Eid Khutba

1-Tron är vår styrka
2-Vikten av att dyrka Allah (swt).
3-Att hålla fast vid Koranen och sunna.
4-Det rena hjärtat.
5-Vår ansvarighet att uppfostra våra barn.
6-Al-Aqsa moskén.
7-Profetia om att Islam kommer att vinna slutligen.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Åh muslimer, tro på Allah (swt) med riktig tro så kommer ni att bli de bästa människorna. Ni måste veta att riktig tro är det som är störst och viktigast för Allah (swt). Han säger i Koranen: -"Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå bland och för människorna; ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Allah". (Al Imran, 3:110.) När Sahaba trodde på Allah (swt) och Profeten (saas) så blev de det bästa samfundet.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Åh muslimer, Ramadan är en stor och viktig månad. Många av oss har gjort extra dyrka under denna månad och nu när Ramadan är slut måste vi fortsätta att dyrka Allah (swt) så mycket som möjligt. Ramadan är slut, men det är inte Ramadan som vi dyrkar utan Allah (swt) och han finns hela tiden. Allah (swt) uppmanar oss i Koranen att be och respektera bönetiderna: -"Förrätta regelbundet de dagliga bönerna och särskilt den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Allah." (Al Bakara , 2:238) Han säger också: -"Troende böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten och dyrka er Herre och gör gott- kanske skall det gå er väl i händer." (Hajj, 22:77)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vi lever i en värld full av olika ideologier, full av dåliga åsikter och full av handlingar som går emot vår religion. Därför måste vi bli starka och följa den rena och klara uppenbarelsen full av visdom från Allah (swt) dvs. Koranen och Sunna. Abu Huraira (ra) berättade att Profeten (saas) sa: - "Gör goda gärningar innan det blir fiten som i den mörka natten för då kan man vara troende på morgonen och kafir (= icke troende) på kvällen eller så är man troende på kvällen och kafir på morgonen. En kan sälja sin religion mot en världslig sak utan värde."

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Åh muslimer, det finns inget bättre än en muslim med ett rent hjärta, som inte hatar sina bröder och systrar och inte bråkar och inte är avundsjuk. Vi har haft många problem i denna moské pga. att våra hjärtan är orena. Det har gått så långt att vi började hata varandra och önskade dåliga saker för våra bröder och systrar. Det är shaytans egenskaper och det leder till helvetet. Det rena hjärtat är ett ljus från Allah swt som leder till Paradiset.

En dag sa profeten saas till Sahaba: - "Nu kommer det till er en av paradisets människor". Alla Sahaba blev jätte nyfikna. Det kom en enkel muslim som hade vatten i sitt skägg efter Wodo och som hade sina skor i vänster hand. Han sa Assalamu alaikum. Denna händelse upprepades tre gånger på tre olika dagar. Abdullah Ben Amr Ben Al As följde mannen för att få reda på vad han gjorde som hade lett honom till paradiset. Han hittade en orsak till att bo hos honom i tre nätter för att vakta hans handlingar. Han hittade, inga speciella handlingar utan mannen gjorde bara de obligatoriska plikterna. Abdullah blev förvånad och berättade för mannen, varför han var där. - vad är det för speciellt som du gör och som enligt profeten (saas) har lett dig till paradiset?. Mannen svarade: - "Jag gör bara det som du har sett och jag har inget hat mot någon". Abdullah svarade: -" Jaha! det är detta som har gjort dig stor och som många av oss inte klarar."

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Åh muslimer! Allah (swt) har gett oss barn och kvinnor som vi måste ta hand om - vi är ansvariga inför Allah (swt) för dem. Kom ihåg att Han kommer att fråga oss på domedagen om hur vi har tagit hand om dem. Vi måste lära dem religionen, uppfostra dem enligt Koranen och Sunna och berätta för dem om våran älskade profet (saas).
Allah säger i Koranen: - "Troende för er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den eld som har människor och stenar till bränsle och som mäktiga och stränga änglar vaktar över, änglar som aldrig brister i lydnad för Allah" .(Atahrim 66:6)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Åh muslimer, vi måste tacka Allah (swt) för att han ger oss glädje. Men vi får inte glömma våra bröder och systrar i Kashmir, Tjetjenien, och Palestina. Vår tredje heliga moskén är ockuperad och gråter åt vad den Israeliska kolonialismen gör mot den plats där profeten (saas) ledde alla profeter i bön och där han steg upp till himlen.
Allah swt säger i Koranen: - "Stor är Allah i sin härlighet. Han som under natten förde sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen vars omgivningar vi har välsignat, för att visa honom några av våra tecken. Han är den som hör allt, ser allt." Vi måste befria Al-Aqsa moskén och hjälpa våra bröder och systrar i kampen. Al-Aqsa moskén kommer inte att bli befriad utan Islam.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Åh Muslimer, ni får inte vara svaga och ni får inte känna er som förlorare även om vi är svaga nu och även om vi har förlorat vår makt. Kom ihåg att detta inte för evigt. Allah (swt) har lovat oss i Koranen: -" Det är han som har sänt sitt sändebud med vägledningen och för att förkunna den sanna tron som skall föras till seger över all annan form av gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Allahs sida."
Vår profet (saas) sa med eftertryck: - "Denna religion ska komma till varje plats där det finns dag och natt. Allah (swt) lämnar inte ett hus eller ett tält tills de kommer till hans religion, oavsett om de högfärdiga accepterar det eller inte, oavsett om det ödmjuka accepterar det eller inte. Allah (swt) ska värdera Islam högt och Han ska värdera kufr lågt." (Ahmed). Han säger i en annan Hadith : - " Allah (swt) samlade ihop jorden till mig och jag kunde se de östra delarna och de västra delarna. Min ummas makt kommer att innefatta allt det som Allah (swt) samlade till mig." (Muslim).

Av: Zohir Bensaci och Mariam Bensaci-Svensson (2000-12-27)


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com