Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Spådomskonst

Av: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
Källa: www.islamhouse.com

Bland människorna finns de som säger sig ha kunskap om det osedda och framtiden. De kallas för olika saker, däribland; spåman, siare, medium, magiker, teckentydare, orakel, astrolog, fjärrskådare osv. Siare använder olika metoder och hjälpmedel ur vilka de påstår sig kunna få sin information, däribland; läsa teblad, rita streck, skriva nummer, läsa i handflatan, göra horoskop, titta i kristallkula, skramla med ben, kasta pinnar osv.

Utövarna av svartkonst som påstår sig avslöja det osedda och förutse framtiden, kan indelas i två huvudkategorier:
1. De som inte har någon verklig kunskap eller hemlighet utan är tvungna att berätta för sina kunder om generella saker som händer de flesta människor. De går ofta igenom en rad meningslösa ritualer och gör sedan beräknade generella gissningar. Några av deras gissningar slår vanligtvis in på grund av att de är så generella. De flesta människor tenderar att minnas de få förutsägelser som slår in och glömmer snabbt de många som inte gör det. Denna tendens är ett resultat av det faktum att efter en tid tenderar alla förutsägelser bli halvglömda tankar i det undermedvetna tills någonting händer som väcker minnet av dem. Det har till exempel blivit en vana i Nordamerika att publicera kända siares olika förutsägelser i början av varje år. När en undersökning gjordes av de olika spådomarna för året 1980, så fann man att den mest träffsäkra siaren bland dem bara hade rätt i 24% av hennes förutsägelser! 2. Den andra gruppen är de som har fått kontakt med jinnerna. Denna grupp är mycket viktig för det involverar vanligtvis den svåra synden shirk och de inblandade tenderar ofta vara väldigt träffsäkra i sin information och utgör därmed verklig fitnah (frestelse) för såväl muslimer som ickemuslimer.

Jinnernas värld
Vissa människor har försökt förneka jinnernas verklighet som Koranen har tillägnat ett helt kapitel, sura al-Jinn (72). Genom att lita till den bokstavliga betydelsen av ordet jinn som kommer från verbet janna, yajannu: "att täcka, gömma eller dölja", påstår de att ordet jinn egentligen betyder "kloka främlingar". Andra har till och med sagt att en jinn är en människa som inte har ett riktigt förstånd i sitt huvud men som har en eldig natur. Men sanningen är att att jinnerna är en annan skapelse av Allah, som samexisterar med människorna på jorden. Allah skapade jinnerna innan Han skapade människorna, och Han använde också ett annat ämne än Han använde till människan. Allah sa: "VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld." (Sura al-Hijr 15:26-27).

De kallades jinner för att de är dolda för människornas ögon. Iblees (Satan) kommer från jinnernas värld, även om han var bland änglarna när de beordrades av Allah att buga sig för Adam. När han vägrade att buga sig och tillfrågades om varför, sa Allah: "[Iblees] svarade: 'Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld - honom skapade Du av lera.'" (Sura Sad 38:76)

'Aa'esha berättade att profeten (sallallahu alaihi wa sallam) sa: "Änglarna skapades av ljus och jinnerna av eld utan rök." (Sahih Muslim).

Allah sa också: "OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ned utom Iblees; han tillhörde skaran av osynliga väsen" (Sura al-Kahf 18:50)

Därför är det inte rätt att anse honom vara en fallen ängel eller liknande.

Jinnerna kan först delas in i tre breda kategorier efter deras sätt att existera. Profeten (sallallahu alaihi wa sallam) sa: "Det finns tre sorter av jinner: en sort som flyger omkring i luften hela tiden, en annan typ som existerar som ormar och hundar, och en jordlevande sort som bor på ett ställe eller vandrar omkring." (At-Tabaree och al-Haakim).

Jinnerna kan vidare delas in i två kategorier med hänsyn till deras tro: muslimer (troende) och kuffar (otrogna). Allah talar om de troende jinnerna i sura al-Jinn: "Säg [Muhammad]: 'Det har uppenbarats för mig att en skara av osynliga väsen fick lyssna till [Koranen], och [att] de sade [till de sina]: 'Vi har lyssnat till en märklig uppläsning, som leder [lyssnaren] till kunskap om rätt och orätt. Vi tror på dess [ord] och vi skall inte sätta gudar vid vår Herres sida. Låt Vår Herres namn hållas högt i ära, Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin sida och inte har [avlat] någon son! Den dåraktigaste av oss brukade göra oerhörda [påståenden] om Gud''" (Sura al-Jinn 72:1-4)

"Bland oss finns [nu] de som har underkastat sig Guds vilja och de som går det ondas väg. De som har underkastat sig Guds vilja är de som sökte kunskap om rätt och orätt; men de som väljer att gå det ondas väg skall bli bränsle för helvetets [ugnar]!'" (Sura al-Jinn 72:14-15).

De otrogna bland jinnerna nämns med många namn på både arabiska och svenska: 'ifreet, shaytaan, qareen, demoner, djävlar, andar, spöken osv. De försöker vilseleda människan på olika sätt. Den som lyssnar på dem och börjar arbeta för dem omtalas som en mänsklig shaytaan (djävul).

Allah sa: "SÅ HAR Vi också låtit varje profet mötas av fiendskap från de onda krafterna bland människor och osynliga väsen" (Sura al-An'aam 6: 112).

Varje människa har en jinn som följer honom och som kallas qareen (dvs. följeslagare). Detta är en del av människans prövning i detta liv. Jinnen uppmuntrar hans lägre drifter och försöker ständigt avleda honom från rättfärdighet. Profeten (sallallahu alaihi wa sallam) talade om denna relation såhär: "Var och en av er har fått en följeslagare från jinnerna utsedd till er." Sahabah frågade: "Även du, o Allahs budbärare?" Och profeten svarade: "Även jag, men Allah har hjälpt mig mot honom och han har underkastat sig. Nu ber han mig bara göra gott." (Muslim).

Profeten Sulayman (Salomo) gavs mirakulös kontroll över jinnerna, som ett tecken på hans profetskap. Allah sa: "[En dag] lät Salomo sina arméer av osynliga väsen, människor och fåglar samlas och han formerade dem [till marsch och de marscherade]" (Sura an-Naml 27:17)

Men hans förmåga gavs inte till någon annan. Ingen annan tillåts kontrollera jinnerna och ingen kan. Profeten sa: "Sannerligen spottade en 'ifreet från jinnerna på mig i natt för att få mig att bryta min salah. Men Allah lät mig övermanna honom och jag ville binda honom vid en av pelarna i moskén så att ni alla kunde se honom på morgonen. Då mindes jag min broder Sulaymans bön: 'Herre! Förlåt mig [mina fel] och skänk mig sådan makt som ingen efter mig kommer att kunna utöva! - Du är den store Givaren.'" (Sura Sad 38:35) (al-Bukhari och Muslim).

Man kan inte ta kontroll över jinnerna då detta var ett speciellt mirakel som endast gavs till profeten Sulayman. Faktum är att kontakt med jinnerna under andra omständigheter än besatthet eller olyckshändelse, tas ofta genom utförande av hädiska handlingar, föraktade och förbjudna i religionen. De onda jinner som tillkallas på detta sätt kan hjälpa sina kompanjoner i synd och otro. Deras mål är att dra in så många andra de kan i den grövsta av synder, att dyrka andra vid sidan av Gud.

När kontakt och kontrakt med jinnerna görs av siarna, kan jinnerna informera dem om vissa händelser i framtiden. Profeten (sallallahu alaihi wa sallam) beskrev hur jinnerna samlar information om framtiden. Han berättade att jinnerna kunde resa till himlarnas lägre vidder och lyssna till en del av informationen om framtiden som änglarna utbyter mellan varandra. Sedan återvänder de till jorden och överlämnar informationen till sina mänskliga kontakter. (al-Bukhari och Muslim). Detta hände ofta innan Muhammads (sallallahu alaihi wa sallam) profetskap och siarna var väldigt träffsäkra i sin information. De kunde uppnå positioner i de kungliga hoven och var väldigt populära och blev till och med dyrkade i vissa delar av världen.

Efter att profeten Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) påbörjade sin mission ändrades situationen. Allah satte änglarna att noga bevaka himlarnas lägre vidder, och de flesta jinner jagades bort med meteorer och stjärnfall. Allah beskrev i Koranen detta fenomen i följande uttalande av en av jinnerna: "Vi försökte nå himlen [för att utforska dess hemligheter], men där fann vi mäktiga väktare och flammor av eld; och vi [försökte] komma till de platser där vi brukade lyssna, men den som nu vill lyssna kommer att finna [att] en flamma av eld ligger i beredskap för honom." (Sura al-Jinn 72:8-9).

Allah sa också: "och Vi har fredat dem för [intrång av] alla utstötta demoner; men om någon där vill smyga sig till förbjuden kunskap skall han genskjutas [och brännas] av en klart lysande låga." (Sura al-Hijr 15:17-18).

Ibn 'Abbas sa: "När profeten och en grupp av hans kompanjoner gav sig av till Ukhaadh-marknaden hindrades djävlarna att höra information i himlarna. Meteorer skickades mot dem, så de återvände till sitt folk. När deras folk frågade vad som hänt så berättade de. Några föreslog att något måste ha hänt, så de spred sig över jorden för att söka orsaken. Några av dem stötte på profeten och hans kompanjoner medan de gjorde salah och de hörde Koranen. De sa till varandra att detta måste vara vad som hindrat dem att lyssna. När de återvände till sitt folk sa de till dem: 'Vi har lyssnat till en märklig uppläsning, som leder [lyssnaren] till kunskap om rätt och orätt. Vi tror på dess [ord] och vi skall inte sätta gudar vid vår Herres sida.'" (al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi och Ahmad).

Alltså kunde jinnerna inte längre samla information om framtiden lika lätt som de kunde innan profetens (sallallahu alaihi wa sallam) mission. På grund av det blandar de nu sin information med många lögner. Profeten (sallallahu alaihi wa sallam) sa: "De (jinnerna) brukade föra vidare informationen tills den nådde en siares läppar. Ibland brukade en meteor överväldiga dem innan de hann föra den vidare. Om de förde den vidare innan de träffades så lade de till hundra lögner." (al-Bukhari och Tirmidhi).

'Aa'esha berättade att när hon frågade Allahs budbärare (sallallahu alaihi wa sallam) om siare, så svarade han att de inte var någonting. Då nämnde hon att siarna ibland sa saker till dem som var sanna. Profeten (sallallahu alaihi wa sallam) sa: "Det är en del av sanningen som jinnen stjäl och kacklar i sin väns öra, men han blandar hundra lögner med den." (al-Bukhari och Muslim).

En gång när 'Umar ibn al-Khattaab satt, passerade en stilig man som hette Sawaad ibn Qaarib. 'Umar sa: "Om jag inte tar miste, så följer denna person fortfarande sin religion från förislamska tider eller så kanske han var en av deras siare." Han beordrade att mannen fördes till honom, och frågade honom om det han misstänkte. Mannen svarade: "Jag har aldrig sett en dag som denna, när en muslim får möta sådana anklagelser." 'Umar sa: "Sannerligen är jag fast besluten att du ska informera mig." Mannen sa då: "Jag var deras siare i okunnighetens tid." När han hörde det, bad 'Umar: "Berätta för mig om den märkligaste sak som din kvinnliga jinn berättade för dig." Mannen sa då: "En dag när jag var på marknaden kom hon till mig orolig, och sa: 'Har du inte sett jinnerna i deras förtvivlan efter deras förnedring? Och att de följer honkameler och deras ryttare?'" 'Umar insköt: "Det är sant." (al-Bukhari).

Jinnerna kan också informera sin mänskliga kontakt om den relativa framtiden. När till exempel någon kommer till en siare, får siarens jinn information från mannens qareen (jinnen som utsetts till varje människa) om vilka planer han haft innan han kom dit. Så siaren kan berätta för honom att han kommer att göra si eller så, eller gå hit eller dit. Med denna metod kan den riktiga siaren också få kännedom om en främlings förflutna med klara detaljer. Han kan säga till en helt främmande man vad hans föräldrar heter, var han föddes, vad han gjort i sin barndom osv. Förmågan att tydligt beskriva det förflutna är ett av kännetecknen för en riktig siare som har fått kontakt med jinnerna. Eftersom jinnerna kan färdas över stora avstånd på ett ögonblick, så kan de också samla stora mängder information om dolda ting, borttappade saker och obevittnade händelser. Bevis på denna förmåga står att finna i Koranen, i berättelsen om profeten Sulayman och Bilqees, drottningen av Saba. När drottning Bilqees kom för att träffa honom så bad han jinnerna hämta hennes tron från hennes land. "En listig demon bland de osynliga väsendena sade: 'Jag skall hämta den åt dig innan du reser dig från din plats. Jag har styrka nog för detta [uppdrag] och du kan lita på mig!'" (Sura an-naml 27:39)

Islams dom angående spådomskonst
På grund av det helgerån och kätteri som spådomar medför, har islam tagit en väldigt stark ställning mot det. Islam motsätter sig all form av samröre med dem som praktiserar spådom, förutom för att råda dem att överge sina förbjudna handlingar.

Besök hos siare
Profeten (sallallahu alaihi wa sallam) fastställde regler som tydligt förbjöd all form av besök hos siare. Safiyyah berättade från Hafsah (profetens fru) att profeten (sallallahu alaihi wa sallam) sa: "Salah av den som uppsöker en siare och ber honom om något, kommer inte att accepteras på 40 dagar och nätter." (Muslim). Straffet i denna hadith gäller för att endast uppsöka en siare och fråga honom saker utav nyfikenhet. Detta förbud stöds vidare av Mu'aawiyah ibn al-Hakam as-Salamees hadith, i vilken han sa: "O Allahs budbärare, sannerligen finns det några bland oss som besöker orakel." Profeten (sallallahu alaihi wa sallam) svarade: "Gå inte till dem." Ett sådant hårt straff har utsetts för endast besök eftersom det är det första steget till tro på spådomar. Om man gick dit med tvivel på dess sanning, och några av siarens förutsägelser slår in, så kommer man säkerligen bli en sann anhängare av siaren och en ivrig troende på spådomskonst. Personen som besöker en siare är fortfarande tvungen att göra sin obligatoriska salah under denna 40-dagarsperiod, även om han inte får någon belöning för sin bön. Om han helt överger salah så har han begått ännu en stor synd. Detta är som islams dom angående bön på eller i stulen egendom, enligt majoriteten av de lärda. De anser att när salah görs så får det två resultat under normala omständigheter:

1. Det avlägsnar den bönens förpliktelse från personen.
2. Det ger honom belöning.

Om salah görs på eller i stulen egendom så avlägsnar det plikten för salah, men man blir utan belöning. Därför förbjöd profeten (sallallahu alaihi wa sallam) att man ber samma obligatoriska bön två gånger.

Tro på siare
Islams dom angående någon som besöker en siare och tror att han känner till det osedda och framtiden, är att det är kufr (otro). Abu Hurayrah och al-Hasan berättade båda att profeten (sallallahu alaihi wa sallam) sa: "Den som söker upp en siare och tror på vad han säger, har tvivlat på det som uppenbarades för Muhammad." En sådan tro tillskriver skapelsen några av Allahs egenskaper vad gäller kunskap om det osedda och framtiden. Alltså fördärvar det tawheed al-asmaa was-sifaat, och är en slags shirk i denna aspekt av tawheed.

Domen om kufr inkluderar, genom analogi (qiyaas), de som läser siarnas böcker och artiklar, lyssnar på dem på radio eller ser på dem på tv, då dessa är de vanligaste sätten för 1900-talets siare att sprida sina förutsägelser.

Allah säger klart och tydligt i Koranen att ingen känner till det osedda förutom Han. Inte ens profeten Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam). Allah sa: "Han har nycklarna till den dolda verkligheten; ingen känner dessa [ting] utom Han." (Sura al-An'am 6:59)

Sedan sa Han till profeten Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam): "Säg: 'Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja ett ont [som hotar mig] - ingenting [händer mig] utom det som Gud vill. Men om jag hade haft full kännedom om det som är dolt för människor, skulle jag helt säkert ha kunnat uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha undgått allt ont.'" (Sura al-A'raf 7:188)

Och Han sa också: "Säg: 'Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor - [ingen har denna kunskap] utom Gud.'" (Sura an-Naml 27:65)

Därför är alla de olika sätt som används runt om i världen av orakel, siare och liknande, förbjudna för muslimer.

Handläsning, I-Ching, lyckokakor, teblad såväl som stjärntecken och biorytmprogram till datorer, påstår sig alla kunna informera de som tror på dem om deras framtid. Men Allah har sagt i tydliga ordalag att Han ensam känner till framtiden: "Det är Gud som har kunskap om den Yttersta stunden; det är Han som låter regnet falla och Han som vet vad som ligger gömt i moderlivet. Men ingen vet vad morgondagen bär i sitt sköte, och ingen vet var på denna jord han skall dö. Gud vet allt, är underrättad om allt." (sura Luqman 31:34).

Därför måste muslimer vara ytterst försiktiga när de har att göra med böcker, magasin, tidningar såväl som personer som på ett eller annat sätt påstår sig ha kunskap om framtiden eller det osedda. När till exempel en muslimsk meteorolog förutsäger regn, snö eller andra väder för morgondagen så bör han lägga till frasen: "In shaaAllah (Om Allah vill)". Och när en muslimsk läkare informerar sin patient om att hon kommer att föda ett barn om 9 månader eller på den eller den dagen, så bör hon vara noga med att lägga till frasen: "In shaaAllah", då sådana yttranden endast är uppskattningar som baseras på statistisk information.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa