Fastan

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

Dagens khutba handlar om fastan

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-Baqarah (2) vers 183och 185:

"Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud".

För att ge människorna vägledning inleddes i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledning klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller stadd på resa skall fasta därefter under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll fastan under den föreskrivna perioden och prisa Gud som har väglett er -- kanske skall ni visa Honom tacksamhet.

Profeten(SAW) sa att den som på grund av tro fastar under månaden Ramadan och önskar belöning från Allah (Subhanahu wata'ala), Allah (Subhanahu wata'ala) suddar bort alla hans synder.

I en annan hadith står det att den som bryter fastan en enda dag under Ramadan utan orsak, kan inte ersätta den dagen om han så fastar resten av sitt liv.

Vad finns det då för fördelar med fastan, vilken nytta har vi av fastan?
1. Man lär sig att ha tålamod och behärskning
2. Man lär sig ordning och sammanhållning, man bryter fastan samtidigt och börjar fasta samtidigt.
3. Fastan skapar medkänsla med och förståelse för de fattiga.
4. Fastan ger hälsa. Kroppen renas och man minskar övervikt. Profeten(SAW) sa: "Vill ni bli friska så skall ni fasta!"

Fastan bygger på två pelare:
1. Att man avstår från mat, dryck och sexuellt umgänge från soluppgången till solnedgången, dvs. från fadjr till maghrib.
2. Man måste ha avsikt, intention, (niyyat på arabiska) att fasta och avsikten måste komma innan fadjr första dagen. Profeten(SAW) sa att man måste ha niyyat för alla gärningar som man gör för annars räknas dom inte.

Hur ser barnens fasta ut?
Det är inte obligatoriskt för barnen att fasta, barn från 7 år, men vi vill att barnen skall träna sig i att fasta kanske kan de fasta en halv dag eller så. Det finns en hadith från Bukhari som säger att en sahabi, dvs en som levde på profetens tid, sa när det blir Ramadan vi tar med våra barn till moskén för att träna dom och vi tog med leksaker för att dom inte skulle gråta.

Det finns 3 kategorier av männskor som inte behöver fasta.

Kategori 1: Dom som inte behöver fasta men ska ge mat till fattiga istället. Det är:
1. 1 Gamla människor om dom skulle ta skada av fastan.
2. Om någon är långvarigt sjuk och kommer att ta skada av fastan, om man behöver medicin eller äta på regelbundna tider
3. Tungt arbete eller arbete där man riskerar andras eller sitt eget liv eller säkerhet.
4. Gravida och kvinnor som ammar.

Kategori 2: Dom som tillfälligt får avbryta fastan men som måste ta igen den dagen senare efter Eid Al-Fitr.
1. Om man blir tillfälligt sjuk.
2. Man blir mycket hungrig eller törstig så att han inte orkar be eller är rädd för att ta skada av fastan.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat An-Nisa'(4) vers 29 sista raden:

"..döda inte er själva och gör inte er själva illa! Glöm inte att Gud har visat er stor nåd".

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-Hajj (22) vers 78

"Och sträva för Guds sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom. Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i utövningen av er religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams".

Det är Han som i gången tid och i denna Skrift har kallat er "dem som har underkastat sig Guds vilja". Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna.

Förrätta därför bönen regelbundet och erlägga allmoseskatten! Och håll fast vid Gud, er Herre och er Beskyddare - den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!

Kategori 3: Personer som inte får fasta men de måste fasta de missade dagarna senare.

1. Kvinna som har menstruation.
2. Kvinna som nyss har fött barn så länge blödning pågår.

Att medvetet bryta fastan utan orsak.

Som vi redan sagt står det i en hadith att den som bryter fastan en enda dag under Ramadan utan orsak, han kan inte ersätta den dagen om han så fastar resten av sitt liv

Att medvetet bryta fastan utan orsak är svår synd och kräver att man med ånger ber Gud om förlåtelse och vänder om till Gud med uppriktigt hjärta. Tawba.

Vad är det som bryter fastan?

1. Att äta och dricka medvetet. Om man av glömska skulle äta och slutar äta så snart man kommer ihåg att man fastar så bryter detta inte fastan den maten och drycken som man förtärt är från Gud.
2. Kräkas medvetet
3. Att ha intention att äta eller dricka fast man inte gör det.
4. Ha sexuellt umgänge. Då måste man göra om den dagen men den dagen kräver 2 månaders sammanhängande fasta eller om man inte kan fasta så skall man ge mat åt 60 fattiga.

Bröder och systrar, Må Gud den Nåderike, den Barmhärtige hjälpa oss att få del av Ramadans lärdomar och välsignelser.

As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com