Profeten Adam

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

Dagens khutba handlar om berättelser om profeten Adam i den Heliga Koranen.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat surat Al- A'raf(7) vers176:

Berätta därför denna historia - kanske skall den väcka dem till eftertanke.

Vad kan dra för nytta av denna vers? Vad kan vi lära oss av berättelserna om profeten Adam?

1. Vi får rådgivande läxor, lärdomar hur vi skall leva.
2. Vi skall lära oss att kommunicera med varandra och respektera andras åsikter.
3. Den vill förstärka iman genom det vi lär oss i lektionerna.

Allah (Subhanahu wata'ala) meddelade änglarna att han skulle skapa Adam .

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-Baqarah(2) vers 30:

Och se, din Herre sade till änglarna: "Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden." Änglarna sade: "Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedesfördärv och till och med utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?" Gud svarade: "Jag vet vad ni inte vet."

Denna vers visar oss följande:

1. Allah (Subhanahu wata'ala) skapat Adam av jord.
Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-'Imraan( 3) vers 59:
"Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: "Var!" och han är".

2. Allah (Subhanahu wata'ala) har skapat Adam med en stor vishet. För att han skall leva efter och genomföra Allahs (Subhanahu wata'ala) befallningar på jorden och sprida det goda.

3. Allah (Subhanahu wata'ala) har skapat Adam i bästa skapande. Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat At-Tiin(95) vers 4:
"Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skapnad".


Dvs människan är utrustad med alla de egenskaper, fysiska och mentala, som svarar mot de funktioner som just hon är avsedd att fylla.

4. Allah (Subhanahu wata'ala) har begåvat Adam med mycket kunskap. Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-Mulk(67) vers 23:
Säg Muhammad: "Det är Han som har skapat er och begåvat er med hörsel, syn och förstånd - men var är er tacksamhet?"


Hur kunde änglarna veta att Adams avkomma skulle mörda och spilla blod? De visste det pga hur han hade skapats, det finns både förutsättningar att göra det goda och att göra det onda i honom. Det onda kan leda till död. Allah (Subhanahu wata'ala) svarar änglarna "Jag vet vad ni inte vet"

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-A'raaf (7) vers 19-25

Till Adam sade Gud: "Adam! Lev nu, du och din hustru, i denna lustgård och ät vad ni önskar av dess frukter. Men kom inte nära detta träd! Annars kan ni råka i synd."

Men genom listiga antydningar lät Djävulen dem förstå något som de varit omedvetna om, nämligen att de var nakna. Och han sade till dem: "Er Herre har förbjudit er att komma nära detta träd just för att hindra er att bli änglar ell sådana väsen lever för evigt." Och han svor och bedyrade för dem: "Jag är er gode rådgivare som vill er väl!"

Så bedrog han dem med sitt listiga tal. Och när de hade smakat av trädets frukt blev de medvetna om sin nakenhet och försökte skyla sig med blad från lustgården som de fäste ihop. Men då kallade deras Herre på dem: "Har jag inte förbjudit er att gå nära detta träd och varnat er att Djävulen är er svurne fiende?"

De svarade: "Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst för alltid förlorade."

Gud sade: "Ned, alla, härifrån! Fiender skall ni vara inbördes. På jorden skall ni under en tid ha er boning och er nödtorftiga försörjning." Och Han sade: "Där skall ni leva och där skall ni dö och ur denna jord skall ni kallas att stiga fram på nytt."

Det finns 2 lärdomar som vi kan dra nytta av i denna berättelse.

1/ En människa är alltid svag och gör fel. Profeten(SAW) har sagt i en hadith att alla människor gör fel. Att Adam, som var en profet och som Gud talade direkt till ändå kunde begå synd är ett bevis för detta. Men de bästa människorna är de som ångrar sig, gör tawbah och ber Gud om förlåtelse.

2/ Gud är barmhärtig och han förlåter allt om man ångrar sig. Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Az-Zumar (39) vers 53.
"Säg Muhammad till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda Mina bud, Misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter. Den som ständigt visar barmhärtighet!"

Det är nu den Heliga månaden Ramadan och enligt en hadith säger Profeten(SAW): "Den som fastar med uppriktig och innerlig tro och hoppas på belöningar från Allah(swt), alla hans tidigare synder kommer Gud att förlåta.

Så bröder och systrar låt oss sträva efter Guds förlåtelse genom att ångra våra synder, göra tawbah och att fasta inte bara genom att avstå från mat och dryck utan också avstå med våra ögon från att se på det som se på , inte lyssna till något som Gud förbjuder oss att lyssna till, inte säga något som är förbjudet, haram och hålla fred med varandra. Och vill någon strida med oss svara denne: Jag fastar, jag fastar.

As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com