Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Döden och livet efter detta enligt islam

Av: En bror i islam
Källa: http://www.iisna.com

"Varje människa skall smaka döden." Koranen 29:57

Döden är nära
"Var ni än befinner er kommer döden att hinna ifatt er, även om ni skulle [fly upp] i höga torn" Koranen 4:78

Döden är en verklighet som ingen kan undgå. Den närmar sig varje dag, varje timme, varje minut. Enligt CIA's The World Factbook 2007 dör nästan två människor varje sekund. Det är otroliga 57,9 miljoner människor varje år! Varje enskild människa skall nå detta oundvikliga öde, oavsett deras ålder, hälsa, bakgrund, sociala ställning eller fromhet.

Var är de forna kungarna, miljardärerna och de mäktiga? Var är de en gång vackra, de berömda och den intellektuella eliten?

Dödens verklighet
Döden är ingen katastrof, utan helt enkelt en övergång från denna värld till nästa. Det borde få oss att fundera och tänka på livets mening och vad det ska bli av oss efter döden.

Allah (Gud) har informerat oss i Koranen att Han har skapat oss med syftet att dyrka Honom ensam och att Han gjorde detta liv som ett test för att se vilka som kommer att uppfylla det syftet:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig." Koranen 51:56

"Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste." Koranen 67:2

Man förbereder sig inte för döden genom att betala begravningen i förskott eller välja en kista i förväg. Det handlar om att uppfylla sin mening i livet - att dyrka Allah ensam, att leva enligt Hans bud och göra goda gärningar. Begreppet dyrkan i islam är omfattande och inte begränsat till endast bön. Faktum är att varje handling som behagar Allah anses vara dyrkan och man blir belönad för den.

Dödsögonblicket
"TROENDE! Frukta Gud, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen!" Koranen 59:18

Varje dag ser vi exempel på döden. Vi uppfattar en fridfull död som en död utan vare sig smärta eller våldsamheter. Men så är inte nödvändigtvis fallet. När en människa dör lämnar själen kroppen, så kroppens fysiska utseende kanske inte avspeglar själens verkliga situation. Själens fridfullhet eller oro kommer att vara ett direkt resultat av hur bra en människa har uppfyllt dess mening i detta liv, och har lite att göra med dödsorsaken.

Betänk ett exempel med två personer som har en enkel biljett till en plats de aldrig sett förut. Den ena tar sig tid att lära sig om språket, kulturen och sedvänjor vid resmålet. Han skaffar sig rätt valuta och vaccinationer, och när det är dags att resa kommer han fram utan överraskningar. Han är trygg och nöjd, för han har tagit sig tid till förberedelser.

I motsats är den andra personen slarvig med sina förberedelser och lever helt enkelt för stunden ända tills det är dags för avresa. Han kommer fram till det okända resmålet rädd och förvirrad. Hans bristfälliga förberedelser gör att han går ett fruktansvärt öde till mötes, då alla saker han tagit med sig var värdelösa.

Allah beskriver en sådan tanklös människa i Koranen:
"[DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: 'Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet], så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!' Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening]." Koranen 23:99-100

Tänk också på svaret från människorna i helvetet när de tillfrågas om varför de hamnat där:

"De skall svara: 'Vi hörde inte till dem som bad och vi gav inte heller den nödställde att äta och vi ägnade oss med [andra] likasinnade åt tomt och respektlöst tal [om höga ting] och påstod att Domens dag var en lögn - till dess vi fick visshet.'" Koranen 74:43-47

Vi har alla en bokad tid hos döden och vi ska alla resa till detta okända resmål. Fråga dig själv - har du förberett dig?

Meningen med livet
"Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?" Koranen 23:115

Livet är ett test som slutar med döden, men den markerar inte slutet på ens existens. När döden kommer försvinner möjligheten att göra gott. Det kommer att vara för sent att ångra sig och vårt öde kommer att bestämmas enbart av vår tro och gärningar vi gör i vårt nuvarande liv. Människans liv är uppdelat i två delar: en kort tid i denna värld och ett evigt liv i nästa. Alla med förstånd inser att evig lycka är mycket mer fördelaktigt än kortlivade nöjen på jorden.

Allah skapade människan och gjorde oss ansvariga för våra handlingar genom att ge oss valfrihet och intelligens att skilja mellan gott och ont. Om det inte fanns något liv efter detta, i vilket det goda belönades och det onda straffades, skulle det gå emot Allahs fulländade rättvisa.

Därför är det ett absolut krav för rättvisa att det skall komma en domens dag då varje själ skall ställas till svars.

"Eller skulle vi behandla dem som har underkastat sig Vår vilja på samma sätt som de obotfärdiga syndarna? Hur är det fatt med ert omdöme?" Koranen 68:35-36

Domedagen
"Säg: 'Döden, som ni vill fly ifrån, skall infinna sig till det möte [som är utsatt] för er och då skall ni föras åter till Honom som känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna, och då skall Han låta er veta vad era handlingar [var värda].'" Koranen 62:8

Allas gärningar i detta liv är noga nedskrivna och bevarade, som Allah säger:
"Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: 'Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?' I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt." Koranen 18:49

Vi kommer att bli förvånade av exaktheten i ett sådant register över alla våra gärningar, då vi kommer att påminnas om sedan länge glömda saker. Allah säger,

"Gud håller räkning på det som de själva har glömt." Koranen 58:6

Att noga tänka över detta borde få oss att skämmas över att begå någon synd när vi vet att det skrivs ner och skall uppdagas inför Allah på domedagen.

För de som tvivlar på Allahs förmåga att återuppliva och döma dem, citerar Allah de otrogna som säger:

"Vem kan ge liv åt förmultnade ben?' Säg: 'Han som först skapade dem skall ge dem [nytt] liv, eftersom Han har kunskapen om allt skapande." Koranen 36:78-79

Paradiset och helvetet
"Denna dag skall de vars arvedel är paradiset helt gå upp i sin glädje, vilande i ljuvlig skugga med sina följeslagare, stödda på divanernas [mjuka kuddar], och där skall de njuta frukter [av alla slag] och allt vad de begär skall de få." Koranen 36:55-57

De som tror på Allah som den ende Guden som är värd att dyrka, och gör goda gärningar, skall belönas med paradiset.

Profeten Muhammed (fred vare över honom) berättade att Allah sa:
"Jag har förberett för mina rättfärdiga slavar sådana fantastiska saker som inget öga någonsin sett, och inget öra någonsin hört, och inget människohjärta någonsin kan tänka sig."

Detta står i skarp kontrast mot de människor som förnekar Allahs enhet, som skall bli tillsagda:

"Detta är helvetet, som ni gång på gång varnades för. Pröva idag dess heta lågor, [straffet] för att ni ständigt förnekade sanningen" Koranen 36:63-64

För de otrogna väntar de värsta av straff:
"Och helvetet som [ständigt] lurar på [offer] skall välkomna de trotsiga syndarna. Där skall de förbli under oöverskådlig tid utan att känna svalka och utan att få dricka annat än skållhett vatten och den motbjudande [vätska som sipprar ur ett sår], - en lön som svarar mot [deras handlingar]! De fruktade varken räkenskapen [eller domen] och de förkastade alla Våra budskap som lögn, men allt [vad de har gjort] har Vi fört upp i en bok. [Och Vi skall säga:] 'Smaka nu [frukten av era handlingar] - Vi skall [hädanefter] bara hopa nya lidanden över er!'" Koranen 78:21-30

Slutsats
"VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde? [Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt; skapat dig i enlighet med Sin vilja. Nej, [i er otacksamhet] förnekar ni domen!" Koranen 82:6-9

Döden är ofrånkomlig. Vår mening i livet är att dyrka Allah ensam, göra rättfärdiga handlingar och att undvika allt som är förbjudet. Vårt öde bestäms utifrån våra nuvarande handlingar, så vi kan antingen utnyttja våra möjligheter på jorden för att säkra en evig plats för oss själva i paradiset, eller så kan vi förslösa dem och döma oss själva till evigt straff i helvetet.

"De gudfruktiga skall helt visst finna salighet och de som har sjunkit djupt i synd skall förvisso finna helvetets eld." Koranen 82:13-14


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa