Pilgrimsfärden - Hajj

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

I Guds, Den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Dagens khutba handlar om Hajj, pilgrimsfärden.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-'Imraan (3) vers 97:

Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen skall veta att Gud är sig själv nog och inte behöver någon eller något i sin skapelse.

Pilgrimsfärden, hajj är obligatoriskt, fard, bara en gång i livet förutsatt att man har har möjlighet till det. T ex att man har god hälsa och har ekonomiska förutsättningar.

Ekonomisk förutsättningar betyder i detta sammanhang att man har tillräckligt med pengar för att täcka sina egna och sin familjs utgifter samt att man kan betala sina eventuella skulder.

Hajj, pilgrimsfärden är en av de 5 pelarna i islam. Om någon förnekar hajj blir man en kafir en icketroende.

Belöningar som man får när man genomför pilgrimsfärden, hajj:

1. Allah (Subhanahu wata'ala) suddar ut alla ens synder. Profeten(SAW) säger hajj är syndernas suddare.
2. Profeten(SAW) säger om man genomför pilgrimsfärden på ett fredligt sätt utan att skada någon kommer man hem ren och oskyldig som ett nyfött barn. Under pilgrimsfärden skall det råda fred, fred med Gud, fred med sig själv, fred med andra människor och med djur tom med insekter. Allah (Subhanahu wata'ala) belönar den som genomför pilgrimsfärden med paradiset, jannah.

Profeten(SAW) har varnat oss för att skjuta upp pilgrimsfärden, och uppmanar oss att skynda oss att genomföra den så fort vi har möjlighet till det. Profeten(SAW) sa att vi vet inte vad som kan hända oss, vi blir kanske sjuka eller fattiga så att vi inte har möjlighet att genomföra pilgrimsfärden i framtiden. Om man hade möjlighet att genomföra pilgrimsfärden och inte gjorde det dör man som en jude eller kristen.

Att göra pilgrimsfärden hajj för andra:

Det är tillåtet att göra pilgrimsfärden för en sjuk människa om sjukdomen är kronisk eller för en mycket gammal om han eller hon inte kan klara av resan.

En kvinna kom till Profeten(SAW) och frågade om hon kunde göra pilgrimsfärden för sin far som var mycket gammal. Profeten(SAW) svarde: Ja.

Vilkoret för att göra pilgrimsfärden för en annan person är att man först har gjort den för sig själv.

Islams lärde (Ulama) säger till arvtagarna att det obligatoriska att göra hajj för sina avlidna om den inte har gjort hajj.

Samma sak gäller för den som har lovat Gud att göra pilgrimsfärden som tack för en gåva.

En kvinna kom till Profeten(SAW) och sa: "Min mamma har lovat Allah (Subhanahu wata'ala) att göra hajj kan jag göra det i hennes ställe?" Profeten(SAW) frågade henne: "Skulle du inte betala om hon hade en skuld?" Kvinnan svarade: "Jo." Profeten(SAW) sade: "Så skall du också göra med en skuld till Allah (Subhanahu wata'ala)."

Kära bröder och systrar, Må Gud den Nåderike, den Barmhärtige göra det möjligt för oss att få genomföra pilgrimsfärden, hajj.

As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com