Barnuppfostran

Människan formas till så stor del av föräldrarna och uppväxtåren, att man som förälder ständigt måste påminna sig om vikten av att plantera Islam hos barnen från första början. Att redan vid tidig ålder låta dem somna till Koranverser, som man antingen läser själv eller spelar på kassett, vänjer dem vid och gör dem bekanta med orden. Snart börjar de också spontant att följa de vuxnas rörelser vid bönen och uttala orden. Det blir en trygg och självklar ritual i deras liv som de allt eftersom de växer kommer att vilja delta aktivt i. Tyvärr finns det muslimer som slarvar med de viktiga ritualerna kring salah. Men känner man inget ansvar för sig själv, ska man veta att man gör sitt barn stor orätt genom att inte ta praktiserandet på allvar! Barnen är föräldrarnas spegelbild slarvar man med sin religion kommer barnen förmodligen att göra detsamma. Och då barn är mycket läraktiga och helt naturligt följer sina föräldrar, sätter det djupa spår även för framtiden. Hur ofta minns man inte själv tillbaka på hur "pappa och mamma" gjorde i olika sammanhang?

Ett barn har inget eget ansvar. Hur det uppträder och agerar, vilar helt på föräldrarna. Ju svårare ett barn har för att lyssna och lyda, desto mera krävs det av de vuxna, och ju mer sabr måste man visa. En del barn kräver mer än andra, av tid, tålamod och uppmärksamhet, och då är det nödvändigt att kunna ge det. Att lyssna och vara lyhörd är minst lika viktigt för föräldrarna som det är för barnen! Man kan skämma bort dem med materiella saker, men aldrig någonsin med tålamod och kärlek.

Att föräldrarna samarbetar är ett villkor. Ibland färgas man av personliga åsikter, men då det gäller det fundamentala i Islam finns det inte plats för åsikter. De klara riktlinjerna är något föräldrarna måste vara eniga om att följa. En del i denna plan måste vara att fostra barnen till att bli rättframma och ärliga. Att visa mod, att inte ljuga, att vara generösa och hjälpsamma. Och det bästa sättet att lära dem hur de ska vara det, är naturligtvis genom att praktisera dessa egenskaper själv. Var frikostig med uppmuntran och beröm. Det brukar ge större effekt än att straffa dem så snart de gör ett misstag. De ska hjälpas att växa, inte att krympa och bli mindre.

Barn behöver klara gränser. De måste också lära sig att ta ansvar och leva med konsekvenserna om de överträtt dem. Det här är något man behöver markera speciellt då de kommer i tonåren.

Men för att göra livet lättare för dem, krävs att man ger dem Islam med klara riktlinjer, redan med modersmjölken. Det ska inte komma som någon överraskning att en flicka då hon börjar sin förvandling till kvinna, måste bära hijab och rätt klädsel. Det ska inte heller komma som någon överraskning för tonårspojken att han måste delta i fredagsbönen och fullfölja andra förpliktelser. De måste vara medvetna om skillnaden mellan dem själva och icke muslimer, och vara stolta och tacksamma för den skillnaden!

Barnen är Islams framtid. Det är dom som är arvtagarna och de som skall föra Guds ord vidare till kommande generationer, och hjälpa oss att föra budskapet vidare i en värld och en tid som för oss allt närmare yomalquiama.

Muslimerna av idag som Nation försvagas alltmera, influerad och infekterad av ett samhälle som mer eller mindre avskaffat religionen. I västvärlden är kyrkan så angelägen om att vinna sympati och att anpassa sig till tiden, att man överger grundvärderingarna i religionen, hela tiden omtolkar och leker med de bibliska texterna och tänjer på gränserna. Man accepterar homosexualitet och äktenskap mellan två av samma kön. Och liksom bland politikerna går åsikter isär och splittrar dem som skulle stå enade. I frihetens och demokratins namn är det självklart att alla får ha åsikter och rätt att uttrycka dem.

Att jämföra muslimer med den västerländska kyrkan kan verka onödigt och dumt. Men även om ingenting kan röra muslimernas grundtro, är det ett faktum att det finns olika trosinriktningar inom Islam. Det finns olika grupper, och de kan inte skapa annat än förvirring. Istället måste vi förenas i den enda Nationen som Islam utgör.Vi måste känna syster- och brödraskapet över gränserna istället för att så som så många av våra största ledare gör, fegt backa undan i Palestina- frågan och spela stormakter som Usa i händerna.

Ett Jihad är nödvändigt. Och det största Jihad vi kan göra, är att fostra våra barn till goda muslimer och nya, starka ledare. Med början i hemmet kan vi verka för Islams framtid. Ett stort ansvar! Ett allvarligt åtagande som börjar redan med valet av hustru och man. Att välja en kvinna är att välja sina barns framtid. Är hon en fin och välpraktiserande kvinna, kommer hon att vara det ankare barnen och du själv behöver i vardagen. Detsamma gäller naturligtvis för kvinnan. Hennes far är ansvarig att se till att ingen utom en troende man som vet hur han ska praktisera sin religion, släpps fram till hans dotter. Med en svag man som har svårigheter att följa och leva som han lär, är det också risk för att hon försvagas och kommer att lida.

Hemmet är kvinnans och barnens borg, där de kan söka skydd i en otrygg värld. Det är också mannens rastplats, där han har rätt till vila. För att hemmet ska bli det krävs ständigt arbete och omsorg. Hemmet byggs med Islam, och det är en uppbyggnad som aldrig får vila. Att läsa och lära sig mer och mer om sin religion är ett ständigt pågående arbete. Att läsa och lära tillsammans med sin familj, väcker barnens intresse och fördjupar deras kännedom. Att känna sitt Islam och att praktisera det, kan tyvärr vara olika saker för en del människor. Det finns de som tror sig kunna och veta allt, men ändå inte har förmåga att praktisera. Men att praktisera sin kunskap, öppet och självklart, underlättar naturligtvis för barnen, och stärker både föräldrars och barnens iman. Det gör också barnen stolta över sin tro.

Om barnen är föräldrarnas främsta ansvar, så måste även andra vuxna våga agera och hjälpa till. Alla vuxna kan vara goda förebilder för barn och ungdomar. Alla kan vi på något sätt ta del i våra muslimska barns och ungdomars liv. Att praktisera öppet, att debattera och ta diskussioner med andra människor, att stå för sin tro och för vad man är, och samtidigt ha stor kunskap om Islam, är att vara en bra förebild.

Att älska Allah, s.w är ingenting man kan lära en annan människa. Men man kan bereda vägen för sina barn så att de rätt lär känna Honom. Hjälp dem redan som små att göra do'a och dikhr, så att de blir medvetna om att alla de ritualer de ska ta till sig och följa har en Mening och ett Innehåll, och varken är jobbiga eller tråkiga. De måste känna glädjen i att böja sig inför Gud, och stoltheten i att inte böja sig för någon annan!

Kvinnan är naturligt den som tillbringar mest tid med barnen. Och det är därför hennes karaktär är så viktig. Styrkan i hennes tro och förmågan att följa kommer att få direkt effekt på barnen. Den som väljer hustru måste tänka sig henne som blivande mor i första hand. Då spelar varken hennes skönhet, pengar eller familjens anseende någon roll! Är hon troende och väl praktiserande, är hon lågmäld och tålmodig? Är hon snäll och givmild? Då har du förmodligen hittat en skatt som är värd mer än skönhet och rikedom!

Självklart kan inte kvinnan lämnas med allt ansvar, även om det är hon som är mesta tiden med barnen. För mannen är den som i slutändan är huvudansvarig för dem alla! Även om han kommer hem trött efter en lång arbetsdag och behöver vila, måste han ge hustrun och barnen sin tid. Han måste engagera sig, vara delaktig i barnens uppfostran och visa sabr. Om kvinnan ska lyda sin man, så måste mannen vara lyhörd för och villig att lyssna på sin hustru. Är hon trött och sliten? Behöver hon lite avlastning och praktisk hjälp? Kanske behöver hon bara höra att du bryr dig om hur hon mår!

Men även om man lever i ett gott äktenskap, händer det naturligtvis att man grälar ibland. Då är det viktigt att man gör det på ett sätt att det inte påverkar barnen. Öppna inga känsliga diskussioner då barnen är i närheten. De förstår mer än man tror och det är mycket viktigt att stå som en enad front framför dem. Man ska aldrig visa att man tycker olika om deras uppfostran eller är oeniga i andra viktiga ämnen. Är problemen av sådan karaktär att man inte kan lösa dem tillsammans, kan det vara en mycket bra idé att gå till någon lärd imam eller sheijk för samråd och hjälp. För Islam är i sig lösningen och svaret på människans problem.

"Öppet brev"
Jag riktar mig till våra bröder i Islam… -Ni är mer än bara bröder. Ni är söner till den enda rätta religionen. Ni är fäder till barn som bara väntar på att ni ska sätta era fotspår före dem i den västerländska marken så att de kan följa efter självklart och säkert utan att behöva tvivla på sig själva och det arv ni efterlämnar. Ni är era hustrurs följeslagare och livskamrater, deras kärlek, mittpunkt och trygghet. Ni är era familjers ledare som tålmodigt och milt ska beskydda och visa dem vägen så att de aldrig går vilse i livet eller bort ifrån Islam. Ni är den ryggrad som ska hålla familjen rak och lära den att inte böja sig inför någon utom för Allah. Ni är allt -och HAR allt i era händer. Så hur kan det då komma sig att några av er så totalt saknar kunskap om sin religion? Hur kan det komma sig att de vilsegångna män jag nu talar om saknar nía att lära sig mer och saknar ödmjukhet att följa?

Är ni inte rädda för det brännande straffet på Yomalquiama? Tänker ni inte på att dessa era hustrur och barn som ni är satta att företräda och beskydda kommer att vara era främsta vittnen på domedagen?

Jag ser så mycket onödigt lidande. Kvinnor och barn som far illa på grund av att mannen varken kan eller vill ta hand om sin religion. Många gifter sig med mindre kunniga konvertiter. Kvinnor vars strävan är att lära sig allt om sin nya religion och leva som goda muslimer och som i god tro lägger hela sina liv och tillit i mannens händer. En man som i alltför många fall tyvärr inte förtjänar det. I sin strävan efter Jennah, tilltvingar sig kvinnor ofta ett sabr och tålamod som närmar sig det omänskliga. För att mannen ifråga godtyckligt plockar ur den Heliga Koranen och bara påpekar hennes skyldigheter: som bland så mycket annat gäller tålamod och lydnad. Men blundar för sitt eget ansvar och skyldigheter -de som om han efterlevde dem- skulle göra henne mycket lycklig och nöjd med livet. Istället för att använda Islam till att upphöja henne som kvinna, hustru, och människa, från det liv hon kanske levt som ett utnyttjat könsobjekt utan värde, skriver han under bekräftelsen på att hon är värdelös. Hårda ord men tyvärr sanna. Jag talar om män som istället för att föra Allahs lysande budskap vidare till mänskligheten, sprider ändå mera fördomar om Islam. Som får andra att sky religionen, och i några sorgliga fall till och med får sin kvinna -hon som lite naivt trodde att hennes man utgjorde själva religionens ansikte- att slutligen besviket kasta av sig slöjan och lämna Islam…

Självklart; Kvinnan har ett eget ansvar! Att ta hand om och söka kunskap om sin religion. Om mannen behandlar henne på ett sätt som strider mot Islam, och är för svag för att leva som han lär, måste hon diktera sina egna villkor och ställa krav. Men inte sällan är barn inblandade, och hon kanske uthärdar bara för deras skull och i hopp om att vinna Jennah. Alltmedan mannen fortsätter på sin vingliga väg i livet och lämnar farliga spår för sina barn att följa.

De av er -våra Sanna bröder… Ni som kämpar för att vara goda förebilder, som vet hur man behandlar sin fru och sina barn och tar vara på allt det goda Allah lägger i era händer; Dela med er av er klokskap, kunskap och styrka! Var inte rädda för att blanda er i om ni vet att en vilsefaren bror behandlar sin kvinna illa.

Råd och vägled dem av er som inte känner sin religion, som blandar ihop ärvda traditioner och skev kvinnosyn med Islam. Hjälp oss att stärka ummat genom att bjuda in varandra till moskén. Låt inte någon broder "undkomma" den så viktiga fredagsbönen. Undervisa de okunniga om Islams syn på kvinnan, om hennes värde och rättigheter. Låt inte någon tro att han är fullärd. Var en ständig påminnelse för varandra om Yomalquiama och det väntande straffet. Och alla goda gärningar ska vi sända före oss till dess…


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com