Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Koranen och modern vetenskap

Översättning: khedir Adam
Publicerat av: thetruereligion.org

Religion och vetenskap har alltid betraktats som tvillingsystrar inom Islam och idag när vetenskapen har tagit stora kliv framåt, står de fortfarande förknippade med varandra. Dessutom har säkra vetenskapliga data använts för bättre förståelse av Koranens text. I ett århundrade där vetenskaplig sanning gett dödsstöten till religiös tro hos många, är det precis upptäckterna inom vetenskapen som i en saklig granskning av den Islamiska uppenbarelsen har belyst den övernaturliga karaktären hos olika aspekter av uppenbarelsen.

Efter en studie som varade i tio år, talade den kände läkaren Maurice Bucaille till franska medicinska akademin 1976 och uttryckte sig då om den fullständiga överensstämmelse som finns mellan Koranen och fastställda upptäckter inom modern vetenskap. Han presenterade sin studie om Koranens säkra uttalanden gällande fysiologi och fortplantning. Hans anledning att göra detta var att "vår kunskap om dessa läroämnen är sådan, att det är omöjligt att förklara hur en text från Koranens tid kan innehålla idéer som har blivit upptäckta först i modern tid.”

Årtionden senare fick en känd embryolog, Keith Moore, en expert inom sitt område, ta del av påståenden uttryckta i Koranen angående de olika stadierna embryot går igenom, från blandningen av manliga och kvinnliga könsceller, till embryots fulla utveckling. Han kommenterade: ”Det har varit ett nöje för mig att hjälpa till att förtydliga uttalanden i Koranen om människans utveckling. Det står klart för mig att dessa uttalanden måste ha kommit till Muhammed från Gud eller Allah, eftersom nästan ingen av denna kunskap upptäckts förrän många århundraden senare.”

Professor Moore presenterade sina upptäckter för vetenskapsmän vid ett flertal konferenser. Flera Kanadensiska periodiska tidskrifter publicerade många av Moores uttalanden och dessutom visades tre program på tv där han belyste överensstämmelsen mellan modern vetenskap och det som uppenbarats i Koranen för 1400 år sedan. Till följd, blev han frågad: ”Innebär detta att du tror att Koranen är Guds ord?” Och han svarade: "Jag finner inga svårigheter i att acceptera det".

Faktum är att professor Moore blev så förvånad över beskrivningarnas precision och av terminologin som används för de olika stadierna av embryots utveckling att han modifierade sin egen lärobok i ämnet. Han införlivade alla relevanta koraniska stycken och autentiska uttalande från Profeten Muhammed (saws) i sin bok The Developing human: Clinically oriented embryology with Islamic additions, som publicerades av WB Saunders 1987 och var en standardlärobok för universiteten i USA. Boken innehåller nu stycken från Koranen och hadither (verifierade uttalande av Profeten Muhammed (saws)) för varje steg i utvecklingen och professor Moore har även upptagit klassificeringen som används i dessa två källor.

Betänk också Tejatet Tejasens (professor vid Anatomiska Avdelningen, Fakulteten för Medicin, Chiang Mei Universitetet, Thailand) uttalande efter hans studie av stycken ur Koranen som handlar om embryologi: ”Från mina studier och av vad jag lärt mig vid denna konferens, tror jag att allting som upptecknades i Koranen för 1400 år sedan måste vara sant, det kan vetenskapligt bevisas.”

Betänk även uttalandet från E. Marshall Johnson (Professor och ordförande, Anatomiska Avdelningen, Daniel Bough Institutet, Thomas Jefferson Universitet, Philadelphia, USA) när han blev medveten om sådana uttalanden i Koranen och granskade dessa: "Koranen beskriver inte bara utvecklingen av yttre former men betonar även inre stadier - stadierna inuti embryot, i dess skapelse och utveckling, betonar stora händelser erkända av nutida vetenskap...om jag skulle förflytta mig själv till den eran, med kunskap om vad jag gör idag och beskriva saker, skulle jag inte kunna beskriva tingen så som de här är beskrivna...jag ser inga bevis som motsäger konceptet att denna individ Muhammad måste ha utvecklat denna information någonstans ifrån....så jag ser ingenting som står i konflikt med konceptet att Gudomligt inbegripande varit inblandat..."

Efter att ha blivit presenterad med hadither (verifierade uttalanden av Profeten Muhammed (sasw)) angående dominanta och recessiva anlag, sa Joe Leigh Simpson (Professor i Obstetrik och Gynekologi, Northwestern University Medical School, Chicago, Illinois, USA): ”Dessa hadither skulle inte ha kunnat baseras på den vetenskapliga kunskap som var tillgänglig vid ’författarens’ tid…Av det följer inte bara det faktum att det inte finns någon konflikt mellan genetik och religion (Islam), utan också det faktum att denna religion (Islam) kanske kan vägleda vetenskapen, genom att tillägga uppenbarelse, till några av de traditionella vetenskapliga infallsvinklarna…Det finns uttalanden i Koranen, som århundraden senare visat sig vara giltiga, och det stöder att kunskapen i Koranen har kommit från Gud.”

Tänk också på uttalandet från T.V.N Persaud (Professor och chef, Anatomiska avdelningen, Fakulteten för Medicin och Tandläkare, Manitoba Universitetet, Canada): "Muhammad var en väldigt vanlig man, han kunde inte läsa, visste inte hur man skriver, han var faktiskt analfabet...vi pratar om ungefär 1400 år tillbaka, och du har någon obildad person som gör djupgående uttalanden som är häpnadsväckande exakta, av en vetenskaplig natur.....jag personligen kan inte förstå hur det här skulle kunna vara en ren tillfällighet, det finns för många exaktheter och som Dr. Moore har jag inga svårigheter att förlika mig med tanken att det är en Gudomlig inspiration eller uppenbarelse som förde honom till dessa uttalanden".

Dessa är bara en del av citaten från ”Det vetenskapliga samfundet” angående naturen och Koranens ursprung. Faktum är att Koranen och haditherna inte bara talar om embryologi, utan om hundratals andra fenomen, inkluderat att jorden och solen är runda, att de roterar runt sina egna axlar och följer sina egna banor, universums ursprung och bildning, de två typer av hav, mellan vilka en barriär finns, bergens roll i stabiliseringen av jordskorpan, mjölkbildningen hos kor, orsaken till sexuella sjukdomar, lokaliseringen av smärtreceptorer inom kroppen, universums utvidgning, vattenkretsloppets precisa natur, förändringen i det atmosfäriska trycket vid höga höjder, könet på det bi som ansvarar för honungens produktion (honan), att stjärnorna konsumerar sig själva genom förbränningen av sina egna gaser, och att detta är källan till deras ljus och mycket mer.

Att förklara alla dessa uttalanden som en ren slump är någonting som varit en sista utväg för vissa, överraskande nog från de som anses inneha intellekt och högre bildning. Hur som helst, det är inte hållbart som följande demonstration ska visa. När du gissar beträffande den verkliga naturen av någonting (det vill säga på ett noggrant och precist sätt) finns det bara två möjligheter; antingen får du rätt eller fel. Om du återigen gissar har du bara en chans av fyra, att få rätt båda gångerna. Om du gissar en tredje gång då har du en av åtta chanser att få rätt alla tre gångerna och så vidare. Chanserna att beskriva låt säga 10 fenomen är 1 av 1024. En annan poäng att tänka på är att ju fler saker du beskriver, desto större är chansen att få fel och därmed blir risken för misstro större.

Koranen och Sunnah (autentiska uttalanden av Profeten(saw)) uttalar sig om bokstavligen hundratals fenomen och samtidigt uppmanas det ”vetenskapliga samfundet” öppet att verifiera dem.

Om någon från det ”vetenskapliga samfundet” skulle göra hundratals nya påståenden inom sitt särskilda område, och sen uppmana andra specialister att motbevisa honom, skulle han utan tvekan veta att han stod på en undergrävd sandklippa redo att falla sönder med honom. Hur skulle det då vara för den som gjorde uttalanden om andras specialiteter?

Man blir förvånad över att få veta att en sådan vetenskaplig inställning är påbjuden i Koranen med objektivitet för att fastställa dess sanningsenlighet.

"Tänker de alls inte på vad Koranen (har att säga)? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan? "

(Koranen 47:24)

"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen (innehåller)? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud."

(Koranen 4:82)

Så religiös (det vill säga Islamisk) tro är inte baserad på blint accepterande, så som många generaliserande ansett gälla alla religioner, och därmed falskt attribuerat till Koranen och Islam. Det har varit Europas erfarenhet de senaste 300-400 åren, då vetenskapliga framsteg och dess upptäckter uppfattades som kätterska, dess förespråkare förlöjligade och ofta landsförvisade och torterade. Islam har aldrig haft den erfarenheten.

Det är sant att människors akademiska förmåga skiljer sig åt och därför kan en del inte klara av att fastställa sanningen i det och kanske därför accepterar den blint.

Men återigen, de har möjligheterna att fråga människor med kunskap, de som är i den positionen att de kan göra en sådan bedömning, likt de ovan citerade.

Det är ifrån principerna om visdom och rättvisa att då du inte själv vet, gör du ingen egen bedömning, utan istället rådfrågar den som är i position att göra så. Det är faktiskt något som Allah har beordrat oss att göra:

"Så fråga dem med kunskap om du inte vet."

(Koranen 21:7)

[direkt översättning från engelska, ej använt Koranens Budskap här]

Och Han har också sagt:

"DE SOM har fått (verklig) kunskap inser att det som din Herre har uppenbarat för dig är sanningen och att den leder till vägen (som bär) till den Allsmäktige, Den som allt lov och pris tillkommer."

(Koranen 34:6)

Det här är ett bevis på oberoendet av dogma, vidskeplighet och personlig erfarenhet och en antydan på plikten att undersöka, säkerställa och verifiera trovärdigheten i religiös (Islamisk) tro, på ett vetenskapligt sätt. Lyckligtvis finns de som har gjort precis så, likt Keith Moore och hans vetenskapliga kollegor, men det finns andra som har hittat på lögner och baktal i syfte att vanhedra Koranen och Profeten (saws). Hur som helst när dessa lögner och skvaller testas vetenskapligt, brister de och deras irrationalitet och fördomsfullhet blir uppenbara. Några av de mest vanliga påståendena är att Muhammad (saws) var besatt eller att han var en vältalig poet eller att han var en trollkarl eller att han var hjärntvättad eller att han var en siare. Faktum är att allt detta har blivit förnekat och avvisat i Koranen många gånger och på många ställen. Det är än mer konstigt att det var precis samma påståenden som yttrades av människorna som förnekade Profeten (saws) under hans livstid, och de är de enda som tillgrips idag. Vilket framsteg!

"Nej, Vi slungar sanningen mot lögnen så att alla falska (påstående eftertryckligt) vederläggs, och så tynar (lögnen) bort och dör. Ni drar olycka över er genom era (försök) att beskriva (Guds) Väsen, "

(Koranen 21:18)


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa