Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vem är muslim ?

Var och en kan se att det universum vi lever i är ett ordnat universum. Det finns lag och ordning bland alla de enheter som bildar detta universum. Allting har fått sig en plats tilldelad i det system som arbetar på ett så magnifikt och ypperligt sätt. Solen, månen, stjärnorna; ja, alla himlakroppar är sammanbundna i ett mäktigt system. De följer en oföränderlig lag och gör inte den minsta avvikelse från sin utstakade kurs. Jorden roterar på sin egen axel och i sitt omlopp runt solen följer den noggrant den kurs som har anslagits för den. På samma sätt följer allting i världsalltet, från den lilla virvlande elektronen till den väldiga nebulosan, oföränderligt sina egna lagar. Materia, energi och liv - alla följer sina lagar och växer, förändras och dör i enlighet med dessa lagar. Även i människans värld är naturens lagar fullt uppenbara. Människans födelse, uppväxt och levnad regleras av en uppsättning biologiska lagar. Hon tar sin näring från naturen enligt en oföränderlig lag. Alla hennes kroppsorgan, från de små vävnaderna tillhjärtat och hjärnan, styrs av de lagar som är dem föreskrivna.

I korthet; vi har ett lagstyrt universum och allting i de följer den kurs som har bestämts för den. Denna mäktiga, allt genomträngande lag, vilken styr allting som universum består av, från minimalaste dammkorn till de storartade galaxerna i världsrymden, är Allah's lag, Skaparen och Härskaren över universum. Eftersom hela skapelsen lyder Allah's lag, följer hela universum i bokstavlig mening Islam - Islam betyder varken mer eller mindre än lydnad och underkastelse inför Allah, universums Herre. Solen, månen, jorden och alla andra himlakroppar är alltså «muslimska». Så är fallet med luft, vatten, hetta, stenar, träd och djur. Allt i universum är «muslimskt» eftersom det lyder Allah genom att underkasta sig Hans lagar.

Till och med den människa som vägrar att tro på Gud, eller ägnar någon annan än Allah sin dyrkan, är av nödvändighet «muslim» åtminstone vad hennes fysiska existens anbelangar. Under hela hennes liv, från embryostadiet till kroppens upplösning i stoft efter döden, följer varje muskelvävnad och varje del av hennes kropp den lag som Gud föreskrivet för var och en. Själva hennes tunga, vilken, på grund av hennes okunnighet förfäktar förnekandet av Gud och bekänner sig till ett otal gudomar, är till själva sin natur «muslim». Sitt huvud, som hon godtyckligt böjer inför andra än Allah är i grunden muslimskt. Hennes hjärta i vilket hon, genom hennes brist på sann kunskap, hyser kärlek och vördnad för andra, är «muslimskt» genom intuition. Dessa lyder alla den Gudomliga Lagen, och deras funktioner och rörelser styrs enbart av den lagens befallningar.

Detta är, i korthet, människans verkliga position i universum. Låt oss nu se på problemet i annan belysning. Människan är så konstituerad att hennes liv har två aspekter: två skilda aktivitesfärer. En är den sfär i vilken hon finner sig själv vara fullständigt styrd av den Gudomliga Lagen. Hon kan inte röra sig ur fläcken en centimeter eller flytta sig ett steg iväg från den. Inte heller kan hon med några medel kringgå den. Faktum är att hon, som andra varelser, är helt och hållet fångad i naturlagens grepp och är tvungen att följa denna. Men det finns också ett annat aktivitetsområde. Hon har begåvats med förnuft och intellekt. Hon har makten (förmågan) att tänka och göra omdömen, att välja och förkasta, att anamma eller rata. Hon är fri att anta vilken livskurs hon än väljer. Hon kan omfatta vilken tro hon vill, anta vilken livsstil som helst och forma sitt liv efter vilka ideologier hon vill. Hon kan utforma sitt eget uppförandekodex eller acceptera ett som utformats av andra. Hon har förlänats en fri vilja och kan staka ut sin egen väg. I denna senare aspekt har hon, till skillnad från andra varelser, givits tanke-, val- och handlingsfrihet.

Båda dessa aspekter samexisterar i människans liv. I den första är hon, som alla andra varelser, född muslim, och följer där alltid Guds befallningar och är tvungen att fortsätta göra det. Vad den andra aspekten beträffar är hon fri att bli eller inte bli muslim. Här har hon givits valfrihet - och det är det sätt på vilket människan gör bruk av denna frihet som delar mänskligheten i två grupper; troende och icketroende. Den individ som väljer att erkänna sin Skapare, som accepterar Honom som sin verklige Härskare, ärligt och nogsamt böjer sig för Hans lagar och befallningar och följer de regler för människans individuella och sociala liv som Han har uppenbarat för henne, blir en perfekt muslim. Han har, så att säga, nått fullbordan i sin Islam genom att medvetet välja att lyda Gud inom den sfär där han hade givits frihet och val. Nu har hela hennes existens blivit ett liv av underkastelse inför Allah och det finns ingen konflikt i hennes personlighet - ty underkastelsen av hela hennes jag inför Allah's vilja är Islam och inget annat än Islam.

Hon har nu frivilligt erbjudit lydnad åt Härskaren vilken hon redan förut oavsiktligen visat lydnad. Hennes kunskap är nu sann, för hon har erkänt det väsen, som givit henne förmågan att lära och att veta. Nu är hennes förnuft och omdöme satta på rätt köl - ty hon har rätt beslutat att lyda det Väsen som utrustat henne med förmågan att tänka och bedöma. Hennes tunga är också saknar färdig eftersom den med övertygelse uttrycker sitt erkännande av den Herre som gav henne talets gåva. Nu är hela hennes existens ett förkroppsligande av sanningen eftersom hon inom alla livets områden, såväl frivilligt som ofrivilligt, lyder en och samma Gud - den Ende Guden - universums Herre. Nu är hon i fred med hela universum, ty hon dyrkar Honom som hela universum dyrkar. En sådan människa är Allah's ställföreträdare på jorden. Hela världen är till för henne och hon är till för Allah.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa