Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Allahs förbund med Adam

Barzakh

I Islam finns det inget stöd för Hinduernas tro på reikarnation eller för själavandring genom att själarna bebor en ny kropp efter det att kroppen har dött. En del av dom som har tagit till sig denna doktrin tror på en princip som Karma, dvs att dom gärningar som en person har åstadkommit i detta liv kommer att avgöra i vilket tillstånd han kommer att återfödas till. Om han var dålig, kommer han att bli återfödd av en kvinna i en lägre klass (kast) och om han var bra, kommer han att återfödas av en kvinna i en högre klass som en gudfruktig eller helig man och fortsätta att återfödas till högre klasser tills han har nått det perfekta som en medlem av Brahminklassen. När han blir perfekt kommer cykeln av hans pånyttfödande att ta slut genom att hans själ löses upp och återvänder till själavärlden, Brahma, i en process som är känd som "Nirvana".

Enligt Islam och alla gudomligt uppenbarade religioner, så när en person dör på jorden kommer han inte att återfödas förrän på Uppståndelsens dag. Efter väldens undergång, kommer alla människor att stiga upp från dom döda och dömas av Allah, den enda Guden värd att dyrka och den största Domaren. Från den tiden en man dör tills det att han återuppstår, förblir han i ett tillstånd som på Arabiska kallas för "Barzakh". Det är inte konstigt att någon som dog för tusen år sedan, får vänta i tusentals år för att sedan slutligen återföras till livet, därför att profeten (sallalahu alaihi wa salaam) har sagt att var och ens död är början på uppståndelsen. Tiden existerar endast för dom som lever på jorden. När en människa dör, lämnar hon tidzonen och tusen år verkar lika lång som en ögonblinkning. Allah illustrerade denna realitet i en berättelse som han uppenbarade i sura al-Baqarah som handlar om en man som tvivlar på Allahs förmåga att återuppväcka en by, efter det att den dött. Så Allah fick honom att vara död i hundra år och när han blev återuppväckt, frågade Han honom hur länge han hade "sovit". Han svarade, "En dag eller en del av en dag."(sura2:259) På liknande sätt är det med personer som vaknar upp efter att ha legat länge i koma som tror att endast en kort tid eller ingen tid alls har passerat. Ofta sover man i timmar och ändå känner man det som om man precis har stängt ögonen när man vaknar. Så det är ingen mening med att försöka föreställa sig hur det är att vänta i århundraden i Barzakh, eftersom tid i det tillståndet saknar relevans.

Före Skapelsen

Trots att Islam förskjuter idén att själen föds på nytt, så menar Islam att ett barns själ börjar att existera under graviditeten och är ren vid barnets födelsen på jorden.

Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) berättade att när Allah skapade Adam, Ingick Han ett förbund med honom på en plats som heter Na'maan på 'Arafah dagen, sedan urskiljde han från honom alla hans avkommor som skulle födas till världens slut, generation efter generation, och spred ut dom framför Sig för att ingå ett fördrag med dom också. Han pratade med dom ansikte mot ansikte och sa: "Är jag inte er Herre?" och dom svarade alla, "Ja, vi vittnar om det." Allah förklarade sedan varför Han fick alla av människosläktet att vittna att Han var deras skapare och den enda sanna Gud väldig att dyrka. Han sa, "Det var utifall att ni (människor) skulle säga på Uppståndelsens Dag, "Sannerligen var vi okunniga om allt detta. Vi hade ingen aning om att Du, Allah, var våran Gud. Ingen talade om för oss att vi skulle dyrka dig." Allah fortsatte att förklara att det var också utifall ni skulle säga: "Det var våra förfäder som skapade partners (med Allah) och vi är bara deras avkommor; skulle du förgöra oss för vad dom lögnarna gjorde?"(sura 712-173) . [1] Detta var profetens (sallalahu alaihi wa salaam) förklaring till Koranversen i vilken Allah sa:

"Och (minns) när din Herre frambringade avkomma från Adams barn - av deras länder - och lät dem bära vittnesbörd mot sig själva (och sade:) Är Jag icke Herre? De sade: Jo, vi bär vittnesbörd. (Detta gjorde Han) så att ni icke på Uppståndelsens Dag skulle säga: Vi var förvisso omedvetne om detta. Eller (så att) ni icke skulle säga: Det var bara våra förfäder (som) förband medgudar (med Allah) i det förgångna och vi var (bara) en generation efter dem. Vill du då förinta oss för det som lögnarna gjorde?"

(Koranen: 172-3)

Versen och Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) förklaring bekräftar det faktum att alla är ansvariga för sin tro på Gud och på Domedagen kommer inga ursäkter att godtas. Varje människa har tron på Gud inpräntad i sin själ och Allah visar för henne varje avgud under hennes liv och signerar att avgudarna inte är Gud. Därför är varje frisk människa skyldig att tro på Gud utöver skapelsen och att inte konstruera den.

Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) fortsatte sedan med att säga, "Allah placerade sedan mellan ögonen på varje människa ett ljussken som visade deras Eemaan och visade dom alla för Adam. Adam blev så imponerad av åsynen av alla dessa oräkneliga folk med ljussken mellan ögon att han frågade Allah, "O Herre, vilka är dom?" Allah talade om för honom att dom var alla hans avkommor. Adam började då att titta närmare på en vars ljussken farsinerade honom, så frågade han vem det var och Allah sa, "Det är en man som kallas Daawood från den sista generationen av dina avkommor." Adam frågade sedan hur gammal han var och när Allah informerade honom att han var sextio, sa han, "O Herre, förläng hans ålder genom att ta fyrtio år från min ålder." Men när Adams liv nådde sitt slut och en dödsängel kom för att hämta honom, sa han, "Finns det inte fyrtio år kvar av mitt liv?" Ängeln svarade, "Gav du inte dom till din avkomma Daawood?" Adam förnekade att han hade gjort det och hans avkommor förnekade deras löfte till Allah. Adam glömde sedan sitt förbund med Allah och det gjorde hans efterföljande också dom for alla vilse. [2] Adam åt ifrån det förbjudna trädet eftersom han glömde sitt löfte till Allah och godtog Satans intrång, och dom flesta människor har ignorerat deras ansvar att tro på Gud och dyrka endast Honom, och har börjat att dyrka skapelsen istället.

Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) har sagt, "Allah pekade sedan på några av avkommorna som han hade hämtat ifrån Adam och hans barn och sa, "Jag har skapat dessa människor till Paradiset och dom kommer att göra gärningar som passar folket i Paradiset." Sedan pekade han på resten och sa, "Jag har skapat dessa människor till Helvetet och dom kommer att göra gärningar som passar Helvetets invånare." När Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa det, frågade en av hans följeslagare, "O Guds Budbärare, vad är då meningen med att göra goda gärningar?" Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) svarade, "Sannerligen, om Allah skapade en av hans tjänare för Paradiset, så hjälper Han honom att göra handlingar som passar folket i Paradiset ända tills han dör medan han gör en av dom handlingarna, sedan placerar Gud honom i Paradiset på grund av det. Men om Han skapade en människa för Helvetes elden, hjälper Han honom att göra handlingar som passar dess invånare, ända tills han dör medan han gör dom handlingarna, och sedan placerar Han honom i Elden på grund av det. [3] Detta uttalande av Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) betyder inte att människan inte har någon fri vilja eller ett val mellan gott och ont, för om det var så, skulle Domen, belöningen och straffet vara meningslöst. Allahs skapelse av en människa till Paradiset är Hans skapelse av en person som Han vet före skapelsen att hon kommer att vara bland Paradisets folk på grund av hennes val att tro framför att inte tro och hennes val av gott över det onda.

Om någon ärligt tror på Allah och försöker att göra det goda, kommer Allah att ge denne många möjligheter att förbättra sin tro och att öka sina goda gärningar. Allah kommer aldrig att låta någon ärligt troende gå förlorade även om den troende kommer bort ifrån den rätta vägen. Han kommer att hjälpa honom att komma upp på den igen. Allah kommer kanske att straffa honom i detta livet när han far vilse för att påminna honom om hans fel och för att väcka honom för att göra bot. Faktum är att Allah kommer att vara så barmhärtig som att ta livet av en ärligt troende medan denne gör en god gärning, och på så sätt försäkra sig om att den troende kommer att vara bland dom lyckliga i Paradiset. Om någon istället misstror Allah och förnekar det rätta, så gör Allah det lätt för honom att göra onda saker. Allah ger honom framgång när han gör dåliga saker och uppmuntrar honom att göra mer ont tills han dör i ett sådant syndigt tillstånd och kastas in i den eviga Elden på grund av sina onda handlingar.

Fitrah

Efter det att Allah fick alla människor att svära till Hans Gudomlighet när Han skapade Adam, är denna ed skriven i människans själ redan innan fostret är fem månader. Så när ett barn föds, kommer det naturligt att tro på Allah. Denna naturliga tro kallas på Arabiska för "Fitrah". Om barnet skulle lämnas ensamt, skulle det växa upp i vetskap om Allah och Hans enhet, men alla barn påverkas av sin omgivning både direkt och indirekt. Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) rapporterade att Allah sa, "Jag skapade mina tjänare i den rätt religionen men djävlarna fick dom att gå vilse."[4] Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa också, "Varje barn föds i tillståndet "Fitrah", men hans föräldrar gör honom till en Jude eller Kristen. Så på samma sätt som barnets kropp underkastar sig den fysiska lagen som Allah har gett naturen, så underkastar sig också själen naturligt till det faktum att Allah är dess Herre och Skapare. Men dess föräldrar försöker att få den att följa deras vägar och barnet är inte starkt nog att så tidigt i livet motstå eller sätta sig emot sina föräldrar. Religionen som barnet följer vid denna tidpunkt är beroende av tradition och uppfostran och Allah låter den inte stå till svars eller straffar den för dess religion. När barnet mognar till ungdom och det framförs klara bevis på att dess religion är fel, måste Ynglingen nu följa religionen av kunskap och förnuft. [5] Vid denna tidpunkten försöker djävlarna sitt bästa för att uppmuntra honom att förbli som han är eller att fara mer vilse. Det onda görs trevligt för honom och han måste nu leva i mitten av kampen mellan hans Fitrah och hans begär för att kunna finna den rätta vägen. Om han väljer sin Fitrah, kommer Allah att hjälpa honom att komma över sina begär även om det kommer att ta större delen av hans liv för att komma undan, för många människor blir muslimer på ålderns höst fast dom flesta blir det före det.

På grund av alla dom här mäktiga krafterna som slåss mot Fitrah väljer Allah vissa rättrogna män och visar dom klart och tydligt den rätta vägen i livet. Dessa män som vi kallar för profeter sändes för att hjälpa våran Fitrah att besegra fienden. All sanning och goda vanor som finns i samhällen runt om i välden idag kommer ifrån deras läror, och om det inte var för deras undervisning, skulle det inte alls finnas någon fred eller säkerhet i världen. T.ex. är lagarna i dom flesta Västländer baserad på dom "tio gudsbuden" från Profeten Moses, som "Du ska inte stjäla" och "Du ska inte döda" osv, även om dom hävdar att dom är världsliga styren, utan inflytande ifrån religionen.

Det är människans plikt att följa Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) väg eftersom det är den enda rätta vägen som är i sann harmoni med hennes natur. Hon ska också vara väldigt försiktig att göra någonting bara för att hennes partner eller föräldrar gjorde så, speciellt om kunskap har nått henne att dessa vanor är fel. Om hon inte följer sanningen, kommer hon att vara som dom missledda folken om vilka Allah säger i Koranen:

"Och när det sägs till dem: Följ det, som Allah har sänt ned, säger de: Nej, vi kommer att följa det (spår), som våra fäder följde. Vad! Även om deras fäder icke alls hade något förstånd och icke följde den rätta vägen."

(Koranen: 2:170)


Allah förbjöd oss att lyda våra föräldrar om det som dom vill att vi ska göra är mot profetens sätt. Han sa, i Koranen,
"Och vi har påbjudit människan vänlighet mot sina föräldrar; men om de strider med dig för att förmå dig att förbinda det med Mig om vilket de icke har någon kunskap, lyd dem då icke."

(Koranen: 29:8)


Född Muslim

Dom som har turen att bli född in i en Muslimsk familj måste vara medvetna om att alla sådana "Muslimer" inte automatiskt garanteras paradiset, därför att profeten (sallalahu alaihi wa salaam) varnade att en stor del av den Muslimska nationen skulle komma att följa Judarna och dom Kristna så nära att om dom gick ner i ett ormbo skulle Muslimer hoppa in efter dom. [6] Han sa också att före den sista Dagen skulle Muslimer dyrka avgudar. [7]Alla av dessa människor kommer att ha Muslimska namn och betrakta sig själva som Muslimer, men det kommer inte att vara till någon nytta för dom på Domedagen. Idag, finns det Muslimer över hela världen som ber till dom döda, bygger gravvalv och masjids över gravarna och även utför riter av dyrkan runt dem. Det finns även dom som hävdar att dom är Muslimer och dyrkar 'Ali som Allah (Druserna i Libanon och Nusayrer i Syrien). En del har förvandlat Koranen till en lyckoamulett som dom hänger i kedjor runt deras halsar, i deras bilar eller på nyckelringar osv. Därför är det så att dom som föds in i en sådan Muslimsk värld och som blint följer vad än deras föräldrar gjorde eller trodde, måste stanna upp och tänka efter om dom är Muslimer av en tillfällighet eller genom ett val. Är Islam vad deras föräldrar, stammar, länder eller nationer gjorde eller gör, eller är det vad Koranen lär ut och vad Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) och hans följeslagare gjorde?

Förbundet som varje människa ingick med Allah före skapelsen var att hon skulle erkänna Allah som sin Herre och att hon inte ska rikta någon form av dyrkan till någon annan än Honom. Detta är huvudsyftet med "Shahaadah" (trosbekännelsen) som varenda en måste säga och tro på för att bli en fullfjädrad Muslim; laa elaaha illallaah (det finns ingen gud utom Allah) också känd som "Kalimah at-Tawheed" (fastställandet av Guds enhet). Att vittna om Guds enhet i detta liv är endast en konfirmation av den första förkunnelsen som gjordes i det spirituella stadiet. Men frågan som kvarstår är: Hur fullföljer man förbundet?

Förbundet fullföljs genom att man ärligt tror på Tawheed och att man praktiserar denna tro i det dagliga livet. Tawheed fullföljs i praktiken genom att undvika alla former av Shirk (att förbinda partners med Gud) och att nära följa det sista budskapet som Allah skickade som en vana och att leva livet baserat på principen av Tawheed. Eftersom människan har förkunnat att Allah är hennes Herre, måste hon anse att rättfärdiga handlingar är dom som Allah och Hans Profets (sallalahu alaihi wa salaam) har förklarat som rättfärdiga och att på samma sätt anse det om onda handlingar. Genom att göra så används principen av Tawheed mentalt i praktiken. Denna metod är viktig eftersom en handling kan verka vara bra när den i verkligheten är dålig. T.ex. är det sagt att när en fattig man vill att en kung ska göra någonting för honom, så är det bättre att han får en prins eller någon annan nära kungen att tala å hans vägnar. Baserat på detta är det vidare sagt att om man verkligen vill att Allah ska svara på ens böner, ska man be till Profeten eller ett helgon för att fråga denne om han kan fråga Allah eftersom man själv är smutsig med alla synder som man begår dagligen. Detta kan verka logiskt, men både Allah och Hans Profet (sallalahu alaihi wa salaam) har klart och tydligt sagt till människan att be direkt till Allah utan några mellanhänder. Allah säger i Koranen:

"Och er Herre säger: Be till Mig; Jag kommer att besvara er (bön)."

(Koranen: 40:60)


På samma sätt kan en handling verka dålig fast den tvärt om är bra. T.ex., kan någon hävda att det är barbariskt att hugga handen av den som stjäl eller att piska den som dricker alkohol är omänskligt, och man kan tycka att sådana straff är för hårda och inge bra, ändå har Allah och Hans Profet (sallalahu alaihi wa salaam) föreskrivit dessa straff och dom bra resultaten av deras användning talar för sig själva.

Därför kan förbundet med Allah endast fullföljas av en Muslim som är det av egen fria vilja, oavsett om hans föräldrar är Muslimer eller inte, och tillämpningen av förbundet är, själva redskapet av principen av Islam. Människans Fitrah är basen i Islam, så när hon praktiserar Islam i sin helhet, blir hennes yttre handlingar och gärningar i harmoni med den natur som Allah skapade människans innersta väsen med. När detta händer, förenar människan sin inre natur med hennes yttre vilket är en av huvudaspekten av Tawheed. Resultatet av denna aspekt av Tawheed är skapelsen av en riktigt helig människa som skapats från Adam, för vilken Allah får änglarna att buga och som Allah väljer ska styra välden. Därför att endast dom människor som lever i enhet med Tawheed kan döma och styra jorden med sann rättvisa.


  1. En autentisk berättelse av Ibn'Abbaas samlat av Ahmad, se al-Albaanee's Silsilah al-Ahaadeeth as-Saheehah
  2. Saheeh at-Tirmidhee
  3. Sunan Abu Dawood, al-Tirmidhee och Ahmad
  4. Sahih Muslim
  5. Al-'Aqeedah at-Tahaaweeyah (5 upplagan 1972) s 273
  6. Sahih Muslim och sahih Al-Bukhari
  7. Sahih Al-Bukhari och sahih Muslim
Som litteratur har jag använd:
"The Fundamentals of TAWHEED" av Dr Abu Ameenah Bilal Philips
"Den Heliga Qur'anen" översatt av Dr Qanita Sadiqa

Översatt av Maria Hedman


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa