Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Astrologi

Muslimska lärda i det förflutna har gemensamt refererat till området kring beräkningar med stjärnor och planeter som Tanjeem, och dom delar in det i 3 huvudkategorier för att kunna analysera och klassificera enligt Islams lagar.

 1. Första kategorien representerar tron att varelser på jorden påverkas av himlakroppar och att framtida händelser kan utläsas genom att observera dessa himlakroppars rörelser. Denna tro, som har blivit känd som astrologi, har sitt ursprung i Mesopotamien 3000 år före Kristus, och blev fulländad under den Grekiska civilisationen. En äldre form från Mesopotamien nådde Indien och Kina ca 600 år före Kristus, men Kina tog till sig endast kunskapen om att kunna förutse framtiden med hjälp av stjärnorna. I Mesopotamien var astrologi en kunglig institution i vilken omen om Kungens land och hälsa drogs upp med hjälp av tecken från skyn. Den underliggande tron i Mesopotamien var att himlakropparna var mäktiga gudar. När dessa astro-gudar introducerades till Grekland, 400 år före Kristus, blev det en källa för Grekiska kunskaper om planeterna. I Grekland blev astrologi tillgänglig för folk utanför dom kungliga kretsarna som hade råd.

  I över 2000 år, hade astrologin ett mer dominerande inflytande över religionen, filosofin, och dom otrognas vetenskap än vad Kristendomen hade. Både Dante och St. Thomas Aquinas i 1200 talets Europa accepterade astrologisk påverkan i deras respektive filosofier. Denna tro hade också Sabianerna till vilka Profeten Ibraaheem (Abraham) skickades. Sabianerna dyrkade solen, månen och stjärnorna och böjde sig för dom. Dom byggde också speciella platser för dyrkan i vilka statyer och bilder som föreställde himlakropparna placerades. Det var deras tro att själen i himlakropparna kom ner i bilderna och statyerna och kommunicerade med dom och fyllde folkets behov.1 Denna form av astrologi anses som Kufr (otro) eftersom det förstör Tawheed al-Asmaa was-Sifaat (enheten av Allahs namn och attribut). Sådan tro ger planeterna, stjärnorna och galaxen några av Guds unika kvaliteter, och den mest framstående av dom är: Qadar (ödet).

  Dom som praktiserar astrologi är också Kufr eftersom dom påstår sig ha kunskap om framtiden som endast Allah kan känna till. Genom att ge sig själva några av Allahs gudomliga kvaliteter av kunskap, ger dom på falska grunder folket som tror på dom en chans att undvika skada som Allah har bestämt åt dom och att få framgång som Allah inte har bestämt åt dom. Astrologi är också klassificerat som Haram (förbjudet) baserat på en Hadeeth av Ibn 'Abbas i vilken Profeten (saw) sa, "Vem som än skaffar sig kunskap genom någon form av astrologi, har skaffat sig kunskaper genom en form av magi. Ju mer av den formen av kunskap som han skaffar sig, ju mer ökar han sin synd. [2] 2. Den andra kategorin representerar dom som påstår att Allah har med vilja låtit rörelserna och gestalterna i himlakropparna indikera förekomsten av händelser på jorden. [3] Detta var den tro som Muslimska astrologer hade som lärde och praktiserade den Babyloniska vetenskapen om astrologi. Astrologi introducerades vid dom kungliga hoven hos dom senare Umayyad kaliferna liksom hos dom tidiga 'Abbaasiderna. Varje kalif brukade ha vid sin sida en astrolog, som rådde honom vilken dag som han skulle sköta sina affärer och varnade honom för överhängande fara. Genom att astrologi var känd bland dom Muslimska massorna som Kufr' gjordes en kompromiss av dom Muslimer som ville praktisera astrologi, för att göra den Islamiskt acceptabel. Konsekvensen blev att astrologiska förutsägningar sas vara enligt Allahs vilja. Men denna form är också Haram (förbjuden) och dom som praktiserar den ska också betraktas som Kaafir (otrogna), eftersom det inte finns någon riktig skillnad mellan denna tro och den av dom otrogna. Allahs makt ges till himlakropparna, och dom som påstår sig kunna tyda dom påstår sig ha kunskap om framtiden som endast Allah har. Dock har en del kunniga på senare tid blivit mer slepphänta i tolkningen av den gudomliga lagen och har tillåtit denna form av astrologi eftersom den har blivit vida spridd och accepterad bland många Muslimer.


 3. Den tredje och sista kategorin är användandet av stjärnornas position av seglare och ökenresande för att bestämma sin position eller av jordbrukare för att bestämma ankomsten av en årstid för att kunna bestämma när man ska plantera osv. Dessa och liknande användning representerar den enda aspekten av astrologi som är Halaal för Muslimer enligt Koranen och Sunnah. Basen för detta undantag finns i följande Koranvers:

  "Och det är Han Som har skapat stjärnorna för er så att ni med deras hjälp måtte följa den rätta riktningen genom landets och havets mörker."

  (Koranen 6:98)

  Al-Bukhaaree återger följande uttalande från Qataadah: [4] "Verkligen gjorde Allah stjärnorna som riktmärken och för att stena djävlar. Så, den som söker någonting bortom stjärnorna har spekulerat vilt. Han har missat sitt mål, har förlorat sin del av det goda livet, och har tagit på sig någonting som han saknar kunskap om. Verkligen, dom som gör så är folk som är ignoranta mot Allahs order. Dom har hittat på stjärnornas gudomlighet, och påstår att om man gifter sig under den och den stjärnan, så kommer så och så hända, och om man reser under den och den stjärnan kommer man att hitta det och det. Vid mitt liv, under varje stjärna föds ett rött, ett svart, ett litet, ett stort, ett fult eller ett vackert djur. Men varken stjärnorna, djuren eller fåglarna vet något om det osedda. Allah skulle ha lärt Adam det, om Han skulle lära det åt någon. Han skapade honom med Sina egna händer, fick änglarna att buga för honom, och lärde honom namnet på allting."

  Begränsningarna som Qataadah satte angående användandet av stjärnorna baseras på vers 98 i sura al-An'aam som tidigare nämnts. Det baserade sig också på följande vers:

  "Och Vi har i sanningen smyckat den lägsta himlen med lampor, och Vi har gjort dem till (ett medel) att köra bort sataner med."

  (Koranen 67:5)

  Profeten (saw) förklarade att Jinnerna brukade ibland resa upp till dom lägre himlarna och tjuvlyssna på änglarna medan dom diskuterade sinsemellan olika händelser som skulle hände i världen. Jinnerna brukade sedan återvända till jorden och informera dom som var involverade i att förutsäga framtiden. Han förklarade också att Allah använde dom fallande stjärnorna (meteoriter) som ett medel att driva bort Jinnerna och förhindra att dom tjuvlyssnade förutom vid sällsynta tillfällen. Konsekvent sa Profeten (saw) att förutsägelser av dom som kan spå är en blandning av några få sanningar blandade med hundratals lögner. [5] Muslimer är ålagda att fjärma sig från att använda stjärnorna till annat än det som klart och tydligt talats om av Allah, eller sådant som är besläktat med det.


Argument från Muslimska Astrologer
Muslimer som är involverade i astrologi har försökt att utnyttja några verser i Koranen för att stödja och rättfärdiga deras vanor. T.ex., på senare tid, har sura al-Burjooj översatts till engelska som kapitlet som "Zodiak tecken", [6] och dess första vers har översatts som en gudomlig ed "genom zodiak tecken". Detta är förstås en felaktig och missledande översättning av ordet "Burooj". Ordet betyder egentligen "stjärnornas formation" och inte "Zodiak tecken". Zodiak tecken är bara representerat av djur som omflyttats av antika Babyloniern och Grekerna till existerande stjärnformationer. Därför, kan denna vers på intet sätt användas som stöd för den hedniska stjärndyrkan. Denna målande beskrivning har ingen relation med formationen av stjärnorna. Inte bara det, utan rörelsen av stjärnor genom rymden kommer att förändra dom existerande stjärnformationerna radikalt med tiden.

Tidigare användes följande vers från Sura an-Nahl för att rättfärdiga astrologerna i Kalifernas hov:

"Och (Han har satt upp andra) märken, (efter dem) och efter stjärnorna följer de den rätta riktningen." (sura 16:16)

Muslimska "astrologer" hävdar att denna vers betyder att stjärnorna är tecken som avslöjar det osedda och att människorna kan genom denna kunskap bli guidade i deras framtid. [7] Men Ibn 'Abbaas som Profeten (saw) kallade Turjumaan al-Qur'aan (översättaren av Koranens mening), sa att "märken" som nämns i denna vers betydde vägmärken eller landmärken under dagsljusets timmar. Dom syftade inte alls på stjärnorna. Och han fortsatte med att säga att "efter stjärnorna följer de den rätta riktningen" betydde, att dom vägleddes av dom på natten under sina resor till land och till sjöss." [8] Med andra ord så betyder denna vers det samma som vers 98 i sura al-An'aam.

I vilket fall som helst, är användandet av dessa verser eller andra verser från Koranen för att stödja studierna eller tillämpandet av den falska vetenskapen av astrologi är helt ogiltig. Det motsätter sig mängder av andra Koranverser som upprätthåller att endast Allah vet framtiden, och det motsätter sig också många Hadeether som tydligt motsätter sig att lära sig och tro på astrologi och liknande besläktade falska vetenskaper.

Till exempel, rapporterade Profetens följeslagare Ibn Abbaas att han (saw) sa, "Vem som än lär sig en gren av stjärnvetenskap, har lärt sig en gren av magi." [9] Abu Mahjam rapporterade också att Profeten (saw) sa, "Vad jag mest fruktar för min nation efter min tid är, dess ledares orättvisor, tron på stjärnorna och förnekandet av det gudomliga ödet." [10]

Därför finns det ingen riktig grund inom Islam för tron på eller praktiserandet av astrologi. Vem som än försöker att böja orden av den religiösa texten för att passa sina egna förvirrade önskemål gör i verkligheten det samma som Judarna gjorde. Dom tog verser ifrån Torah ut ur sitt sammanhang, och förändrade medvetet ordens betydelsen. [11]

Islams regler angående Horoskop
Inte bara är praktiserandet av horoskop Haraam som nämnts tidigare, utan också att besöka en astrolog och att lyssna på hans förutsägelser, att köpa böcker om astrologi eller att läsa ens horoskop är också förbjudet! Eftersom astrologi mest används för att förutsäga framtiden, anses dom som praktiserar det vara spåkunniga. Konsekvensen blir att den som söker efter sitt horoskop hamnar under regeln som innehåller Profetens (saw) uttalande: "Bönen från den som besöker en spåkunnig och frågar denne om någonting kommer inte att accepteras under 40 dagar och nätter".[12]

Som tidigare nämnts i föregående lektion, så är straffet i denna Hadeeth endast för att besöka och fråga en astrolog, även om man tvivlar på det han säger. Om man tvivlar på om informationen ifrån astrologin är sann eller falsk, tvivlar man också på om det finns eller inte finns andra som kan se det osedda och framtiden vid sidan av Allah. Detta är en form av Shirk eftersom Allah tydligt har sagt:

"Och hos Honom är det oseddas nyckel. Ingen känner dem utom Han." (sura 6:59)

"Säg: Ingen i himlen och på jorden känner det osedda utom Allah" (sura 27:65)

Om någon tror på förutsägelserna i ens horoskop, antingen uttalade av en astrolog eller skrivna i en bok om astrologi, faller denne direkt in i Kufr (otro) som har sagts av Profeten (saw) " Vem som än närmar sig ett orakel eller en språkkunnig och tror på vad denne säger, har misstrott det som har uppenbarats för Muhamed." [13]

Som den föregående Hadeethen, syftar denna Hadeeth bokstavligen till spåkunniga men den kan lika gärna handla om astrologer. Båda påstår sig ha kunskap om framtiden. Astrologens påståenden är lika motstridiga till Tawheed som påståendena ifrån en vanlig spåkunnig. Han påstår att folks personlighet bestäms av stjärnorna, och att deras framtida handlingar och händelser finns skrivna i stjärnorna. Den vanliga spåkunniga påstår att formationen på tebladen i botten på koppen, eller linjerna i handflatan säger honom samma saker. I båda fallen är det individer som påstår sig ha förmågan att kunna läsa den fysiska formationen av skapade objekt och genom det få kunskap om det osedda.

Tron på astrologi och att lägga horoskop är klart motsatt till det skrivna och anden inom Islam. Det är i verkligheten en tom själ, som inte har smakat på riktig Eemaan (tro) som söker deras väg. Dessa vägar representerar ett värdelöst försök att undkomma Qadar (ödet). Dom okunniga tror att om dom vet vad som komma skall i morgon, kan dom förbereda sig redan idag. På så sätt kan dom undvika det dåliga och försäkra sig om det som är bra. Ändå, fick Allahs budbärare (saw) veta ifrån Allah att han skulle säga.

"Om jag hade kunskap om det osedda, skulle jag ha tillförsäkrat mig ett överflöd av gott, och det onda skulle icke ha vidrört mig. Jag är bara en Varnare och en glädjebudbärare till ett folk som tror."

(Koranen 7:188)

Sanna Muslimer har alltså som sin plikt att hålla sig borta ifrån dessa områden. Så ringar, kedjor och dylikt som har dessa stjärntecken ska inte bäras, även om man inte tror på dom. Dom är en del av ett fabricerat system som propagerar för Kufr och ska helt undvikas. Ingen troende Muslim ska fråga en annan vilket tecken denne tillhör, eller försöka att gissa sig till det. Inte heller ska man läsa horoskop i tidningar eller lyssna till dom när dom läses. Och varje Muslim som låter astrologiska förutsägelser bestämma sina handlingar, ska söka Allahs förlåtelse och förnya sin Islam. 1. Tayseer al-'Azeez al-Hameed, sid 441
 2. Sunan Abu Dawud och Ibn Majjah
 3. Tayseer al-Azeez al- Hameed, sid 442
 4. En ledande kunnig bland dom som studerade under Profetens följeslagare.
 5. Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
 6. A. Yusuf Ali. The Holy Qur'an (Översättning)
 7. Tayseer al-'Azeez al-Hameed, s 444
 8. Samlat av Ibn Jareer at-Tabaree i hans Tafseet. (Jaami' al-Bayaan 'an ta'weel al-Qur'aan)
 9. Sunan Abu Dawud och Ibn Maajah
 10. Samlat av Ibn Asaakir och autentisk av as-Suyootee (citerad i Tayseer al'Azeez al-Hameed sid 445)
 11. Se sura 4:47 och 5:13 och 41
 12. Sahih Muslim
 13. Sunan Abu Dawud och Ahmad
Litteraturförteckning:
"Thr Fundamentals of TAWHEED"av Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (kap 6)
"Den Heliga Qur'anen" översatt av Dr Qanita Sadiqa


Översatt av Maria Hedman


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa