Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Svar på sju frågor om Islam

Översättning till svenska: Aisha & Aisar
Källa: www.thetruereligion.org

1. Vad är Islam?
Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" och "överlämnande av din vilja åt Gud Den Allsmäktige". Ordet har samma rötter som det arabiska ordet "salam", vilket betyder fred. Till skillnad från ord som används för att beteckna andra religioner, som buddhism, hinduism och kristendom, så är namnet islam både uppenbarat av Gud samt bär på en djup andlig mening, nämligen den att endast genom att överlämna sin vilja åt Gud Den Allsmäktige kan man få sann frid både i detta liv och i livet efter detta. Islam lär att alla religioner från begynnelsen hade samma budskap - vilken var att överge hela hjärtat åt Guds vilja och att dyrka Honom och Honom enbart. P.g.a. detta så är islam ingen ny religion utan samma Absoluta Sanning som Gud uppenbarade för alla profeter, inklusive Noak, Abraham, Moses och Jesus.

2. Vilka är muslimer?
Väldigt ofta hör man det arabiska ordet "Allah" användas i samband med islam. Ordet "Allah" är helt enkelt det arabiska ordet för Gud Den Allsmäktige, och samma ord används även av arabisktalande kristna och judar. Om någon skulle ta upp en arabisk översättning av Bibeln, skulle man se ordet "Allah" användas på samma sätt som ordet "Gud" används i den svenska översättningen. Det arabiska ordet för Gud Den Allsmäktige, "Allah", är ganska likt ordet för Gud i andra liknande språk - t.ex. är det hebreiska ordet för Gud "Elah". Av olika anledningar tror en del icke-muslimer av misstag att muslimer dyrkar en annan Gud än judar och kristna men detta är absolut inte fallet eftersom islams sanna monoteism kallar människor att dyrka Noaks, Abrahams, Moses, Jesus och alla de andra profeternas Gud. Men även om judar, kristna och muslimer dyrkar samma Gud - eftersom det bara finns en Gud - skiljer sig deras koncept omkring Honom på ett markant sätt.

4. Vem är Muhammad?
Den sista och slutgiltiga profet som Gud sände ner till mänskligheten var Profeten Muhammed. Muhammed förklarade, tolkade och levde efter islams läror. Profeten Muhammed är den största av alla profeter av många anledningar, men huvudsakligen p.g.a. att resultatet av hans uppdrag har lett fler människor till den rena tron på en Gud än någon annan profet. Trots att andra religiösa samhällen påstår sig tro på en Gud, har deras tro med tiden blivit korrupt och de har satt sina profeter och helgon som medlare mellan dem och Gud Den Allsmäktige . I några religioner tror de att deras profeter är andra uttryck för Gud, att de är "Guds kropp" eller " Guds son". Alla dessa felaktiga idéer leder till att skapelsen blir dyrkad istället för Skaparen, vilket bidrar till idoldyrkan och tron på att man kan närma sig Allsmäktige genom medlare i form av människor. I försök att skydda mot dessa falskheter, brukade Profeten Muhammed alltid påpeka att han var bara en människa med uppgiften att predika Guds budskap. Han lärde muslimer att kalla honom för "Guds sändebud och Hans slav". För muslimer är Muhammed det ideala exemplet för alla människor - han var en exemplarisk profet, statsman, militär ledare, härskare, lärare, granne, man, pappa och vän. Till skillnad från andra profeter och sändebud, levde Profeten Muhammed i historiens fulla ljus. Muslimer behöver inte ha "tron" på att han existerade och att hans läror är bibehållna - de vet att det är ett faktum. Även när hans efterföljare bara var några få dussin, informerade Allsmäktige Gud Muhammed om att han hade blivit sänd som en nåd till hela mänskligheten. Eftersom människorna hade förvrängt eller glömt Guds budskap, tog Gud på sig ansvaret att skydda uppenbarelsen som kom till Muhammed då Han lovade att inte skicka något mer sändebud efter honom. Eftersom alla Guds sändebud hade predikat islams budskap - underkastelse under Guds vilja och dyrkan utav endast Gud - är faktiskt Mohammed islams sista profet och inte den första.

5. Vad är lärorna av Islam?
Grunden för den islamiska tron är tron på Guds enhet. Detta betyder att man tror på att det bara finns en Skapare och En som håller upp allt i universum, och att inget förutom Honom är gudomligt eller värt att dyrka. Att verkligen tro på Guds enhet betyder mycket mer än att bara tro på att det bara finns "en Gud" - i motsatt till två, tre eller fyra. Det finns flera religioner som påstår sig tro på "en Gud" och de tror också att det bara finns en Skapare och en Uppehållare av universum. Islam insisterar inte bara på detta, utan avvisar också användandet av sådana ord som "Herre" och "Räddare" för någon annan än Gud Den Allsmäktige. Islam avvisar också användandet av alla medlare mellan Gud och människan, och insisterar på att människor ber direkt till Gud och tillägnar endast Honom all dyrkan. Muslimer tror att Gud Den Allsmäktige är barmhärtig, kärleksfull och nåderik. Själva kärnan av falskhet är att antyda att Gud inte kan ta hand om och förlåta Sin skapelse direkt. Genom att förstora upp bördan av synd, genom att antyda att Gud inte kan förlåta dig direkt, söker falska religioner få människor till att tvivla på Guds barmhärtighet. När de är övertygade om att de inte kan vända sig direkt till Gud, kan människor bli vilseledda till att vända sig till falska gudar för att be om hjälp. Dessa "falska gudar" kan visa sig i olika skepnader, som t ex änglar, helgon, eller någon som är trodd att vara "Guds Son" eller "Gud förkroppsligad".

I nästan alla fall där människor dyrkar, ber eller söker hjälp från falska gudar, anses inte dessa vara, eller kallas inte dessa "Gud". Man påstår sig tro på en Allsmäktig Gud, men säger sig samtidigt be och dyrka andra bredvid Gud enbart för att komma Honom närmare. I islam är det en klar skillnad mellan Skaparen och skapelsen. Det finns inga otydligheter i Gud - ingenting skapat är värt att dyrkas och enbart Skaparen är värd att bli dyrkad. Några religioner tror falskt att Gud har blivit en del av Sin skapelse, och detta har lett människor att tro att de kan dyrka något skapat för att nå sin Skapare. Muslimer tror, att fastän Gud är unik och omöjlig att helt och fullt förstå, så har Han varken "son", partner eller hjälpare. Enlig den muslimska tron, så har Gud Den Allsmäktige inte avlat och inte heller är han avlad - vare sig bokstavligt talat, allegoriskt, metaforiskt, fysiskt eller metafysiskt- Han är absolut Unik och Evig. Han har kontroll över allt och är perfekt kapabel till att ge Sin oändliga nåd och förlåtelse till vem som helst Han väljer. Det är därför Han kallas för Den Mäktige och Den Mest Barmhärtige. Gud Den Allsmäktige har skapat universum för människan, och med detta vill Han det bästa för alla människor. Muslimer ser allt i universum som ett tecken på skapelsen och godheten som kommer från Gud Den Allsmäktige. Tron på Guds enhet är inte enbart ett metaforiskt koncept. Det är en dynamisk tro som påverkar ens syn på mänskligheten, samhället och alla aspekter av livet. Som en logisk följd till den islamska tron på Guds enhet följer tron på mänsklighetens enhet.

6. Vad är Koranen?
Det är den sista uppenbarelsen av Gud Den Allsmäktiges vilja till hela mänskligheten, vilken framfördes av Ängeln Gabriel på arabiska till Profeten Muhammed i ljud, ord och meningar. Den vidareberättades till Profetens följeslagare, de memoriserade den ordagrant, och sedan dess har den blivit publicerad och ideligen reciterad av dem och av deras efterföljare fram till idag. Lite kort är Koranen vägledning från Gud par excellence. Milliontals människor memoriserar och lär sig fortfarande Koranen. Koranens språk, arabiskan, är fortfarande ett levande språk för milliontals människor, så till skillnad från andra religioners skrifter så läses Koranen fortfarande på sitt originalspråk av milliontals oberäkneliga människor. Koranen är ett levande mirakel på det arabiska språket; och är känd för att vara oefterhärmlig i sin stil, form och spirituella inverkan. Guds sista uppenbarelse till mänskligheten, Koranen, uppenbarades för Profeten Muhammed över en period på 23 år. Koranen, i kontrast till många andra religiösa böcker, sades redan från början vara Guds ord av dem som trodde på den. Det var inte någonting som bestämdes av någon religiös styrelse många år efter den skrivits. Koranen reciterades också för allmänheten framför både muslimer och ickemuslimer under Profeten Muhammeds liv.

Hela Koranen skrevs ner under Profetens liv, och ett flertal av Profetens följeslagare memoriserade den ordagrant i sin helhet, så som den hade uppenbarats. Så till skillnad från andra skrifter så var Koranen alltid i händerna på de sanna troende, den sades redan från början vara Guds ord och tack vare att den memoriserades av så många, är den perfekt bevarad. När det gäller Koranens läror, så är den en universell skrift och den är adresserad till hela mänskligheten och inte till en speciell stam eller "ett utvalt folk". Budskapet som den kommer med är inget nytt utan det är samma budskap som kom från alla profeter - underkastelse inför Gud Den Allsmäktige och dyrkan av endast Honom. Uppenbarelsen från Gud i Koranen fokuserar på att lära människan betydelsen av att tro på Guds enhet och att koncentrera sina liv på vägledningen som Han sänt. Dessutom innehåller Koranen berättelser om de tidigare profeterna, som t.ex Abraham, Noak, Moses och Jesus; liksom många befallningar och förbud från Gud. I moderna tider när så många människor har fastnat i tvivel, andlig förtvivlan och "politisk korrekthet", så erbjuder Koranens läror lösningen på tomheten i våra liv och det tumult som har drabbat världen idag

7. Hur ser Muslimer på människans natur, meningen med livet och livet efter detta?
I den heliga Koranen, lär Gud människan att vi är skapta för att dyrka Honom, och att grunden till sann dyrkan är gudsmedvetande. Eftersom islams läror omfattar alla aspekter av liv och moral, uppmanas gudsmedvetandet i alla mänskliga angelägenheter. Islam gör det klart att alla mänskliga gärningar är dyrkan om de görs enbart för Gud och i överensstämmelse med Hans Gudomliga Lag. Därför är dyrkan i islam inte begränsad till religiösa ritualer. Islams läror fungerar som en nåd och en helande kraft för den mänskliga själen, och egenskaper som ödmjukhet, ärlighet, tålmodighet och välgörenhet är starkt uppmuntrade. Dessutom så fördömer islam högfärdighet och självömkan, eftersom Gud Den Allsmäktige är den ende som dömer människans gärningar. Den islamiska synen på människans natur är också realistisk och välbalanserad.

Människan anses inte vara syndig av naturen, utan ses som likvärdigt kapabel till både gott och ont. Islam lär också att tro och gärningar går hand i hand. Gud har gett människan en fri vilja, och graden av ens tro bestäms av ens gärningar och handlingar. Men människan har också blivit skapad svag och syndar ofta. Detta är mänsklighetens natur så som den skapats av Gud och Hans visdom, och den har inte blivit "korrupt" genom arv och den är inte i behov av att bytas ut. Därför är vägen till ånger alltid öppen för människan, och Gud Den Allsmäktige älskar den ångerfulle syndaren mer än den som inte syndar alls. Den sanna balansen av ett islamiskt liv är att ha en sund rädsla för Gud samt en uppriktig tro på Hans ofantliga barmhärtighet. Ett liv utan rädsla för Gud leder till synd och olydnad, medan tron på att vi har syndat så mycket att Gud inte kommer att förlåta oss leder till förtvivlan. I skenet av detta, lär islam oss att: endast de som gått vilse tvivlar på sin Herres barmhärtighet. Dessutom innehåller den heliga Koranen, som uppenbarades för Profeten Muhammed, mycket om livet efter detta och om Domedagen. Därför tror muslimer att alla människor slutligen kommer att bli dömda av Gud för den tro de hade och de gärningar de utförde i jordelivet. Gud Den Allsmäktige kommer att vara både barmhärtig och rättvis när Han dömer mänskligheten, och människor kommer endast att bli dömda för vad de var kapabla till. Det räcker att säga att islam lär oss att livet är ett test och att alla människor kommer att bli ansvariga inför Gud. En sann tro på livet efter detta är en nyckel som leder till ett välbalanserat liv och god moral. Annars blir livet i sig självt sett som ett slut vilket leder till att människan blir mer egoistisk, mattrealistisk och omoralisk.

Ladda hem artikeln:
"Svar på sju frågor om Islam" [worddokument]
"Svar på sju frågor om Islam" [RTF]
"Svar på sju frågor om Islam" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa