Barnuppfostran i islam

Dagens khutba handlar om barnuppfostran i islam. Allah (swt) säger i den heliga Koranen: "Troende! Skydda er själva och era familjer mot den eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar vakar över, änglar som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem." (Al-Tahrim:6)

Vi lever i ett svårt samhälle där många människor har gått vilse. Majoriteten är icke-muslimer och de flesta av dessa förnekar att Allah finns. Av de muslimer som bor här är många icke-praktiserande och okunniga om islam. Även bland de som praktiserar är okunnigheten stor och de som får lida mest av detta är våra barn. De slits mellan majoritetssamhället och familjen utan att ha en stadig grund att stå på.

Många av våra barn praktiserar tyvärr inte islam. En del kan inte ens göra wudu eller besöka toaletten på ett islamiskt sätt. Många muslimska barn klarar inte heller av skolan och några röker, dricker alkohol och tar droger, astaghfiruallah. En hög andel av de som sitter i fängelse är våra muslimska barn. Detta pga. att vi inte tar hand om våra barn och uppfostrar dem islamiskt. Vi kan inte skylla på samhället även om samhället har stor påverkan. Vi kan inte skylla på skolan även om skolan har stor påverkan. Vi kan bara skylla på familjen som måste ta hand om och uppfostra barnen på ett islamiskt sätt. Det första och största ansvaret ligger hos föräldrarna och detta är klart och tydligt i Profetens (saas) hadith:

"Alla är ni fåraherdar och var och en är ansvarig för sitt folk. Imamen är fåraherde och ansvarig för sitt folk, mannen är fåraherde i sin familj och ansvarig för sina familjemedlemmar, kvinnan är fåraherde i sin mans hus och ansvarig för familjemedlemmarna." (Bukhari, Muslim).

Kära föräldrar, ni måste tänka på att Allah (swt) kommer att fråga er på domedagen om era barn. De är en prövning (fitna) och Allah (swt) bevakar hur ni tar hand om dem. Allah (swt) säger i Koranen: "Era ägodelar och era barn är inte annat än medel med vilka Han prövar er, hos Allah väntar en rik belöning." (Anfal:28)

Många föräldrar tar hand om sina barn när det gäller dunja (detta livet) med mat, kläder osv. men de struntar i akhira (nästa liv). De ger inte sina barn en stark iman (tro) och planterar inte fruktan och kärlek till Allah i deras hjärtan. Sällan hör man om att föräldrar sitter och läser Koranen tillsammans med sina barn eller berättar Profeten Muhammeds (saas) sira (historia) för dem.

Att lära sina barn hur man utför bönen är obligatoriskt för alla muslimska föräldrar. Allah (swt) säger i den heliga Koranen: "Uppmana din familj att förrätta bönen och var tålmodig i att utföra bönen." (Taha:132) Allah förklarar i denna vers att vi som föräldrar måste lära barnen hur man ber och att vi är ansvariga för att de ber. Om man inte kan komma till moskén för att be så är det viktigt att man istället samlar sin familj till bönen.

Föräldrar måste också kontrollera sina barns kompisar. Kompisar har stort inflytande och om barnen har dåliga kompisar så påverkas de negativt, men om de har bra kompisar så påverkas de på ett positivt sätt.

Vi måste vara kloka när vi uppfostrar våra barn och ha stor barmhärtighet, ödmjukhet och tålamod (sabr). Vi får aldrig ge upp.

Vi måste göra bra dua för våra barn och aldrig göra dua mot våra barn där vi tex. ber Allah (swt) att straffa dem.

" Och de som ber: Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga! För sitt tålamod i livets alla skiften skall sådana människor belönas med de högsta belöningar i paradiset och de skall hälsas välkomna med fredshälsningen. Där skall de förbli i evig tid, där är det gott att ha sin boning och gott att vara!" (Furqan:74-76)

Av: En syster i islam (2002-11-15)


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com