Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Muharram: starten på den islamiska kalendern

Översättning till svenska: UmmIslam
Källa: http://www.islamicity.com

Muharram är den månad med vilken muslimerna startar sin månkalender/hijrakalender. Den är en av de fyra heliga månader om vilken Koranen säger:

"antalet månader är tolv enligt Guds dekret - vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är (Guds) evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa (månader) till skada för er själva."

(Koranen 9:36)

Dessa fyra månader är enligt autentiska traditioner Zulqadah, Zulhijah, Muharram och Rajab. Alla kommentatorer till den Heliga Koranen är överens om detta eftersom Profeten (s.a.w) under sin predikan under sin sista Hajj deklarerade att: "Ett år består av tolv månader, utav vilka fyra är heliga. Tre av dem kommer i följd; Zulqadah, Zulhijah och Muharram. Den fjärde är Rajab."

Det specifika utpekandet av dessa fyra månader betyder inte att övriga månader på något sätt skulle vara ohelgade, eftersom månaden Ramadan obestridligen är årets heligaste månad. Men dessa fyra månaders helighet understryks av det enkla skälet att deras helighet även accepterades av Meckas hedningar.

Faktiskt är alla tolv månader ursprungligen jämbördiga med de övriga och ingen av dem har en särskilt ingående helgd i jämförelse med de andra. När Allah den Allsmäktige väljer en särskild tidpunkt för Sina välsignelser, så blir den tidpunkten helgad som en följd av Hans ynnest.

Därför erkändes dessa fyra månaders helighet redan under Sayyidina Ibrahims dagar. Eftersom hedningarna i Mecka sade sig vara ättlingar till Sayyidina Ibrahim höll de fast vid dessa fyra månaders helighet, och trots sina ofta förekommande klanstrider ansåg de det vara olagligt att strida under dessa månader.

I den Helige Profetens (s.a.w) Sharia höll man fast vid dessa månaders helgd och den Heliga Koranen hänvisade till dem som de "heliga månaderna".

Månaden Muharram har vissa andra karaktäristika som beskrivs mer detaljerat nedan:

Fasta under månaden
Den Helige Profeten (s.a.w.) sa:

"Den bästa fastan är den under Ramadan och den under månaden Muharram."

Fastän fastan under Muharram inte är obligatorisk har den som av egen fri vilja fastar under dessa dagar rätt till en stor belöning från Allah den Allsmäktige. Den ovan nämnda hadithen visar att fastan under Muharram är den som röner mest belöning bland de fastor som är nafl, dvs. de icke-obligatoriska fastor man fullgör utav egen fri vilja.

Hadithen betyder inte att man endast kan få den utlovade belöningen om man fastar under hela månaden Muharram. Tvärtom blir man belönad för varje fasta under denna månad. Därför bör man utnyttja detta tillfälle så mycket man bara kan.

Ashurah-dagen
Trots att månaden Muharram i sin helhet är helig är den tionde dagen den mest heliga. Den dagen kallas Ashurah.
Enligt den Helige följeslagaren Ibn Abbas fann den Helige Profeten (s.a.w.) vid sin utvandring till Medina att judarna där brukade fasta den tionde dagen i Muharram. De sa att det var denna dag som den Helige profeten Musa (Moses) och hans följeslagare mirakulöst gick över Röda Havet och Farao drunknade i dess vatten.

När han hörde detta från judarna sa den Helige Profeten (s.a.w.) : "Vi är närmare släkt med Musa än vad ni är" och sa till muslimerna att fasta på Ashurah-dagen. (Abu Dawood)

Det har också i ett antal autentiska hadither berättats att det till en början var obligatoriskt för muslimerna att fasta på Ashurah-dagen.

Det var först senare som fastan under Ramadan blev obligatorisk och fastan under Ashurah-dagen blev frivillig. Sayyidah Aishah har sagt:

"När den Helige Profeten (s.a.w.) kom till Medina fastade han under Ashurah-dagen och beordrade även folket att göra det. Men när fastan under Ramadan blev obligatorisk blev det endast obligatoriskt att fasta under Ramadan, och Ashurah-dagen övergavs som obligatorisk fastedag. Man kan fasta på denna dag om man så vill, eller undvika det om man så vill."

Den Helige Profeten (s.a.w.) brukade däremot fasta på Ashurah-dagen även efter det att fastan under Ramadan blivit obligatorisk.

Abdullah Ibn Masud har berättat att den Helige Profeten (s.a.w.) föredrog fastan under Ashurah-dagen framför fastan under andra dagar och föredrog fastan under Ramadan framför fastan under Ashurah-dagen. (Bukhari)

Kortfattat kan man säga att det i ett antal autentiska hadither är fastställt att det är en Sunnah från den Helige Profeten (s.a.w.) att fasta under Ashurah-dagen och att denna fasta gör en berättigad till en stor belöning.

Enligt en annan hadith är det bättre att föregå eller efterfölja fastan under Ashurah-dagen med annan fasta. Det betyder att man bör fasta två dagar; antingen den nionde och tionde Muharram eller den tionde och elfte. Anledningen till denna extra fasta är, som nämnts av den Helige Profeten (s.a.w.), att judarna endast brukade fasta under Ashurah-dagen och att den Helige Profeten (s.a.w.) därför ville urskilja den islamiska fastan från den judiska. Därför gav han muslimerna rådet att fasta en extra dag tillsammans med Ashurah.

En del traditioner visar på andra av Ashurah-dagens särdrag.

Enligt dessa traditioner bör man vara mer generös mot sin familj denna dag genom att ge dem mer mat jämfört med andra dagar. Dessa traditioner är inte, enligt hadith-vetenskapen, särskilt autentiska. Trots detta har vissa lärde, som Baihaqi och Ibn Hibban accepterat dem som trovärdiga.

Vad som nämnts ovan är allt som står att finna om Ashurah i autentiska hadither.

Men det finns vissa historier och missförstånd om Ashurah som har lyckats nästla sig in i de okunnigas sinnen men som inte finner något stöd i autentiska islamiska källor. Några av de vanligaste är de följande:

- Det var på denna dag som Adam skapades.
- Det var på denna dag som Ibrahim föddes.
- Det var på denna dag som Allah accepterade Sayyidina Ibrahims ånger.
- Det är på denna dag som Qiyamah (domedagen) kommer att infalla.
- Den som tar ett bad på Ashurah-dagen kommer aldrig att bli sjuk.

Dessa och andra liknande påhitt är totalt grundlösa och de traditioner som man refererar till när det gäller dessa är inte värda att sätta tro till.

En del människor anser det vara en Sunnah att göra i ordning en särskild sorts maträtt på Ashurah-dagen. Denna sed har inte heller något stöd i autentiska islamiska källor.

En del andra människor anser att Ashurah-dagens helgd har att göra med att Sayyidina Hussain dog martyrdöden denna dag under strid mot den syriska armén. Utan tvekan är Sayyidina Hussains martyrdöd en av vår tids mest tragiska händelser. Men Ashurah-dagens helgd kan inte tillskrivas denna händelse av det enkla skälet att den fastställdes redan under den Helige Profetens (s.a.w.) dagar, långt innan Sayyidina Hussain föddes.

Tvärtom kan man säga att en av Sayyidina Hussains martyrdöds förtjänster var att den inträffade under Ashurah-dagen.

En annan missuppfattning rörande Muharram är att det är en ond eller otursförföljd månad, och detta pga. att Sayyidina Hussain blev dödad under den. Det är med anledning av denna missuppfattning som många undviker att hålla bröllop under Muharram. Detta är återigen ett grundlöst antagande som står i motsats till det som Koranen och Sunnah lär oss. Sådana vidskepelser har totalt förkastats av den Helige Profeten (s.a.w.) Om en dag blir otursförföljd för all framtid av att en framstående person dör just den dagen, då kan man knappast finna en enda dag av årets 365 dagar som inte är otursförföljd, för varje dag har sett en framstående människa dö. Den Heliga Koranen och den Helige Profetens (s.a.w.) Sunnah har befriat oss från liknande vidskepelser och vi bör inte fästa någon betydelse vid dem.

En annan felaktig sed relaterad till denna månad är att hålla ceremonier av gråt och sorg till minne av Sayyidina Hussains martyrdöd.

Som nämnts tidigare är händelsen vid Karbala en av vår tids mest tragiska händelser, men den Helige Profeten (s.a.w.) har förbjudit oss att hålla ceremonier av detta slag över någon som helst person. Under Jahiliyyah (tiden före islam) brukade man sörja över sina döda släktingar och vänner med högljudd gråt, genom att slita sina kläder i stycken och genom att slå sina kinder och bröstkorgar. Den Helige Profeten (s.a.w.) sade till muslimerna att sluta med detta och rådde dem att ha tålamod genom att säga: "Inna lillaahi wa innaa ilayhi raaji oon." Det finns ett antal autentiska hadither som behandlar detta ämne.

För att bara citera en av dem:
"Den hör inte till oss som slår sina kinder, sliter sönder sina kläder och skriker som människorna under Jahiliyyah gjorde."

Alla sanna rättslärda är överens om att detta slags sörjande är absolut förbjuden. T o m Sayyidina Hussain själv gav, kort före sin bortgång, sin älskade syster Sayyidah Zainab rådet att inte sörja över honom på detta sätt. Han sa:

"Min kära syster, jag svär vid dig att du, om jag dör, inte skall slita sönder dina kläder, riva ditt ansikte eller svära över någon för min skull. Inte heller ska du önska dig din egen död."

Från detta råd givet av Sayyidina Hussain är det uppenbart att detta sätt att visa sorg på fördöms t o m av den välsignade person till vems minne dessa ceremonier hålls. Alla muslimer bör undvika denna sed och i stället följa de lärdomar vi fått av den Helige Profeten (s.a.w.) och hans älskade barnbarn Sayyidina Hussain.

Muharrams välsignelser
- Det är den första månaden i den islamiska kalendern.
- Ordet Muharram betyder "förbjuden". Även innan islam ansågs denna månad vara helig och under den var alla olagliga gärningar förbjudna, särskilt blodsutgjutelse.
- Muharrams välsignelser: Denna månad för med sig många välsignelser, speciellt den tionde dagen i månaden.

Två av den tionde Muharrams dygder är:

- Den som denna dag är mer generös mot sin familj än andra dagar, kommer Allah Ta´ala belöna genom att för honom välsigna det följande årets föda.

- Abu Qataada har berättat att det har sagts att Profeten (s.a.w.) sa: Jag har ingivits att genom att fasta den tionde Muharram får man sina synder förlåtna för det föregående året." ( Tirmizi)

Händelser under Muharram
- Hadhrat Hussain dog martyrdöden under denna månad.

- Shaykhain Tirmizi & Haakim har återberättat följande vers från Anas: "Gud vill förlåta dig de synder som du har begått och dem som du kan komma att begå, och skänka dig Sin välsignelse i fulla mått och leda dig på en rak väg." (Sura Al-Fath uppenbarades den tionde Muharram.)

- Profeten Mohammed (s.a.w.) gick ut för att besegra klanerna Bani Muhaarin och Bani Tha´lba (klaner från Bani Gatfan) i det fjärde året efter Hijrah. (Asahhus-siyar).

http://www.islamguiden.com


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa