Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Kort orientering

Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått sin benämning efter namnet på dess profet Jesus Kristus; Buddhismen efter dess grundare Gautama Buddha; Zoroastrismen efter dess grundare Zarathustra; och Judendomen, judarnas religion, efter stammen Juda (i landet Judéen) där den föddes. Likadant är fallet med andra religioner. Men icke så med Islam.

Denna religion har det unika särmärket att den inte har någon sådan association till en speciell person eller till ett särskilt folk, Ordet «lslam» meddelar inte någon sådan relation - ty den tillhör inte någon särskild person, folk eller land. Den är inte en produkt av någon mänsklig hjärna, inte heller begränsas den till något särskilt samhälle. Den är en universiell religion och dess mål är att i människan skapa och utveckla ISLAM's inställning och egenskaper.

Islam är i själva verket en egenskapsbenämning. Vem som än har dessa egenskaper, må han sedan tillhöra vilken ras, samhälle, land eller stam som helst, är en muslim. Enligt Koranen (muslimernas Heliga Bok), har det bland alla folk och i alla tider funnits goda och rättfärdiga människor som innehade dessa egenskaper - och alla var och är muslimer.

Vad betyder Islam?
Islam är ett arabiskt ord som betyder lydnad och överlämnande, dvs ett totalt överlämnande av sig själv åt Guds vägledning. Vissa säger "Muhammedanism" i stället för ordet Islam, vilket som är felaktig beteckning för Islam och djupt kränkande mot dess anda. Islams budskap och vägledning är samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla sina profeter.

"Säg: Vi tror på Gud och på det Han uppenbarat för oss, och på det han uppenbarat för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och Stammarna, och på det som blev givet Moses och Jesus och alla andra profeter av deras Herre. Vi gör ingen skillnad på dem och vi underkastar oss Honom."

(Koranen 3:85)

Det budskap som uppenbarades för profeten Muhammad (saw) är Islam i sin alltomfattande, fullständiga och slutgiltiga form. Muhammad (saw) är den sista profeten och det kommer ingen annan profet eller något annat sändebud från Gud efter honom. Hans livsföring är det bästa exemplet för oss muslimer. Det budskap han delgav oss är det slutgiltiga budskapet för dem som tror på Gud.

Islam är tro och regler
Man brukar indela Islam som religion i två delar :
Den ena delen är tron, som inkluderar tron på Gud, hans profeter, hans böcker, änglama, Domens dag, och Guds "Qadar" (dvs att ordningen i världen sker efter Guds obegränsade, vetande, vilja, och makt).

Den andra delen är Sharia (Islams regler), som kan omfatta tre element :

  • Dyrkan, och hur den bör upprättas.
  • Moralen och det goda beteendet.
  • Reglerna som styr relationer mellan människorna,såsom : familjenormer, social trygghet, arvslag, ekonomiska principer, brottslagar, och internationella förhållanden.
För att man skall vara en muslim, måste man tro på båda delar, dvs tron och Sharia. Dessutom måste man tro på att man skall rätta sig efter dem. Men om någon av Islams regler inte tillämpas av en muslim utan att han/ hon har ett legitimt skäl (såsom tvång, nödsituation, okunnighet och glömska), så betraktas denna muslim som en syndig muslim, utan att han hon därför blir "icke muslim". När man ångrar sig och ber Gud om förlåtelse, förlåter Gud alla synder.

Att förneka Gud eller att dyrka någon/ något med honom, är den enda synden som inte förlåtes av Gud på Domens dag, om man inte tog avstånd från denna synd under sitt liv (Koranen 4:48, 4:116). Men detta gäller inte dem som inte infortnerats, eller felaktigt informerats om Islams budskap.

Lärda muslimer (Ulama) har konstaterat att alla saker i regler är tillåtna enligt Islam, och de har stöd för detta från Koranen (t.ex 2:29, 48:13, 31:20), och profetens lära (Sunnah). Det är orimligt att Gud skapar dessa saker och förmåner i världen, och att han samtidigt förbjuder dem. Alltså är det bara några få saker som Gud förbjuder på grund av starka skäl, och till människors nytta (Koranen 7:157, 7:32-33, 2:219,5:4).

Historiskt perspektiv

Profeten Muhammad (saw) föddes år 570 enligt vår tidräkning i Mecka i Arabien. Han fick sin första uppenbarelse när han var 40 år gammal. Så snart han började sprida Islams budskap blev han och hans följeslagare förföljda och fick utstå allvarliga lidanden. Därför blev Muhammad (saw) uppmanad av Gud att utvandra till Medina, en annan stad i Arabien. Under en kort tidsperiod på 23 år fulländade han sin profetiska mission och dog i en ålder av 63 år. Profeten Muhammad (saw) blev begravd i Medina. Han lämnade inte efter sig några rikedomer eller annan egendom. Han levde ett fulländat liv och gav eftervärlden ett exempel att följa. Hans livs historia belyser meningen med och innehållet av Koranens lära i det verkliga livet.

Islams fempelare
Varje handling som utförs med avsikten och vetskapen om att den uppfyller Guds vilja, betraktas i Islam som Gudsdyrkan. De fem pelarna utgör en ram på vilken det andliga livet byggs.

  1. Shahada (Trosbekännelsen): "Jag vittnar att det inte finns någon gud annan än Allah och jag vittnar att Muhammad är Guds sändebud."
  2. Salat (Bönerna): Dessa skall genomföras fem gånger om dagen. Bönerna styrker och uppmuntrar tron på Gud och inspirerar människan till en strävan högre mot moral och att uppfylla sina plikter som muslim i enlighet med Guds uppenbarelse i Koranen och profeten Muhammads (saw) exempel. Bönerna renar hjärtat och kontrollerar begären och frestelserna till att handla felaktigt och ont.
  3. Zakat (allmosan): är den årliga "skatten" av ens egendom som skall ges som välgörenhet till behövande.
  4. Saum (Fastan): Fastan hör till månaden Ramadan som är den nionde i den islamiska månårskalendern. Under denna månad avstår muslimerna från mat, dryck och sexuell aktivitet från dess det ljusnar till dess mörkret har fallit på. Ramadan är verkligen en "helgad månad", med annan karaktär än årets övriga. Det är lugnt på dagen med lite folk på gatorna. På många ställen i muslimska länder stängs restaurangerna. Men natten är desto livligare. Moskéerna fylls med folk som gör "tarawih" en sorts bön som görs under Ramadan. Under de tio sista nätterna samlas ännu fler folk i Moskéerna. En av de nätterna infaller Laylat al qadr, "maktens natt", då andaktens värde är särskilt stort. Det var under denna natt som Gud uppenbarade Koranen till profeten via ängeln Gabriel.
  5. Hajj (Vallfärden): Till Mecka vallfärdar muslimska pilgrimer under några dargar för att utföra de vallfärdsriter som är föreskrivna i Koranen och Profeten Muhammads tradition. Detta inträffar på det islamiska årets 12:e och sista månad enligt den islamiska kalendern. Att utföra vallfärden en gång i livet är en plikt för varje muslim som är i stånd att göra det. I Mecka ligger helgedomen Kaba, centrum i muslimska världen.

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa