Att överge Koranen

Dagens khutba handlar om att överge eller lämna Koranen.
Allah (swt) säger i Koranen: -"Och sändebudet har sagt: - Herre! Mitt folk ser på denna Koran som något föråldrat [som kan läggas åt sidan]. På samma sätt har vi låtit varje profet mötas av fientlighet från de obotfärdiga syndarnas sida; men du behöver ingen annan vägvisare eller hjälpare än din Herre." (Al furqan: 30-31).

Historiskt sett så uppenbarades denna vers då Profeten (saas) klagade över att ledarna för Quraish inte trodde på Koranen. De ville inte lyssna på Koranens ord, utan sa att det var Muhammeds (saas) trolleri. Men Ulama i Sharia säger att versen har en evig betydelse och handlar därför inte bara om Quraish. Denna klagan från profeten (saas) kan också gälla oss om vi överger Koranen. Det finns fyra viktiga punkter som vi inte får lämna!!

* Att tro på Koranen.
* Att praktisera Koranen.
* Att läsa Koranen
* Att tänka och fundera på Koranen.

Vi börjar med första punkten:
1- Att tro på Koranen: Vi måste tro på varenda sura, på vartenda ord i Koranen. Allt som Allah (swt) säger i Koranen är sannig och vi får aldrig tvivla på detta. Allah (swt) har berättat om vad som hände i gamla tider och han har berättat om vad som kommer att hända i framtiden. Ett exempel på detta är Surat Ar-Rum 2-4: -" Bysantinerna är slagna; de har besegrats i ett närbeläget land; men efter detta nederlag skall de åter segra inom några få år. Avgörandet ligger hos Allah så har det alltid varit och så skall det förbli." Detta handlar om när de kristna Romarna förlorade mot de avgudadyrkande Perserna. Allah (swt) berättade att Romarna skulle segra några år senare. Sju år senare segrade Romarna och massor av människor konverterade till Islam.

2- Att praktisera Koranen: Tyvärr kommer många muslimer ihåg Koranen endast på begravningar eller så har de vackra tavlor med Koranverser på väggarna endast som prydnad. Allah (swt) skickade Koranen till oss för att vi ska praktisera Koranen från palats till koja, i hemmet och samhället, mellan himlen och jorden. Historien berättar att när muslimer praktiserade Koranen i deras liv så var de mästare i världen. När de slutade att praktiserade Koranen så blev de kolonialiserade av andra, förlorade sin makt och sina rättigheter. Omar (ra) berättade att profeten (saas) sa: -"Allah (swt) upphöjer folk med denna bok (Koranen) och med denna bok sänker han andra folk". [Muslim].

3- Att läsa Koranen: Allah (swt) säger i Koranen: -"Läs således ur Koranen vad ni med lätthet kan läsa. Allah vet att det finns sjuka bland er och andra som fördas långt bort för att söka den utkomst som han i sin godhet beviljar dem, och andra som kämpar för Allahs sa. Läs allt så vad ni med lätthet kan läsa…" Al Muzzammil 73:20 Othman (ra) berättade att profeten (saas) sa: -"Den bästa av er är den som har lärt sig Koranen och undervisar om Koranen till andra". [ Bukari] Abu Umama (ra) berättade att han hörde profeten (saas) säga: -" Läs Koranen! Därför Koranen kommer på Domedagen att tala till förmån för er." [Muslim]. Det är bra att sitta tillsammans och läsa Koranen och lyssna på varandra. Även Profeten (saas) gjorde detta. Ibn Masud (ra) berättade att Profeten (saas) sa till mig: läs Koranen för mig. Jag sa: Åh Profet, ska jag läsa Koranen för dig som har fått Koranen uppenbarad? Profeten (saas) svarade: Jag tycker om att lyssna till andra. Så jag läste för honom Surat Annisa tills jag kom till denna vers: "Hur skall det gå för dem den dag då vi låter ett vittne från varje samfund stiga fram och även dig Muhammed vittna mot dem." Då stoppade profeten (saas) mig och jag vände mig till honom och såg tårar rinna från hans ögon". [ Bukhari, Muslim].

4-Att tänka och fundera på Koranen: Allah (swt) säger i Koranen: -"Ägnar de eftertankande åt det som Koranen innehåller. De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den om den inte varit från Allah." [Annisa 82]. I en annan vers: -" Tänker de alls inte på vad Koranen har att säga? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan?" [Muhammed 24] Om man läser Koranen utan att tänka på vad Allah (swt) vill säga med sina ord så har man på sätt och viss övergett Koranen. Det blir då bara ord utan betydelse för våra hjärtan och vårt förnuft.

Slutligen är det därför viktigt att under Ramadan och övriga månader utnyttja tiden till att läsa och förstå Koranen. Sedan är det viktigt att praktisera allt som man har läst och förstått och att fråga de som är kunniga om det som man inte förstår. Istället för att ägna sin tid åt att gräla, prata bakom ryggen på varandra, hata varandra och göra fitna bland muslimer så måste vi ägna mycket tid åt ALLAHS ORD i Koranen.

Av: Zohir Bensaci och Mariam Bensaci-Svensson (2000-12-29)


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com