Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

De sju under Allahs Skugga

Av: En syter i Islam
Källa: www.islamicfinder.org

Profeten Muhammed (saas) sa: "Det finns sju stycken som Allah kommer att beskugga i sin skugga på den dag då det inte finns någon skugga förutom Hans skugga: en rättvis härskare; en yngling som växte upp i dyrkan av Allah, Den Mäktige och Majestätiske; en man vars hjärta är fäst vid moskéerna; två män som älskar varandra för Allahs skull, som möts av den orsaken och skiljs med det; en man som blir kallad (till otillåtet umgänge) av en kvinna med skönhet och hög position, men som säger: 'Jag fruktar Allah'; en man som ger i välgörenhet och gömmer det, så att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand ger i välgörenhet; och en man som mindes Allah i enskildhet och det fick hans ögon att fyllas med tårar." (Abu Hurairah och insamlad i Saheeh al-Bukhari (Eng. övers.) vol.1, s.356, nr. 629 och Saheeh Muslim (Eng. övers.) vol. 2, s 493, nr. 2248)

I denna vackra Hadith, talade Profeten (saas) om små handlingar av dyrkan, som resulterar i en sådan ofantlig belöning: skugga på den Dag då det inte kommer att finnas någon skugga förutom Hans Skugga. Detta kanske inte verkar vara så mycket, men reflektera då över följande Hadith: "På Uppståndelsens Dag, kommer solen att komma så nära människorna att det bara kommer att finnas en mils avstånd kvar. Människorna kommer att vara översköljda av svett i enlighet med deras gärningar, vissa upp till fotknölarna, vissa upp till knäna, vissa upp till midjan och vissa kommer att ha tyglar av svett. När han (saas) sa det förde Allahs Sändebud (saas) sin hand mot munnen." (al-Miqdaad ibn Aswad och insamlad i Saheeh Muslim (Eng. övers.) vol. 4, s 1487-8, nr. 6852)

Och i en annan Hadith, kommer vissa att bli översvämmade av svett "Sjuttio armslängder i jorden." (Abu Hurairah och insamlad i Saheeh al-Bukhari (Eng. övers.) vol.8, s. 353, nr. 539 och Muslim (Eng. övers.) vol. 4, s 1487, nr 6851)

Så vem skulle då vilja ha mer, på denna Dag, än att få vara i Allahs (Azza wa Jall) skugga och beskydd?

Låt oss nu undersöka egenskaperna och dygderna hos dessa sju kategorier av människor som kommer att vara värdiga en sådan upphöjd position på Mötets Dag.

1. En Rättvis Härskare
Begreppet Rättvisa i Islam är väldigt viktigt och det är något som Muslimen - Den styrande och den som blir styrd- måste tillämpa i alla angelägenheter utan undantag. Rättvisa betyder att ge var och en dess rätt den förtjänar: Muslim eller icke-muslim, släkting eller främling, vän eller fiende.

"…och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt - det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör."

(Koranen 5:8)

Men tyvärr, även om vi håller med om detta i teorin, så glömmer vi snabbt detta i praktiken. Så vi märker att när vi talar om våra nära och kära, prisar vi dem bortom förnuftets gräns och när vi talar om dem som vi har meningsskiljaktigheter med, finner vi inget gott i dem och vi endast räknar deras dåliga egenskaper. Detta är långt bort från den rättvisa som Allah älskar och belönar stort, såsom nämns i följande Hadith: "De som handlar rättvist kommer att befinna sig på troner av ljus vid Allahs Högra Hand -och båda Allahs Händer är Högerhänder." -De som var rättvisa i sitt styre, med sina familjer och i allt de hade auktoritet över.

Profeten (saas) överlät till Abdullah Ibn Mas'ud de öppna ytorna mellan boningarna och Ansar's palmträdgårdar, och när Banu Ahl Ibn Zuhrah sa: "Ta oss bort från Umm Abd's son [Ibn Masud]" svarade han: "Varför har då Allah sänt mig? Allah välsignar inte ett folk som inte ger en svag man sin rätt." (Baghawi återgav den i Sharh as-Sunnah. Sunan at-Tirmidhi nr.3003)

Begreppet rättvisa är mest viktigt för härskaren, då han bestämmer över sitt folk och är den som i första hand förfogar över rättvisan i landet. Av denna orsak, har ledaren blivit särskilt nämnd, som en av de sju som kommer att föräras Allahs Skugga.

2. En yngling som växte upp i dyrkan av Allah
Den store lärde, Ayyoob as-Sakhtiyaanee (d131H) sa "Till den unges framgång hör att Allah vägleder honom till en som är lärd i Sunnah." (Hasan - Återgiven i Sharh Usoolis-Sunnah av al-Laalikaa'ee nr.30)

Sannerligen, det är en stor välsignelse från Allah för en ungdom att bli vägledd mot dyrkan och bli god vän med de rättfärdiga, då det är i ungdomen som en man är som mest känslig för livets frestelser och mer benägen att förirra sig från den Islamiska vägen. Detta blir uppenbart när vi betraktar samhället runt omkring oss och vi ser att de flesta av de världsliga förströelserna, såsom musik, spel, klubbar, mode, o.s.v., är alla speciellt inriktade på de unga. "Du är endast ung en gång!" får de höra, vilket är orsaken till att många muslimer nuförtiden slösar bort sin ungdom medan de tänker att de ska be, bära hijab och åka på Hajj, etc. när de blir gamla, som om de hade fått en garanti från Allah på att få ett långt liv! Vad bra det skulle vara för oss om vi tog hänsyn till Profetens (saas) råd när han sa: "Ta vara på fem innan fem: Er ungdom innan er ålderdom, er hälsa innan er sjukdom, er rikedom innan er fattigdom, er fritid innan ni blir upptagna och ert liv innan ni dör." (Sahih - Berättad av Ibn Abbaas och insamlad i al-Haakim mfl. Förklarad autentisk av Shaikh 'Alee ibn 'Abdul Hameed i Forty Hadith of the Call and the Caller.)

3. En man vars hjärta är fast vid moskéerna
I Sunnah finns en stark uppmuntran för männen att be i moskéerna och belöningen i samband med det är oerhörd. Det är inte bara så att det gör en person värdig Allahs Skugga på Domedagen, men "han tar inte ett steg mot moskén utan att han på grund av det blir upplyft en grad och en synd tas bort från honom. Sedan när han ber, upphör inte änglarna att göra åkallelser för honom så länge som han befinner sig i bön [de säger]:'O Allah sänd välsignelser över honom, O Allah ha Barmhärtighet med honom'" (Abu Hurairah och insamlad i Sahih al-Bukhari (Eng. övers.) vol. 1 s.352 nr.620).

Det måste dock här betonas att alla hadither som uppmuntrar männen att vara fästa vid moskéerna inte har för avsikt att leda till slutsatsen att Islam är en religion som bör begränsas till moskéerna, som många människor föreställer sig. Men även om det är så, så bör moskéerna vara det muslimska samfundets hjärta, och rollen hos dem som har auktoritet över moskéerna är här av stor vikt. Det är dem som har det huvudsakliga ansvaret för att göra moskén till en välkomnande tillflykt för Muslimerna, snarare än en arena för politik och maktkamper som många verkar ha blivit nu för tiden. Och vi söker tillflykt hos Allah från detta!

4. Två män som älskar varandra för Allahs skull, som möts av den orsaken och skiljs med det
Att ha en ömsesidig kärlek för Allahs skull är en av de stora dörrar som leder till det goda i Nästkommande liv och en orsak till [att man får] smaka Imaaans sötma i denna värld. Att älska varandra för Allahs skull betyder att Muslimen inte älskar en annan av annan orsak än det som är riktigt i hans Deen (Religion). Så det spelar ingen roll hur personen ser ut, hur han klär sig, hur rik eller fattig han är, var han kommer ifrån, eller vad han har för hudfärg -kanske ogillar du allting hos honom, men du älskar honom för hans Imaan; detta är att älska för Allahs skull.

Allah, Den Mäktige och Magnifike, säger: "De som känner ömsesidig kärlek för Min Härlighets skull kommer att ha pelare av ljus och kommer att avundas av profeterna och martyrerna." (Sahih - Insamlad i Sunan at-Tirmidhee och Musnad Ahmad: 5/336-7).

SubhanAllah! Föreställ dig att avundas av Allahs utvalda Budbärare och de som blev dödade på Hans Väg! Sådan är belöningen för dem som älskar varandra för Allahs skull.

5. En man som blir kallad (till otillåtet umgänge) av en kvinna med skönhet och hög position, men som säger: 'Jag fruktar Allah'
Världen är full av frestelser som leder till att man får brinna i Elden, och ibland dem är den som kommer från kvinnor. Många män har lett sin själ i fördärvet på grund av en kvinnas lockelser. Det är därför Profeten (saas) varnade sin Ummah särskilt för detta. Han sa: "Världen är söt och grön och sannerligen Allah kommer att sätta er som efterträdare på den för att se hur ni handlar. Så undvik kvinnors frestelser: sannerligen, den första prövningen för Israels barn orsakades av kvinnor." (Aboo Sa'eed al-Khudree och insamlad i Saheeh Muslim (Eng. övers.) vol.4, s.1432, nr.6606)

Den absolut viktigaste proviant som ni behöver för att skydda oss själva från detta och alla andra frestelser i livet är fruktan (khawf) för Allah. Detta faktum är antytt i följande Koranvers:

"Men de som bävade vid tanken att en Dag stå [till svars] inför sin Herre och som kunde lägga band på sina begär skall få se att Paradiset är [hans] slutliga bestämmelse." (an-Naazi'aat: 40-41)

6. En man som ger i välgörenhet och gömmer det, så att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand ger i välgörenhet
Detta beskriver den typ av människa som går mycket långt för att skydda sig själv från ar-Riyaa. Ar-Riyaa betyder att göra handlingar för att bli prisad och erkänd av folk. Denna synd förstör de förtjänster som ligger i rättfärdiga gärningar och leder till ett allvarligt straff för den som begår det. Det är särskilt farligt eftersom det är i människans natur att begära och njuta av att bli prisad av andra. Därför måste stor hänsyn tas, för att försäkra att ens avsikter börjar och förblir rena när goda gärningar (såsom välgörenhet) utförs. Inte såsom vi ser idag där vi har anslagstavlor i moskéerna som meddelar vem som gav vad till vem, varför och när! Allah varnar:

"Troende! Beröva inte era gåvor dess värde genom [tal om] frikostighet eller genom ord som sårar, som den som ger av vad han äger för att ses [och berömmas] av människor och som inte tror på Gud och Den Yttersta Dagen."

(Koranen 2:264)

7. En man som mindes Allah i enskildhet och det fick hans ögon att fyllas med tårar
Vår ädle Profet (saas) har informerat oss: "Om ni visste vad jag vet, skulle ni skratta lite och gråta mycket."(Aboo Hurairah and Anas och insamlad i Saheeh al-Bukhari (Eng. över.) vol.8, s.326-327, nr.492 och 493)

Att gråta är inte mesigt. Profeten (saas), som var den bäste av alla skapelser, brukade gråta och så även alla hans följeslagare. Tårar är ett genuint uttryck av fruktan för Allahs straff och av vår uppriktiga kärlek och bävan inför Honom. Men hur ofta minns vi Allah i vår ensamhet för att sedan röras till tårar? Hur mycket skrattar vi och hur lite gråter vi? Profeten (saas) sa: "Det finns ingenting mer kärt för Allah än två droppar och två märken: En tår som spilldes utav fruktan för Allah, och en droppe av blod som spilldes i Allahs väg. Och vad ankommer de två märkena; ett märke som orsakades i Allahs väg, och ett märke orsakat genom uppfyllandet av en av de plikter som Allah gjort obligatoriska."(Hasan - insamlad av at-Tirmidhee och al-Mishkaat: 3837)

Alhamdullillah, genom dessa sju typer av människor som nämns i Hadithen, har vi fått tydliga vägmärken på vägen att uppnå Allahs välbehag och tillfredsställelse. Så kära bröder och systrar i Imaan, hänge er åt att bli en av dessa sju, för sannerligen lyckliga kommer de att vara som förlänas Allahs skugga på den Dag då det inte kommer att finnas någon skugga förutom Hans.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa