Al-Gheeba

BISMILAHI RAHMANI RAHIM

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn

Av: Hussein Ala'waaithaa
Översättning: Um Omar

Bismillah Irrahmaan Irraheem.

Inna-l-hamda lillahi, nahmaduhu wa nasta'eenuhu wanastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shuruuri anfusinaa wa min sayyiaati a'maalinaa. Man yahdihi llahu fa laa mudilla lah, wa man yudlil, fa laa haadiyah lah. Wa ashhadu an laa ilaha illallah, wahdahu laa shareeka lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhuh.

'Amma ba'd:

Allaah säger i Koranen:

"Och spionera icke på varandra. Skulle någon av er tycka om att äta sin döde broders kött? Ni skulle säkerligen avsky det. Och frukta Allaah, Allaah är förvisso ofta återkommande (med medlidande och) är Barmhärtig."


(Koranen 49:12)

Enligt Ibn Katheer (rh) liknade Allaah al-Gheeba med att äta en död människas kött. Profeten (SAS) sade: "al-Gheeba": att tala om någon bakom hans rygg. (as-Syooti).

Och enligt Abu Hurayrah (raa): Profeten (saws) sade: "Vet ni vad al-Gheeba är? De sade: Allaah och hans profet vet bäst. Han (saws) sade: Att du nämner något om din bror som han ej tycker om."

Enligt Ibn Katheer (rh) i tafseer på ovan nämnda aayah enligt överenskommelse mellan lärda är al-Gheeba haraam och är tillåtet endast då det gör nytta som vid rättelse av något som man sagt fel och vid rådgivning.

Och al-Qurtubi säger:" Den allmänna åsikten är att det är en stor synd och man måste ångra sig och be Allaah om förlåtelse."

Satans sätt att locka människor i den här synden:

Det ni nämner om den här personen finns hos honom så det gör inget att prata om honom/henne. Två hadeether motsäger detta:

 

 1. al-Gheeba: Att nämna något om någon bakom hans rygg.
 2. Enligt Abu Hurayra (raa): Att profeten (saws) sade: "Vet ni vad al-Gheeba är? De sade:"Allaah och hans budbärare vet bäst." Han (saws) sade: "Att du nämner något om din broder som han tycker illa om. Det sades: "Om det jag sade om min bror finns hos honom?" Han (saws) sade: "Om det du säger om honom finns hos honom så har du baktalat honom och om det du nämnde inte finns hos honom så har du förtalat honom." Ex. Att säga om någon: Vad han äter mycket, Vad han sover mycket, osv.

En del säger: "Vi benämner personen för dennes nytta och förtjänst pga dennes okunskap." Andra säger: "Vi gör detta för den allmänna nyttans skull."

Svar till dessa:

 1. Ens gärning måste genomföras enligt sharee'ah. Det räcker inte med att ens niyyah (avsikt) är god. Ex. Muskhrikeen. Allaah Ta'aala sade: "Och de som tar andra till beskyddare bredvid honom (säger): Vi tjänar dem bara på det att de måtte föra oss närmare Allaah i ställning." [sura as-Zumar,4]. Detta förbjöd inte profeten (saws) och Sahaba (ra) att strida mot dem, trots deras goda niyyah.
 2. Om man menade ärligt med sin goda niyyah så skulle ens gärning och ens tillvägagångssätt också vara uppriktiga. Och detta blir fullständigt genom att tala direkt till personen i fråga med hikma (vishet) och god predikan. Om man inte ser någon förbättring hos personen trots att man rådgivit honom flera gånger bör man vända sig till någon annan som kan rådgiva. Det kan bero på att man inte lyckats med sitt sätt att rådgiva. Men be då den andra rådgivaren att hålla det hemligt som nämnts om personen i fråga. Det är viktigt att välja ut ett lämpligt tillvägagånssätt, vilket kan vara direkt eller indirekt. Märker man att den som utför synden är fast besluten att fortsätta synda, trots upprepade varningar och förmaningar, finns det inget att göra, utom att lämna honom i detta. Men man måste hålla tyst om hans synd och inte sprida ut det. Annars blir det fitnah så som det redan finns i det islamiska samhället, som t ex:

a) Att inte följa de bevis, vilka innehåller befallningar om att dölja varandras fel och synder.
b) Orsaka misstänksamhet och opålitlighet.
c) Muslimerna blir upptagna med att göra gheeba mot varandra, sprida förakt mellan sig och har inte tid med sådant som är viktigt och kommer i första hand, vilket vore bättre för dem och för ummahn (det islamiska samhället).
d) Uppmuntrande av den som gör fel eller syndar och är fast besluten att fortsätta med det. Att tala öppet om det.

 1. Muslimerna har ingen nytta av att det baktalas och att man sprider ut fel eller synd som någon har hållt hemligt.
 2. Förutom att man inte lyckas nå sitt mål med att baktala någon, kan det skapa hat hos den som är utsatt för gheeba mot den som utfört det.

Orsakerna till al-Gheeba och vad man kan göra för att undvika det:

 

 1. Vrede över någon kan göra att man gör gheeba. För att inte låta vreden styra detta bör man komma ihåg att Allaah säger: "Och skynda till förlåtelsen från er Herre och till al-djanna, vars värde är himlarna och jorden. (Det är) berett för de Gudsfruktiga. De, som ger ut i medgång och i motgång och de, som undertrycker vrede och förlåter människor. Och Allaah älskar dem som gör goda gärningar. " (Sura Aal-'Imraan, 134). Och profeten (saws) sade: "Den som undertrycker vrede medan han kan skrida till verket kallar Allaah på före skapelserna på Domedagen för att låta honom få välja bland Hoor el 'Een." (Saheeh Sunan Abi Dawood). Den som gör gheeba för att ge utlopp för sin ilska, håller varken tyst eller undertrycker sin vrede.
 2. Vid umgänge med vänner håller man tyst när de gör gheeba och talar inte om för dem att det är haraam eller ens avbryter deras tal pga rädsla för att de skall bli irriterade över en. Man medverkar istället i att göra gheeba och anser att det ingår i god vänskap. För att inte falla i detta skall man komma ihåg att profeten (saws) sagt: "Den som gör folk nöjda genom att göra Allaah arg, den ska Allaah låta folket förtrycka som straff." (En del av en hadeeth hos al-Tirmidhi, 2414)
 3. Att man vill visa sig bättre än någon annan genom att göra gheeba. Tex säga att den personen är okunnig. Botemedlet mot detta är att tro på att det som finns hos Allaah är gott och evigt och att det här livet inte ens är likvärdigt en insektsvinge hos Allaah. Den här tjänaren man gör gheeba om kanske är bättre hos Allaah är man själv. Som i hadeethen: "Kanhända har en människa ovårdat hår vilket gör att folket inte vill släppa in honom (pga av att de ser ner på honom), men om han svär på att något skall hända gör Allaah att det blir så (kan även betyda att om han ber om något besvarar Allaah hans bön).( Muslim, Ahmad).
 4. Skämt, roliga historier och komik. Kom istället ihåg profetens (saws) ord: "Ve den som i sitt tal ljuger för att få folket att skratta. Ve den som gör detta , ve den som gör detta." (at-Tirmidhi, Abi Dawood).
 5. Att tala ont om folk, t ex en person som är mycket omtyckt bland folk. Någon med elak tunga får höra talas om det och börjar tala ont om den omtyckta personen tills folk förlorar tycke för honom. Den som talar ont om andra bör komma ihåg att på Domedagen kommer den man talat ont om att vara ovanför en.
 6. Förnekande av något eller förklarande sig själv oskyldig. Man beskyller någon annan för att befria sig själv från anklagelsen, eller nämner någon annan som medskyldig genom att säga: Han gjorde detta och detta... Man har rätt att befria sig själv från en anklagelse, men det betyder inte att man har rätt att tala om andra.
 7. Att bli arg för Allaahs skull när man ser någon göra något som ej är tillåtet inom Islam. Man pratar med andra om detta, visar sin ilska över det och nämner syndarens namn. Vad som bör göras är att dölja personens namn och inte tala illa om honom öppet.
 8. Att när man tycker synd om någon pga dennes problem namnge denna person under samtal med andra. För att komma till rätta med detta bör man komma ihåg det Allaah säger: "Då kommer den som gör en atoms vikt av gott att se det, och den som gör en atoms vikt av ont kommer också att se det." [ Surah alzilzila, 7-8] Alltså, om man gör gheeba på det här sättet ger ens goda niyyah (avsikt) belöning, men gärningen i sig ger bestraffning.
 9. Att man har mycket tid över och man vet ej hur den skall fyllas. Därtill känner man sig uttråkad. Då håller man sig sysselsatt med att prata om andra, om deras fel och sådant de ej vill att man skall prata om. Lösningen till detta är att man bör ägna sin lediga tid till lydnad och tillbedjan av Allaah (SWT), söka kunskap om Islam och undervisa andra om Islam. Man bör komma ihåg vad profeten (saws) sade: "Adams sons två fötter kommer inte att röra sig från sin Herres närhet på Domedagen förrän han blir frågad om fem saker: om sitt liv/ hur han spenderade det, om sin ungdom/hur han tog hand om den, om sin rikedom/ hur han tjänade den/och var han spenderade den, och om det som han gjorde med den kunskap han fick". (Sahih sunan al-Tirmidhi.)
 10. För att närma sig de som har högre ställning i arbetslivet och själv komma sig upp talar man om sina medarbetare. Botemedlet mot detta är för muslimen att komma ihåg de ayaat och hadeether som talar om alrizq, att inget ont eller gott händer en om inte Allaah (SWT) vill och att tron på det förutbestämda är grunden till botemedlet. Kom ihåg hadeethen där profeten (saws) sade: "Den som gör folk nöjda genom att göra Allaah arg, den ska Allaah låta folket förtrycka som straff."(källan finns i punkt 2)
 11. Stolthet och att glömma bort sina egna fel. Lösningen är att komma ihåg sina fel, arbeta med att förbättra dem och skämmas för att peka på andras fel när man själv inte är felfri. Profeten (saws) sade: "Vore det inte så att ni syndade, skulle jag varit rädd för er del av något ännu större än det: "Stolthet, stolthet." (al-Bazzar, god bevisning, asnaad djayyid).

Det är haraam att lyssna på al-Gheeba

Bevisen för det är:

Al-Qur'aan:

"Örat och ögat och hjärtat - alla dessa skall förvisso kallas till räkenskap."


(Koranen 17:35)

 

"Och om Shaytaan skulle förmå dig till att glömma, sitt då icke tillsammans med de orättfärdiga människorna efter det att du minns."


(Koranen 6:68)

 

"Och när de hör onyttigt tal vänder de sig bort från det."


(Koranen 28:55)

Ahaadeeth:

"På Domedagen skall Allaah vända bort ansiktet från elden på den som försvarar sin broders ära." (al-Tirmidhi, hasan)

"Den som hjälper sin broder när det baktalas om honom, honom skall Allaah hjälpa i det här livet och i nästa liv efter döden." (Aldhia, finns i boken Sahiha, nr.1217)

Man kommer alltså att bli tillfrågad om man hört gheeba och såg och var med när det gjordes gheeba om någon inför Allaah (SWT). I bevisen ser man även att det är haraam att sitta med dem som gör gheeba. Det är en av de troendes egenskaper att de vänder sig bort när de hör gheeba och elakt tal. Om de här sakerna blir förstådda och hjärtat blir medvetet om dem, då skulle det inte finnas någon plats för onyttigt tal eller gheeba. Den som gör gheeba och den som lyssnar utan att sätta stopp för det bedöms lika. Beviset för det finns i en hadeeth där det är en som gör gheeba och en annan som lyssnar, utan att klaga. Profeten (saws) sade till dem båda: "De har ätit honom "; och han (saws) sade: "Vid Den som har min själ i sin hand, jag ser hans kött mellan era hörntänder." (Berättad från Riwaayatil-Diyaa' al-Maqdisi)

Du bör veta min bror i Islam att den som hör gheeba om sin broder måste försvara honom och stoppa den som gör gheeba. Genom ett gott omdöme ska man välja det sätt som är lämpligast och det man kan klara, ändra på det otillåtna enligt Islam så som profeten (saws) talade om för oss: "Den som ser något som inte är tillåtet ska ändra det med sin hand. Om han inte kan det, skall han ändra det med sin tunga. Och om han inte kan det, skall han ändra det i sitt hjärta, vilket är det som är av svagare imaan." (Saheeh Muslim).

Vi bör fundera över det Allaah (SWT) säger:

"Och när du ser dem som inlåter sig att fiffla med Våra Tecken, vänd du dig då bort från dem tills dess att de börjar med annat tal än det. Och om Shaytaan skulle förmå dig till att glömma, sitt då icke tillsammans med de orättfärdiga människorna efter det att du minns."


(Koranen 6:68)

Förtjänsten av att försvara en muslim vid gheeba är enligt haditheer från profeten (saws): "Den som försvarar sin broders ära vid gheeba, har sin rätt från Allaah att han inte ska hamna i elden."(Saheeh, Ahmad m fl)

"På Domedagen skall Allaah vända bort ansiktet från elden på den som försvarar sin broders ära." (se tidigare)

"Den som beskyddar en troende ifrån en munaafiq (hycklare), skall Allaah skicka en ängel till på Domedagen som skall beskydda hans kött från Jahannams (helvetets) eld. Och den som slänger ur sig något över en muslim för att vanära honom med det, honom fängslar Allaah på bron till Jahannam tills han lämnar det han sa." (Saheeh, Sunan Abi Dawood).

Man kan känna lukten från dem som gör gheeba mot de troende enligt profeten (saws) i en hadeeth där Jaabir (raa) sade: "Vi var hos profeten (saws) då vi passerade en dålig lukt, då sade profeten (saws): "Vet ni vad det här är för slags lukt? Det är lukten från dem som gör gheeba mot de troende." (Ahmad, Al-Bukhaari, hadeethen är hasan).

Den som gör gheeba blir bestraffad redan i graven. Abu Bakr (raa) sade: "Profeten (saws) gick mellan mig och en annan man. När vi kom fram till två gravplatser sade han (saws): "De som ligger i de här två gravarna lider av bestraffning. Ge mig därför en palmkvist.Abu Bakr (ra) sade: "Jag och min vän skyndade oss och jag hämtade en palmkvist åt honom. Han (saws) delade den i två delar, sedan lade han ena delen på den här graven och den andra delen på den andra graven. Sedan sade han: " det kanske lättar på deras lidande så länge som de (delarna) är fuktiga; de bestraffas inte för någon stor synd: al-gheeba och urin (att han inte tvättat sig ordentligt efter uträttande av sitt behov)". (Ahmad mfl, och finns bla i Saheeh altarghib, nr 152).

Det är den med svag personlighet och feghet som gör gheeba. Han vågar inte stå framför personen ifråga och tala öga mot öga om dennes fel eller synder. Varför har inte någon av oss modet att möta personen ifråga och ge råd direkt till honom och tala om för honom personligen vad han gör för fel enligt Islam och visa det rätta. På det viset skulle man få belöning och tacksamhet, då man påbjuder det goda och förbjuder det onda och förverkligar i sig själv, genom att ha följt det Allaah (SWT) säger:

"Och vem är bättre i tal än den som inbjuder (människor) till Allaah och gör rättfärdiga gärningar och säger: Jag är förvisso bland dem som underkastar sig?"


(Koranen 41:33)

Syndaren skulle även märka sin synd och otillräcklighet i sin ibaadah (dyrkan). Om du däremot skulle talat bakom ryggen på honom, skulle du varit syndaren hos Allaah och ätit av din broders kött. Om dina ord skulle föras vidare till den du baktalat, skulle du varit i den svagaste ställning och pinsamhet. Du kanske t o m skulle ljuga för honom och förneka det du sagt om honom.

Den som gör gheeba har svag imaan. Profeten (saws) sade: "Ingen av er är troende förrän han tycker om för sin bror det han tycker om åt sig själv." (Saheeh Al-Bukhaari, Saheeh Muslim). Om man inte tycker om att någon baktalar en, hur kan man då tycka om att baktala sin bror? Det finns alltså ett samband mellan att låta bli att göra gheeba och imaan. Den som tycker om för sin broder det han tycker om åt sig själv, hans hjärta har blivit väglett och vägen till imaan har blivit lättare. Därför bör man gå till den som syndat eller felat och tömma det man har i sitt hjärta. Gärningen skall göras för Allaahs skull, med ett gott omdöme. Man bör visa för sin broder att man tillrättavisar eller råder honom eftersom man tycker om för honom det man tycker om åt sig själv. Varje gång han gör fel gå alltid tillbaka till honom och påbjud det goda och förbjud det onda. På det viset kommer du att tillhöra den bästa ummahn, upprest för mänsklighetens bästa. Se vad Allaah (SWT) säger:

 

"Ni är det bästa folket, uppresta för mänsklighetens bästa, ni påbjuder det goda och förbjuder det onda och tror på Allaah."


(Koranen 3:110)

När det är tillåtet med gheeba

 

 1. Orättvis behandling - att tala om för en domare eller den styrande att man är orättvist behandlad av någon. Beviset är hadeethen från 'Aa'ishah(raa) som sa:" Hind, Abi Sufiyans fru sa till profeten (saws): Abu Sufyan är snål och ger inte mig det jag behöver eller det min son behöver, om inte jag tar det utan hans vetskap. Han (saws) sade: Ta det du och din son behöver i godo." (Muslim 1714, Al-Bukhaari 7189). Sedan har vi hadeethen från Abu Hurayrah (raa); Han sade: En man sa: O Allaahs profet! Jag har en granne som gör mig illa. Han (saws) sa: Ge dig iväg och ta ut dina tillhörigheter på vägen. Han gav sig iväg och tog ut sina tillhörigheter. Då samlades folk runtomkring honom och sade Vad är det med dig? Han sade: Jag har en granne som gör mig illa, som jag nämnde för profeten (saws), som sade: Ge dig iväg och ta ut dina tillhörigheter på vägen. Då började de säga: O Allaah förbanna honom, O Allaah skämm ut honom, förödmjuka honom. Så det nådde honom, då kom han och sade: Gå tillbaka till ditt hem, för i Allaahs namn så skall jag inte göra dig illa. (Al-Bukhaari i al-Aadaab al-Mufrad nr.124, mfl.)
 2. När man frågar om råd - beviset finns i föregående hadeeth om Abu Hurayrah.
 3. När man behöver hjälp med något som är haraam eller för att hjälpa en muslim med ett problem. Beviset är hadeethen om Hind, som nämndes tidigare.
 4. När man ska varna och rådge muslimer angående de som gör onda handlingar och de som gör muslimer illa. Det gäller även de som berättar eller vittnar om något. Enligt hadeethen om Zeyd bin Arqaam (raa):" Han sade: Vi gav oss ut på resa med profeten (saws) då människorna drabbades av misär. Då sade 'Abdullah bin Obii till sina vänner. Ge inte till de som är hos profeten (saws) det de behöver förrän de lämnar honom och går åt olika håll. Och han sade: Tills vi återkommer till Madina,då skall den mest ärofulla köra ut den mest skamlösa ifrån den(Madina). Jag gick till profeten (saws) och berättade detta för honom. Han (saws) sände då efter 'Abdullah bin Obii och frågade honom. Han svor att han inte hade gjort detta och sa: Zeyd ljög för profeten (saws): Han sade: Det kändes svårt det de sade, tills Allaah uppenbarade om mitt sanningssägande: "När hycklarna kommer till dig..." Han sade: Därefter skickade profeten (saws) efter dem för att förlåta dem, men de ville inte komma".(Albukhari 4903,mfl) Imam al-Shawkani sade angående detta: Att påvisa lögnarnas lögn är en del av de största plikterna vad gäller att ge naseehah (råd) för Allaah, Hans profet och alla muslimer. Om Asharid (raa), han sade: Profeten (saws) sade:"Den som har förmågan att utöva sin religion(islam), men skjuter upp det, honom är det tillåtet att säga till (t ex du gör något ont) och domaren (i domstol) får straffa honom (t ex fängelsestraff tills han gör det som är rätt)". (Sahih Sunan Abi Dawood, 3086, förklaring av hadithen enligt Almunaawi i Faydh Alqadiir).
 5. När man ber om råd gällande giftermål eller deltagande av det mm. Detta kommer från det profeten (saws) sade till Fatima bint Qais när hon bad om råd då Mu'aawiya och Abi-l-Jahm ville gifta sig med henne: "Vad gäller Abu Jahm, så har han inte tagit bort sin käpp från sin axel; och vad gäller Mu'aawiya, så är han fattig, utan någon förmögenhet." (Muslim, 1480, mfl.) Och i en annan hadith: "En muslim har rätt att kräva sex saker av en annan muslim. Det sades: Vilka är dem? Han (saws) sade: Om du möter honom, hälsa på honom; om han bjuder dig på mat, acceptera; om han ber dig om råd, ge honom råd; ....."(Muslim, 2126, m fl).
 6. Att tala om den som syndar öppet om dennes synd eller den som gör bida'h om dennes bida'h och man får inte nämna något annat hos den person förutom det som tidigare nämnts. Om Aisha (ra) sade: Profeten (saws) sade:" Jag tror inte att den och den vet något om vår religion ".(Albukhari, 6067) Angående detta sade Alleith:det var två män ifrån hycklarna.
 7. Att nämna någon med en särskild benämning för att han skall kännas igen, t ex den blinde. Inte på ett förolämpande sätt och kan man använda någon annan benämning är det bättre. Om Asiir bin Jaabir, som sade att invånarna i Alkawfa bad Omar (ra) komma till dem och bland dem fanns det en man med öknamnet Owayis, då sade Omar (ra): Finns här någon som kommer ifrån stammen Alqurnayin? Då kom den här mannen fram. Omar (ra) sade: Profeten (saws) sade:" Det kommer att komma en man till er ifrån Yeman som kallas för Owayis och han har ingen i Yeman förutom sin mor. Han hade en hudsjukdom (där hela kroppen är vit). När han bad Allaah om att bli frisk och Allaah besvarade och han blev frisk ifrån den, förutom en fläck stor som ett mynt. Och den av er som möter honom be då honom om att han skall be Allaah förlåta er era synder."(Muslim,2542) Imaam Alshawkaani (rh) sade:" Och jag sade: Om den som har ett smeknamn och känns endast igen vid det och inte vid något annat namn? Då sade jag: Om det går så långt och ens sökande når detta resultat, då är inte smeknamnet något smeknamn, utan det är namnet som personen känns igen vid, om han inte känns igen vid något annat namn överhuvudtaget."

Ashhadu an la ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileik.
Det som är riktigt i översättningen är ifrån Allaah och det som är fel beror på mina brister.