Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Jesus i Koranen

Översättning till svenska: Aisha & Aisar
Källa: www.saaid.net

Den islamiska synen på Jesus ligger långt ifrån de andra religionerna. Judarna, som förnekade Jesus som en Profet från Gud, kallade honom för en bedragare. De kristna å andra sidan ansåg honom vara Guds son och dyrkade honom som detta. Islam anser Jesus vara en av de främsta Profeterna från Gud och respekterar honom lika mycket som Ibrahim (Abraham), Moses, och Mohammed. (Frid vare med dem) Detta stämmer väl överens med den islamiska synen på Guds enhet, på den gudomliga vägledningens enhet, och i en kompletterande roll, även på det uppdrag som kom att falla på Guds sändebud.

Den centrala delen av islam - den villiga underkastelsen under Guds vilja - uppenbarades för Adam, som förmedlade det vidare till sina barn. Alla efterföljande uppenbarelser som mottogs av Noah, Ibrahim, Moses, Jesus och slutligen Mohammed (Frid vare med dem) hade samma budskap, omsorgsfullt utformade för att fastställa förhållandet mellan människa och Gud, människa och människa och människa och föreskrifter. Därför ser islam de motsägelser som finns i de uppenbarade religionerna som något skapat och infört av människohand. Jesus framträdande plats i dessa tre stora religionerna - judendomen, kristendomen och islam - ska därför inte ses som ett undantag.

Trots att Koranen inte presenterar en detaljerad livsberättelse om Jesus, upplyser den om de viktiga aspekterna av hans födsel, hans uppdrag och hans uppstigning till himmelen och fördömer kristendomens trossatser angående honom. Koranens betraktelse över Jesus börjar med hans mor, Marias, befruktelse. Marias mor var gift med Imran och avlade ett löfte om att tillägna sin dotter åt gudsdyrkan i templet. När Maria blev en kvinna, så uppenbarade sig den heliga anden (Ärkeängeln Gabriel) för henne i form av en man, med nyheterna om en son. I Koranen kan vi läsa följande dialog mellan Maria och ängeln:

Och änglarna sade: "Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett or från Honom (varigenom du skall föda den) vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i (Guds) närhet. Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga." Maria sade: "Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?" (Ängeln sade): "Så (skall det bli); Gud skapar vad Han vill. Om Han vill att något skall vara, säger Han endast till det: 'Var!' - och det är."

(Koranen 3:45-47)

I ett kapitel (Surah) som heter "Maryam" (Maria), berättar Koranen för oss om hur Maria födde sin son, och hur anklagades när hon hade med sig barnet hem:

I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: "Maria, du har gjort något oerhört! Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!" Då pekade hon på barnet. (Men de svarade): "Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn (som ligger) i sin linda?" (Då talade) han (till dem): Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet. Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga och att älska min moder och visa henne aktning - och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. (Guds) fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag jag skal uppväckas från de döda."

(Koranen 19:29-33)

I samma kapitel, efterföljande det ovanstående citatet, försäkrar Gud Mohammed (Guds frid och välsignelser över honom) och genom honom hela världen, att det som berättats här ovan är SANNINGEN om Jesus (Guds frid och välsignelser över honom), fastän de kristna inte vill inse detta. Jesus är INTE Guds son: Han var självfallet bara Marias son. Versen fortsätter:

"Detta är med sanna ord Jesus, Marias son, om vars (natur) de tvistar. (Guds majestät) förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet. När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: Var!, Och de är."

(Koranen 19:34-35)

Efter detta starka uttalande om Jesus natur, hänvisade Gud Mohammed (Guds frid och välsignelser över honom) till att kalla de kristna till dyrkan av den ende Guden:

"Och (Jesus själv sade), Gud är min Herre och er Herre, Honom skall ni dyrka. Detta är en rak väg".

(Koranen 19:36)

Avvisandet av blotta tanken på att Gud skulle ha en son är återskrivet senare i samma kapitel med ännu starkare ord:

"Och de säger: Den Nåderike har (avlat) en son. Ni har yttrat något oerhört. Något som skulle kunna spränga himlarna i stycken och få jorden att rämna och bergen att störta i djupet Att människor går så långt att de tilldelar den Nåderike en son! Föreställningen att den Nåderike har (avlat) en son är inte förenlig med Hans gudomliga majestät! Ingen av de varelser (som befolkar) himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som Hans tjänare"

(Koranen 19:88-93)

Koranen erkände det faktum Jesus inte hade någon mänsklig far, men detta faktum gör honom inte till Guds son, eller självaste Gud. Om vi skulle gå efter detta kriterium, så skulle Adam var mer berättigad till att vara Guds son, eftersom han varken hade mor eller far. Koranen drar uppmärksamheten till den mirakulösa skapelsen båda dessa i följande texter;

" Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: Var! och han är."

(Koranen 3:59)

Koranen förnekar den så kallade treenigheten med Gud fadern, Gud sonen och Gud den heliga anden - lika starkt som den förnekar idén om att Jesus är Guds son. Detta p.g.a. att GUD ÄR EN. Tre kan inte bli en. Koranen adresserar de kristna i följande verser från suran kallad "An-Nisaa" (Kvinnor)

"Efterföljare av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i (utövningen av) er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av hans (ande). Tro därför på Gud och Hans sändebud och säg inte: "(Gud är) tre." Upphör för ert eget bästa! Gud är den ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från (tanken) att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt som himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver ytterligare skyddare utöver Gud. Kristus har inte hållit sig för god att vara Guds tjänare, inte heller änglarna som har sin plats i Hans närhet. (På den yttersta dagen) skall Han inför Sig samla dem vars högmod hindrade dem att tjäna Gud. Då skall Han ge dem som hade tron och levde rättskaffens deras fulla lön och i Sin nåd ge dem mer, men de högmodiga skall Han låta utstå ett plågsamt straff och de skall varken finna beskyddelse eller hjälpare vid sidan av Gud."

(Koranen 4:171-173)

Förnekandet av Jesu gudomlighet (och Marias gudomlighet också för den delen) är presenterat i Koranen som en dialog mellan den Allsmäktige och Jesus på Domedagen. Alla sändebud och deras folk kommer då att samlas framför Gud och Han kommer att fråga sändebuden hur de blev mottagna av sina folk och vad de sa till dem. Bland de som kommer att bli tillfrågade finns Jesus:

"Och Gud sade: Jesus, son av Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud? (Jesus) skall svara: " Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte har rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta: Du känner allt som är dolt för människor."

(Koranen 5-116)

När det nu är fastställt att Koranen förnekar treenigheten och sonen i form av Jesus, Vad var då, enligt Koranen, Jesu riktiga uppdrag? Svaret på detta är att Jesus var en länk i den långa kedja av Profeter och sändebud som var sända av Gud till olika slags folkslag när de behövde vägledning eller när de avvek från Moses och andra sändebuds läror. Trots att han mirakulöst blev stödd av många mirakel som bevisade att han var ett sändebud från Gud, så avvisade majoriteten av judarna hans profetskap.

I en annan koranvers bekräftar Jesus Torans giltighet som den uppenbarade skrift som gavs åt Moses och han gav också det glada budskapet om att ett sista sändebud skulle komma efter honom:

Och (minns) Jesus, Marias son, som sade: "Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad."

(Koranen 61:6)

Uppmärksamma att " Den prisade" är en översättning av "Ahmad" - Profeten Muhammeds namn. En noga studie av Nya Testamentet visar att Jesus hänvisar till samma profet i Johannesevangeliet 14:16-17: "Jag skall be Fadern, och Han skall ge er en annan hjälpare (Profeten Mohammed), som skall vara hos er för alltid: sanningens ande."

Den vanliga förklarningen till denna profetia är att det med "hjälpare" menas den heliga anden, men denna förklarelse kan uteslutas med hjälp av en annan vers i Johannesevangeliet: "Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er."

Denne vägledares karaktäristika är, som kan härledas ur denna profetia, den att han för alltid kommer att stanna hos de troende, att han kommer att lovprisa Jesus; och att han kommer att tala det han hör från Gud. Alla fyra karaktäristika passar in på Profeten Muhammed. Han kom sex årtionden efter Jesus. Han kom med ett allsidigt och ett evigt budskap, som fullföljde profetian om vägledaren som skulle komma att stanna hos de trogna för alltid. Han lovprisade Jesus som den stora Profeten. Koranens tillskriver Jesus mirakel som varken nämns i Bibelns Gamla eller Nya Testamente, lika väl som specifika verser i Koranen visar hur Profeten Muhammad avvisades av judar och kristna p.g.a. fördomar och missförstånd snarare än av kunskaper som kom ifrån Bibeln.

Det är ett historiskt faktum att det inte är många som följer "den raka väg" som människorna blev kallade till av Jesus. Han följdes endast av några få lärjungar som var inspirerade av Gud att stötta honom. De icke troende sammansvor sig emot honom - som de gjorde mot Muhammed sex årtionden senare - för att döda Jesus. Men Gud hade bättre planer för honom och hans efterföljare, som Koranen berättar för oss:

"När Jesus märkte deras ovillighet att tro (på honom) sade han: " Vem vill hjälpa mig (att kalla människorna) till Guds väg?" De vitklädda sade: " Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud: vittna du att vi har underkastat oss Hans vilja! Herre! Vi tror på det som Du har uppenbarat oss och vi vill följa sändebudet; räkna oss därför bland sanningens vittnen. Och de (som inte ville tro) smidde onda planer (mot Jesus), men (även) Gud smed planer - ingen smider planer bättre än Gud. Och Gud sade: " Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och jag skall upphöja dig till Min (härlighet) och Jag skall rena dig från (de beskyllningar som) förnekarna av sanningen (riktade mot dig). Och Jag skall sätta dem som följer dig högt över dem som förnekar (dig) ända till uppståndelsens dag; då skall ni alla vända tillbaka till Mig och Jag skall döma mellan er i allt det som ni var oense om."

(Koranen 3:52-55)

Som den ovanstående versen visar togs Jesus och blev upphöjd till himlen. Han blev inte korsfäst. Det var mycket riktigt deras plan, de som var mot Jesus, att låta honom sitta på korset tills han dog, men Gud räddade honom och någon annan blev korsfäst i hans ställe:

"och (Vi straffade dem) för deras förnekelse och de oerhörda, kränkande lögner som de yttrade om Maria, och för deras ord: "Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son (som påstod sig vara) Guds sändebud!" Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen (verklig) kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej Gud upphöjde honom till Sin (härlighet); Gud är allsmäktig, vis. Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns ingen som inte före sin död tror på honom (som Guds profet) och han skall vittna mot dem på uppståndelsens dag."

(Koranen 4:156-159)

Koranen förklarar inte vem personen var som korsfästes istället för Jesus, inte heller den tänkta tidpunkten för Jesu ankomst. Men uttolkare av Koranen har alltid menat att denna sista vers säger att Jesus kommer att tro på honom innan han dör. Denna tolkning finner stöd i autentiska uttalanden (Hadith) av Profeten Muhammed (Guds frid och välsignelser över honom och över alla Guds sändebud).

Ladda hem artikeln:
"Jesus i Koranen" [worddokument]
"Jesus i Koranen" [RTF]
"Jesus i Koranen" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa