De tio sista dagarna under Ramadan

Författare: Umm Isa

De sista tio dagarna i ramadan är mycket speciella. Under en av nätterna de sista tio dagarna inträffar något som heter Laylat ul-Qadr, Allmaktens Natt. Allah säger i Koranen: ”Ha mim. Vid Skriften som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen! Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna] – [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision enligt Vår befallning – Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning]. Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt. (surat ad-Dukhan: 1-6) Den här natten är ett av de tillfällen under året som Allah har uppmuntrat oss att ta till vara på extra mycket, en natt som Allah har uppmuntrat oss att göra mera ibada under, göra mera dua’a. Minns hadithen ”Dua’a är dyrkan” (Tirmidhi och Abu Daud)

Under dessa sista dagarna i ramadan är det viktigt att bemöda sig extra mycket i sin dyrkan av Allah. Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) ansträngde sig alltid mer dessa tio sista dagar än någon annan tid på året. Han brukade stanna i moskén för itikaf (när man stannar i moskén under en viss tid – natt som dag – för att fasta och be) för att söka Laylat ul-Qadr, Allmaktens Natt. Aishah (radi Allahi anha) har berättat att under de sista tio dagarna brukade Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) stanna uppe på nätterna, väcka sin familj och vakta sina länder. (Bukhari)

Frasen att ”vakta sina länder” har två betydelser, den ena är att hålla sig borta från sina fruar, att ha sexuell avhållsamhet, den andra betydelsen är ungefär den samma som ”att kavla upp ärmarna” dvs. att anstränga sig extra mycket. Och ”stanna uppe på nätterna” betyder att han höll sig vaken, tillbringade en del av natten i bön, inte att han var vaken hela natten. ”Väcka sin familj” betydde att han väckte sina fruar så att de också skulle be nattbön. Året runt brukad han väcka sina fruar för att de skulle be på natten, men under ramadan och speciellt de sista tio dagarna var han mer ihärdig i detta.

Vi muslimer ska följa Profetens (sallalahu aleyhi wasallam) exempel, för sannerligen han är det bästa exemplet. Vi ska bemöda oss hårt, och inte låta dagens och nattens timmar gå till spillo, vi vet ju aldrig när vi kommer att dö, så kanske detta tillfälle aldrig kommer igen.

Den här natten, Laylat ul-Qadr, var den natten som Koranen sändes ner. Det är även den natten då alla varelsers öde, al-qadar, bestäms för det kommande året. Den natten är det skrivet vem som skall leva, vem som skall dö, vem som skall bli räddad och vem som skall bli dömd, vem som kommer till paradiset, vem som kommer till helvetet., var det kommer att bli torka, svält… ja allt som Allah bestämmer/har bestämt för det året.

Allah har gett namnet Laylat ul-Qadr, Allmaktens Natt, till denna natt, för det är en natt med stort värde och hög status, och för att så många synder är förlåtna och så många fel döljs denna natt. Det är en natt av förlåtelse. Abu Hurayrah har berättat: Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) sa: ”Den som stannar uppe under Laylat ul-Qadr pga. tro och hopp om belöning, den skall få alla sina synder förlåtna.” (Bukhari och Muslim)

Laylat ul-Qadr är den natten, då den absolut viktigaste händelsen i mänsklighetens historia inträffade. Det är natten då Koranen sändes ned. Ibn Abbas mfl. sa: ”Allah skickade ner hela Koranen från al-Lawh al-Mahfooz (”ödets bok”) till den första himlen, sen var den uppenbarad för Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) stegvis under 23 år.” Allah har sagt att denna natten är bättre än 1000 månader. Allah har beskrivit den som välsignad. Under den här natten kommer änglarna och ”Anden” ar-Rooh, Jibril, ned. Jibril nämns vid namn, utav repsekt för honom. I Tafsir Ibn Kathirs förklaring av surat al-qadr kan man läsa: ”Många änglar kommer ned den här natten eftersom den är så välsignad. Änglarna kommer ned när Allahs välsignelse och nåd kommer ned, precis som de kommer ned när Koranen reciteras, och de omger cirklarna av dhikr (samlingar där Allah är ihågkommen) och de slår med vingarna utav respekt för de som ärligt söker kunskap.”

Natten är beskriven som fred, dvs. den är trygg, för shaytan kan inte göra något ont eller någon skada denna natt. Den här natten blir många människor räddade från straff pga. av deras dyrkan av Allah och vad de gör för att dyrka Allah den Högste.

Den natten är det skrivet vem som skall leva, vem som skall dö, vem som skall bli räddad och vem som skall bli dömd, vem som kommer till paradiset, vem som kommer till helvetet., var det kommer att bli torka, svält. Varenda sak är bestämd och det kan inte bli ändrat. Allt detta är redan känt av Allah redan innan det skrivs ned men han ger kunskap till änglarna om vad som skall ske och ger dem order om vad de skall göra. Allah säger: ”Se, Vi har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder? Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!” (surat al-Qadr)

Allah förlåter de tidigare synderna hos den som stannar uppe och ber den natten på grund av tro och hopp om belöning från Honom. Det är rapporterat i en hadith från Abu Hurayrah att Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) sa: ”Den som fastar under månaden ramadan på grund av tro och i hopp om belöning, alla den personens tidigare synder kommer att bli förlåtna. Och den som stannar uppe och ber den natten på grund av tro och hopp om belöning, alla den personens tidigare synder kommer att bli förlåtna.” Frasen ”på grund av tro och hopp om belöning” betyder att tro på Allahs löfte om belöning för detta, och att söka denna belöning utan något annat syfte, som att imponera på andra etc.

Versen ”och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder?” har som syfte att påvisa hur viktig och speciell denna natt är.

Versen ”Allmaktens Natt är mera värd än 1000 månader” betyder att den natten är bättre än 83 år., bättre än 30 000 nätter. Det här är en enorm kraft, styrka, egenskap som ingen utom Allah, Världarnas Herre, kan helt förstå. Detta uppmuntrar oss muslimer att tillbringa denna natt i bön och att söka Allahs nåd genom att göra så. Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) brukade söka denna natt för att få något gott från den, och vi ska följa hans exempel, eftersom han är förebilden för alla muslimer.

När är då Laylat ul-Qadr, Allmaktens Natt? Det är inte känt exakt vilken natt som är denna välsignade natt. Vi vet att det är någon gång under de sista tio dagarna. Och att det är någon av de udda nätterna. I en hadith vi kan finna i Sahih Muslim säger Abu Sa’id aö-Khudri (radi Allahi anho): ”Allahs Sändebud (sallalahu aleyhi wasallam) gjorde itikaf under de första tio dagarna, sen gjorde han itikaf under de tio mellersta dagarna i ett tält där en matta var placerad. Allahs Sändebud (sallalahu aleyhi wasallam) tog mattan i sin hand och la den åt sidan. Sen reste han upp sitt huvud för att tala till folket, så de närmade sig honom. Han sa: ’Jag gjorde itikaf under de första tio dagarna, sökandes denna antt, sen gjorde jag itikaf under de tio mellersta dagarna. Sen kom någon till mig och sa att det är under de sista tio dagarna, så den av er som vill göra itikaf, låt den göra det.’ Folket gjorde itikaf med honom. Han sa: ’Jag var visad en natt med udda nummer, vars morgon jag gjorde sujud i lera och vatten.’ På morgonen den tjugoförsta, när han gick upp för att be morgonbönen regnade det; moskéns tak läckte och det fanns lera och vatten. Han kom ut när han hade avslutat sin bön, och det var lera och vatten på hans panna och näsa. Detta var på morgonen den tjugoförsta, en av de sista tio dagarna.” I Sahih Muslim kan man även finna en annan hadith från Abd-Allah ibn Unays (radi Allahu anho) som liknar hadithen från Abu Sa’id, förutom att han sa ”det regnade under natten den tjugotredje”. Enligt en hadith i Sahih Bukhari berättar Ibn ’Abbas (radi Allahi anho) sa Allahs Sändebud (sallalahu aleyhi wasallam): ”Sök den under ramadans sista tio dagar, när det är nio dagar kvar, och sju dagar kvar, och fem dagar kvar.” I en hadith berättar ’Ubadah ibn al-Samit: ”Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) kom ut till oss för att berätta när Laylat ul-Qadr är, och två muslimer bråkade. Han sa: ’Jag kom ut till er för att berätta när Laylat ul-Qadr är, men den och den bråkade, så kunskapen om när Laylat ul-Qadr är togs bort från mig. Kanske är detta bättre för er. Sök den under de udda nätterna.’”

Vad ska vi göra om vi bevittnar Laylat ul-qadr? Den troende tillbringar denna natt/de tio sista nätterna i bön, med att läsa Koran, att reflektera, försöka förstå budskapet i de verser den troende läser. Aishah frågade Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) vad hon skulle göra om hon bevittnade/upplevde laylat ul-qadr. Han sa till henne, säg då: Allahumma innaka `afuwwun tuh ibbul `afwa fa`fu `annee. ”Oh Allah du är Förlåtande, och du älskar förlåtelse så förlåt mig.” Det är särskilt rekommenderat att tillbringa de sista tio nätterna i bön. Abu Tharr (radi Allahu anhu) berättar: ”Vi fastade med Allahs Sändebud (sallalahu aleyhi wasallam) i ramadan. Han ledde oss inte i nattbönen förrän det var sju nätter kvar av ramadan. Då stod han med oss den natten i bön till en tredjedel av natten hade gått. Han bad inte med oss den sjätte natten. På den femte natten bad han med oss till halva natten hade gått. Då sa vi: ’Allahs Sändebud, vill du inte be med oss hela natten?’ Han svarade: ’Den som står i bön tillsammans med imamen till han avslutar bönen får skrivet som om han bad hela natten.’ (Abu Daud, al-Tirmidhi mfl) Under Laylat ul-Qadr ska vi göra dua’a till Allah och ångerfullt söka Hans förlåtelse. Vi ska minnas och inspireras av Profetens (sallalahu aleyhi wasallam) ord: ”Vår Herre, den Upphöjde, den Högste, kommer ner till den första himlen under den sista tredjedelen i varje natt och tillkännager: ’Den som gör dua’a kommer att bli besvarad av Mig, den som frågar (om något halal) kommer att bli beviljad av Mig; och den som söker förlåtelse, kommer att bli förlåten av Mig’.” (Bukhari)

Hur vet vi att det är laylat ul-qadr? Allah har beskrivit natten så här: ”Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!” (surat ul-Qadr: 5) Profeten har gett oss olika tecken, olika beskrivningar för hur Laylat ul-Qadr är. Det är en lugn, stilla, fridfull natt, varken kall eller varm. När solen går upp kommer den att stiga, rödaktig och svag. Dess strålar kommer ej att vara synliga. Abu Hurayrah berättar: ”Vi nämnde Laylat ul-Qadr för Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) och han sa: ’Vem av er minns när månen steg och såg ut som en halv skål?’” (Muslim) Ibn Abbas berättar att Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) sa: ”Laylat ul-Qadr är en natt av generositet och lycka, den är inte varm och inte heller kall. Solen stiger på morgonen svag och rödaktig.” Profeten (sallalahu aleyhi wasallam) har även sagt: ”Under Laylat ul-Qadr kommer det att vara fler änglar på jorden än jordens alla stenar.”

Till sist vill jag säga att det är inte viktigt att veta vilken natt som är Laylat ul-Qadr. Det spelar ingen roll om man vet om att man tagit tillvara på den natten. Det viktigaste är att vi tålmodigt och innerligt söker den natten genom bön, att läsa Koran, att tänka över och försöka förstå Allahs ord. Att vi ber Allah om förlåtelse. Om vi gör detta varje natt under de tio sista nätterna, kommer vi ju med all säkerhet att ha lyckats ”fånga” denna så viktiga, välsignade och fantastiska natt. Kanske det till och med är bättre för oss om vi inte vet om att det är Laylat ul-Qadr? Kanske vi då är mer ärliga, innerliga i vår dyrkan av Allah, den Högste? Jag ber Allah att acceptera vår fasta och våra böner under Laylat ul-Qadr och vid alla andra tillfällen, och att Allah ska hjälpa oss att minnas Honom, att tacka Honom och att dyrka Honom på rätt sätt. Jag ber Allah att vägleda oss alla, att hålla oss på den rätta vägen. Jag ber Allah att belöna de troende med det bästa i detta liv och i nästa. Må Allah välsigna vår profet, amin.

Ladda hem artikeln:
"De tio sista dagarna under Ramadan" [worddokument]
"De tio sista dagarna under Ramadan" [RTF]
"De tio sista dagarna under Ramadan" [PDF]


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com