Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Sätt att uppnå förlåtelse

Källa: www.islamhouse.com

All pris tillkommer Allah, som förlåter synder och tar emot ånger. Må Han skicka hälsningar till och upphöja omnämnandet av den siste av alla profeter och budbärare, vår profet Muhammed, hans familj och alla hans kompanjoner.

Allah säger vad som betyder: "SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: 'Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!'" (Az-Zumar:53) och även: "Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar - de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!" (Hud:114).

Käre läsare! Vi gör alla misstag och vi är alla i stort behov av förlåtelse för de synder som vi begår dag som natt. Det är tack vare Allahs nåd mot oss som Han har gett oss många sätt att uppnå Hans förlåtelse. Aldrig skall en muslim följa dem, utan att han omfattas av Allahs förlåtelse och nåd, så länge han är en troende och inte praktiserar någon form av shirk (att sätta upp medhjälpare vid Allahs sida), för otro eller shirk förhindrar att förlåtelse uppnås.

Allah säger vad som betyder: "GUD FÖRLÅTER inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har drivit synden till dess yttersta gräns." (An-Nisa':116).

Sätt att uppnå förlåtelse
Följande är några sätt som Allah har satt främst för syndernas förlåtelse, så att man inte känner hopplöshet och ger upp hoppet om Allahs nåd, och så att man också kan skynda sig till redbarhet, då Allah säger vad som betyder: "Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga" (Al-'Imran:133).

 1. Islam: Allah säger vad som betyder: "[Muhammad!] Säg till sanningens förnekare: 'Om ni gör slut på [ert motstånd mot tron] skall det förflutna förlåtas er, men om ni återupptar [er fientliga hållning, bör ni tänka på] hur det gick för forna tiders folk [som ville trotsa Gud].'" (Al-Anfal:38). 'Amr ibn Al-'Aas, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Visste du inte att en persons islam raderar vad han än har gjort före den?" (Muslim).
 2. Migration: Detta är att flytta från otrons land till islams land. Allah säger vad som betyder: "Men de som genom förtryck och förföljelser tvingats att överge [sin tro] och som därefter flyr från ondskans rike och strävar och kämpar [för Guds sak] och uthärdar allt med tålamod - efter allt [som de har utstått] skall din Herre helt visst [visa dem] barmhärtighet och förlåta dem." (An-Nahl:110). 'Amr ibn Al'Aas, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Migration raderar vad som än var före den" (Muslim).
 3. En accepterad hajj: 'Amr ibn Al-'Aas,må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "En accepterad hajj raderar vad som än var före den." (Muslim). Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som gör hajj och inte involverar (sig själv) i en äktenskaplig relation eller en synd (under hajj), skall komma tillbaka från hajj i ett tillstånd precis som det hans mamma födde honom i (d.v.s. fri från synder)." (Al-Bukhari).
 4. Åkallan när man hör Adhan: Sa'd ibn Abi Waqqaas, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som när han hör den som ropar ut adhan, säger: 'Jag vittnar också om att ingen har rätt att bli dyrkad förutom endast Allah, utan medhjälpare, och att Muhammed är Hans slav och budbärare. Jag accepterar Allah som Herre, Muhammed som budbärare och islam som religion' - skall få alla sina tidigare synder förlåtna." (Muslim).
 5. Att sammanfalla med änglarna när man säger "Amin": Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "När imamen säger 'Amin', säg 'Amin', för den som sammanfaller med änglarna när han säger 'Amin' skall få alla sina tidigare synder förlåtna." (Al-Bukhari och Muslim).
 6. Att sammanfalla med änglarna när man säger "Vår Herre, Dig tillkommer all pris": Profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "När imamen säger 'Allah hör den som prisar honom', säg 'Vår Herre, Dig tillkommer all pris', för den som sammanfaller med änglarna när han säger så skall få alla sina tidigare synder förlåtna." (Al-Bukhari och Muslim).
 7. Att be två rak'ah bön omsorgsfullt: Profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som tvagar sig ordentligt och sedan ber två rak'ah (bön) utan att vara slarvig, skall få alla sina synder förlåtna." (Ahmad).
 8. Att samlas i cirklar där man nämner Allah: Sahl ibn Hanthalah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Det händer aldrig att en grupp människor samlas för att nämna Allah, utan att det sägs till dem när de lämnar cirkeln (när de är klara): 'Era synder har förlåtits.'" (Ahmad).
 9. Sjukdom: 'Aa'ishah, må Allah vara nöjd med henne, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "När en troende blir sjuk så renas han från sina synder, precis som eld renar stål." (Al-Bukhari).
Sätt att förhindra straff
Käre bror! Ibn Taymiyyah, må Allah vara honom nådig, sa att en troende kan förhindra att ett straff för en synd han begått drabbar honom, genom ett av de följande tio sätten:
 1. Att uppriktigt ångra sig så att Allah skall förlåta honom, för den som ångrar sig uppriktigt från en synd är precis som den som aldrig begått den.
 2. Att be Allah om förlåtelse, så att Allah skall förlåta honom.
 3. Att göra goda gärningar som skall sona synden. Allah säger vad som betyder: "Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar - de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!" (Hud:114).
 4. Att hans bröder i tron ber för hans förlåtelse.
 5. Att några av hans bröder i tron skänker honom belöningen för en god gärning de gjort.
 6. Att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, gör förbön för honom att Allah inte skall straffa honom.
 7. Att Allah låter honom genomlida prövningar i detta liv, vare sig det är genom hans rikedom, hälsa, barn eller familj.
 8. Att Allah låter honom genomlida prövningar i graven.
 9. Att Allah låter honom genomlida prövningar och fasor på domedagen.
 10. Att Allah förlåter honom av Sin nåd.
Den som missar alla dessa tio sätt kommer inte ha någon annan att klandra än sig själv. Allah säger i en qudsi hadith: "De är blott dina gärningar. Jag antecknar dem, sedan lönar Jag dig därefter. Så låt den som finner gott tacka Allah, och låt den som finner annat inte klandra någon annan än sig själv." (Muslim).

Sätt att undvika helveteselden
Precis som Allah ger oss sätt att uppnå Hans förlåtelse och välbehag, så ger Han oss också sätt att undvika helveteselden. Allah säger vad som betyder: "Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. - Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje." (Al 'Imran:185). Följande är några av dessa sätt:

 1. Att uthärda tre barns död. Profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Allah har förbjudit helveteselden för den som begraver tre av sina barn (medan han uthärdar det)." (Tabarani).
 2. Att uppfostra tre döttrar eller systrar korrekt, och vara snäll mot dem. 'Aa'ishah, må Allah vara nöjd med henne, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Ingen ur mitt folk uppfostrar tre döttrar eller systrar korrekt och är snäll mot dem, utan att de blir som en sköld för honom mot helveteselden." (Bayhaqi).
 3. Att försvara en troende i hans frånvaro. Asmaa', må Allah vara nöjd med henne, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som försvarar sin broder i hans frånvaro mot folk som baktalar honom, skall Allah befria från helveteselden." (Ahmad).
 4. Att be i fyrtio dagar med församlingen och närvara vid den inledande "Allahu akbar". Anas, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som ber i fyrtio dagar och närvarar vid den inledande 'Allahu akbar', skall befrias från hyckleri och från helveteselden." (At-Tirmidi).
 5. Att ha gott uppförande. Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam sa: "Allah skall förbjuda helveteselden att (ens) vidröra den som är vänlig och överseende." (Al-Haakim).
 6. Att be fajr och 'asr. 'Umaarah ibn Ruwaybah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som ber fajr och 'asr skall aldrig stiga in i helveteselden." (Muslim).
Sätt att förtjäna paradiset
 1. Att yttra de två vittnesbörden och tillämpa dem. 'Ubaadah ibn As-Saamit, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Allah skall släppa in i paradiset, oavsett hans gärningar, den som säger: 'Jag vittnar om att det inte finns någon värd att dyrka förutom Allah, ensam utan medhjälpare, och att Muhammed är Hans slav och budbärare, och att 'Isa är Hans slav och budbärare och Hans ord som Han skänkte Maryam och en Ande, och att paradiset är sant, och att helveteselden är sann.'" (Al-Bukhari och Muslim).
 2. Att memorera Allahs vackra namn. Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Allah har nittionio namn, den som memorerar dem skall stiga in i paradiset." (Al-Bukhari och Muslim). Att memorera betyder här att tro på och agera enligt dem.
 3. Att recitera ayat al-kursi (tronen) efter varje obligatorisk bön. Abu Umaamah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Det finns ingenting som hindrar den som reciterar ayat al-kursi efter varje obligatorisk bön att stiga in i paradiset, förutom att vara vid liv." (An-Nasaa'i).
 4. Att skänka till välgörenhet. Huthayfah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som spenderar i välgörenhet endast för Allahs skull, och dör när han gör det, skall släppas in i paradiset." (Ahmad).
 5. Att stötta en föräldralös ekonomiskt. Sahl ibn Sa'd, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "I paradiset skall jag vara såhär nära den som stöttar en föräldralös ekonomiskt (sedan förde han samman långfingret och pekfingret)." (Al-Bukhari).
 6. Att skydda sin tunga och privata delar. Sahl ibn Sa'd, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som skyddar sin tunga och privata delar, garanterar jag paradiset." (Al-Bukhari).
 7. Att en fru lyder sin man. Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Om en kvinna ber sina fem obligatoriska böner, fastar sin månad (Ramadan), skyddar sina privata delar, och lyder sin man, så skall hon stiga in i paradiset genom vilken port hon vill." (Ibn Hibbaan).
 8. Att vara fri från arrogans, skuld och att stjäla från krigsbytet. Thawbaan, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Den som dör medan han är fri från arrogans, skuld och att stjäla från krigsbytet skall stiga in i paradiset." (At-Tirmidhi).
 9. Att vara en rättvis härskare, godhjärtad och anspråkslös. 'Iyaad ibn Himaar, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Tre typer (av människor) är av paradisets folk: en rättvis härskare som spenderar pengarna under sin myndighet på rätt sätt, en man som är godhjärtad mot sin familj och mot muslimerna i allmänhet, och en behövande man med familj som inte ber folk om hjälp." (Muslim).
 10. Att ta bort farliga föremål från vägen. Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att han hörde profeten, sallallahu alaihi wa sallam, säga: "Jag såg en man njuta i paradiset för att han sågade ner ett träd som skadade folk som var mitt på en väg." (Muslim).
 11. Att förlänga återbetalningstiden för en person som inte kan betala tillbaka en skuld. Huthayfah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "En man dog och steg in i paradiset. Han tillfrågades: 'Vad gjorde du (för att komma till paradiset)?' Han svarade: 'Jag brukade bedriva handel och ge extra tid till de som inte kunde betala mig, och var inte hård mot dem om de bara betalade mig delvis, och jag brukade ha överseende med en del som de var skyldiga mig." (Muslim).
 12. Att be Allah om paradiset tre gånger och söka skydd hos Honom från helveteselden tre gånger. Anas, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "När en person ber Allah låta honom komma till paradiset tre gånger, kommer paradiset säga: 'O Allah! Låt honom komma till paradiset'. Och när en person söker skydd hos Allah från helveteselden tre gånger, så säger helveteselden: 'O Allah! Skydda honom från helveteselden'." (At-Tirmidhi).
 13. Att fasta på 'Aashooraa-dagen (den 10:e Muharram). Abu Qataadah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Att fasta på 'Arafah-dagen sonar två års synder - det föregående året och det kommande året, och att fasta på 'Aashooraa sonar det föregående året." (Muslim).
 14. Att avstå från rätten att fullborda ett överenskommet avtal. Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, berättade att profeten, sallallahu alaihi wa sallam, sa: "Allah skall förlåta en person som avstår sin rätt att fullborda ett överenskommet avtal med en annan muslim." (Al-Bukhari och Muslim). Detta betyder att ge upp sin rätt att fullborda avtalet som de kommit överens om, om hans medmuslim ber honom upphäva avtalet.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa