Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Anledningen till att Jesus valdes ut för att lyftas upp till himlen

Källa: http://al-ibadah.com

Varför valdes inte Muhammad ut, då han är den bäste av profeterna, för att lyftas upp till himlen i stället för Jesus? Om Jesus upplyftning är sann, varför är han då den ende profeten - över honom vare Allahs frid och välsignelser - som har valts ut för detta?

Allting omges av Allahs nåd och kunskap. Han omfattar alla ting med Sin styrka och kraft. Han är den Högste och Hans visdom, vilja och kraft är total. Han väljer ut dem i människosläktet som Han vill till profeter och sändebud, bärarna av glada budskap och varningar. Några har Han höjt i grad över de andra. Han välsignade dem med speciella förtjänster som en barmhärtighet och nåd. Han valde Abraham och Muhammad som Hans vänner. Han gav varje Profet de tecken och mirakel som Han önskade att de skulle ha. Han gav dem det som var passande för varje tidsepok för att bevisen skulle läggas fram inför folken. Detta är Hans visdom och rättvisa. Hans dom går inte att överklaga. Han är den Allsmäktige, den Vise.

Dessa speciella förtjänster betyder nödvändigtvis inte överlägsenhet. Att Jesus valdes ut för att lyftas upp till himlen när han var vid liv skedde enligt Allahs vilja och visdom. Det berodde inte på att han stod över sina profetbröder som Abraham, Moses och Noah. De fick alla speciella förtjänster och tecken, vilket inte gör det nödvändigt att de står över honom.

För att fatta oss kort så är det Allah som bestämmer allt. Han arrangerar allt som Han vill och Han tillfrågas inte om vad Han gör. Han har ju en perfekt visdom och kunskap.

Denna fråga är dessutom inte i linje med en stadig tro. Sannerligen kan den som fokuserar på dessa frågor bli förvirrad och börja grubbla för mycket. Den troende är skyldig att acceptera alla frågor där beslutet tillhör Allah, och att vara ihärdig i de frågor som utgår från tjänaren, båda i tro och handling. Detta är enligt Profeternas, Budbärarnas, de ädla kalifernas och de korrekt vägledda första generationernas sätt.

Är Jesus vid liv och var befinner han sig nu?
Jesus, Marias son, är vid liv. Judarna varken dödade eller korsfäste honom, men de trodde att de gjorde det. Faktum är att Allah lyfte upp både hans kropp och själ till himlen. Där befinner han sig i dag. Bevisen för detta är Allahs den Upphöjdes ord när han besvarar judarnas lögner:

"[Men Vi straffade dem] därför att de bröt sitt löfte och förnekade Guds budskap och dödade profeterna mot all rätt, och på grund av deras [självbelåtna] ord 'våra hjärtan är tillslutna' - nej, det är Gud som har förseglat deras hjärtan till följd av deras ständiga förnekande av tron; de tror bara på få ting - och [Vi straffade dem] för deras förnekelse och de oerhörda, kränkande lögner som de yttrade om Maria, och för deras ord: 'Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!' Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verkligen] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis." [Koranen 4:155-158]

Allah den Upphöjde har avvisat judarnas påståenden om att de dödade och korsfäste honom, och han har informerat oss om att Han lyft upp honom till Sig Själv. Detta var sannerligen en nåd och heder för honom. Det är ett av Hans tecken, som han ger till de Sändebud Han vill. Hur många tecken från Allah gavs inte till Jesus, son till Maria?

Från Hans ord: "Och för deras ord: 'Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!' Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verkligen] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom." [Koranen 4:155-158]

... kan vi förstå att han upphöjdes med kropp och själ för att avvisa judarnas påstående om att de hade korsfäst och dödat honom. Detta beror på att det är kroppen som dödas och korsfäst och att endast låta själen upphöjas skulle inte avvisa och svara på deras påståenden om att de hade dödat och korsfäst honom. Namnet Jesus hänvisar även till hans kropp och själ när de är tillsammans, inte endast en av dem, utom om det skulle finnas något bevis för det - och något sådant bevis finns inte.

Att låta honom uppresas med kropp och själ är en nödvändig del av Allahs kraft, visdom, generositet och hjälp till de Han vill hjälpa bland Hans sändebud, enligt Hans ord i slutet av versen: "Gud är allsmäktig, vis."


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa