Människans relation med Gud

I Guds den nåderikes den barmhärtiges namn.
Allah (Subhanahu wata'ala) nämner i den Heliga Koranen många faktorer som påverkar människans relation med Honom.

1. Allah (Subhanahu wata'ala) vet allt om oss människor och våra handlingar, det vi gör i hemlighet och det vi gör öppet.
Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (58) Al-Mudjdalah vers 7:

"Har du inte klart för dig att Gud känner allt det som himlarna rymmer och jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig. Till sist, på Uppståndelsens dag, skall Han låta dem veta vad deras handlingar var värda. Gud har kännedom om allt."

2. Alla gärningar som vi människor gör registreras.
Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (82) Al-Infitar verserna 10--12: "Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som känner er och vet vad ni gör"

3. Alla gärningar som vi gör finns i register som inte suddas ut med tiden utan sparas till domedagen. Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (17) Al-Isar´ verserna 13--14:

"Och vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, och en röst skall säga: 'Läs nu den bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv."

4. Allah (Subhanahu wata'ala) påminner människorna på domedagen om deras gärningar även dom som de har glömt. Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (58) Al-Mudjdalah vers 6:

"den Dagen då Gud skall uppväcka dem alla till nytt liv och låta dem veta vad seras handlingar var värda. Gud håller räkning på det som de själva har glömt. Gud är vittne till allt som sker."

5. Allah (Subhanahu wata'ala) informerar oss om våra goda och dåliga gärningar och våra gärningarna kommer att vägas på en rättvisande våg. Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (7) Al-A´raf verserna 8--9:

"Den Dagen skall allt vägas med sanningens våg och det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål med goda handlingar väger tungt; förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt, de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar"

6. Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen att efter det att människorna fått sina gärningar vägda på den rättvisande vågen delas de in i två grupper. Den ena gruppen går till paradiset den andra går till helvetet.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (3) Al `Imran verserna 106--107: "den Dag, då någras ansikten skall stråla av ljus och andras skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat skall sägas: 'Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse.' Men de vilkas ansikten strålar av ljus skall inneslutas i Guds nåd och skall så förbli till evig tid"

Bröder och systrar! När man tror på alla de 6 punkterna som vi nämnt och tänker på dom i vardagslivet då undviker man att göra fel och detta ger oss ett lyckligt liv här i dunja och vi vinner paradiset.

Ett exempel på detta:
Man skall respektera alla lager och bestämmelser. Omar tillämpade en lag som förbjuder att man fuskar genom att blanda mjölk med vatten. Tror ni att lagen kan kontrollera alla som bryter mot den. Nej lagen är mycket svagare än så. Men en stark tro, iman, hindrar oss från att fuska.

En mamma ville blanda mjölk med vatten för att få större vinst. Hennes dotter sa till henne att Omar har förbjudit att man får fuska på det sättet. Då svarade mamman: Omar ser oss inte. Dottern sa då till mamman: Om Omar inte ser oss, så ser Omars Gud oss. Omar var ute och promenerade och gick förbi och hörde vad flickan sa till sin mamma. Omar tyckte att flickan hade en stor iman, en stor tro, och lät sin son gifta sig med henne. Må Allah (Subhanahu wata'ala) visa oss den rätta vägen.


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com