Koranen är ett botemedel

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

Dagens khutba handlar om att den Heliga Koranen är ett botemedel för både själens och kroppens sjukdomar.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-Isra' (17) vers 82:
"Med Koranen uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende"

Det finns två typer av sjukdomar:
1. Själsliga sjukdomar.
2. Kroppsliga sjukdomar.

1. De själsliga sjukdomarna består av felaktig tro. Exempelvis att sätta någon vid Guds sida, att förneka Allah, att förneka hans profeter, hans böcker eller den yttersta dagen. Själsliga sjukdomar kan också bestå av dåligt beteende såsom girighet och avundsjuka. Koranen har bot för dessa sjukdomar.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Ar-Ra'd (13) vers 28 :
"De som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat still?"

Koranen uppmanar människor till att ha god karaktär och till att göra goda gärningar. Om denna uppmaning följs leder de automatiskt till friska människor och därmed ett friskt samhälle.

Att följa Koranen leder människorna till självkänsla och stärker tron på Allah (Subhanahu wata'ala) . Tron på att Allah skapat honom, och att det är Han som en gång tar hans liv, att Allah därefter skall uppväcka honom från det döda för att belöna honom för de goda gärningar som denne har gjort.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Tâ Hâ (20) vers 55:

"Av denna jord har Vi skapat er och till den låter Vi er vända tillbaka och ur den skall Vi kalla er att stiga fram ännu en gång"

2. Koranen har bot för kroppsliga sjukdomar. Abu Said Al-Khudri (må Allah vara nöjd med honom) sade:

En dag var jag med Profeten (SAW) i en grupp på 30 män. När vi kom fram till en by bad vi byborna om mat. De ville inte ge oss mat men de frågade om någon av oss kunde bota skorpionstick eftersom byns ledare hade blivit stucken av en skorpion.

Vi svarade att vi hade botemedel men att vi i utbyte mot botemedlet måste få någonting. Byborna erbjöd oss 30 getter mot att vi botade deras ledare. Vi godtog deras erbjudande och jag reciterade surat Al-Fatiha sju gånger och byledaren tillfrisknade omedelbart.

När vi fått de 30 getterna av byborna blev det diskussion i vår grupp om det var rätt att ta emot getter eller ej. Vissa i gruppen ansåg att det inte vara riktigt eftersom den sjuke hade blivit botad genom recitation av Koranen. Vi gick då till Profeten(SAW) och frågade honom. Profeten(SAW) undrade hur jag kunde veta att recitera Koranen var ett botemedel. Jag svarade att jag inte visste det men att jag fick känslan av det.

Kära bröder och systrar.
När Profeten(SAW) tillfrågades om det var rätt att ta medicin mot sjukdomar svarade han: " Till varje sjukdom finns ett botemedel utom för ålderdom och för döden."

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-A'râf (7) vers 34: "För alla människor är en frist utsatt, och de kan varken förkorta den eller förlänga den, ens med ett ögonblick, när den har löpt ut".

Av detta lär vi oss att varje människas tid är begränsad, att sjukdom inte dödar om inte tiden för döden är kommen.

Må Allah (Subhanahu wata'ala) ge oss kraft och styrka att läsa Koranen och att med tro (Iman) och gudsfruktan (Taqwa) leva efter den.

As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com