Muslimernas plikt i Västvärlden

I Guds namn, Den nåderike, Den barmhärtige

”Allah och hans änglar ber över profeten (Muhammad).” ”O ni som tror! Be över honom och hälsa honom med fridhälsningar. ”Lov och pris till kommer Allah. Världens herre, den nåderike, den barmhärtige, Jag vittnar om att det inte finns någon Gud förutom Allah och Muhammed är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda.

De bästa orden är Allahs ord och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning. Det mest onda är innovationen. Varje innovation är en irrlära (bid'ah), varje irrlära är en vilseledning och varje vilseledning är i Elden.

Allah den allsmäktige och den underbare valde att sända Muhammad (Guds frid och välsignelser över honom) till människor för att komplettera och avsluta profeternas budskap samt beordrade honom att överbringa detta ljus till mänskligheten.

Allah säger i den heliga Koranen surat Al A`raf (Urskillning), kap 7 vers 158 ” Säg: människor! Jag är Guds sändebud, (utsänd) till er alla av honom som äger herraväldet över himlarna och jorden! Det finns ingen Gud utom han - han som skänker liv och skänker död. Tro därför på Gud och hans sändebud, Den olärde profeten, som tror på Gud och hans ord, och följ honom så att ni får vägledning.”

Allah säger i den heliga Koranen surat Al Ma`iadah (Den himmelska måltiden), kap 5 vers 67 ” FÖRKUNNA, du sändebud, allt vad din herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det har du inte förmedlat hans budskap, Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen.”

Allah säger i den heliga Koranen surat Az Zukhruf (Guld), kap 43 vers 43 och 44 ” Håll därför fast vid det som vi har uppenbarat för dig; din väg är den raka vägen. Genom denna skrift skall ditt och ditt folks namn hållas i evig ära och en dag skall ni redogöra för det bruk ni gjorde av denna gåva. ”

Muhammed (Guds frid och välsignelser över honom) sa om hans uppdrag att jag har sänts för att komplittera de goda moralen.

I förra fredagstalet togs det upp om hur muslimerna skall uppföra sig enligt deras uppenbarelse. I dagsläge befinner vi oss i en svår prövning. Profeten har visat och förklarat för de troende om sådana situationer i en hadith (profetens uttalande) ”De som har vandrat till Gud och hans profet når sitt mål, och de som har vandrat för att sträva efter livet eller en kvinna så har de valt sin vandringsväg själva”.

Vi har på pekat i förra fredagstal hur en muslim skall uppföra sig och hur man ska visa den sanna och positiva bilden om islam. Vår roll är att vi ska informera om islam och förklara hur islam är uppbyggd enligt Koran och sunna.

Gud har sagt i den heliga Koranen att: ni är den bästa Ummah (folk) som har kommit till mänskligheten. Ni råder om det goda och förbjuder det förbjudna och tror på Allah. Gud har också sagt att han har gjort oss till ett folk som är mitt emellan för att vittna om vad folk runt omkring oss gör.

I det västerländska samhället tror de att dagens muslimer lever fortfarande kvar i medeltiden. På grund av den dåliga bilden som vissa muslimer visar, som ej har med islam att göra. Därför måste varje muslim förtydliga bilden om den sanna islam och om den goda moralen som islam beordrar oss att ha.

Dessa plikter är:

Nr 1: Att en muslim skall praktisera sin religion helt i sitt hem, med sin familj och på sitt arbete.

Nr 2: Den goda moralen som hänvisar till den goda behandlingen av folk. Med dessa egenskaper: snäll, trevlig, ödmjuk, ärlig, förlåtande, förstående och generös mm…

Nr 3: Att hålla sig borta från det förbjudna som kan omfatta din månads inkomst, maten du äter och ditt behandlade av människor mm..

Nr 4: Bevara tron i hemmet och att förmedla kunskap i hemmet om islam för att hindra det förbjudna att komma in i hemmet som man tror sig själv vara tillåtet pga. av sin lust. Att samarbeta gemensamt för att förbättra våra tankar och rätta våra fel. Enligt Koran och sunna.

Nr 5: Att ändra på vårt beteende bland oss själva och bland andra, när det gäller att diskutera på ett korrekt sätt, råda varandra till det goda på ett bra sätt, öppna våra hjärtan och ha tålamod. Att inte isolera oss i grupper och med särskilda personer eller att isolera sig själv, för att detta kan leda till splittring inom islam.

Nr 6: att man skall utnyttja de resurser som finns i median idag t ex Radio tv och nyhetstidningar för att visa upp en bra och korrekt bild och fakta om islam som passar till varje tid och plats.
Gud säger i koranen Surat Al Nisa (kvinnor) Kap 4, vers 148 ”Gud vill inte att syndiga handlingar och skamlöshet omtalas öppet annat än av den skadelidande”.

Nr 7: Att man ej skall prata mer än att agera.

Amr Bin Abd Al Aziz (må Allah vara nöjd med honom) som levde långt efter de 4 kaliferna. Han räknades ändå som den 5: e pga. hans visdom och kunnighet inom islam. Han gjorde väldigt mycket bra till islam och ledde muslimerna en period.

Amr (må Allah vara nöjd med honom) hade anställt en kalifa (ledare) i en annan muslimsk ort. I denna ort kom det två män till Kalifen. De var osams. De ville att han skulle döma mellan dem och ge dem deras rätt. Men han lyssnade inte tillräckligt på deras versioner. Han dömde utan att ha en klar bild framför sig om vad som hade hänt mellan dem. När Amr (må Allah vara nöjd med honom) fick höra detta så sa han upp denna kalifa från denna ort och ersatte honom med en annan.

Allah och hans änglar välsignar profeten, ni som tror välsignar honom och hälsa honom med en vördnad hälsning. Må Allah leda oss till den rätta vägen och må hans välsignelser och frid vara över vår profet Mohammed, hans ättlingar och hans efterföljare

Wa asalam alaikom wa rahmatu Allah wa barakatouh.

Örebro Moské, fredag den 19 december 2003


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com