Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tron på Guds böcker

Vi tror på de böcker som gud under tidernas lopp har nedsänt till mänskligheten genom sina profeter. Gud hade förre Muhammed tid uppenbarat sina böcker för sina profeter och dessa böcker nedsändes på samma sätt som koranen sändes ned till Muhammed ( Frid över honom ). Vi har fått veta namnen på några av dessa böcker, Abrahams böcker ( sohof ), Moses Tawrat, Davids Zabor ( Psaltaren ), Jesus Ingil ( Evangeliet ), och vi är förvissade om att alla böcker som gud nedsänt är sanna. Koranen upplyser oss om att människor har ändrat och förvanskat Torah och Evangeliet så att guds ord har blandats upp med människornas egna texter.

Tron på de första gudomliga böckerna bör begränsas till förvissningen om att de alla ursprungligen var från gud, att de var sanna och hade nedsänts för att i sin speciella tidsålder uppnå samma syfte för vilket koranen har nedsänts. Tron på koranen, däremot ska ha den karaktären att koranen enbart och absolut består av guds egna ord, att den är fullständigt sann, att varje ord i den är bevarat i sin ursprungliga form, att allt som nämns i den är rätt, att det är en given plikt för människan att i sitt liv utföra varje befallning där, och att som motsäger den måste avvisas.

Koranen är den sista av de gudomliga böcker som Allah nedsänt och det finns vissa mycket anslående skillnader mellan den och de tidigare böckerna, dessa skillnader kan i korthet fastslås enligt följande:

  1. Texterna i de tidigare gudomliga böckerna förlorades, helt och hållet - Endast deras tolkningar existerar idag. Koranen däremot, ser ut exakt på det sätt den uppenbarades för profeten, inte ett ord -nej, inte en stavelse i den - har ändrats. Den är tillgänglig i sin originaltext och Allah's ord har nu bevarats för alla kommande tider.
  2. I de tidiga gudomliga böckerna blandade människan sina ord med Allah's, men i koranen finner vi enbart Allahs ord - och i deras ogrumlade renhet, detta erkänns även av Islams motståndare.
  3. Om ingen annan helig bok ägd av de olika folken kan det på basis av autentiska historiska bevis sägas att den verkligen utgår från just den profet böckerna har uppenbarats, i fråga om koranen är bevisen för att de uppenbarades för Muhammed ( Frid över honom ), så överväldigande, övertygande och starka att inte ens Islams värsta kritiker kan kasta tvivel över dem. Dessa bevis är så omfattande och detaljerade att man i fråga om många av koranens verser och föreskrifter med säkerhet kan fastställa till och med vid vilket tillfälle och på vilken plats de uppenbarades.
  4. De tidigare gudomliga böckerna uppenbarades på språk som för länge sedan är utdöda. Ingen nation eller folk talar längre dessa språk och endast ett fåtal människor säger sig kunna dem, således skulle det, även om dessa böcker funnits idag i sin ursprungliga och oförändrade form, varit fullständigt omöjligt i vår tidsålder att korrekt förstå och tolka deras föreskrifter och på rätt sätt omsätta dessa i praktiken. Koranens språk, däremot talar det och ännu fler miljoner känner till och förstår det. Det undervisas och lärs i nästan varje universitet i världen, varje människan kan lära sig det och den som inte har tid att lära sig språket kan överallt hitta människor som kan detta språk och är i stånd att förklara koranens mening för henne.
  5. Var och en av de förefintliga heliga böckerna har vänt sig till ett speciellt folk, alla innehåller de ett antal befallningar som tycks ha varit ämnade för en särskild period i historien och vilka tillgodosåg endast den tidens behov. de behövs inte idag, inte heller kan de på ett friktionsfritt och korrekt sätt omsättas i praktiken. Från detta står det klart att ingen av dem var avsedda för hela världen. Vidare hade de inte nedsänts för att följas för alltid ens av de folk till vilka nedsändes, de var ämnade att tillämpas endast under en viss period. I kontrast till detta är koranen avsedd för hela mänskligheten, inte en enda av dessa föreskrifter sådana att de kan följas på varje plats och i varje tidsålder. Detta faktum bevisar att koranen är avsedd för hela världen och att den är evigt rättesnöre för människans levnad.
  6. Man kan inte förneka det faktum att också de tidigare gudomliga böckerna innefattar godhet och dygd, också de lärde ut principerna för moral och trofasthet och visade det sätt att leva vilket var Allah till behag. Men ingen av dem var tillräckligt omfattande för att innehålla allt det som är nödvändigt för ett rättfärdigt mänskligt liv där ingenting är överflödigt och ingenting saknas, vissa av dem utmärkte sig i avseende, andra i ett annat. Det är koranen, och koranen enbart som innehåller inte bara allt det goda i de tidigare böckerna utan också fulländar Allah's väg, förevisar den i sin helhet och utstakar en levnadsväg som innefattar allt det som människan behöver på denna jord.
  7. På grund av människans inblandning och textförfalskning har många saker inskjutits i dessa böcker som är inte är med sanningen överensstämmande, går emot förnuftet och trotsar varje rättviseinstinkt. Där finns saker som är grymma och orättvisa och som förvränger människans tro och handlingar, vidare har där olyckligtvis inflikats saker som är obscena, oanständiga och potentiellt immoraliska. Koranen är fri från allt sådant skräp, den innehåller ingenting som går emot förnuftet och ingenting som kan bevisas vara falskt.
Ingen av dess föreskrifter är orättfärdig, ingenting i den missledande. Inte en skymt kan spåras av oanständighet och omoraliskhet, från början till slut är hela boken full av visdom och sanning, den innehåller den högsta filosofin och den yppersta av lagar för den mänskliga civilisationen. Den pekar ut den rätta vägen och leder människan fram till seger och frälsning. Det är på grund av dessa koranens speciella särdrag som världens alla människor har anmodats att tro på den, överge alla andra böcker och följa koranen enbart. Bara den innehåller allt som är essentiellt för ett liv i enlighet med Allah's välbehag och det finns absolut inget behov av någon annan gudomlig bok.

En studie av skillnaden mellan koranen och andra gudomliga böcker får oss lätt att förstå att koranens trosuppfattning och de tidigare böckernas är i grunden olika, tron på de första gudomliga böckerna bör begränsas till förvissningen om att de alla var från Allah, att de var sanna och hade nedsänts. Tron på koranen däremot ska ha den karaktären att koranen enbart och absolut består av Allah's egna ord, att den är fullständigt sann, att varje ord i den är bevarat, att allt som nämns i den är rätt, att det är given plikt för människan att i sitt liv utföra varje befallning däri; och att allt som motsäger den måste avvisas.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa