Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Intressanta fakta ur Bibeln att fundera över

Av: En syster i Islam

Ofta reagerar människor över olika handlingar av Gudsdyrkan som vi muslimer utför, många av dessa handlingar praktiserades av de tidiga profeterna och är nämnda även i Bibeln. Dessa handlingar återkommer på flera olika ställen i Bibeln, med samma budskap. Vi har endast tagit med vissa av dem. Här följer några av dem.

Muslimer utför vissa rörelser vid bön. Bönens olika rörelser i Bibeln:

Om Jesus: "Han gick lite längre bort, och kastade sig till marken och bad" (Bibeln Matteus 26:39)

Om Moses: "Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad" (Bibeln Andra Moseboken 34:8 )

Om Moses och Aron: "Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ned på sina ansikten" (Bibeln Fjärde Moseboken 20:6)

Om Abraham: "Då föll Abraham ned på sitt ansikte…"(Bibeln Första Moseboken 17:3)

Om Joshua: "Då föll Josua ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig…" (Bibeln Joshua 5:14)

Om Ezra och folket: "Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden"(Bibeln Nehemiah 8:6)

"Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll" (Bibeln 1 Timotheosbrevet 2:8 )

"Elia hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän" (Bibeln Första Konungaboken 18:42)

"Och Herren talade till Mose och sade: "Gå bort från denna menighet, så skall jag i ett ögonblick förgöra dem." Då föll de ned på sina ansikten. "(Bibeln Fjärde Moseboken 16:44-45)

Muslimer hälsar varandra med "Assalamu Alaikum", vilket betyder-"frid vare med dig" - Jesus hälsade på samma sätt:

"Medan de ännu talade, stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!" (Bibeln Lukas 24:36)

"Stig in i huset med en fridshälsning" (Bibeln Matteus 10:12)

Muslimer använder sig ofta av uttrycket -"Insha-Allah" vilket betyder -"om Gud vill" - även dessa ord finner vi i bibeln:

"Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: "Om Herren Vill, får vi leva och göra det eller det." (Bibeln Jakob 4:14-15)

Att be från gryningen till kvällen - muslimer ber fem gånger per dygn -i bibeln kan vi läsa följande:

"Från solens uppgång ända till dess nedgång må Herrens namn vara höglovat" (Bibeln Psaltaren 113:3)

Att be under vissa tider på dagen - muslimer ber vid speciella tidpunkter:

"Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen" (Apostlagärningarna 3:1)

"Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt." (Bibeln Första Timotheosbrevet 5:5)

"Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?" (Bibeln Lukas 18:7)

Muslimer tvagar (på arabiska wudo) sig inför bön. Bibeln berättar följande:

"Och Mose och Aron och hans söner tvättade senare sina händer och fötter med vatten ur det. Så ofta de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret, tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose." (Bibeln Andra Moseboken 40:31-32)

"De som låter inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten…" (Bibeln Jesaja 66:17)

"I Bibeln nämns Bönens hus"-detta översatt till arabiska blir Masjid och på svenska moske

"Och han sade till dem: Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus…" (Bibeln Matteus 21:13)

"…Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för allt folk." (Bibeln Jesaja 56:7)

"Och han sade till dem: "Det står skrivet: "Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste." (Bibeln Matteus 21:13)

Muslimer fastar månaden Ramadan och uppmuntras till frivillig fasta. Fasta föreskrivs även i Bibeln:

"När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till slut hungrig" (Bibeln Matteus 4:2)

"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Bibeln Matteus 5:6)

"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar….."(Bibeln Matteus 6:16-18 )

"Och jag lät där vid Ahavaströmmen, utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud…" (Bibeln Esra 8:21)

I uppslagsdelen i Bibeln kan man läsa följande: "Den enskilde kunde också fasta frivilligt i nytestamentlig tid vanligen på måndagar och torsdagar. Att göra detta varje vecka blev ett tecken på särskild sträng fromhet. (Bibeln Lukas 18:12)

Muslimer uppmanas till allmosor (sadaqa) -välgörenhet. I Bibeln kan vi läsa följande:

"Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himmelen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda belöna dig." (Bibeln Matteus 6:1-4)

Muslimer äter inte griskött, blod eller självdöda djur. Bibeln förbjuder också det.

"Svinet, ty det har visserligen klövar, men det idisslar inte, det skall gälla för er som orent. Av dessa djurs kött ska ni inte äta, inte heller skall ni röra vid deras döda kroppar" (Bibeln Femte Moseboken 14:8 )

Längre ned i samma kapitel vers 21 kan man läsa följande: "Ni skall inte äta något självdött. Åt främlingen som bor inom dina portar må du ge sådant och han må äta det. Eller också må du sälja det åt en utlänning…???

"…de som äter svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skall allesammans förgås, säger Herren." (Bibeln Jesaja 66:17)

"svinet, ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men de idisslar inte, det skall gälla för er som orent." (Bibeln Tredje Moseboken 11:7)

"…avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod." (Bibeln Apostlagärningarna 15:20)

"Du skall endast vara ståndaktig att inte förtära blodet. Ty blodet är själen, och själen skall du inte förtära med köttet. Du skall inte förtära det. Du skall hälla ut det på jorden som vatten." (Bibeln Femte Moseboken 12:23-24)

"Och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem, förtär något blod, så skall jag vända mitt ansikte mot honom som förtär blodet och utrota honom ur hans folk" (Bibeln Tredje Moseboken 17:10)

"Och inget blod skall ni förtära, varken av fåglar eller av boskap, var ni än är bosatta. Var och en som förtär något blod han skall utrotas ur sin släkt." (Bibeln Tredje Moseboken 7:26-27)

Det är förbjudet för muslimer att dricka alkohol. I Bibeln förklaras tydligt varför.

"Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet" (Bibeln Hosea 4:11)

"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller av avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra- ingen sådan får ärva Guds rike (Bibeln Första Korinthierbrevet 6:9-10)

I Islam är det förbjudet med ränta. Bibeln förbjuder också ränta.

"Lånar du pengar åt någon fattig hos dig bland mitt folk, så skall du inte handla mot honom som en ockrare. Ni skall inte lägga på honom någon ränta" (Bibeln Andra Moseboken 22:25)

"Du ska inte ta någon ränta av din broder, varken på pengar eller på livsmedel eller på något annat som man kan ta ränta på" (Bibeln Femte Moseboken 23:19)

"Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka." Bibeln (Lukas 6:34)

"…ockrar och tar ränta - skulle då denne få leva? Nej, han skall inte få leva, utan eftersom han bedriver sådana styggelser, skall han straffas med döden. Hans blod skall komma över honom." (Bibeln Hesekiel 18:13)

Muslimer slaktar och offrar ett får vid barnafödelse. Detta nämns även i Bibeln.

"Och när hennes reningsdagar är till ända, vare sig efter son eller efter dotter, skall hon föra fram ett årsgammalt lamm som brännoffer… (Bibeln Tredje Moseboken 12:6)

Detta gjordes även vid Jesu födelse. Lukas 22-27

Muslimer omskär sig. Jesus och Abraham och samtliga israeliska profeter var omskurna.

"När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande" (Bibeln Lukas 2:21)

"Och Gud sade ytterligare till Abraham: "Du åter skall hålla mitt förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och er och din säd efter dig, som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras; på er förhud skall ni omskäras, och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall varje gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt, likaså den hemfödde tjänaren och den som är köpt för pengar från något främmande folk och som inte är av din säd. Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt för pengar. Och så skall mitt förbund vara på ert kött betygat som ett evigt förbund. Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund. (Bibeln Första Moseboken 9-14)

"Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemfödda och de som var köpta för penningar, allt manskön bland Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud, som Gud hade tillsagt honom. Och Abraham var nittionio år gammal. När hans förhud blev omskuren och hans son Ismael var tretton år gammal, när hans förhud blev omskuren. På denna samma dag omskars Abraham och hans son Ismael. Och samtliga män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som var köpta för pengar från främmande folk, blev omskurna tillsammans med honom." (Bibeln Första Moseboken 17:23-27)

"Och Abraham omskar sin son Isak när denne var åtta dagar gammal, såsom Gud hade befallt honom." (Bibeln Första Moseboken 21:4)

Om omskärelse står det i uppslagsdelen (i Bibeln): " Enligt gamla testamentet är den anbefalld av Gud som ett speciellt kännetecken för Israels folk och som en påminnelse om dess förbund med Honom. (1 Mos 17:9, 3 Mos 12:3, Joh 7:22) Trots alla dessa verser som vittnar om omskärelse så blev den en mycket "het" och omdiskuterad fråga som bidrog till att splittra människor efter Jesu tid.

Polygami (månggifte) finns i Islam. Även i Bibeln finns polygami:

"Tar han sig ännu en hustru, så må han inte göra någon minskning i den förras kost, beklädnad eller äktenskapsrätt." (Bibeln Andra Moseboken 21:10)

"Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han försmår…" (Bibeln Femte Moseboken 21:15)

"Han hade två hustrur…" (Bibeln Första Samuelsboken 1:2)

"Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur…" (Bibeln Andra Samuelsboken 2:2)

"Men under natten steg han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jakobs vadställe" (Bibeln Första Moseboken 32:22)

Muslimska män uppmanas att bära skägg. Mannen uppmanas även i Bibeln att bära skägg:

"Ni skall inte rundklippa kanten av ert huvudhår, inte heller stympa kanten av ditt skägg." (Bibeln Tredje Moseboken 19:27)

I Bibeln nämns det på flera ställen, att profeter och troende bar skägg. Se te x. Esra 9:3, Tredje Moseboken 21:5, Nehemja 13:26


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa