Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tio första dagarna av månaden Dhul-Hijja

Av: Abu Usaid

Allah har i sin enorma visdom gett vissa platser, nationer och tider en högre status och position än andra. Han har valt ut Mecka, och höjt den i status över alla andra platser på jorden, och i sin enorma generositet har han låtit varje bön som utförs där, motsvara hundra tusen böner på något annat ställe (frånsett masjid al nabawi i Medina och masjid al aqsa i Jerusalem, där en bön motsvarar tusen resp. fem hundra böner jämfört med en annan plats). Han har också förbjudit jakt och skövlandet av träd i Mecka, samt gjort det förbjudet för någon att resa in i Mecka utom som muhrim (dvs i ett tillstån av ihram, alltså med intention att utföra umra eller hajj, med de regler som det innebär). Och just som Allah gett Mecka sin unika status bland jordens alla platser, har han också valt ut vissa månader, dagar och nätter i vilka goda gärningar tycks om och belönas mer än under andra tider. De tio första dagarna av månaden dhul hijja är de dagar under vilka goda gärningar är mest omtyckta, och mest belönade. Inte ens de tio sista dagarna (inte nätterna) av ramadan har samma höga status. Det finns en rad hadither som belyser detta:

Ibn Abbas R.A berättar att profeten SAW sa: "Allah tycker om goda gärningar under dessa tio dagar mer än under någon annan dag." Sahaba frågade då: inte ens jihad i Allahs väg, Oh Allahs profet? Profeten SAW svarde då: "inte ens jihad i Allahs väg, utom en person som går ut i jihad med sin egendom och sitt liv som insats, utan att återvända med något av dom".
Återberättad av Bukhari 2/457

Det är också rapporterat i en hadith, rapporterad av Ad-Darimi, att profeten SAW sagt: Det finns ingen handling som är bättre inför Allah, och mer belönad, än en handling som utförs under de tio första dagarna av dhul-hijja. Sahaba frågade då: inte ens jihad i Allahs väg? Han SAW sa: inte ens jihad i Allahs väg, utom en man som går ut i jihad med sin egendom och sitt liv som insats, utan at återvända med något."

De här dagarna är alltså en tid för varje muslim att vända sig till Allah söka hans närhet, och anstränga sig och intensifiera uförandet av alla handlingar som Allah tycker om under dessa dagar eftersom handlingarna är mer omtyckta och dess belöning är mångdubblad. Men det finns även vissa specifika handlingar som man ska försöka utföra under dessa dagar:

1-Hajj och umrah:
Givetvis är bland det största man kan göra under dessa dagar att utföra hajj. Den som gör det på ett korrekt sätt med korrekt intention kommer, insha Allah, att vara bland dom som innefattas i den hadith där profeten SAW säger: " en accepterad hajj har ingen ringare belönig än paradiset"

2-Fasta:
Att fasta är en av de bästa gärningar en muslim kan göra, och det är en gärning som Allah valt ut till sig själv, som nämnts i Al Hadith Al Qudsi, där Allah säger: "Alla handlingar Adams söner utför är för honom själv, utom fastan, vilken är för mig, och jag utdelar dess belöning" Bukhari 1805.

Det är också rapporterat att Profeten SAW brukade fasta de första nio dagarna av dhul-hijja: Hunayda Ibn Khalid berättar att hans fru berättar att en av profetens SAW fruar sagt att profeten SAW brukade fasta de nio första dagarna av dhul-hijja, Ashura dagen, och tre dagar av varje månad; den första måndagen, samt två torsdagar. Återberättad av Nisa'i 4/205 samt Abu Dawood och klassificerad som sahih av sheikh Al Albani i Sahih Abi Dawood 2/462.

Att fasta Arafa dagen, vilket är dagen då Allah fullkomligade sin religion, dvs den nionde dagen av dhul-hijjah, har en särskilt stor belöning. Profeten säger i en hadith, återberättad av Imam muslim, "att fasta under Arafas dag, belönas av Allah genom att det föregående samt det kommande årets synder förlåts". Detta gäller ej för den som befinner sig i hajj, för han behöver styrka inför dyrkan av Allah denna stora dag.

3-Att göra mycket tahleel, tahmeed och takbeer*
Det är sunna att göra mycket tahleel, tahmeed takbeer och tasbeeh under dessa dagar.

Allah säger i koranen:

"För att bevittna det som är dem till nytta (dvs belöningen för hajj på domedagen, samt den världsliga nyttan som kan uppnås av handel under dessa dagar) och under de kända dagarna uttala Allahs namn över de djur ur boksapshjordarna som Han skänker dem"

(Koranen 22:28)

Majoriteten av de lärda anser att de "kända dagarna" i ovanstående vers syftar på de första tio dagarna av dhul-hijja, eftersom Ibn Abbas rapporterats ha sagt att dessa åsyftar på de tio (första) dagarna av dhul-hijjah.

Det rapporteras från Abdullah Ibn Umar att profeten SAW sagt: "inga dagar är så mäktiga i Allahs åsyn, eller gärningar så omtyckta i dom, som dessa tio, så gör mycket takbir, tahmeed och tahleel under dom" Rapporterad av Ahmad 7/224; klassificerad som sahih av Ahmed Shakir.

Ett sätt att göra takbir på, är att säga: "Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha ill-Allaah, Allaahu akbar, Allaahu akbar wa Lillaah- il-hamd".

Men det finns även andra versioner och sätt att säga det på.

Män ska helst recitera det i hög röst, och kvinnor i låg. Det kan göras både i moskén och på allmänna platser. Det berättas att sahaba såsom Ibn Umar och Abu Hurayra brukade säga denna takbir på marknadsplaser, så att även folket som befann sig där instämde i deras takbir. Det ska inte förstås av detta att de gjorde takbir i kör, vilket inte är påbjudet. Tyvärr så är det dock ytterst sällan denna sunna praktiseras ens i muslimska länder. Detta är därför en möjlighet för muslimer att få den belöning som profeten SAW talar om när han i en hadith, återberättad av Tirmidhi, säger: "Den som återuppväcker en sunna som dött ut efter mig, kommer att få belöningen för alla som sedan handlar efter den, utan att detta kommer att minska något från deras belöning."

4-Al-Adhya:
Al Adhya, vilket är att offra ett djur yawm an nahar ("offerdagen"), vilket är den tionde dagen av dhul hijjah. Att slakta ett djur för Allahs skull och dela ut en del av köttet till dom behövande, är en sunnah och en möjlighet för den som har råd, att söka närhet till sin skapare.

_________________________________________

* tahleel är att säga: "la ilaha illa Allah", dvs det finns ingen gudom värd att dyrkas utom Allah, och takbir är att säga:"Allahu Akbar, dvs Allah är Störst, tahmeed är att säga:"alhamdulillah", dvs All pris tillhör Allah, och tasbeeh är att säga "subhan Allah", dvs Upphöjd vare Allah.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa