Islam växer

I Guds Den Nåderike, Den Barmhärtiges namn

Allah och Hans änglar ber över profeten (Muhammad). O ni som tror! Be över honom och hälsa honom med fridhälsningar. Lov och pris tillkommer Allah. Världarnas Herre, Den Nåderike, Den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon Gud förutom Allah och att Muhammed är Hans sändebud.

Allah Den Allsmäktige sände Muhammad (Guds frid och välsignelser över honom), i en tid då okunskapen om Skaparen var mycket utbredd bland människorna. Han sände honom (Guds frid och välsignelser över honom) som en barmhärtighet till världen.

När Allah sände Muhammed (Guds frid och välsignelser över honom) för att vägleda och varna människor för avgudadyrkan valde Han att sända honom till en plats där ingenting växte och till de mest okunniga folken (romare, araber, perser). För dessa var vad man kallar för avgudadyrkare. De dyrkade trä och stenstatyer som de själva byggt.
När profeten (Guds frid och välsignelser över honom) kom med sitt budskap mötte Quraish (profetens stam) honom med krig och förtryck. De försökte febrilt att avbryta islams utbredning i Mecka De kunde inte sluta med sin avgudadyrkan eftersom de ansåg att det var deras förfäders tro, något som de inte kunde sätta punkt för.

Profetens (Guds frid och välsignelser över honom) följeslagare gick vidare med budskapet till Al habasha (nuvarande Etiopien) och spred sin tro där, vilket chockerade Quraish. De motarbetade profeten (Guds frid och välsignelser över honom) dag och natt och de försökte med alla medel bli av med honom (Guds frid och välsignelser över honom). Men deras kamp var förgäves. Nyheten som chockerade Quraish mest var att profeten (Guds frid och välsignelser över honom) hade utvandrat till Medina och spred sitt budskap där. Då bestämde sig Quraish för att de skulle förklara krig mot islam (vilket ledde till slaget vid Badr där muslimerna vann med Allahs hjälp). Men Quraish gav inte upp efter detta slag utan samlade olika stammar för att gå till krig om och om igen. Men de nådde aldrig sitt mål.

Detta bevisar Allah i Koranen i kapitel 33 "De Sammansvurna" vers 9-10: "TROENDE! Minns att Gud visade er sin nåd när fiendens styrkor rykte fram mot er och vi sände en isande vind mot dem och himmelska härskaror som ni inte kunde se. Men Gud såg vad ni gjorde. MINNS att de anföll er uppifrån och nerifrån, och era blickar flackade hit och dit och hjärtana stod stilla och alla tänkte ni stridiga tankar om Gud."

Kapitel 33 vers 22. "OCH när de sant troende såg de sammansvurna rycka fram, sa de: Detta är vad Gud och hans sändebud har lovat oss "och" Gud och hans sändebud har sagt sanningen "- och där igenom stärktes ytterligare deras tro och deras underkastelse under Guds vilja."

En av profetens följeslagare beskrev för Quraish profetens ankomst med sin armé till Mecka: "Profetens arme är som en mörk natt, de går som en vattenfors och jag varnar er för honom, för även om han kommer själv, i Guds namn, så kommer han att besegra er".

Innebörden av detta, som alla vi muslimer måste ta hänsyn till, lära oss av och praktisera i vårat vardagliga liv, är att vi måste vara sanna troende emot Allah för att Allah skall ge oss segern. Islam tillväxt syns tydligt i dag vilket Gud lovade i Koranen: Att ingen kan stoppa islams tillväxt på jorden oavsett sin makt. Detta är ett löfte ifrån Gud.

Frågan är om vi, dagens muslimer, är övertygade om detta löfte och uppfyller alla de kriterier som krävs för att Gud skall hjälpa oss att vinna? Muslimerna idag är under en stor prövning som vi alla känner till.

Hur skall en muslim hantera sådana situationer? Svaret är att muslimen skall hantera denna situation enligt Allahs löfte och vara medveten om att så länge som man håller sig till sanningen och det rätta kommer Guds seger att tillkomma oss. Man får inte lyda de otrogna emot Allah. Profeten (Guds frid och välsignelser över honom) sa: Lyd inte de otrogna och de falska. Tänk inte på om de kan skada dig utan anförtro dig till Allah. O Allah är den bäste som man kan anförtro sig åt.

Allah har gjort att Islam har fått en hög och synlig position gentemot de övriga religionerna. Därför är de troende tvungna att visa en bra bild av islam och de ska ha klart för sig att ju mer de följer Guds lag desto mer kan de övertyga andra om sin tro. Gud ska ge oss ett glatt budskap om de troende orkar hålla tålamodet. Gud har gjort att det svåra inte varar länge i livet och att efter detta kommer alltid en lättnad.

I dagsläget kommer många av de svårigheter som drabbar muslimerna från deras egna bröder och systrar i islam. Lösningen när sådant händer oss är att vi vänder oss till Allah och hans Profet (Guds frid och välsignelser över honom). Detta styrks av Koranen Kapitel 33 vers 21. "I Allah budbärare finns en ädel förebild för alla som med bävan och hopp ser fram emot mötet med Gud och den yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen."

Vi muslimer behöver titta oss omkring och fördjupa oss i vår religion samt ha en optimistisk syn på framtiden då intresset för islam har ökat i västvärlden. Detta ser man via medier när frågor om islam tas upp och diskuteras. Man märker i dagsläget att muslimerna har börjat bli aktiva inom sin religion vilket oroar de icke troende. Detta framgår i en hemlig rapport till de franska myndigheterna som vi skall glädjas av. Rapporten innefattar djup oro hos den franska regeringen. Rapporten bekräftar att ca 30- 50 000 franska medborgare omfamnar islam årligen. Detta skrevs i en fransk tidning den 16 okt. I år (Gud Är Störst).
Dessa händelser har redan Allah och hans profet meddelat oss om i Koranen Kapitel 12 Yusuf vers 21. "Gud genomför alltid sin vilja men om detta är de flesta okunniga." Kapitel 110, An Nasr "DÅ GUDS hjälp kommer med segern, och du ser människorna i oräkneliga skaror flockar sig till Guds religion, lova och prisa då din herres namn och sök hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den uppriktigt ångerfulles ånger."

Allah och hans änglar välsignar profeten, ni som tror välsignar honom och hälsar honom med en vördnad hälsning. Må Allah leda oss till den rätta vägen och må Hans välsignelser och frid vara över vår profet Mohammed, hans ättlingar och hans efterföljare.

Wa asalam alaikom wa rahmatu Allah wa barakatouh.


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com