www.islamguiden.com

IslamGuidens islamiska ordbok
Snabb sökning

Visa alla ord
Ord Förklaring
Jihad  "Sträva, kämpa och anstränga sig" för att följa islam; kan omfatta försvar av tron, väpnad kamp kan vara inblandat men man skall inte glömma Jihad mot sitt inre, mot djävulen som viskar inom människan, heligt krig brukar det översättas med men det är fel. 
Sura  (plural: suror) kapitel i Koranen; (arabisk plural suwar) 
Sadaqa  Allmosor 
Amr-bil-ma'roof  Att påbjuda goda gärningar. 
Shirk  Avgudadyrkan. Att sätta något eller någon vid Allahs sida eller att dyrka någon bredvid Allah 
Al-Gheeba  Baktal, att tala illa om någon bakom hans/hennes rygg, dvs nämna eller säga något han/hon inte tycker om. 
Hadith  Berättelse om Profeten Muhammeds (Guds frid och välsignelse vara över honom) uttalanden, berättelse, händelser och handlingar. 
Azan  Bönekallelsen, görs 5 gånger om dagen 
Imam  Böneledare 
Qibla  Böneriktningen mot Mecka, i moské utmärkt med nisch i väggen 
Qiblah  Böneriktningen mot Mecka. 
Sharia  Den islamiska rätten, lagen 
Zamzam  Den vattenkälla som ängeln Gabriel visade "Hagar" - Ismaels mor, då hon sökte efter vatten för den törstande Ismael. 
Alyaum al aakhir  Den yttersta dagen, världens slut, då de döda återuppstår för räkenskap och dom. 
Aakhira  Det kommande livet. 
Fard  Det som är obligatoriskt för en muslim 
Aqidah  Dogmatik, livsåskådning, trosuppfattning 
Asr, Salat Alasr  Eftermiddag; Eftermiddagsbönen. 
Salat Al-Asr  Eftermiddagsbönen 
Sawm  Fasta 
Eid Al-Fitr  Fastebrytandets fest i slutet av ramadan. 
Ramadan  Fastemånaden, den nionde månaden i den islamiska kalendern 
Haram  Förbjuden enligt islam 
Salat Al-Juma  Fredagsbönen 
Salat Al-Fajr  Gryningsbönen 
Allah  Gud 
Allahu akbar  Gud är störst, ingår t.ex. i böneutroparens kallelse, även uttryck för förvåning 
Thikr  Gudåminnelse 
Tawhid  Guds enhet, monoteism, islam förnekande den kristna treenighetsläran 
Assalamu alaikum  Hälsningsfras, fred vare med dig(er). 
1 2 3 [ Nästa >> ]

Ord  1  till  30  av  74

Ang. Copyright på IslamGuidens islamiska ordbok
Ordboken är fri att kopiera, översätta eller trycka under förutsättning att inga ändringar, tillägg eller utelämnande görs. Vidare kräver vi att man, utan vårt medgivande, inte ska tjäna pengar på ordboken genom att trycka den och sälja den vidare. Vi kräver också att en hänvisning där källan, dvs. denna hemsida www.islamguiden.com anges.