saw) sagt: "Den första av sina handlingar en tjänare kommer att få stå till svars för på domens dag kommer att vara hans böner. Om de är i ordning, kommer han att ha lyckats och få framgång; och om de saknas kommer han att ha misslyckats och bli förlorad. Och om det är någon brist i de obligatoriska bönerna, kommer Herren (swt) att säga: Se om min tjänare har några frivilliga böner som kan komplettera det som saknas i hans obligatoriska böner. Sen kommer resten av hans obligatoriska böner att dömas på liknande sätt."

Bland de rekommenderade bönerna som hör till de obligatoriska bönerna är följande: två rak'ah före Fajr, fyra före och två efter Dhuhr, två efter Magrib och två efter 'Isha.

Bland de rekommenderade bönerna finns också speciella böner som är bland de mest betydelsefulla efter de obligatoriska bönerna. Dessa böner är nattbönerna. Imam Muslim återberättade att Profeten (saw) sade: "Den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen."

Bland nattbönerna finns witr-bönen som är en starkt betonad sunnah enligt majoriteten av de lärdas åsikt och en obligatorisk bön enligt Imam Abu Hanifa. Den kortaste witr-bönen består av en rak'ah och elva rak'ah är det längsta man kan be. Allt detta är bevisat från Profetens (saw) handlingar och yttranden.

Nattbönen under ramadan har en speciell betydelse som är olik från någon annan tid på året. Imam Bukhari och Muslim återberättade att Profeten Muhammad (saw) sade: " Den som utför frivilliga böner (såsom taraweeh-bönen) varje natt under hela Ramadan, och dessutom tror på Allah och söker Hans belöningar, kommer att få sina tidigare synder förlåtna."

Qiyam (att stå i bön) på nätterna under ramadan omfattar både den tidigare såväl som den senare delen av natten. Taraweeh anses vara en del av qiyam under ramadan så vi bör därför utföra den. Den kallades taraweeh för att Profetens följeslagare och efterföljarna av följeslagarna brukade stå (i bön) under en lång tid och de brukade vila efter var fjärde rak'ah. Detta är hur den kom att kallas taraweeh (vilo-bön). (Fyra rak'ah kallas för tarweehah).

Profeten (saw) var den första som gjorde taraweeh-bönen i grupp till en sunnah (rekommenderad) handling, men sedan lämnade han det i fruktan att hans ummah skulle göra det till en obligatorisk handling. Imam Bukhari och Muslim har återberättat att Ayesha (ra) sade att Profeten (saw) bad i moskén under en natt i ramadan. Människorna slöt sig samman med honom, och mer människor kom nästa natt. Och ännu mer människor väntade på Profeten (saw) den tredje och fjärde natten, men Profeten (saw) kom inte ut till dem. Morgonen därpå sa Profeten (saw): "Jag har sett vad ni gjorde; ingenting hindrade mig från att komma ut till er förutom att jag fruktade att det skulle ha blivit obligatoriskt för er."

Senare under Umar ibn al-Khattabs (ra) styre, såg han att följeslagarna bad i moskén individuellt eller i olika grupper, så han beordrade dem at be bakom en imam. Under hans kalifat, i en autentisk rapport återberättad av Imam Malik: "Umar (ra) beordrade Ubayy bin Ka'b och Tamim ad-Dari (ra) att de skulle utföra den i grupp. Han ålade dem att utföra åtta rak'ah taraweeh och tre rak'ah Witr. Denna handling har pågått sedan dess."

De lärda har olika åsikter om hur många rak'ah taraweeh man ska be inklusive witr. Några sade fyrtioen rak'ahs, andra sade trettionio, en del sade tjugonio, andra sade tjugotre, en del sade nitton, andra sade tretton och ytterligare andra sade elva. Den starkaste åsikten är elva i enlighet med Imam Bukhari och Muslim där Ayesha (ra) blev tillfrågad om hur Profeten (saw) brukade be taraweeh-bönen under ramadan. Hon svarade: "Han brukade inte be mer än elva rak'ah". Imam Bukhari rapporterade också att Ayesha (ra) sade. "Profeten (saw) brukade utföra tretton rak'ah av nattbönen och det inkluderade witr-bönen och två rak'ah sunnah före Fajr-bönen." Imam Bukhari rapporterade också att Ibn 'Abbas (ra) sade: "Profetens (saw) bön brukade bestå av tretton rak'ah dvs. nattbönen." De inkluderade witr-bönen och två rak'ah sunnah före Fajr-bönen.

De tidiga muslimerna brukade be taraweeh-bönen. Assae'eb bin Yazid sade: "Imamen brukade läsa hundratals verser och vi brukade använda oss av stavar för att kunna stå upprätt under den långa bönen." Detta är i motsats till vad många muslimer gör nuförtiden. Människor nuförtiden ber taraweeh så fort att man knappt kan förstå recitationen. Så vi borde verkligen tänka oss för.

Eftersom ramadan kommer snart måste vi förbereda oss inför den. Vi ska förbereda oss att utföra taraweeh i moskén tillsammans med andra i grupp bakom imamen, och inte lämna förrän imamen är färdig och har avslutat witr-bönen, så att vi ska kunna få belöning för att ha bett hela natten. Profeten (saw) sade: "den som ber med imamen tills han går, är som om han har stått (i bön) under hela natten."

De lärda är överens om att kvinnor också är tillåtna att komma och be taraweeh i moskén med männen om de har på sig hijab, och männen ska inte hindra kvinnorna från att komma till moskén. Imam Bukhari och Muslim rapporterade att Profeten (saw) sade: "Hindra inte kvinnorna från att komma till moskéerna."

Det är ett måste att kvinnorna ska ha sin egen plats i moskén, längst bak som det var under Profetens (saw) tid, och att de börjar från sista raden - till skillnad från männen (som börjar från första raden). Imam Muslim rapporterade att Profeten Muhammad (saw) sade: "Den bästa av männens rader (i salat) är den första raden och den värsta raden är den sista; men den bästa av kvinnornas rader är den sista raden och den värsta av deras rader är den första."

De kvinnor som kommer till moskén för att delta i samlingsbönen ska lämna moskén så fort som imamen har gjort tasleem, eller så ska de ha egna dörrar att gå ut från, så att de inte blandar sig med männen. Imam Bukhari återberättade att Umm Salamah (ra) sade: "När Profeten (saw) gjorde tasleem, brukade kvinnorna gå upp och lämna moskén medan Profeten (saw) satt kvar en stund på sin plats innan han gick upp. Hon sade: Detta är (och Allah vet bäst) för att Profeten (saw) ville att kvinnorna skulle lämna innan männen kunde komma ikapp dem."


Tillbaka till digitaltidningen ZamZam

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa en vän om artikeln

Din väns email:

Ditt email:

Ditt namn: