Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islam och familjen

Del 1

Islam fäster stor vikt vid familjen, den är en institution lika gammal som människans historia, Utifrån familjen har människorasen utvecklats och inte tvärtom. Äktenskapet, säger koranen, bör genomlysas av lugn, kärlek och barmhärtighet, koranen talar också om äktenskapet som " profeternas väg " och profeten Muhammad (saw) har sagt:

[ Äktenskapet är en del av min sunna ( väg ), den som avviker från min väg är inte en av oss ].

Äktenskapet
Äktenskapet är en förpliktelse mot livet som sådant och mot samhället, det är en förpliktelse som de äkta makarna uppfyller både mot varandra och mot gud, det är en typ av förpliktelse i vilken de finner ömsesidig tillfredsställelse och självförverkligande, kärlek och frid, barmhärtighet och lugn tröst och hopp, allt detta beror på att äktenskapet i islam betraktas som en rättfärdig och medveten handling. Sexuell behärskning kan vara en moralisk seger, fortplantning en social nödvändighet och sund hälsa ett tillfredsställande sinnestillstånd.

Islam tolererar inga för - eller utom äktenskapliga förbindelser, mannen och kvinnan kan träffas i sällskap med andra muslimer eller i familjen och diskutera och lära känna andra, detta kan pågå så länge parterna önskar, dvs tills de anser att de kan ingå äktenskapet eller tills de inser att de inte alls passar ihop. Det är mycket viktigt att de tar god tid på sig och att de anstränger sig för att ta reda på varandras åsikter, läggning och temperament, för att kunna bestämma om de passar att leva tillsammans. På så vis markerar islam att äktenskapet inte skall baseras på fysisk attraktion som är ju övergående utan på en likartad livsinställning och likartade sinnelag, det är när de båda parterna har samma åsikter i livsavgörande frågor som äktenskapet har största chansen att bli lyckligt. Koranen säger:

"Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland er själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänker efter. "

(Koranen 30:21)

Även vid äktenskapliga livets mest prövande tillfällen påminner koranen de bägge parterna om guds lag, uppmanar dem att vara goda och kärleksfulla mot varandra och att framför allt vara trofasta mot gud. Det bör noteras att de islamiska stadgarna för äktenskapet gäller både män och kvinnor, om t ex celibat inte rekommenderas för män, så rekommenderas det inte heller för kvinnor, detta är ett erkännande av det faktum att även kvinnornas behov är legitima och måste tas i beaktande, i själva verket betraktar islam äktenskapet som samma normala naturliga livsform för kvinnor som det är för män.

Det kan t o m vara viktigare för kvinnor, eftersom det bl a tillförsäkrar dem en reell trygghet i ekonomiskt avseende. Hustrun är ensam ägare till allt som hennes man givit henne i giftermålsgåva samt till allt som hon förvärvat före och efter giftermålet, det förekommer ingen ovillkorlig egendomsgemenskap mellan man och hustru, dessutom är det mannen som är skyldig att ansvara för familjens uppehälle och ekonomiska trygghet. Han måste även erbjuda kvinnan den typ av hjälp och betjäning som hon var van vid före giftermålet och enligt vissa teologer är hon inte juridiskt skyldig att utföra något arbete i hemmet, fastän hon kan göra detta och vanligtvis också gör det av en eller annan anledning, ex samarbetsvilja, ekonomisk hänsyn osv.

Äktenskapskontrakt
Äktenskapet är påbjudet av gud och därför heligt, men det är samtidigt en social institution som ingås med hjälp av ett kontrakt. Islam har föreskrivit vissa åtgärder för att göra de äktenskapliga banden så varaktiga som möjligt, när två muslimer ingår ett äktenskapligt förbund, måste det finnas ett klart syfte att göra förbindelsen varaktig och fri från tidsbundna och tillfälliga avsikter. Proväktenskap, tidsbestämda äktenskap och alla äktenskap som verkar experimentberoende är av denna anledning förbjudna i islam. Kontraktet kan innehålla olika villkor rörande äktenskapet. bl a kan kvinnan ställa villkoret att mannen inte tar sig fler hustrur, skulle han ändå göra det, har hon rätt till skilsmässa.

Kontraktet fungerar således som ett avtal mellan kvinnan och mannen, tyvärr kan vi idag se i många sk islamiska länder att detta kontrakt blivit mer av ett oåterkalleligt dokument och att kvinnan som vanligt förlorat sina rättigheter. I vissa länder tillfrågas inte ens kvinnan före äktenskapet utan allt görs upp mellan familjerna, detta strider helt mot islams principer, profeten Muhammed (saw) har sagt:

[ En änka får inte giftas bort innan hon rådfrågats och en jungfru får inte giftas bort utan sin tillåtelse ], folket frågade: Hur kan vi veta om hon tillåter det ? han svarade: [ Hennes tystnad visar hennes tillåtelse ] ( Sahih Al- Bukhari ).

Som alla kontrakt skapar detta äktenskapskontrakt ett antal rättigheter och skyldigheter och islam uppmuntrar sina anhängare att fullfölja sina kontrakt, äktenskapskontraktet har dessutom en alldeles special status, eftersom familjen anses vara islams stöttepelare. Muslimerna betecknas av koranen som det folk som följer den gyllene medelvägen och islam är förvisso ett välbalanserat system. Detta gäller särskilt äktenskapet som islam varken betraktar som ett sakrament eller som ett enkelt civilt kontrakt.

Äktenskapskontraktet bör betraktas som ett uppriktigt, permanent förbund. Men skulle det av någon orsak inte fungera väl kan det upphävas på ett hedersamt, rättvist och fredligt sätt.

Skilsmässa och omgifte
Koranen och Hadith har fastslagit ett antal punkter då skilsmässa är tillåten och i vissa extrema fall ett måste, dock görs först alla ansträngningar både av släkten och av samhället för att återförena mannen och hustrun, eftersom skilsmässa är den tillåtna handling som gud avskyr mest. Omgifte är också viktigt inom islam, så fort väntetiden efter skilsmässa är över, uppmuntras parterna att söka en ny livskamrat.

Tron är det som binder samman den muslimska familjen, det är därför förbjudet för en muslim att gifta sig med en ateist eller en månggudadyrkare ( Kafir ), det är tillåtet för en muslimsk man att gifta sig med en troende kristen eller judisk kvinna, men detta är ingenting som rekommenderas, för detta finns också vissa förbehåll: Kvinnan måste förbinda sig att uppfostra parets barn även i enlighet med islam. Om en gift man konverterar till islam och hans hustru är kristen eller judinna och inte vill konvertera, kan äktenskapet fortsätta som vanligt, om hustrun tillhör de förbjudna kategorierna och insisterar i sin otro, måste äktenskapliga livet upphöra. Hon bör dock få tid på sig att tänka över saken först. I det fall då en gift kvinna konverterar till islam och mannen inte är muslim upphör det äktenskapliga livet omedelbart och kvinnan bör efter en rimlig tid begära juridisk separation.

Man och hustru
Familjen är som tidigare nämnts en stöttepelare i det muslimska samhället, den skall fungera som ett miniatyrsamhälle där den nya generationen uppfostras i den islamiska andan och varsamt förs ut i samhället, följande uttalande av profeten Muhammed (saw) visar vilken anda som bör råda inom familjen:

[ O mitt folk, edra hustrur har vissa rättigheter över eder och ni har vissa rättigheter över dem, behandla dem väl, ty de är edra kompanjoner och anförtrodda medhjälpare ].

Islam ser på mannen och hustrun som varandras komplement, ingen skall råda över den andra, var och en har individuella rättigheter och skyldigheter, tillsammans bildar de en fridfull och lycklig familj vilken utgör basen för ett sunt och blomstrande samhälle. I den muslimska familjen har alla klart definierade uppgifter, dels i den stora familj som släkten utgör och dels i den familj som består av mamma - pappa - barn.

Det är viktigt att en familj försöker skaffa sig en egen bostad för även om den stora familjen är väldigt viktig, är hemmets lugna vrå högt värderad i islam, viktigast är hustruns välfärd och äktenskapets stabilitet.

En man uppmanas av gud att behandla sin hustru med rättvisa och respektera hennes känslor samt att visa henne godhet och hänsyn, han får inte visa henne någon motvilja eller utsätta henne för oro, en följd av denna bestämmelse är att ingen man har rätt att behålla sin hustru i syfte att åsamka henne lidande eller hindra hennes frihet, om han inte känner kärlek eller sympati för henne, har hon rätt att kräva sin frihet från det äktenskapliga förbundet. Hustruns främsta plikt såsom partner är att bidra till äktenskapets framgång, hon måste tänka på sin makes bekvämlighet och trivsel, mannen har lämnat sina ägodelar i hennes omvårdnad, om hon har tillgång till dem måste hon handskas med dem på ett klokt och sparsamt sätt, hon får inte låna ut eller avyttra någon av hans ägodelar utan hans tillåtelse.

Med hänsyn till det intima samlivet bör båda parterna göra sig åtråvärda och tilldragande för varandra, inom islam är alla människor jämlikar, män och kvinnor är jämlika men inte identiska, kvinnor blir gravida och föder barn, vilket inte männen gör. Männen är jämförelsevis mer rationella och mindre känslosamma än kvinnorna, det är på grund av detta som de tilldelats olika uppgifter inom familjen, det är ingen som undrar över om en tandläkare är jämställd med en ingenjör, man konstaterar bara att de har olika uppgifter, jämställdhet mellan könen uppnåddes redan för fjortonhundra år sedan i islam.

Islam vägrar också att nedvärdera en grupp människor enbart på grund av deras sysslor, vare sig dessa sker i hemmet eller ute i samhället.

Del 2

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa